nieuws

 • Aanpassing Participatiewet: beschut werk en praktijkroute


  Op 18 oktober is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en het openstellen van de Praktijkroute ingediend. In dit wetsvoorstel is opgenomen dat gemeenten van volgend jaar aan mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen functioneren een voorziening in de vorm van beschut werk aanbieden. In het voorstel is ook opgenomen dat mensen via de zogenoemde Praktijkroute kunnen worden opgenomen in het doelgroepregister van de banenafspraak, als op de werkplek is vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

  Nadat eerder dit jaar uit onderzoek van de Inspectie SZW naar voren kwam dat het aantal gerealiseerde beschut werkplekken in gemeenten nog nauwelijks van de grond komt, kondigde staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maatregelen aan. Nieuw in het wetsvoorstel is ook dat mensen straks zelf een advies voor beschut werk kunnen aanvragen. In het voorstel zijn ook maatregelen opgenomen om de uitvoering van de Participatiewet verder te vereenvoudigen. Om de toegang tot het doelgroepregister en het plaatsen op een baan te versnellen, wordt de Praktijkroute ingevoerd. Nu uit onderzoek blijkt dat de loonwaardemeting op de werkplek ook een goede manier is om vast te stellen of iemand tot de doelgroep van de banenafspraak behoort, wordt dit bij wet geregeld. Gemeenten en werkgevers zijn sterk voorstander van deze methode die zij als minder bureaucratisch en minder omslachtig ervaren. De verwachting is dat de Praktijkroute positieve effecten zal hebben op zowel de vraag- als de aanbodzijde, met als resultaat het makkelijker en sneller realiseren van de banen voor de banenafspraak. Het kabinet heeft met de sociale partners de afspraak gemaakt om in tien jaar tijd 125.000 banen bij reguliere werkgevers beschikbaar te stellen voor mensen met een beperking. Belangrijk voor het welslagen van deze afspraak, is dat er bij het afsluiten van cao's rekening wordt gehouden met deze groep door ook loonschalen op te nemen vanaf 100 tot 120 procent van het wettelijk minimumloon (WML). Uit onderzoek van het ministerie komt naar voren dat deze loonschalen in steeds meer cao's zijn ingevoerd. In 239 van de 627 onderzochte cao's - die gelden voor driekwart van het totale aantal werknemers in ons land - zijn inmiddels loonschalen op WML-niveau aanwezig. Eind volgend jaar moeten alle cao's hieraan voldoen. Bron: Min SZW 18-10-2016

 • Meldpunt DBA geopend


  Het Meldpunt DBA is geopend. In zijn Kamerbrief van 19 september 2016 kondigde staatssecretaris Wiebes dit meldpunt aan. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen hier eventuele knelpunten en onbedoelde effecten van de Wet DBA melden.

  Met het Meldpunt DBA (https://www.meldpuntdba.nl/) wil het ministerie van Financiën inzicht krijgen in mogelijke onbedoelde gevolgen van de Wet DBA voor de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld als opdrachtgevers hun flexibele schil niet meer kunnen inrichten. Of als zzp'ers minder opdrachten krijgen of als zij van hun opdrachtgevers via payroll moeten gaan werken. Op basis van de meldingen inventariseren het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de knelpunten. Deze knelpunten willen zij samen met branche- en belangenorganisaties oppakken. De melder krijgt geen persoonlijke reactie: het meldpunt is bedoeld voor de inventarisatie van knelpunten. Bron: RB-Plaza 18-10-2016; Belastingdienst

 • Meer uitgaven aan R&D


  Bedrijven, publieke onderzoeksinstellingen en het hoger onderwijs gaven in 2015 samen ruim € 13,6 miljard uit aan Research en Development (R&D). Dat is 3% meer dan het jaar ervoor. De uitgaven aan R&D stijgen al enkele jaren licht.

