nieuws

 • Fiscus zal ook blik werpen op niet-fiscale bepalingen modelovereenkomsten


  Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes toegezegd dat de Belastingdienst bij de beoordeling van voorgelegde overeenkomsten voortaan verder zal kijken dan alleen de bepalingen die van belang zijn voor de vraag wel of geen loonheffing.

  Het Tweede Kamerlid Van Weyenburg (D66) had bij de bewindsman aangekaart dat in een aantal van de (individuele) voorbeeldovereenkomsten bepalingen staan, die volgens het Kamerlid strijdig zijn met de strekking van de Wet DBA. In de individuele overeenkomst voor een tennisleraar gaat het dan bijvoorbeeld om de bepaling (in artikel 11, versie nr. 9031515846, 12-10-2015) dat de opdrachtnemer de opdrachtgever vrijwaart voor eventuele boetes of naheffingen van de Belastingdienst. Wiebes geeft in de beantwoording aan dat het in de betreffende onderdelen van de overeenkomst gaat om fiscaal niet-relevante bepalingen, die echter wel 'onzorgvuldig' zijn geformuleerd. Het verhalen op de opdrachtnemer kan niet voor zover het betrekking heeft op de premies voor de werknemersverzekeringen en premie Zvw. Verhaal is wel mogelijk voor zover het gaat om de loonheffing. Een contractuele bepaling waarin staat dat de opdrachtgever álle lasten en kosten kan verhalen, kan dus niet. De bewindsman deed de toezegging dat de Belastingdienst bij de beoordeling van overeenkomsten voortaan verder zal kijken dan alleen de fiscale bepalingen, zoals tot dusver gebeurde. 'Er komt een uitgebreide juridische toetsing die gereed zal zijn in het vierde kwartaal. Alle niet-fiscale bepalingen die evident fout zijn, worden er voor zover mogelijk al eerder uitgehaald', aldus Wiebes. Bron: SCOnline, 9-02-2016

 • Akkoord cao Metalektro, stakingen van de baan


  Na maanden van acties en moeizame onderhandelingen is er in de nacht van 10 op 11 februari toch nog een akkoord bereikt voor de cao Metalektro (grootmetaal). Partijen kwamen een cao overeen met een looptijd van 37 maanden (tot 1 juni 2018) met gedurende de looptijd een loonsverhoging van in totaal 5,9% en 1,1% aan eenmalige uitkeringen.

  In het akkoord is afgesproken dat de grens voor ontziemaatregelen wordt opgeschoven van 55 jaar naar 56 jaar en dat 56-plussers kunnen worden verplicht om over te werken (5 uur per 4 weken). Daarnaast kunnen bedrijven alle ADV-dagen terugkopen. De mogelijkheid om tijdelijk vier dagen per week te werken wordt verruimd. De werknemer zal behalve daarvoor beschikbare vrije vakantie- en roostervrije uren ook vrije meeruren en/of vrije overuren kunnen gebruiken. Verder zijn onder meer afspraken gemaakt over ontwikkeling van werknemers. Werknemers kunnen vouchers inzetten om zichzelf te scholen in elke gewenste richting, vooral ook mogelijk buiten de huidige functie of onderneming. Er is hiervoor een budget van € 2,75 miljoen gereserveerd. In de cao zal het recht van de werknemer op twee opleidingsdagen structureel worden opgenomen. De werknemer hoeft die opleidingsdagen niet direct in het betreffende kalenderjaar op te nemen. Het aantal opleidingsdagen in het lopende kalenderjaar en de niet genoten opleidingsdagen in voorafgaande kalenderjaren kan echter niet meer zijn dan 5. Bron: FME 11-02-2016; CNV Vakmensen 11-02-2016

 • Meldingplicht bij detachering EU-werknemers


  Bij de Tweede Kamer is een voorstel voor de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers ingediend waarmee de Europese handhavingsrichtlijn 2014/67/EU in de Nederlandse wetgeving wordt geïmplementeerd. Belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel is een meldingsplicht voor dienstverrichters uit een andere EU-lidstaat bij detachering van werknemers naar Nederland.

