nieuws

 • Meldpunt misstanden 'flexwet'


  Het CNV is een meldpunt gestart voor werknemers die te maken krijgen met misstanden als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Aanleiding voor het meldpunt zijn de berichten dat bij verschillende werkgevers in de aanloop naar de nieuwe ontslagregels flexwerkers hun werk zijn kwijtgeraakt.

  Het CNV wijst erop dat ook de werkgevers zich aan het Sociaal Akkoord hebben verbonden. Uitgangspunt van dit akkoord is: fatsoenlijk, eerlijk en motiverend werk voor iedereen. De WWZ en de daarin afgesproken transitievergoeding zijn een uitwerking van het sociaal akkoord. Het CNV roept iedereen op misstanden naar aanleiding van de Flexwet te melden op www.cnvmeldpunt.nl. Werkgevers waarover een melding binnenkomt zullen vervolgens worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Bron: CNV Vakmensen, 17-04-2015

 • Fashion- en Sport: in gesprek over cao, maar niet met grote bonden


  Op 16 april zijn de onderhandelingen voor de cao Fashion- & Sportdetailhandel gestart. Werkgevers INretail heeft hiervoor echter niet FNV Handel en CNV Dienstenbond uitgenodigd, maar schuift alleen aan tafel met de kleine bond Alternatief voor Vakbond.

  FNV Handel noemt de uitsluiting van de grote vakbonden door INretail tekenend voor het gebrek aan realiteitszin van de werkgevers. Volgens de FNV-bond is het enige wat de werkgevers willen de zondagstoeslag afschaffen. Met de grote bonden zouden ze dat niet voor elkaar krijgen. Uit een onderzoek van FNV Handel zou blijken dat een overgrote meerderheid van de werknemers de zondagstoeslag wil behouden. Volgens FNV is Alternatief voor Vakbond ook absoluut niet representatief voor de werknemers in de sector. De cao-onderhandelingen tussen INretail en AVV zijn voor FNV Handel aanleiding om de samenwerking met de werkgevers in de detailhandel op diverse fronten stop te zetten. CNV Dienstenbond kondigt aan dat als het Inretail lukt om een cao af te sluiten met Alternatief voor Vakbond, het zich zal verzetten tegen een algemeen verbindend verklaring van die cao. Dit kan er dan toe leiden dat de huidige cao (inclusief de zondagstoeslag) voor leden van CNV Dienstenbond geldig blijft. Bron: FNV 16-04-2015

 • Vergeet niet de revisierente


  Wanneer een lijfrenteverzekering voortijdig wordt afgekocht, moet revisierente worden betaald. Dit geldt ook als de reden voor afkoop een penibele financiële positie is geweest en de belastingplichtige bij de afkoop in zijn ogen zelfs verlies heeft geleden.

  Op grond van de Algemene Wet Rijksbelastingen wordt revisierente in rekening gebracht op het moment dat een inkomensvoorziening - bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering - waarvoor in de inkomstenbelasting premies als negatieve uitgaven in aanmerking zijn genomen, niet meer voldoet aan de voorwaarden. De hele aanspraak is dan ineens belast en een revisierente (20%) compenseert (op forfaitaire wijze) het rentenadeel van de staat. Hiermee wil de wetgever voorkomen dat beleggingswinsten op een willekeurig tijdstip te gelde worden gemaakt. Een belastingplichtige die in 1998 een lijfrenteverzekering afsluit voor een periode van twintig jaar koopt deze in 2010 af. Op de afkoopsom houdt de verzekeraar loonheffing in en daarnaast brengt de inspecteur, naast de aanslag IB 2010, in een afzonderlijke beschikking € 10.643 aan revisierente in rekening. De belastingplichtige gaat hiertegen in bezwaar en beroep. Bij het hof betwist hij niet dat de inspecteur correct de wettelijke regeling heeft toegepast, maar zijn bezwaar is dat het in zijn geval zo onbillijk en onrechtvaardig uitpakt. Hij kocht de lijfrenteverzekering af omdat hij financieel in zwaar weer zat. Met de afkoopsom is onder meer zijn belasting betaald. Bovendien heeft hij bij de afkoop verlies geleden: hij kreeg minder terug dan hij had ingelegd. Nu incasseert de overheid dubbel: én inkomstenbelasting én revisierente. Het hof houdt het simpel: revisierente is op grond van de wet verschuldigd en het is niet aan de rechter om te oordelen of de wet in deze situatie onbillijk uitpakt of niet. Bron: Hof Amsterdam 12-03-2015