  De R&D-uitgaven waren vorig jaar goed voor ongeveer 2% van het bruto binnenlands product (bbp). Dat percentage ligt vrijwel even hoog als voorgaande jaren. Bedrijven gaven met € 7,5 miljard het meeste uit aan R&D. Publieke onderzoeksinstellingen en het hoger onderwijs besteedden respectievelijk ruim € 1,6 miljard en bijna € 4,4 miljard aan R&D. De R&D-uitgaven bij bedrijven komen voor het grootste deel (57%) voor rekening van de sector industrie. R&D in de industrie is technischer van aard. Uitgaven aan apparatuur en laboratoria zijn hoger dan bij diensten. Dienstverleners zijn goed voor 37% van de R&D-uitgaven van bedrijven. R&D-uitgaven bij bedrijven waren in 2015 voornamelijk gericht op toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling (90%). Zo'n 10% van de uitgaven ging naar fundamenteel onderzoek. Publieke researchinstellingen geven relatief veel meer uit aan fundamenteel onderzoek dan bedrijven, namelijk 25%, maar nog steeds gaat het leeuwendeel (75%) naar toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Bijna 80% van alle bedrijfsuitgaven aan R&D wordt gedaan op het gebied van technische wetenschappen (zoals bouwkunde, technische natuurkunde en werktuigbouwkunde) en natuurwetenschappen (zoals biologie, sterrenkunde, wiskunde en informatica). De technische wetenschappen en de natuurwetenschappen hebben bij publieke onderzoeksinstellingen een minder groot aandeel (52%). Daarentegen geven de publieke onderzoeksinstellingen meer uit aan medisch onderzoek (17%), landbouwonderzoek (17%) en onderzoek op het gebied van sociale wetenschap (12%). Het hoger onderwijs geeft het meest uit aan medische wetenschap: 32%, gevolgd door sociale wetenschappen als economie, sociologie en psychologie (20%). De technische wetenschappen en de natuurwetenschappen zijn binnen het hoger onderwijs samen goed voor ruim 34% van de uitgaven. Bron: CBS 24-10-2016

 • Geen ondernemer maar resultaatgenieter


  Rechtbank Gelderland oordeelt dat een tandarts die jarenlang als waarnemer werkzaam is bij één tandartspraktijk, zelf geen investeringen van betekenis doet en zich feitelijk niet met de bedrijfsvoering bezig houdt, geen ondernemer is.

  Een tandarts is in de jaren 2011, 2012 en 2013 op basis van twee overeenkomsten van opdracht werkzaam voor één tandartspraktijk. De beide opdrachtgevers zijn verbonden aan dezelfde tandartspraktijk. De tandarts factureert maandelijks uitsluitend aan beide opdrachtgevers en ontvangt een vast percentage van het bruto honorarium dat de opdrachtgevers factureren aan de zorgverzekeraars en/of patiënten en loopt daarbij geen debiteurenrisico. De tandarts verricht geen investeringen in de tandartspraktijk. Zij is verder niet verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, de planning en organisatie, het beheer van het patiëntenbestand of overige werkzaamheden. De tandarts heeft in haar aangiften IB/PV over de jaren 2011, 2012 en 2013 de inkomsten uit de tandartspraktijk aangegeven als winst uit onderneming en heeft de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling toegepast. De inspecteur is van mening dat er sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden en heeft navorderingsaanslagen opgelegd. De tandarts voert voor haar ondernemerschap onder meer aan dat zij was ingeschreven bij de KvK en BIG-geregistreerd, zelf de volle verantwoordelijkheid en tuchtrechtelijke aansprakelijkheid droeg voor haar tandheelkundige werkzaamheden en het risico liep van herstelwerkzaamheden. Ook was zij aangesloten bij een klachtenregeling voor patiënten, heeft zij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten, het risico van arbeidsongeschiktheid zelf verzekerd en droeg zij zelf zorg voor een pensioenvoorziening. Rechtbank Gelderland oordeelt echter dat de tandarts niet aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van winst uit onderneming. Weliswaar heeft de tandarts overeenkomsten gesloten met twee praktijkhouders, maar feitelijk heeft zij slechts één opdrachtgever bij wie zij haar gehele omzet (in ieder geval al sinds 2007) genereerde. Blijkens de overeenkomsten van opdracht zijn de patiënten die zij bedient cliënt van de praktijk. Zij declareert niet rechtstreeks aan de patiënten, maar maandelijks 45% van haar omzet aan de praktijk. Dat zij 55% van haar omzet aan de praktijkhouder laat en op deze manier de praktijkhouder in de gelegenheid stelt te investeren is in dit verband onvoldoende om te kunnen spreken van eigen investeringen. De omstandigheid dat zij (vaktechnisch) verantwoordelijk is voor haar werkzaamheden, hetgeen blijkt uit de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de op eigen naam gesloten behandelingsovereenkomsten, het risico van herstelwerkzaamheden, het aangesloten zijn bij een klacht- en tuchtregeling en dergelijke maakt nog niet dat eiseres ondernemer is. Deze aangelegenheden vloeien primair voort uit de uitoefening van het beroep. Dat de tandarts wanneer zij niet werkt geen inkomsten heeft, een eigen arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten en een eigen pensioenregeling is aangegaan, is eveneens onvoldoende voor het aannemen van ondernemerschap. Bron: Rb Gelderland, 22-09-2016