  De handhavingsrichtlijn 2014/67/EU is mei 2014 door de lidstaten van de EU aangenomen. De richtlijn geeft instrumenten voor de handhaving van de detacheringsrichtlijn 96/71/EG. Met het wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers wordt de richtlijn omgezet in Nederlandse wet- en regelgeving. Met de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel komt de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (Waga) te vervallen. n het wetsvoorstel is onder meer de verplichting opgenomen voor een dienstverrichter of zelfstandige uit een andere lidstaat om desgevraagd informatie te verschaffen waarmee kan worden nagegaan of een onderneming daadwerkelijk substantiële activiteiten verricht om werknemers ter beschikking te stellen in het kader van transnationale dienstverrichting en of een gedetacheerde werknemer tijdelijk arbeid in Nederland verricht. Een dienstverrichter die een werknemer detacheert naar Nederland krijgt een meldingsplicht. Voordat de werkzaamheden beginnen moet hij hiervan melding doen en daarbij de nodige informatie verstrekken. En tijdens de werkzaamheden moeten onder meer de arbeidsovereenkomst, urenstaat, bewijs van sociale verzekering, loonstrook en bewijs van loonbetaling ter controle ter inzage liggen. Ook voor de dienstontvanger gelden verplichtingen. Voorafgaand aan de werkzaamheden moet de dienstontvanger een afschrift ontvangen van de melding en deze controleren. Eventuele onjuistheden moet hij melden bij de bevoegde instanties. Voor zowel de dienstverrichter als de dienstontvanger gelden zware boetes bij niet nakoming van de administratieve verplichtingen, en in geval van recidive een verhoging met 100%. Ook is in het wetsvoorstel nader gespecificeerd wat de harde kern van arbeidsvoorwaarden is waarop de gedetacheerde werknemer recht heeft, waaronder welke bestanddelen moeten worden meegenomen bij het bepalen van het minimumloon dat de werknemer toekomt. Bron: Min SZW, 9-02-2016

 • Driemaandstermijn is een strikte termijn


  De driemaandstermijn voor toepassing van de 30%-regeling bij het aangaan van een nieuwe dienstbetrekking is een strikte termijn.

  Een Indiase werknemer woont vanaf 2009 in Nederland. Op zijn werkzaamheden bij zijn toenmalige werkgever is de 30%-regeling van toepassing tot 31 mei 2019. Op 31 december 2012 treedt hij uit dienst. Hij solliciteert op 26 februari 2013 naar een functie bij een nieuwe werkgever, waarmee hij op 23 april 2013 een arbeidsovereenkomst aangaat. Op 8 augustus 2013 verzoeken de werknemer en zijn nieuwe werkgever om voortzetting van de toepassing van de 30%-regeling. De inspecteur wijst dit verzoek af. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de werknemer niet in aanmerking komt voor voortzetting van de 30%-regeling. Om de regeling te mogen voortzetten bij de nieuwe werkgever mag een periode van drie maanden tussen het einde van de tewerkstelling en aangaan van een nieuwe dienstbetrekking niet worden overschreden. De regeling laat namelijk geen ruimte om bij overschrijding van driemaandstermijn op een andere manier aannemelijk te maken dat de werknemer beschikt over een schaarse specifieke deskundigheid. In cassatie oordeelt de Hoge Raad dat de driemaandstermijn geen indicatieve periode is. Dit blijkt uit de nota van toelichting. Ook uit het Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 blijkt dat aan het vereiste van schaarse specifieke deskundigheid niet meer kan worden voldaan wanneer de driemaandstermijn is overschreden. Bron: HR 29-01-2016

 • Schending beginselen behoorlijk bestuur, toekenning afdrachtvermindering


  Een opleider van schilders komt, ondanks dat niet aan de vereisten is voldaan, toch in aanmerking voor de afdrachtvermindering onderwijs.

