nieuws

 • Twee cao's Schildersector


  Volgens FNV Bouw zullen werkgevers door het bereiken van een principeakkoord tussen OnderhoudNL en vakbond LBV straks twee cao's moeten toepassen. De nieuwe cao en de oude cao 2013-2014 die met FNV en CNV Vakmensen is afgesloten.

  De oude cao had een looptijd van 6 april 2013 tot en met 31 december 2014 en is voor bepaalde tijd aangegaan. FNV Bouw wijst erop dat doordat geen van de partijen deze cao heeft opgezegd, deze op basis van de wet cao stilzwijgend is verlengd. De cao kent daarom nog een looptijd tot 14 februari 2017. Werkgeversorganisatie OnderhoudNL is na het mislukken van de onderhandelingen met FNV en CNV Vakmensen in zee gegaan met LBV. Met deze bond is een nieuwe cao afgesproken met een looptijd van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2019. Belangrijke afspraak in deze cao betreft de mogelijkheid om af te wijken van de ketenbepaling. Afgesproken is dat er gebruik kan worden gemaakt van de uitzonderingspositie in de ketenbepaling binnen de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) voor seizoensgevoelige branches. De onderbrekingsperiode van arbeidscontracten, ter voorkoming van een opvolgend contract, kan voor de sector - net als vóór de invoering van de WWZ - weer terug gebracht worden van zes naar drie maanden. FNV Bouw wijst erop dat LBV geen schilders onder haar leden heeft. Het tussen LBV en OnderhoudNL gesloten akkoord lijkt volgens FNV Bouw verder 'verdacht veel' op het eerder door hen afgewezen eindbod. Bron: FNV Bouw, 24-08-2016; OnderhoudNL 24-08-2016

 • Uw adviseur van morgen


  De vraag wat de adviseur van morgen is, wordt met enige regelmaat gesteld. Vaak serieus, soms meer als tijdverdrijf. Een Brits onderzoek - van de Universiteit van Oxford - werpt een nieuwe licht op wat wel eens uw belastingadviseur van morgen zou kunnen zijn: een robot.

  Onderzoekers van de universiteit deden in 2013 een onderzoek naar beroepenprofielen en de invloed daarop voor de toekomst. Het Nederlandse adviesbureau Jobpersonality vergeleek die onderzoeksresultaten met haar beroependatabase en kwam tot de volgende top 10 met beroepen met het risico op robotosering: belastingadviseur (99%); telemarketeer (99%); chauffeur bestelwagen (98%); makelaar (97%); brugwachter (97%); secretaresse (96%); tuinman (95%); magazijnmedewerker (95%); accountant (94%); slager (93%). Minder kans op robotosering lopen beroepen als pedagogisch medewerker, verpleegkundigde of - niet zo verrassend voor gezien de samenstellers van het lijstje - loopbaanadviseur. Kenmerk van beroepen met een laag robotiseringsrisico: sociaal en creatief. Laat dat nu juist kenmerken zijn waar menig (belasting)adviseur zich in zal herkennnen. Bron: Jobpersonality 23-08-2016

 • Gastouder is geen ondernemer


  Gastouders die na bemiddeling door een gastouderbureau kinderen opvangen, kunnen door de vereisten in de Wet Kwo volgens Hof Arnhem-Leeuwarden niet worden aangemerkt als ondernemer. De gastouder bezit te weinig zelfstandigheid om als ondernemer te kunnen worden aangemerkt.