 • iPad toch een computer


  De iPad blijkt fiscaal een lastig apparaat. Volgens Rechtbank Haarlem is het een computer. Hof Amsterdam meende dat het eigenlijk toch meer een communicatiemiddel is en dus fiscaal moet worden behandelt als telefoon. Maar volgens de advocaat-generaal bij de Hoge Raad is de 'telefoonfunctie' toch ondergeschikt aan de overige functies en taken van het apparaat, zodat de conclusie is: een 'computer'.

  De zaak betrof het mediabedrijf RTL dat in 2010 aan haar vaste medewerkers een iPad had verstrekt. De medewerkers hoefden geen eigen bijdrage te betalen, over het gebruik waren geen afspraken gemaakt en bij uit dienst treden konden de medewerkers de iPad meenemen. Is het een computer dan geldt voor de onbelaste verstrekking (we hebben het over 2010) het criterium van een zakelijk gebruik van minimaal 90%. Is het een telefoon/communicatiemiddel dat geldt een zakelijkheidscriterium van 10%. Advocaat-generaal Niessen meent dat een communicatiemiddel (ook) kan kwalificeren als computerachtige. Komt een apparaat voor beide categorieën in aanmerking, dan gaan de regels voor computers voor. Daar elke tablet verschillende eigenschappen en functies kent, hangt het volgens Niessen van de kenmerken van het betreffende apparaat af bij welke categorie het kan worden ingedeeld. Gezien de veelzijdigheid aan functies van de iPad is de conclusie dat de 'telefoonfunctie' ondergeschikt is en het moet worden aangemerkt als 'computer'. Het wachten is nog op het eindoordeel van de Hoge Raad, maar het ziet somber uit voor werkgevers die nog een geschil hebben lopen over de verstrekking van iPads of het vergoeden van de kosten daarvan. Overigens gelden met ingang van 1 januari 2015 andere regels. Voor de onbelaste verstrekking geldt nu het noodzakelijkheidscriterium. Bron: Conclusie AG 31-03-2015

 • Wettelijk minimumloon omhoog


  Twee keer per jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de welvaartsontwikkeling. Op 20 april heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nieuwe bedragen per 1 juli 2015 in de Staatscourant gepubliceerd.

  Ditmaal is de verhoging 0,40%. Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2015 per maand € 1.507,80. Per week bedraagt het wettelijk minimumloon per 1 januari 2015 € 347,95 en per dag € 69,59. Het minimumjeugdloon is van deze bedragen afgeleid volgens een staffelingspercentage variërend van 85% voor een 22-jarige tot 30% voor een 15-jarige. De minimumjeugdlonen worden dus ook per 1 januari 2015 aangepast. Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao's is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week. U vindt het voor uw bedrijf geldende uurloon door het minimumloon per week te delen door de normale arbeidsduur per week voor uw bedrijf. Let op: volgens het nieuwe handhavingsbeleid van de Inspectie SZW wordt bij de beoordeling of in een bedrijf het minimumloon wordt betaald niet meer uitgegaan van een werkweek van 40 uur per week, maar van de werkelijke normale wekelijkse arbeidsduur in de bedrijfstak. Bron: Min SZW 8-04-2015, 2015-0000078229 (Stcrt 2015, 10678)

 • Alternatief voor Beschikking geen loonheffing


  In een brief aan de Tweede Kamer kondigt staatssecretaris Wiebes van Financiën een alternatief aan voor de Beschikking geen loonheffing (BGL). Het alternatief is het resultaat van overleg met diverse organisaties naar aanleiding van het vorig jaar ingediende wetsvoorstel Beschikking geen loonheffing.