  Een stichting leidt schilders op die bij de stichting in loondienst zijn. Over 2011 en 2012 claimt de stichting afdrachtvermindering onderwijs voor de schilders. Zij volgen onderwijs om op startkwalificatieniveau te komen. Tijdens een boekenonderzoek constateert de inspecteur dat de stichting niet beschikt over een 'verklaring werkloze' van UWV. De inspecteur biedt bij wijze van uitzondering aan de geclaimde startkwalificatie te honoreren wanneer UWV-Werkbedrijf alsnog achteraf een individuele toetsing doet voor alle betreffende werknemers. UWV wil een schriftelijke bevestiging hiervan van de inspecteur. De inspecteur bevestigt via een e-mailbericht aan UWV. Tevens wijst de inspecteur, buiten medeweten van de stichting om, UWV erop dat met de individuele toetsing UWV zich veel werk op de hals haalt en precedentwerking kan hebben. UWV meldt daarop aan de inspecteur dat de stichting een afwijzing krijgt, omdat UWV het niet kan 'verkopen' in dit geval toestemming te geven en andere bedrijven af te wijzen. De inspecteur legt aan de stichting vervolgens naheffingsaanslagen met boetebeschikkingen, heffingsrente en belastingrente op. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de inspecteur door eerst zijn toezegging en vervolgens zijn bericht aan het UWV met betrekking tot de precedentwerking en de hoeveelheid werk, zozeer gehandeld in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, dat het hof de naheffingsaanslagen en boetebeschikkingen vernietigt. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 19-01-2016

 • Commissarissen niet eensgezind over beloningen


  Commissarissen zijn het niet met elkaar eens over de gewenste hoogte van hun eigen beloning, of over het nut van variabele beloning voor bestuurders. Wel vindt een grote meerderheid de angst voor vertrekkende bestuurders als gevolg van de beloningsdiscussie overdreven. Dat blijkt uit het negende Nationaal Commissarissen Onderzoek.

  Een kleine meerderheid van de commissarissen (51%) is tevreden over de huidige vergoeding. Wel vindt 43% dat om de kwaliteit van het intern toezicht te verbeteren ook de commissarisbeloning omhoog moet. Een commissaris bij een beursonderneming verdient het meest: gemiddeld ruim € 56.000. De beloning in andere sectoren is aanzienlijk lager: bij niet-beursondernemingen, coöperaties, familiebedrijven en pensioenfondsen € 20.000 - 26.000; bij zorginstellingen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen gemiddeld € 9.000, € 12.000 en € 6.000. De commissarissen zouden een stijging van de beloning met 25% passend vinden. Dit wordt onderbouwd door een (fors) verzwaard takenpakket en toegenomen tijdsbesteding. De huidige beloning varieert tussen € 45 tot € 220 per uur. De gemiddelde tijdsbesteding per commissariaat is ruim twee dagen per maand (18 uur). Aan een commissariaat bij beursondernemingen en coöperaties wordt de meeste tijd besteed (ongeveer 30 uur per maand). Over de variabele beloning van bestuurders oordelen de commissarissen verschillend. Een groot deel van de commissarissen vindt een (beperkte) vorm van variabele beloningen voor bestuurders acceptabel. 42% acht een variabele beloning niet effectief, terwijl 33% dat juist wel vindt. 53% is van mening dat variabele beloning perverse prikkels geeft, maar 25% is het hiermee juist oneens. Ook vindt de helft dat variabele beloning niet zorgt voor een juiste prioriteitstelling, volgens 28% draagt het hier juist wel aan bij. Zowel in de private als in de publieke sector vinden commissarissen de angst voor vertrekkende bestuurders naar het buitenland door de beloningendiscussie overdreven (respectievelijk 67% en 70%). Zelfs de commissarissen bij beursondernemingen, waarvan de bestuurders wellicht het meest in trek zijn in het buitenland, vindt 43% die angst overdreven. 20% daarentegen vindt deze angst wel reëel. Aan het negende Nationaal Commissarissen Onderzoek deden 387 commissarissen en toezichthouders uit meerdere sectoren mee. Het onderzoek werd uitgevoerd door Mijntje Lückerath-Rovers (TIAS School for Business and Society) en Auke de Bos (Erasmus Universiteit). Bron: TIAS 6-02-2016