  Een gastouder heeft in 2007 bemiddelingsovereenkomsten gesloten met twee gastouderbemiddelingsbureaus. In deze overeenkomsten is opgenomen dat de gastouder onder eigen verantwoordelijkheid kinderopvang biedt en uitvoert. De bemiddelingsbureaus bemiddelen tussen de gastouder en de ouders (die bij hun staan ingeschreven) en begeleiden het tot stand brengen van de kinderopvang. Tussen de stichting en het gastouderbureau bestaat geen arbeidsverhouding, alleen een zuivere bemiddelingsverhouding. Met ingang van het jaar 2010 heeft de gastouder haar inkomsten in haar aangifte IB aangegeven als winst uit onderneming en gebruik gemaakt van de ondernemersfaciliteiten. De aangifte IB 2011 wordt door de inspecteur gecorrigeerd. Naar een daartegen ingesteld beroep wordt de gastouder door Rechtbank Noord-Nederland in het gelijk gesteld. De inspecteur gaat tegen deze uitspraak in beroep bij het hof. Volgens het hof worden op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wet Kwo) strikte eisen gesteld aan bemiddelingsbureaus en, afgeleid daarvan, aan een gastouder. Zo wordt gereglementeerd aan welke vereisten bemiddelingsbureaus en gastouders moeten voldoen. De verplichtingen die uit de Kwo en de daarop gebaseerde regelgeving voortvloeien hebben invloed op de inhoud van de werkzaamheden en de wijze waarop deze door de gastouder moeten worden verricht. Bovendien wordt van het bemiddelingsbureau verwacht dat deze de naleving van de wet- en regelgeving door de gastouder nauwgezet controleert en handhaaft. Daarnaast bestaat slechts recht op kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang als deze opvang plaatsvindt door tussenkomst van een geregistreerd bemiddelingsbureau. De gastouder heeft geen zelfstandig declaratierecht en zij heeft geen werkzaamheden verricht door tussenkomst van andere zorgaanbieders dan de bemiddelingsbureaus. Daarmee is de gastouder volgens het hof dusdanig afhankelijk van haar opdrachtgevers dat niet kan worden geoordeeld dat zij over de voor het ondernemerschap noodzakelijke zelfstandigheid beschikt. Daarbij maakt het niet uit dat sprake is van continuïteit van werkzaamheden, dat er een (bescheiden) debiteurenrisico wordt gelopen, dat gastouder in beginsel haar uurtarief zelfstandig kan bepalen en dat er in zekere mate een inkomensrisico wordt gelopen dat direct is gerelateerd aan het aantal op te vangen kinderen. Van enig investeringsrisico is voorts niets gesteld of gebleken. Het risico dat de gastouder geen werkgarantie heeft en bij vakantie of ziekte niet wordt betaald is niet van dien aard dat om die reden toch tot ondernemerschap zou moeten worden geconcludeerd. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 17-08-2016

 • Protocol vermiste personen


  De Belastingdienst heeft een protocol gepubliceerd voor het contact tussen achterblijvers van vermiste personen en de Belastingdienst. Dit protocol is ontwikkeld in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland.

  Achterblijvers van vermiste personen kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland biedt ondersteuning voor psychologische, praktische en juridische hulp. Naar aanleiding van Kamervragen had staatssecretaris Wiebes begin dit jaar dat de Belastingdienst en Slachtofferhulp Nederland werken aan een protocol. Dit protocol is onlangs gepubliceerd en voorziet erin dat een achterblijver door Slachtofferhulp Nederland of door een medewerker van de Belastingdienst desgewenst kan worden verwezen naar een organisatieonderdeel van de Belastingdienst waar expertise is over hoe te handelen in geval van een vermissing. De Belastingdienst heeft hiervoor een centraal contactpunt ingesteld, het Coördinatiepunt Vermissing van Belastingdienst/Belastingen te Den Haag. Dit Coördinatiepunt fungeert als contactpunt voor de gehele Belastingdienst, dus inclusief Belastingdienst/Douane en Belastingdienst/Toeslagen. Het protocol moet zorgen voor een efficiënte en correcte bejegening van achterblijvers van vermiste personen door medewerkers van de Belastingdienst. Het is p een hulpmiddel voor medewerkers voor de wijze waarop zij met achterblijvers omgaan. Bron: Stcrt 2016, 43939

 • Leaseauto bleef in gebruik: geen kosten verschuldigd


  Bij vertrek van een werknemer houdt de werkgever bij de eindafrekening de kosten voor het voortijdig beëindigen van de leaseovereenkomst in. De werknemer neemt namelijk de auto niet mee en er is geen andere werknemer die de leaseovereenkomst overneemt. De auto blijft echter bij de werkgever in gebruik en wordt niet ingeleverd. De kantonrechter wijst daarom de vordering van de werknemer tot uitkering van het ingehouden bedrag toe.