  Het alternatief houdt in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten van opdracht kunnen voorleggen aan de Belastingdienst, die dan een oordeel geeft over de overeenkomst. Die beoordeling moet partijen zekerheid geven over de gevolgen van de overeenkomst voor de loonheffing. De overeenkomsten worden alleen beoordeelt op de elementen die van belang zijn om na te gaan of er sprake is van de plicht tot het afdragen of voldoen van loonheffingen. Als er geen verplichting is tot het afdragen of voldoen van loonheffingen, bevestigt de Belastingdienst dit schriftelijk. De opdrachtnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen. Het UWV volgt het oordeel van de Belastingdienst. Net als bij het oorspronkelijke voorstel van de BGL wordt er geen oordeel gegeven over de fiscale kwalificatie van de inkomsten van de opdrachtnemer in de inkomstenbelasting. De Belastingdienst zal zelf voorbeeldovereenkomsten opstellen. Deze voorbeeldovereenkomsten en door brancheorganisaties voorgelegde overeenkomsten zullen openbaar worden gemaakt. Ook voorgelegde individuele overeenkomsten zullen openbaar worden gemaakt (tenzij opdrachtgever en/of opdrachtnemer hier bezwaar tegen hebben), zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. Verder wil de staatssecretaris per sector overeenkomsten gaan beoordelen, zodat rekening kan worden gehouden met de terminologie en afspraken die in een sector gebruikelijk zijn en met sectorale wetgeving. De zekerheid die een opdrachtgever aan de beoordeling kan ontlenen geldt uitsluitend als de arbeid ook daadwerkelijk wordt verricht overeenkomstig de voorgelegde overeenkomst. De beoordeling door de Belastingdienst wordt schriftelijk vastgelegd en daarbij wordt aangegeven voor welke termijn een vrijwaring wordt gegeven. Gedacht wordt aan een termijn van vijf jaar, met een voorbehoud als de wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar wijzigt. Ook jurisprudentie kan aanleiding geven om een eerder beoordeelde overeenkomst in te trekken. Het voorstel zal worden uitgewerkt in een Nota van wijziging bij het wetsvoorstel BGL en zal (naar wordt beoogd) per 1 januari 2016 in werking treden. De huidige VAR blijft tot die tijd bestaan. Bron: MvF 20-04-2015

 • In helft nieuwe cao's afspraken over Wajongers


  In bijna de helft van de cao's die in 2015 zijn afgesloten, staat een afspraak over banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vorig jaar was dat nog maar in een derde van de cao's het geval. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse cao-bericht.

  Arbeidsmarktafspraken hebben betrekking op bijzondere doelgroepen als Wajongers en andere (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. In het Sociaal Akkoord van 2013 was afgesproken dat er werkgevers in de marktsector vanaf 2014 zouden zorgen voor extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In 2014 zou het gaan om 2.500 extra banen en in 2015 om 5.000 extra banen voor de doelgroep. In de onlangs aangenomen Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is een stok achter de deur opgenomen in de vorm van onder meer een quotum en een quotumheffing voor het geval werkgevers de doelstellingen niet halen. Volgens AWVN wordt het door de cao-afspraken minder waarschijnlijk dat werkgevers een quotumverplichting krijgen om een bepaald aantal arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Overigens ligt men volgens gegevens van AWVN nog ver achter op de doelstelling van 7.500 gerealiseerde arbeidsplaatsen eind 2015. De ambitie tot nu toe is 2.950 (wat werkgevers hebben aangegeven de komende jaren te willen realiseren), waarvan gerealiseerd 2.622. Bron: AWVN, 14-04-2015

 • Check de sociale en milieurisico's


  Veel bedrijven doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), zo blijkt uit de MVO Monitor 2015 van MVO Nederland. Maar veel bedrijven onderschatten nog wel de sociale en milieurisico's van producten die zij in verre landen laten maken.