 • Slechts klein deel zzp'ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid


  Van de 800.000 zzp'ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalt ruim een vijfde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit aandeel is gedaald van 23,4% in 2011 tot 21,9% in 2013.

  Zelfstandigen met personeel (zmp'ers) verzekeren zich vaker tegen arbeidsongeschiktheid dan zzp'ers: in 2013 was bijna 35% van hen verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, ruim boven het aandeel verzekerde zzp'ers van bijna 22%. Verzekerde zzp'ers droegen7,0% van hun bruto ondernemersinkomen af aan een arbeidsongeschiktheidspremie. Bij verzekerde zelfstandigen met personeel bedroeg de gemiddelde premie 7,3% van hun ondernemersinkomen en bij werknemers 8,1% van het brutoloon. Bij zzp'ers die hun hoofdinkomen verdienen met ondernemerschap blijkt hoe hoger het inkomen is, hoe vaker er premie wordt betaald voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente. Vrouwelijke zzp'er sluiten echter relatief minder vaak een verzekering af tegen arbeidsongeschiktheid dan mannen. Ook zonder partner in huis hebben vrouwelijke zzp'ers minder vaak een arbeidsongeschiktheidsverzekering dan mannen: 13 tegen 19%. Zonder partner is het aandeel vrouwelijke zzp'ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering nog lager: 9%. Mannen met een partner verzekeren zich juist weer vaker tegen arbeidsongeschiktheid: 33%. Jongeren zijn het minst vaak verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ruim een op de tien zzp'ers tot 25 jaar betaalt een premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. In de leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar is een kwart verzekerd. In de leeftijdsgroep tot 65 daalt het aantal verzekerde zzp'ers weer licht. Vanaf 65 jaar is van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid vrijwel geen sprake meer (slechts 1%). Vooral in de sectoren bouwnijverheid, landbouw, bosbouw en visserij en financiële dienstverlening zijn zzp'ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. In de sectoren cultuur, recreatie en overige diensten, handel, vervoer en horeca en verhuur van en handel in onroerend goed daarentegen zijn weer relatief weinig zzp'ers deze verzekerd. Bron: CBS 6-02-2016

 • Meer evenredige sancties bij overtreding van sociale zekerheidswetten


  Op 27 januari 2016 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de regeling bestuurlijke boete ingediend. Dit wetsvoorstel moet leiden tot meer evenredige sancties bij overtreding van sociale zekerheidswetten.

  Per 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW (Stb 2012, 462) in werking getreden. Deze wet voorzag in zwaardere sancties in geval van fraude. In een uitspraak van 24 november 2014 maakte de Centrale Raad van Beroep echter korte metten met deze wet: het overgangsrecht was volgens de Raad in strijd met het legaliteitsbeginsel en de wet zou niet leiden tot evenredige sancties. Om die reden stelt de regering nu een aanpassing van het boeteregime van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving voor. Een boete zal altijd worden afgestemd op de ernst van het feit, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van het geval. Ook wordt de boete gemaximeerd op het benadelingsbedrag. In geval van opzet bedraagt de boete maximaal € 82.000 (boete vijfde categorie, art. 23 lid 4 Wetboek van Strafrecht). Is er geen sprake van opzet dan kan een boete worden opgelegd van maximaal € 8.200 (derde categorie). Voor het begrip 'opzet' wordt aangesloten bij hetgeen in het strafrecht hieronder wordt verstaan. Het minimumbedrag aan boete wordt afgeschaft en er wordt een waarschuwing ingevoerd. Bron: Min SZW 27-01-2016

 • Aanpassing uitvoeringsregels ontslag


  Het UWV heeft op 4 februari in de Staatscourant een aanpassingen gepubliceerd de uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de uitvoeringsregels voor ontslag bij om bedrijfseconomische redenen.