  De werknemer is in 2014 bij de werkgever in dienst getreden. Aan hem is een bedrijfsauto ter beschikking gesteld. In de overeenkomst 'ter beschikkingstelling bedrijfsauto' is onder meer bepaald dat bij tussentijdse beëindiging van de leaseovereenkomst, bijvoorbeeld door het uit dienst treden van werknemer, de werknemer de beëindigingskosten verschuldigd is, tenzij de beëindiging aan werkgever verwijtbaar is of tenzij de leaseauto door de werknemer op eigen risico en kosten meegenomen kan worden naar een nieuwe werkgever. Per 1 oktober 2015 treedt de werknemer in dienst bij een andere werkgever. Zijn werkgever brengt hem daarop een bedrag van ruim € 6.000 in rekening vanwege vroegtijdige teruggave van de leaseauto, tenzij hij de leaseauto op eigen risico en kosten wil meenemen of het leasecontract wordt overgenomen door een collega. De werkgever houdt op het loon van de werknemer een bedrag in van € 1.036,58 in verband met 'boete teruggave auto' en op de eindafrekening vervolgens een bedrag van € 5.077,78. Volgens de werknemer was dit echter onterecht. Na het inleveren van de leaseauto is deze namelijk bij het bedrijf in gebruik gebleven. De leaseovereenkomst is dus niet tussentijds beëindigd. Als er al beëindigingskosten zouden zijn, kunnen ze niet op hem verhaald worden. Dit zou in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. De werkgever moet bij de rechter erkennen dat de auto bij de onderneming in gebruik is gebleven en dat een collega daar nu gebruik van maakt. Het bedrijf deed dit om de schade te beperken. Het inleveren van de auto was namelijk - vanwege een boete bij voortijdige teruggave - nog duurder geweest, aldus de werkgever. Naar het oordeel van de kantonrechter is hierdoor voldoende komen vast te staan dat het leasecontract door een collega is overgenomen en dat de werknemer geen kosten verschuldigd was voor het voortijdig inleveren van de leaseauto. De werkgever heeft immers zelf aangegeven dat geen verschuldigd was indien een collega de leaseovereenkomst zou overnemen. Dat het bedrijf toch extra kosten maakt, omdat de collega die gebruik maakt van de auto geen bijdrage betaalt en feitelijk in een te dure auto rijdt, maakt dit niet anders, aangezien dit een keuze van de werkgever is geweest die de werknemer niet kan worden tegengeworpen. Bron: Rb. Midden-Nederland 10-08-2016

 • 'Social return' als aanbestedingseis


  Friese gemeenten gaan samenwerken bij hun poging om werklozen aan de slag te krijgen bij bedrijven, die overheidsopdrachten uitvoeren. Een ambtenaar op het provinciehuis die inzicht heeft in alle contracten en activiteiten voor 'social return' , zal als coördinator optreden.

  Friese gemeente hanteren een 'social return' als aanbestedingseis voor bedrijven om een gemeentelijke opdracht binnen te krijgen. De bedoeling is dat zij voor de opdracht tijdelijk werklozen in dienst nemen. In de praktijk lopen ondernemers daarbij tegen problemen op. Het kwam bijvoorbeeld voor dat een ondernemer een werkloze tijdelijk in dienst nam voor een opdracht, de betreffende werknemer hiervoor ook naar een opleiding stuurde, die dan weer moest worden afgebroken als de klus in de ene gemeente voltooid is en een volgende gemeente eist dat een werkzoekende uit die gemeente in dienst wordt genomen. Nu is afgesproken dat betrokkene zijn opleiding kan afronden, ook al is de opdracht uit de 'eigen' gemeente inmiddels voltooid. Het aantal werkzoekenden dat kan profiteren van 'social return' varieert van jaar tot jaar: van vele tientallen tot enige honderden. De branches kunnen sterk uiteenlopen: van wegenbouwbedrijven tot kabelleggers en welzijnsinstellingen. En als bij de uitvoering van de eigenlijke opdracht geen werkzoekende valt te plaatsen kijken de gemeenten ook of intern bij de opdrachtnemer een werkzoekende kan worden geplaatst, bijvoorbeeld voor schoonmaakwerk. Bron: Leeuwarder Courant 14-08-2016

 • Groei omvang bedrijventerreinen


  De oppervlakte van bedrijventerreinen in Nederland is tussen 1996 en 2012 met 30% toegenomen. Deze toename is verdeeld over het hele land, maar de grootste toename is te vinden in de kleinere gemeenten.