  Volgens de monitor is slechts 20% van de bedrijven zich bewust van de armoede die in hun sector speelt, een derde weet dat grondstoffenschaarste speelt en de helft is zich bewust van mensenrechtenvraagstukken. Volgens de monitor zijn met name bedrijven in de retail en producenten van consumentenproducten te passief ten aanzien van internationale vraagstukken op het gebied van arbeid en milieu. Volgens MVO Nederland maakt het sterke internationale karakter van de Nederlandse economie ons kwetsbaar voor een te afwachtende houding. Het onderzoek is gehouden onder circa duizend Nederlandse bedrijven in 13 sectoren. Hieruit komt naar voren dat ruim tweederde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) doet. In de meeste gevallen gaat het om bescheiden activiteiten in de sfeer van afvalscheiding, energiebesparing en het aanbieden van stageplekken. Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen vallen echter ook duurzame en gezonde producten, het respecteren van mensenrechten en arbeidsomstandigheden in de productieketen en een leefbaar loon voor de medewerkers ver weg. Uit de MVO Monitor 2015 blijkt dat deze onderwerpen slechts door een beperkte groep van bedrijven met ambitie worden opgepakt. Om bedrijven hierbij te ondersteunen, kunnen ze de gratis MVO Risico Checker (www.mvorisicochecker.nl) gebruiken. De MVO Risico Checker geeft bedrijven die internationaal zaken doen of dat overwegen een overzicht van de risico's die per land en product spelen. Bron: MVO Nederland, 16-04-2015

 • Meer mogelijkheden voor flexibel werken


  De Eerste Kamer heeft op 14 april 2015 ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd ten einde flexibel werken te bevorderen (32 889). Dit wetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Voortman (GL) en Heerma (CDA) beoogt werknemers meer mogelijkheden te geven voor telewerken en werken op voor hen gunstige tijden.

  Dit initiatiefwetsvoorstel werd oorspronkelijk mede ingediend door het voormalige Tweede Kamerlid Van Gent (GroenLinks) en Van Hijum (CDA). Het wetsvoorstel wijzigt de Wet aanpassing arbeidsduur in de Wet flexibel werken. Volgens deze wet kunnen werknemers bij hun werkgever een verzoek doen voor aanpassing van de arbeidstijden en arbeidsplaats. Thans heeft een dergelijk verzoek alleen nog betrekking op het aantal uren dat men werkt. De termijn waarbinnen een werknemer een dergelijke aanvraag kan doen wordt met dit voorstel verkort van een jaar naar een half jaar na aanvang van het dienstverband. Na afwijzing of inwilliging van het verzoek moet de werknemer nu nog twee jaar wachten voordat hij een nieuw verzoek mag doen. Het voorstel bekort deze termijn tot één jaar. De voorgestelde wijzigingen zullen alleen van toepassing zijn op werkgevers met meer dan tien werknemers in dienst. In de Eerste Kamer stemden alleen de fracties van VVD en PVV tegen het wetsvoorstel. Van werkgeverszijde was kritisch gereageerd op het wetsvoorstel. Werkgevers zagen het als een overbodig wetsvoorstel dat geen probleem oplost. Bij een grote meerderheid van de bedrijven worden afspraken over werktijden en werkplek gemaakt, soms in de cao, of veelal in aanvullende regelingen buiten de cao om of op de werkvloer. Bron: Eerste Kamer 14-04-2015

 • Bij notariële akte schuldig gebleven schenking geeft meer zekerheid


  Kinderen die door een ouder schuldig gebleven schenkingen in mindering willen brengen op de nalatenschap, doen er goed aan deze schenking in een notariële akte te laten vastleggen of de onderhandse akte door de notaris te laten bekrachtigen. Als een - in een onderhandse akte - schuldig gebleven schenking pas na het overlijden van de ouder wordt uitgevoerd, dan vervalt de schenking bij het overlijden van de ouder.