  De wijzigingen hangen samen met de inwerkingtreding per 1 januari van de Verzamelwet SZW en de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, daarnaast zijn enkele technische aanpassingen doorgevoerd. Zo moet bij ontslag wegens ziekte de werkgever aannemelijk maken dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden en de werknemer de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht. Deze termijn is voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt verkort tot 13 weken. Dit is in de uitvoeringsregels verwerkt. De wijzigingen in het Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015 hebben onder meer betrekking op de rangorde bij ontslag: een rangorde bij ontslag tussen AOW'ers, oproepkrachten en tijdelijke werknemers is toegevoegd. De uitvoeringsregels (versie november 2015) kenden een rangorde in vier groepen. Deze rangorde is gewijzigd en kent nu vijf groepen waarvan achtereenvolgens afscheid moet worden genomen. Het Stappenplan voor toepassing afspiegelingsbeginsel is aangepast met het oog op deze en andere wijzigingen. Verder moet een werkgever op grond van artikel 7:669, lid 1 BW aannemelijk maken dat de werknemer niet binnen een redelijke termijn herplaatsbaar is op een andere passende functie binnen de organisatie van de werkgever, al dan niet met behulp van scholing. Die redelijke termijn is gelijk aan de wettelijke opzegtermijn. Voor werknemers die worden ontslagen na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is die termijn verkort tot een maand. Dit is verwerkt in de uitvoeringsregels. Bron: Stcrt 2016, nrs. 5031 en 5036

 • Akkoord cao Levensmiddelenbedrijf


  CNV Vakmensen heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao Levensmiddelenbedrijf. Daarmee ligt er een akkoord voor de nieuwe cao.

  De cao heeft een looptijd van 1 april 2013 tot en met 31 maart 2017. Gedurende die looptijd worden de werkelijke lonen en de loonschalen verhoogd met in totaal 5%. Een andere belangrijke afspraak uit het akkoord is modernisering van de cao. Vakbond FNV is uit de onderhandelingen gestapt en geen partij bij de cao. De werkgevers geven wel aan dat die bond uitgenodigd blijft om mee te werken aan de in het onderhandelingsakkoord afgesproken vernieuwingsagenda. Bron: Vakcentrum, 3-02-2016

 

over ons

wij
begrijpen cijfers,
al ruim 25 jaar

Administratiekantoor Van Helden wil mensen helpen, door hen financieel inzicht en overzicht te bieden. Dat doen we door praktische overzichten te maken en door het administratieve proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar ook door onze klanten persoonlijk te benaderen.
Onze producten en diensten sluiten daarop aan. Ons fonds steunt goede doelen en projecten die Utrecht een warm hart toedragen, zowel op sociaal als maatschappelijk gebied.

Onze visie
Van Helden bestaat al meer dan 25 jaar; een begrip in Utrecht en omgeving. Oprichter meneer Van Helden nam de tijd voor zijn klanten, zodat ze op maat advies kregen en inzicht en overzicht in hun eigen financiën. Dat is nog steeds de basis van ons bedrijf.

Wij zijn ‘de nieuwe helden’ van uw financiën. Wij hebben de overtuiging dat administratieve processen steeds makkelijker kunnen. Dat u gedeelten ook prima digitaal kunt aanleveren en daardoor ook steeds meer zelf inzicht krijgt in het proces en overzicht van uw financiën. Dat helpt u en uw bedrijf om betere strategische beslissingen te nemen.