  In 1996 is 1,9 procent van de landoppervlakte ingericht als bedrijventerrein. In 2012 is dat toegenomen naar 2,5%. In een periode van 16 jaar is er in Nederland een gebied bijna zo groot als het land van de gemeente Rotterdam bijgekomen ten behoeve van bedrijven. Rotterdam heeft van alle Nederlandse gemeenten de grootste oppervlakte bedrijventerrein (bijna 6.000 hectare). Meer dan een kwart van die gemeente is in gebruik als bedrijventerrein (waaronder de haven en de Maasvlakten). Amsterdam volgt met ruim 2500 hectare aan bedrijventerreinen, waaronder net als in Rotterdam het grootste deel bij de havens. Andere gemeenten met veel bedrijventerrein zijn Sittard-Geleen en Terneuzen (beide chemische industrie). De groei van bedrijventerreinen komt voor in heel het land. In 1996 was in één op de zes gemeenten meer dan 5% van de oppervlakte land bestemd als bedrijventerrein, in 2012 is dat toegenomen naar meer dan één op de vijf gemeenten. In de gemeente Rotterdam groeide de omvang bedrijventerreinen met 1113 hectare (+23%) in 16 jaar het meest, gevolgd door Amsterdam, in deze gemeente nam de omvang met 497 hectare toe (+24%). Verder groeide de omvang van bedrijventerreinen in de gemeenten Moerdijk, Haarlemmermeer, Venlo, Emmen, Tilburg en Almere met meer dan 250 hectare. Niet in alle gemeenten nam de omvang van de bedrijventerreinen toe, in 28 gemeenten bleef de omvang gelijk of daalde het. Het verdwenen bedrijventerrein wordt voornamelijk omgezet in bouwterrein. De oppervlakte aan bedrijventerreinen is in 16 jaar met 30 procent toegenomen. Die toename is groter dan vrijwel alle andere vormen van bodemgebruik. De oppervlakte bedrijventerrein in de vier grootste gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) nam met 23% toe tussen 1996 en 2012. Voor de gemeenten met minder dan 100.000 inwoners is de toename 31% (bijvoorbeeld Moerdijk 61%). Bron: CBS 19-08-2016

 • OR maakt geen overdreven gebruik van initiatiefrecht


  Een op de drie ondernemingsraden (34%) heeft in 2015 geen gebruik gemaakt van het initiatiefrecht, en 27% een enkele keer. Dit blijkt uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, een periodiek onderzoek naar de stand van de medezeggenschap.

  Het initiatiefrecht is geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (art. 23 lid 3 WOR). Dankzij dit artikel hoeven ondernemingsraden niet te wachten tot de bestuurder ze iets vraagt en kunnen ze over alles wat ze aangaat eigen voorstellen op de agenda van de overlegvergadering zetten. Daarvoor kunnen ze ook gebruikmaken van andere rechten die in de WOR geregeld zijn, zoals het recht op informatie of het recht op achterbanraadpleging. De bestuurder is verplicht om er in de overlegvergadering over te spreken en daarna een schriftelijke en gemotiveerde reactie te geven. Als hij zo'n reactie achterwege laat, kan de OR de kantonrechter vragen om hem daartoe te verplichten. Het initiatiefrecht staat in hoog aanzien bij iedereen die voorstander is van vitale, actief opererende ondernemingsraden. In 2015 maakten ondernemingsraden er gemiddeld 1,6 keer per jaar gebruik van. Het recht werd in 2015 vaker ingezet dan het jaar ervoor. De verwachting is dat dit in 2016 opnieuw zal toenemen. Bron: Inzicht in de OR, 11-08-2016

 • Loonstijging nog steeds afhankelijk van sector


  Uit het jongste maandbericht van werkgeversvereniging AWVN over het verloop van de cao-onderhandelingen blijkt dat loonstijging die wordt afgesproken nog steeds sterk samenhangt met de sector: bij industriële, exporterende bedrijven worden de hoogste afspraken gemaakt, in de financiële en zakelijke dienstverlening de laagste. Een uitzondering op dit al jarenlang aanhoudende beeld vormt de overheid, waar sprake is van een inhaalslag.