 • Oude én nieuwe bestuurder aansprakelijk voor faillissementstekort


  Een bestuurder/aandeelhouder van een vennootschap met aanzienlijke schulden onttrekt de vermogensbestanddelen aan de vennootschap en verkoopt de aandelen vervolgens aan een koper die geen verhaal biedt. Volgens rechtbank Oost-Brabant waren beiden aansprakelijk voor het faillissementstekort.

  Een enig aandeelhouder heeft alle aandelen in een bv, waarvan hij ook de enige bestuurder is, voor € 1 overgedragen aan twee Engelse vennootschappen. Die vennootschappen stellen een nieuwe bestuurder aan. Na de aandelenoverdracht verricht de bv geen bedrijfsactiviteiten meer. Enkele jaren later gaat de bv failliet. De curator stelt dat zowel de voormalige als de nieuwe bestuurder hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het tekort in het faillissement. De rechtbank wijst de vordering toe. Wat betreft de oude bestuurder oordeelt de rechtbank dat hij zijn aandelen voor € 1 van de hand heeft gedaan en de nieuwe bestuurder alle papieren en de bankpas van de bv heeft overhandigd, zonder enig onderzoek te doen naar diens persoon en diens plannen met de bv, terwijl daar alle reden voor was gelet op de schulden die toen nog openstonden. Over die schulden is bij de overdracht in het geheel niet gesproken. De hele gang van zaken toont volgens de rechtbank aan dat de oude bestuurder de bv heeft overgedragen om de nadelige gevolgen van een faillissement te ontlopen en dat hij daarbij geen oog heeft gehad voor de gerechtvaardigde belangen van de schuldeisers. Ook wist of behoorde hij althans te beseffen dat er een grote kans was dat de nieuwe bestuurder misbruik zou maken van de bv door deze voor zichzelf verder 'leeg te halen'. Volgens de rechtbank zou geen redelijk denkend bestuurder onder deze omstandigheden op deze wijze hebben gehandeld en moet dit handelen van de oude bestuurder als kennelijk onbehoorlijk bestuur worden aangemerkt. Aannemelijk is de onbehoorlijke taakvervulling door de voormalige bestuurder een belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Maar ook de nieuwe bestuurder treft volgens de rechtbank blaam. Hij heeft niet voldaan aan zijn verplichtingen als bestuurder (boekhoudplicht, openbaarmaking jaarrekening) en vermoed wordt dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De nieuwe bestuurder voert nog aan dat het faillissement door zijn voorganger is veroorzaakt, omdat deze buiten zijn medeweten activa van de bv heeft verkocht zonder de opbrengst daarvan aan de bv ten goede te laten komen, maar de rechtbank volgt hem hierin niet. Door het ontbreken van de administratie - dat aan de nieuwe bestuurder is toe te rekenen - is niet te achterhalen wanneer de activa zijn verkocht, wat de opbrengst daarvan is geweest en wat er met de opbrengst is gebeurd. De nieuwe bestuurder heeft daar ook niets over gesteld. Het staat dan ook niet vast dat deze verkoop een belangrijke oorzaak van het faillissement is geweest. De rechtbank acht het bovendien niet aannemelijk dat hij niet op de hoogte was van de overdracht van de activa. Bron: Rb. Oost-Brabant, 12-10-2016

 • Werkzaamheden slechts sporadisch, geen ondernemerschap


  Een adviseur die slechts gedurende twee jaren in het Handelsregister was ingeschreven, een beperkt aantal klanten had en slechts sporadisch werkzaamheden verrichtte, kon volgens Hof Arnhem-Leeuwarden niet worden aangemerkt als ondernemer.