  Moeder heeft in de jaren 2008, 2009 en 2010 via onderhandse aktes schenkingen gedaan aan haar kinderen. In de akten is bepaald dat moeder de schenkingen schuldig zal blijven, dat jaarlijks achteraf rente wordt betaald, dat de kinderen het recht hebben het schuldig gebleven bedrag direct op te eisen en dat moeder de schenking zonder opgaaf van redenen mag herroepen. In 2011 overlijdt moeder en is er nog niets afgelost op de schuldig gebleven schenkingen. De schenkingen worden in de aangifte erfbelasting opgenomen als schulden van de erflaatster en in mindering gebracht op de nalatenschap. De inspecteur is het daar niet mee eens en corrigeert de schulden. Volgens de inspecteur is het de bedoeling dat de schenkingen pas na het overlijden van moeder worden uitgevoerd. Moeder heeft tijdens haar leven immers niets afgelost en kon dat ook niet omdat zij niet over voldoende liquide middelen beschikte. Volgens het Burgerlijk Wetboek vervalt een schenking bij het overlijden van de schenker als die schenking pas na het overlijden van de schenker wordt uitgevoerd, tenzij de schenking door de schenker persoonlijk is aangegaan en van de schenking een notariële akte is opgemaakt. Eén van de kinderen is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter. Volgens de rechtbank moet de zoon aantonen dat de schenkingen niet zijn bedoeld om pas na het overlijden van moeder te worden uitgevoerd. De zoon geeft aan dat het de bedoeling van zijn moeder was om de boerderij en de cultuurgrond (die deel uitmaken van de nalatenschap) te verkopen om daarmee de schuldig gebleven bedragen bij leven af te lossen. Ook was een aantal van de kinderen van plan om de grond over te nemen en deze te ontwikkelen. Door de economische crisis, het gebrek aan concrete plannen en het plotselinge overlijden van moeder, heeft moeder de boel niet meer bij leven kunnen verkopen. De rechtbank vindt dat de zoon niet geslaagd is in het bewijs. Uit de akten blijkt niet dat het de bedoeling was de boerderij en de grond te verkopen en met de opbrengst de schuldig gebleven bedragen af te lossen. Omdat de schulden direct opeisbaar zijn en er geen liquide middelen zijn, had over die verkoop iets in de akte op kunnen staan. Ook zijn er geen stukken waaruit blijkt dat moeder moeite heeft gedaan om de boel te verkopen. Het feit dat moeder in 2011 een deel van de cultuurgrond heeft verkocht en daarmee de schuldig gebleven bedragen wilde aflossen is niet voldoende om de rechter te overtuigen. Moeder heeft met de opbrengst de (achteraf verschuldigde) rente betaald, schulden afgelost en de rest op de bank heeft gezet. Ook had moeder volgens de akten de mogelijkheid om de schenkingen zonder opgaaf van redenen te alle tijde te herroepen. Bron: Rb. Den Haag 4-11-2014(gepubl. 7-04-2015)

 

over ons

wij
begrijpen cijfers,
al ruim 25 jaar

Administratiekantoor Van Helden wil mensen helpen, door hen financieel inzicht en overzicht te bieden. Dat doen we door praktische overzichten te maken en door het administratieve proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar ook door onze klanten persoonlijk te benaderen.
Onze producten en diensten sluiten daarop aan. Ons fonds steunt goede doelen en projecten die Utrecht een warm hart toedragen, zowel op sociaal als maatschappelijk gebied.

Onze visie
Van Helden bestaat al meer dan 25 jaar; een begrip in Utrecht en omgeving. Oprichter meneer Van Helden nam de tijd voor zijn klanten, zodat ze op maat advies kregen en inzicht en overzicht in hun eigen financiën. Dat is nog steeds de basis van ons bedrijf.

Wij zijn ‘de nieuwe helden’ van uw financiën. Wij hebben de overtuiging dat administratieve processen steeds makkelijker kunnen. Dat u gedeelten ook prima digitaal kunt aanleveren en daardoor ook steeds meer zelf inzicht krijgt in het proces en overzicht van uw financiën. Dat helpt u en uw bedrijf om betere strategische beslissingen te nemen.