  In industriële exporterende bedrijven werden in de dit jaar afgesloten cao's afspraken gemaakt voor een loonstijging van gemiddeld 1,7%. In de financiële en zakelijke dienstverlening bedroeg de loonafspraak slechts 1,1%. Het gemiddelde van de loonafspraken bedroeg 1,5%. De sterke samenhang tussen loonafspraken en markt waarin een bedrijf opereert, is al een aantal jaren zichtbaar. Vooral bij de direct door de financiële crises getroffen sectoren, bijvoorbeeld banken en verzekeraars, bleek en blijkt de loonruimte zeer beperkt. Dat geldt ook voor bedrijven en sectoren die vooral van de door vraaguitval getroffen binnenlandse markt afhankelijk zijn, bijvoorbeeld de detailhandel (loonafspraak gemiddeld 1,3%). AWVN signaleert wel een afname van de zogenaamde 'loondifferentiatie' doordat ook in die een toenemend aantal bedrijven de crisis achter zich heeft gelaten. Hierdoor wordt het gemiddelde in de sector omhoog geduwd. In juli werden 23 nieuwe akkoorden gesloten. De door werkgevers en werknemers vorige maand afgesloten cao's kennen een loonafspraak van 1,5%, gelijk aan het gemiddelde van de eerste zes maanden van 2016. Bron: AWVN 17-08-2016

 • VAR-wuo terecht herzien in VAR-loon


  De VAR is inmiddels verleden tijd, maar procedures rondom de VAR lopen nog. Of er nog een belang was bij de procedure nu een verlenging van de VAR niet meer aan de orde is, was een van de vragen in een procedure voor Rechtbank Gelderland.

  De zaak betrof een kraamverzorgster van wie de VAR-wuo was omgezet in een VAR-loon. Zij verrichtte in 2014 werkzaamheden voor 26 kraamzorgvragers. In ongeveer 60% van de gevallen melden de zorgvragers zich bij haar. Zij brengt deze zorgvragers aan bij een toegelaten instelling waarmee zij een overeenkomst heeft. In 40% van de gevallen schrijven de zorgvragers zich rechtstreeks in bij de zorginstelling, waarna deze de kraamverzorgster benadert voor de uitvoering van de werkzaamheden. De kraamverzorgster kan niet rechtstreeks aan de zorgverzekeraar factureren, dit is wettelijk onmogelijk. Factureren aan de zorgvragers is niet gebruikelijk, omdat de gezinnen niet alle kosten van de verzekeraar terugkrijgen in dat geval. De zorginstelling heeft wel een overeenkomst met zorgverzekeraars gesloten op grond waarvan zij kraamzorg in natura verleent. De kraamverzorgster factureert aan die zorginstelling. De kraamverzorgster heeft automatisch een VAR-wuo voor 2014 ontvangen. De Belastingdienst heeft in oktober 2014 een onderzoek uitgevoerd naar de juistheid van de afgegeven VAR-wuo en deze daarna omgezet in een VAR-loon. De kraamverzorgster gaat in bezwaar en beroep en wil ook een schadevergoeding vanwege inkomensverlies en de stress die de zaak heeft veroorzaakt. Volgens de inspecteur was er geen procesbelang meer bij de zaak: het betreffende kalenderjaar is inmiddels geëindigd en ook een verlenging van de VAR is met ingang van 1 mei 2016 niet meer aan de orde. De rechtbank oordeelt echter dat er wel sprake is van een procesbelang. Een indiener van een rechtsmiddel heeft alleen geen procesbelang als het aanwenden van het rechtsmiddel hem niet in een betere positie kan brengen ten aanzien van het bestreden besluit. Ondanks dat het jaar 2014 al is geëindigd, en de verlening tot 1 mei 2016 van de VAR ook voorbij is, heeft de kraamverzorgster belang bij het oordeel over het beroep in verband met de gevraagde schadevergoeding. Daarin was volgens de rechtbank het procesbelang gelegen. Overigens hielp dit de kraamverzorgster niet: volgens de rechtbank was de VAR terecht omgezet in een VAR-loon. Het beroep is ongegrond en zij heeft geen recht op een schadevergoeding. Bron: Rb. Gelderland 9-08-2016

 

over ons

wij
begrijpen cijfers,
al ruim 25 jaar

Administratiekantoor Van Helden wil mensen helpen, door hen financieel inzicht en overzicht te bieden. Dat doen we door praktische overzichten te maken en door het administratieve proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar ook door onze klanten persoonlijk te benaderen.
Onze producten en diensten sluiten daarop aan. Ons fonds steunt goede doelen en projecten die Utrecht een warm hart toedragen, zowel op sociaal als maatschappelijk gebied.