  Een belastingplichtige die na een langdurige verblijf in het buitenland in 2009 in Nederland terugkeert start diverse adviesactiviteiten op waarbij hij zich op basis van 'no cure, no pay' laat betalen. In 2009 en 2010 verricht hij zo werkzaamheden voor twee stichtingen. De opbrengsten zijn belast als resultaat uit overige werkzaamheden. Met ingang van 1 januari 2011 heeft hij zich als financieel adviesbureau laten inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hij ontvangt een lening in dat jaar waarbij duurzaam ondernemerschap een van de voorwaarden is en plaatst een advertentie in een lokaal dagblad. In 2011 vertegenwoordigt hij dertien beleggers in een beleggingsfraudezaak en verricht hij financieel-economische dienstverlening ten behoeve van een klant. In 2012 verricht hij financieringsinspanningen ten behoeve van de Duitse investeringsgroep. In 2011 en 2012 heeft hij zich ook bezig gehouden met andere projectmatige activiteiten maar hij heeft daarmee geen omzet behaald en is dienaangaande geen schriftelijke overeenkomsten met derden aangegaan. Vanaf 2013 behaalt hij geen resultaten meer uit zijn activiteiten. Met ingang van 31 december 2012 heeft hij zich ook uit het Handelsregister uitgeschreven. Met de inspecteur is in geschil of zijn inkomsten in 2011 en 2012 moeten worden aangemerkt als winst uit onderneming en of hij recht heeft op de zelfstandigen- en startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling. De inspecteur bestrijdt dat er sprake is van ondernemerschap. Het hof overweegt dat op de belanghebbende, bij gemotiveerde betwisting door de inspecteur, de last rust om het ondernemerschap aannemelijk te maken. Volgens het hof slaagt hij daarin niet. Met name ten aanzien van de factoren duurzaamheid, winstverwachting, bekendheid naar buiten en aantal opdrachtgevers komt het hof tot het oordeel dat van ondernemerschap geen sprake is. Bovendien heeft de man de bedoelde activiteiten slechts gedurende twee jaren uitgeoefend, heeft hij slechts gedurende deze twee jaren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven gestaan en is niet gebleken van investeringen van enige omvang. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 4-10-201

 • Datalekken in de mkb-praktijk


  Sinds 1 januari 2016 zijn organisaties verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Soms moet het datalek ook gemeld worden aan betrokkene(n).

  Van een datalek is sprake als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens. Men kan denken aan het verlies van een laptop of USB-stick of het onjuist adresseren van e-mail of diefstal van papieren dossiers van de achterbank van een auto. Accountantskoepel NBA heeft een uitgave gepubliceerd over datalekken in de mkb-praktijk met handvatten voor de adviseur om goed voorbereid te zijn op de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de uitgave wordt aangegeven wat een accountantskantoor geregeld moet hebben en wanneer een datalek moet worden gemeld en bij wie. Bron: NBA 13-10-2016

 • Slordigheid niet voldoende voor boete


  Een uitzendbureau met een klein wagenpark voor het ophalen en afzetten van de ingeroosterde ploegen gaat in bezwaar en beroep tegen de opgelegde naheffingsaanslag en boete wegens privégebruik van de auto's. Hof Amsterdam laat de naheffingsaanslag in stand, de boetes (grotendeels) niet. Dat de ritten slordig werden geregistreerd maakte nog niet dat het uitzendbureau ernstig nalatig handelde.