We luisteren naar u, we denken met u mee en we zijn via diverse kanalen bereikbaar.

 • Menno den Oude


  Directeur Van Helden BV
  Voorzitter Van Helden fonds

  STUUR E-MAIL >

  “ Het administratieproces is maar een proces. Dat moet zo makkelijk en efficiënt mogelijk. Cijfers in een overzicht gaan pas echt leven. Dan zie je ondernemers opbloeien als ik het gesprek met ze aanga. Daar doe ik het voor.”
 • Jan Willem Brouwer


  Belastingadviseur
  gespecialiseerd in het kleinbedrijf
  (van ZZP-ers tot en met BV’s met holdingstructuren)

  STUUR E-MAIL >

  “Als ervaren adviseur help ik met veel plezier ondernemers en oud-ondernemers met hun jaarcijfers en belastingzaken. Diverse bedrijven heb ik in de loop der tijd zien opbloeien. Ik streef ernaar de klant hierbij bedrijfsmatig en fiscaal te begeleiden zonder de indruk te wekken op de ondernemersstoel plaats te nemen. Uiteindelijk blijft het een advies.”
 • Luc Limburg


  Administratieconsulent
  voornamelijk werkzaam bij cliënten op locatie om aldaar boekhoudingen te verzorgen

  STUUR E-MAIL >

  “Graag werk ik op locatie bij klanten omdat ik het liefst dicht bij de klant sta om zo goed mogelijk invulling te geven aan de opdracht. Ik werk vooral voor fondsenwervende instellingen en vermogensfondsen.”
 • Ilona Pieneman


  Secretarieel en administratief medewerker

  “Ik ben ooit als stagiaire begonnen en het beviel me hier zo, dat ik nooit meer ben weggegaan. Ik ga graag mee met de huidige ict-vernieuwingen. Zo heb ik een online dossier voor diverse relaties ingericht, zodat ze altijd hun laatste loonstrookjes en loonaangiften kunnen downloaden.”
 

diensten

wat wij voor u kunnen betekenen

We gaan ervoor om uw boekhouding, loonadministratie, jaarcijfers, fiscale aangiften deskundig en zo efficiënt mogelijk voor u te verzorgen tegen een aantrekkelijke prijs. Ondernemen is al duur genoeg.
Doet u een deel van uw boekhouding zelf? Dan helpen we u graag met onderdelen, zoals de jaarrekening en coachen we u als u tegen problemen aanloopt of vragen hebt.

boekhouding

jaarcijfers

salaris- administratie

aangiften

fiscaal advies

boekhouding;


We werken met Exact Online. U dient uw nota’s makkelijk digitaal in en ze worden automatisch verwerkt in een handig overzicht: de balans en de winst- en verliesrekening. Op elk moment heeft u online inzage in uw boekhouding. Heeft u daarover vragen? Dan nemen wij graag de cijfers met u door.

jaarcijfers;


Als u door ons de complete boekhouding laat verzorgen, dan stellen wij ook de jaarstukken op. Deze jaarstukken zijn weer de basis voor de belastingaangifte die we voor u doen en we leveren de stukken ook aan bij de Kamer van Koophandel. Hierbij zetten wij de automatisering optimaal in om zo efficiënt mogelijk te werken.