We luisteren naar u, we denken met u mee en we zijn via diverse kanalen bereikbaar.

 • Menno den Oude


  Directeur Van Helden BV
  Voorzitter Van Helden fonds

  STUUR E-MAIL >

  “ Het administratieproces is maar een proces. Dat moet zo makkelijk en efficiënt mogelijk. Cijfers in een overzicht gaan pas echt leven. Dan zie je ondernemers opbloeien als ik het gesprek met ze aanga. Daar doe ik het voor.”
 • Jan Willem Brouwer


  Belastingadviseur
  gespecialiseerd in het kleinbedrijf
  (van ZZP-ers tot en met BV’s met holdingstructuren)

  STUUR E-MAIL >

  “Als ervaren adviseur help ik met veel plezier ondernemers en oud-ondernemers met hun jaarcijfers en belastingzaken. Diverse bedrijven heb ik in de loop der tijd zien opbloeien. Ik streef ernaar de klant hierbij bedrijfsmatig en fiscaal te begeleiden zonder de indruk te wekken op de ondernemersstoel plaats te nemen. Uiteindelijk blijft het een advies.”
 • Luc Limburg


  Administratieconsulent
  voornamelijk werkzaam bij cliënten op locatie om aldaar boekhoudingen te verzorgen

  STUUR E-MAIL >

  “Graag werk ik op locatie bij klanten omdat ik het liefst dicht bij de klant sta om zo goed mogelijk invulling te geven aan de opdracht. Ik werk vooral voor fondsenwervende instellingen en vermogensfondsen.”
 • Ilona Pieneman


  Secretarieel en administratief medewerker

  “Ik ben ooit als stagiaire begonnen en het beviel me hier zo, dat ik nooit meer ben weggegaan. Ik ga graag mee met de huidige ict-vernieuwingen. Zo heb ik een online dossier voor diverse relaties ingericht, zodat ze altijd hun laatste loonstrookjes en loonaangiften kunnen downloaden.”
 

diensten

wat wij voor u kunnen betekenen

We gaan ervoor om uw boekhouding, loonadministratie, jaarcijfers, fiscale aangiften deskundig en zo efficiënt mogelijk voor u te verzorgen tegen een aantrekkelijke prijs. Ondernemen is al duur genoeg.
Doet u een deel van uw boekhouding zelf? Dan helpen we u graag met onderdelen, zoals de jaarrekening en coachen we u als u tegen problemen aanloopt of vragen hebt.

boekhouding

jaarcijfers

salaris- administratie

aangiften

fiscaal advies

boekhouding;


We werken met Exact Online. U dient uw nota’s makkelijk digitaal in en ze worden automatisch verwerkt in een handig overzicht: de balans en de winst- en verliesrekening. Op elk moment heeft u online inzage in uw boekhouding. Heeft u daarover vragen? Dan nemen wij graag de cijfers met u door.

jaarcijfers;


Als u door ons de complete boekhouding laat verzorgen, dan stellen wij ook de jaarstukken op. Deze jaarstukken zijn weer de basis voor de belastingaangifte die we voor u doen en we leveren de stukken ook aan bij de Kamer van Koophandel. Hierbij zetten wij de automatisering optimaal in om zo efficiënt mogelijk te werken.

Doet u de administratie zelf? Dan vatten wij uw boekhouding samen, we rubriceren en analyseren de cijfers en verzorgen een overzichtelijke rapportage voor u.

salarisadministratie;


We voorzien uw personeel tijdig van loonstroken, we rekenen u de gevolgen van nieuw personeel voor, zodat u de werkgeverslasten en de loonbelastingaangiften kunt inschatten.
Dit proces gaat grotendeels digitaal via uw persoonlijke, digitale omgeving.

aangiften;