  Een uitzendbureau beschikt in de jaren 2009 tot en met 2012 over verschillende auto's, waarvan de dga er een gebruikte. De overige auto's werden gebruikt door medewerkers die de ingeroosterde ploegen ophalen en afzetten. De chauffeurs beschikten over de sleutels van de auto's en parkeerden de auto's na afloop van de werkzaamheden bij hun woning. Het uitzendbureau gaf de huis- en verblijfadressen van de op te halen uitzendkrachten door. Met de chauffeurs was afgesproken dat zij niet privé met de bedrijfsauto mochten rijden. De chauffeurs verklaarden dat ook nimmer te hebben gedaan en dat naleving van deze afspraak ook werd gecontroleerd. Controle vond plaats aan de hand van het aantal gereden kilometers en per dag opgehaalde uitzendkrachten en het moment waarop de auto weer volgetankt moest worden. Tanken kon alleen met voorafgaande toestemming van het uitzendbureau en pas nadat op kantoor één van de tankpassen was opgehaald. De tankpassen werden na het tanken ook weer ingeleverd. Met betrekking tot de met de auto's gereden kilometers werden - met uitzondering van één auto - rittenregistraties bijgehouden. Daarin ontbreken echter de ophaaladressen. Verder vond onder meer in 2010 een bijtelling vanwege privégebruik plaats. Ter zitting heeft het uitzendbureau verklaard dat privégebruik verboden was, tenzij de chauffeur om toestemming vroeg, welke toestemming werd verleend. Volgens het hof stonden de auto's gezien de gang van zaken ook voor privédoeleinden aan de chauffeurs ter beschikking. Vervolgens komt het hof tot de conclusie dat het uitzendbureau met de rittenadministratie niet heeft doen blijken dat de auto's op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer (per auto) voor privédoeleinden zijn gebruikt. De gereden route - die vanwege het ophalen van uitzendkrachten afweek van de meest gebruikelijke - is niet in de rittenoverzichten vermeld of daaruit af te leiden. De gegevens in de rittenoverzichten zijn daardoor onvoldoende controleerbaar. Al met al blijft naheffingsaanslag in stand. De boetes worden echter grotendeels vernietigd. Ten aanzien van de auto waarvoor geen rittenadministratie is gevoerd, is een 25% boete gerechtvaardigd. Het uitzendbureau was immers wel op de hoogte van de autokostenregeling en de noodzaak om overtuigend aan te tonen dat een terbeschikkinggestelde auto voor niet meer dan 500 kilometer op jaarbasis privé werd gebruikt. De overige boetes kunnen niet in stand blijven. Het niet-noteren van de omrijdkilometers en het niet effectief controleren van het verbod op privégebruik van de auto's rechtvaardigen op zichzelf niet het oordeel dat het uitzendbureau telkens toen zij afzag van inhouding en afdracht ter zake van een voordeel in verband met de terbeschikkingstelling van de auto's ernstig nalatig handelde. Bron: Hof Amsterdam 6-09-2016

 • Bereidheid om door te werken in onderwijs het grootst


  Werknemers in het onderwijs willen gemiddeld tot 64,3 jaar doorwerken. Dat is bijna anderhalf jaar meer dan het gemiddelde over alle werknemers. Binnen het onderwijs is de leeftijd waarop men wil stoppen met werken met 66,8 jaar het hoogst bij mannen in het hoger onderwijs. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2015 van CBS en TNO.