Doet u de administratie zelf? Dan vatten wij uw boekhouding samen, we rubriceren en analyseren de cijfers en verzorgen een overzichtelijke rapportage voor u.

salarisadministratie;


We voorzien uw personeel tijdig van loonstroken, we rekenen u de gevolgen van nieuw personeel voor, zodat u de werkgeverslasten en de loonbelastingaangiften kunt inschatten.
Dit proces gaat grotendeels digitaal via uw persoonlijke, digitale omgeving.

aangiften;


Van Helden doet de aangiften voor de omzetbelasting meestal per kwartaal, de aangifte loonbelasting maandelijks en de inkomstenbelasting jaarlijks. Voor een BV doen we jaarlijks de aangifte voor de vennootschapsbelasting.
Ons uitgangspunt is, dat belasting betalen nodig is om gemeenschappelijk kosten te delen, maar dan willen we wel graag dat dat op een eerlijke manier gebeurt en verdeeld wordt.
Wij zullen de fiscale ruimte die er is, dan ook benutten en zo nodig met de belastingdienst de discussie aangaan als er onterecht wordt afgeweken van onze aangifte.

fiscaal advies;


Ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor fiscaal advies, daarvoor is het niet nodig dat wij ook uw boekhouding of jaarstukken verzorgen. Wij zien het als onze taak om u zo goed mogelijk te adviseren als we bij uw boekhouding fiscale aspecten tegenkomen.

Mocht u fiscale vragen hebben, dan beantwoorden we die graag. Binnenkort kunt u kiezen uit verschillende abonnementsvormen wat betreft fiscaal advies en fiscale begeleiding.

 

van helden fonds

Van Helden fonds: wat wij teruggeven

 

vraag & antwoord

wat is uw vraag?

1

hoe gaat Van Helden in de praktijk te werk?

We maken met u een afspraak bij ons op kantoor of bij u. We hechten eraan dat er een klik is tussen adviseur en klant. Zijn we het eens over het werk en de kosten? Dan maken we vervolgafspraken over oa. de frequentie van rapportages en deadlines van de belastingen.

2

waar kan ik inloggen om mijn cijfers in te voeren?

Dat kan hier: Exact Online

Let op:
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte. Ook als deze door uw boekhouder is verzorgd en daarin fouten zijn gemaakt.

3

wie is er aansprakelijk voor de aangifte?

Het is onze taak de aangifte deskundig en zorgvuldig te behandelen.
De klant blijft altijd inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.

4

wat kan ik zelf aan de administratie doen?

U kunt uw hele administratie zelf doen in een eigen boekhoudpakket en ook gebruik maken van Exact Online. Daar kunt u ook facturen aanmaken die direct in de boekhouding worden gezet. Dat bespaart u invoerkosten.

5

met welke boekhoud- pakketten werken jullie?

We werken met King en Exact Online. Daar werken we al heel lang mee. Dit is een degelijk pakket waarop de boekhouding op professionele wijze kan worden gevoerd. Het werkt snel, geeft goed overzicht en financieel inzicht.

6

werkt Van Helden ook samen met derden?

Ons kantoor werkt samen met kleine en grote accountantsbureaus waar het gaat om accountantsverklaringen of complexere fiscale vraagstukken.

7

wat kost het om jullie in te huren?

* Kleine administratie inclusief aangifte btw: vanaf € 50 pm
* Loonadministratie: vanaf € 20 pm
* Jaarrekening of jaarstukken belastingdienst: vanaf € 500 pj
* Belastingaangifte ondernemer: vanaf € 175

8

zijn er minder kosten bij meer diensten?

Bij een combinatie van onze diensten kunnen we efficiënter werken, zodat onze totaalprijs vanaf € 100 per maand kan worden aangeboden.
Dat hangt vooral af van de hoeveelheid en aard van de mutaties in de boekhouding.

9

wanneer moeten mijn aangiften zijn ingediend?

De maand na elk kwartaal moet de aangifte omzetbelasting zijn ingediend en betaald, uiterlijk voor 1 april. Aangiften vennootschapsbelasting uiterlijk voor 1 juni het jaar erop. Als belastingconsulent hebben we de mogelijkheid om gespreid de aangiftes in te dienen.

10

..of
stel
zelf een
vraag

 
 

contact

u vindt ons in utrecht

 

Van Helden B.V.
Othellodreef 45
3561 GS Utrecht

030 262 56 90
info@vanheldenbv.nl

volg ons:

contactformulier

nieuwsbrief ontvangen?

download algemene voorwaarden © van Helden b.v. 2015