Van Helden doet de aangiften voor de omzetbelasting meestal per kwartaal, de aangifte loonbelasting maandelijks en de inkomstenbelasting jaarlijks. Voor een BV doen we jaarlijks de aangifte voor de vennootschapsbelasting.
Ons uitgangspunt is, dat belasting betalen nodig is om gemeenschappelijk kosten te delen, maar dan willen we wel graag dat dat op een eerlijke manier gebeurt en verdeeld wordt.
Wij zullen de fiscale ruimte die er is, dan ook benutten en zo nodig met de belastingdienst de discussie aangaan als er onterecht wordt afgeweken van onze aangifte.

fiscaal advies;


Ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor fiscaal advies, daarvoor is het niet nodig dat wij ook uw boekhouding of jaarstukken verzorgen. Wij zien het als onze taak om u zo goed mogelijk te adviseren als we bij uw boekhouding fiscale aspecten tegenkomen.

Mocht u fiscale vragen hebben, dan beantwoorden we die graag. Binnenkort kunt u kiezen uit verschillende abonnementsvormen wat betreft fiscaal advies en fiscale begeleiding.

 

van helden fonds

Van Helden fonds: wat wij teruggeven

 

vraag & antwoord

wat is uw vraag?

1

hoe gaat Van Helden in de praktijk te werk?

We maken met u een afspraak bij ons op kantoor of bij u. We hechten eraan dat er een klik is tussen adviseur en klant. Zijn we het eens over het werk en de kosten? Dan maken we vervolgafspraken over oa. de frequentie van rapportages en deadlines van de belastingen.

2

waar kan ik inloggen om mijn cijfers in te voeren?

Dat kan hier: Exact Online

Let op:
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte. Ook als deze door uw boekhouder is verzorgd en daarin fouten zijn gemaakt.

3

wie is er aansprakelijk voor de aangifte?

Het is onze taak de aangifte deskundig en zorgvuldig te behandelen.
De klant blijft altijd inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.

4

wat kan ik zelf aan de administratie doen?

U kunt uw hele administratie zelf doen in een eigen boekhoudpakket en ook gebruik maken van Exact Online. Daar kunt u ook facturen aanmaken die direct in de boekhouding worden gezet. Dat bespaart u invoerkosten.

5

met welke boekhoud- pakketten werken jullie?

We werken met King en Exact Online. Daar werken we al heel lang mee. Dit is een degelijk pakket waarop de boekhouding op professionele wijze kan worden gevoerd. Het werkt snel, geeft goed overzicht en financieel inzicht.

6

werkt Van Helden ook samen met derden?

Ons kantoor werkt samen met kleine en grote accountantsbureaus waar het gaat om accountantsverklaringen of complexere fiscale vraagstukken.

7

wat kost het om jullie in te huren?

* Kleine administratie inclusief aangifte btw: vanaf € 50 pm
* Loonadministratie: vanaf € 20 pm
* Jaarrekening of jaarstukken belastingdienst: vanaf € 500 pj
* Belastingaangifte ondernemer: vanaf € 175

8

zijn er minder kosten bij meer diensten?

Bij een combinatie van onze diensten kunnen we efficiënter werken, zodat onze totaalprijs vanaf € 100 per maand kan worden aangeboden.
Dat hangt vooral af van de hoeveelheid en aard van de mutaties in de boekhouding.

9

wanneer moeten mijn aangiften zijn ingediend?

De maand na elk kwartaal moet de aangifte omzetbelasting zijn ingediend en betaald, uiterlijk voor 1 april. Aangiften vennootschapsbelasting uiterlijk voor 1 juni het jaar erop. Als belastingconsulent hebben we de mogelijkheid om gespreid de aangiftes in te dienen.

10

..of
stel
zelf een
vraag

 
 

contact

u vindt ons in utrecht

 

Van Helden B.V.
Othellodreef 45
3561 GS Utrecht

030 262 56 90
info@vanheldenbv.nl

volg ons:

contactformulier

nieuwsbrief ontvangen?

download algemene voorwaarden © van Helden b.v. 2016