Onze visie
Van Helden bestaat al meer dan 25 jaar; een begrip in Utrecht en omgeving. Oprichter meneer Van Helden nam de tijd voor zijn klanten, zodat ze op maat advies kregen en inzicht en overzicht in hun eigen financiën. Dat is nog steeds de basis van ons bedrijf.

Wij zijn ‘de nieuwe helden’ van uw financiën. Wij hebben de overtuiging dat administratieve processen steeds makkelijker kunnen. Dat u gedeelten ook prima digitaal kunt aanleveren en daardoor ook steeds meer zelf inzicht krijgt in het proces en overzicht van uw financiën. Dat helpt u en uw bedrijf om betere strategische beslissingen te nemen.

We luisteren naar u, we denken met u mee en we zijn via diverse kanalen bereikbaar.

 • Menno den Oude


  Directeur Van Helden BV
  Voorzitter Van Helden fonds

  STUUR E-MAIL >

  “ Het administratieproces is maar een proces. Dat moet zo makkelijk en efficiënt mogelijk. Cijfers in een overzicht gaan pas echt leven. Dan zie je ondernemers opbloeien als ik het gesprek met ze aanga. Daar doe ik het voor.”
 • Jan Willem Brouwer


  Belastingadviseur
  gespecialiseerd in het kleinbedrijf
  (van ZZP-ers tot en met BV’s met holdingstructuren)

  STUUR E-MAIL >

  “Als ervaren adviseur help ik met veel plezier ondernemers en oud-ondernemers met hun jaarcijfers en belastingzaken. Diverse bedrijven heb ik in de loop der tijd zien opbloeien. Ik streef ernaar de klant hierbij bedrijfsmatig en fiscaal te begeleiden zonder de indruk te wekken op de ondernemersstoel plaats te nemen. Uiteindelijk blijft het een advies.”
 • Luc Limburg


  Administratieconsulent
  voornamelijk werkzaam bij cliënten op locatie om aldaar boekhoudingen te verzorgen

  STUUR E-MAIL >

  “Graag werk ik op locatie bij klanten omdat ik het liefst dicht bij de klant sta om zo goed mogelijk invulling te geven aan de opdracht. Ik werk vooral voor fondsenwervende instellingen en vermogensfondsen.”
 • Ilona Pieneman


  Secretarieel en administratief medewerker

  “Ik ben ooit als stagiaire begonnen en het beviel me hier zo, dat ik nooit meer ben weggegaan. Ik ga graag mee met de huidige ict-vernieuwingen. Zo heb ik een online dossier voor diverse relaties ingericht, zodat ze altijd hun laatste loonstrookjes en loonaangiften kunnen downloaden.”
 

diensten

wat wij voor u kunnen betekenen

We gaan ervoor om uw boekhouding, loonadministratie, jaarcijfers, fiscale aangiften deskundig en zo efficiënt mogelijk voor u te verzorgen tegen een aantrekkelijke prijs. Ondernemen is al duur genoeg.
Doet u een deel van uw boekhouding zelf? Dan helpen we u graag met onderdelen, zoals de jaarrekening en coachen we u als u tegen problemen aanloopt of vragen hebt.

boekhouding

jaarcijfers

salaris- administratie

aangiften

fiscaal advies

boekhouding;


We werken met Exact Online. U dient uw nota’s makkelijk digitaal in en ze worden automatisch verwerkt in een handig overzicht: de balans en de winst- en verliesrekening. Op elk moment heeft u online inzage in uw boekhouding. Heeft u daarover vragen? Dan nemen wij graag de cijfers met u door.

jaarcijfers;


Als u door ons de complete boekhouding laat verzorgen, dan stellen wij ook de jaarstukken op. Deze jaarstukken zijn weer de basis voor de belastingaangifte die we voor u doen en we leveren de stukken ook aan bij de Kamer van Koophandel. Hierbij zetten wij de automatisering optimaal in om zo efficiënt mogelijk te werken.

Doet u de administratie zelf? Dan vatten wij uw boekhouding samen, we rubriceren en analyseren de cijfers en verzorgen een overzichtelijke rapportage voor u.

salarisadministratie;


We voorzien uw personeel tijdig van loonstroken, we rekenen u de gevolgen van nieuw personeel voor, zodat u de werkgeverslasten en de loonbelastingaangiften kunt inschatten.
Dit proces gaat grotendeels digitaal via uw persoonlijke, digitale omgeving.

aangiften;


Van Helden doet de aangiften voor de omzetbelasting meestal per kwartaal, de aangifte loonbelasting maandelijks en de inkomstenbelasting jaarlijks. Voor een BV doen we jaarlijks de aangifte voor de vennootschapsbelasting.
Ons uitgangspunt is, dat belasting betalen nodig is om gemeenschappelijk kosten te delen, maar dan willen we wel graag dat dat op een eerlijke manier gebeurt en verdeeld wordt.
Wij zullen de fiscale ruimte die er is, dan ook benutten en zo nodig met de belastingdienst de discussie aangaan als er onterecht wordt afgeweken van onze aangifte.

fiscaal advies;


Ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor fiscaal advies, daarvoor is het niet nodig dat wij ook uw boekhouding of jaarstukken verzorgen. Wij zien het als onze taak om u zo goed mogelijk te adviseren als we bij uw boekhouding fiscale aspecten tegenkomen.

Mocht u fiscale vragen hebben, dan beantwoorden we die graag. Binnenkort kunt u kiezen uit verschillende abonnementsvormen wat betreft fiscaal advies en fiscale begeleiding.

 

van helden fonds

Van Helden fonds: wat wij teruggeven

 

vraag & antwoord

wat is uw vraag?

1

hoe gaat Van Helden in de praktijk te werk?

We maken met u een afspraak bij ons op kantoor of bij u. We hechten eraan dat er een klik is tussen adviseur en klant. Zijn we het eens over het werk en de kosten? Dan maken we vervolgafspraken over oa. de frequentie van rapportages en deadlines van de belastingen.

2

waar kan ik inloggen om mijn cijfers in te voeren?

Dat kan hier: Exact Online

Let op:
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte. Ook als deze door uw boekhouder is verzorgd en daarin fouten zijn gemaakt.

3

wie is er aansprakelijk voor de aangifte?

Het is onze taak de aangifte deskundig en zorgvuldig te behandelen.
De klant blijft altijd inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.

4

wat kan ik zelf aan de administratie doen?

U kunt uw hele administratie zelf doen in een eigen boekhoudpakket en ook gebruik maken van Exact Online. Daar kunt u ook facturen aanmaken die direct in de boekhouding worden gezet. Dat bespaart u invoerkosten.

5

met welke boekhoud- pakketten werken jullie?

We werken met King en Exact Online. Daar werken we al heel lang mee. Dit is een degelijk pakket waarop de boekhouding op professionele wijze kan worden gevoerd. Het werkt snel, geeft goed overzicht en financieel inzicht.

6

werkt Van Helden ook samen met derden?

Ons kantoor werkt samen met kleine en grote accountantsbureaus waar het gaat om accountantsverklaringen of complexere fiscale vraagstukken.

7

wat kost het om jullie in te huren?

* Kleine administratie inclusief aangifte btw: vanaf € 50 pm
* Loonadministratie: vanaf € 20 pm
* Jaarrekening of jaarstukken belastingdienst: vanaf € 500 pj
* Belastingaangifte ondernemer: vanaf € 175

8

zijn er minder kosten bij meer diensten?

Bij een combinatie van onze diensten kunnen we efficiënter werken, zodat onze totaalprijs vanaf € 100 per maand kan worden aangeboden.
Dat hangt vooral af van de hoeveelheid en aard van de mutaties in de boekhouding.

9

wanneer moeten mijn aangiften zijn ingediend?

De maand na elk kwartaal moet de aangifte omzetbelasting zijn ingediend en betaald, uiterlijk voor 1 april. Aangiften vennootschapsbelasting uiterlijk voor 1 juni het jaar erop. Als belastingconsulent hebben we de mogelijkheid om gespreid de aangiftes in te dienen.

10

..of
stel
zelf een
vraag

 
 

contact

u vindt ons in utrecht

 

Van Helden B.V.
Othellodreef 45
3561 GS Utrecht

030 262 56 90
info@vanheldenbv.nl

volg ons:

contactformulier

nieuwsbrief ontvangen?

download algemene voorwaarden © van Helden b.v. 2016