  De leeftijd tot waarop werknemers in het onderwijs door willen werken, verschilt per onderwijstype. In het primair onderwijs wil men gemiddeld tot 63,7 jaar doorwerken, in het voortgezet en middelbaar onderwijs een half jaar langer, en in het hoger onderwijs tot net na het 65ste levensjaar. Mannelijke werknemers willen langer doorwerken dan vrouwen. Dat geldt in het onderwijs (1,8 jaar langer) sterker dan gemiddeld (0,9 jaar). In het hoger onderwijs is het verschil het grootst: mannen willen tot 66,8 jaar doorgaan, bijna drieënhalf jaar langer dan vrouwen. In het hoger onderwijs werken ongeveer evenveel mannen als vrouwen. De hogere leeftijd tot waarop werknemers willen doorwerken hangt samen met de gemiddelde leeftijd in het onderwijs. Deze was 43 jaar in 2015, drie jaar hoger dan gemiddeld in alle sectoren. Oudere werknemers willen tot op een latere leeftijd aan de slag blijven dan jongere werknemers. In het onderwijs hebben jongere werknemers wel een hogere leeftijd voor ogen om te stoppen dan in andere sectoren. De 25- tot 35-jarigen in het onderwijs denken tot 63,8 jaar door te werken, een jaar langer dan gemiddeld. Op hogere leeftijden nemen de verschillen in verwachte doorwerkleeftijden tussen onderwijs en de rest af. Mannelijke werknemers in het onderwijs willen langer doorwerken dan vrouwelijke. Dit geldt voor elke leeftijdsgroep. Zo willen de 45- tot 55-jarige mannen doorgaan tot 65,5 jaar, bijna twee jaar langer dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten. Hoogleraren en andere docenten in het hoger onderwijs willen het langst doorwerken, tot 66,5 jaar. Ook andere beroepsgroepen in het onderwijs willen lang doorwerken. Zo verwachten managers pas na hun 65e te stoppen. De leeftijd waarop men wil stoppen met werken is een inschatting van de huidige werknemers en niet de werkelijke pensioenleeftijd. Die was in 2015 in het onderwijs gemiddeld 63,6 jaar, dit is juist iets onder het gemiddelde van alle werknemers (64,4 jaar). Bron: CBS 1-10-2016

 • Maximum aan stijgingspercentages verzekeringspremies


  De Geschillencommissie van het KiFiD heeft een maximum gesteld aan het percentage waarmee verzekeringspremies in beginsel mogen stijgen. In het geval van verhogingen boven de 10% dient de verzekeraar een nieuw aanbod te doen dat vervolgens door de verzekerde dient te worden aanvaard.

  Een verzekeraar heeft de totale premie van het verzekeringspakket op de vervaldatum van het contract met 20,22% verhoogd. De cliënt legt deze verhoging voor aan de Geschillencommissie van het Kifid. De Geschillencommissie is van oordeel dat een verzekeraar zijn verzekeringsproducten weliswaar per contract vervaldatum mag aanpassen maar dan alleen als het gaat om aanpassingen van een beperkte omvang en financieel belang. Een voorbeeld van een dergelijke aanpassing betreft een premieverhoging voor zover deze hoogstens 10% bedraagt. De Geschillencommissie stelt dat met de stijging van de totale jaarpremie exclusief assurantiebelasting met 20,22% sprake is van een zodanig ingrijpende wijziging van de overeenkomst dat in feite een nieuwe overeenkomst aan de orde is. Deze overeenkomst kan volgens haar niet stilzwijgend tot stand komen, maar via uitdrukkelijke aanbod en aanvaarding van partijen. Voor opzegging teneinde verlenging van de verzekeringsovereenkomst te verhinderen dient de verzekeraar op grond van art. 7:940 lid 1 BW een opzegtermijn van twee maanden aan te houden. Doordat de verzekeraar het verzekeringspakket niet tijdig heeft opgezegd, dient het verzekeringspakket naar het oordeel van de Geschillencommissie per prolongatiedatum te worden verlengd tegen dezelfde voorwaarden, inclusief de premie. De Geschillencommissie komt tot dit oordeel in twee verschillende klachtzaken (tegen Achmea op 2 september en Meeus Groep op 20 september 2016). Deze jurisprudentie is van belang voor de handelwijze van verzekeraars bij premieverhogingen en geeft houvast aan consumenten, die onvoorzien geconfronteerd worden met exorbitante premieverhogingen. Bron: Kifid 7-10-2016

 

over ons

wij
begrijpen cijfers,
al ruim 25 jaar

Administratiekantoor Van Helden wil mensen helpen, door hen financieel inzicht en overzicht te bieden. Dat doen we door praktische overzichten te maken en door het administratieve proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar ook door onze klanten persoonlijk te benaderen.
Onze producten en diensten sluiten daarop aan. Ons fonds steunt goede doelen en projecten die Utrecht een warm hart toedragen, zowel op sociaal als maatschappelijk gebied.

Onze visie
Van Helden bestaat al meer dan 25 jaar; een begrip in Utrecht en omgeving. Oprichter meneer Van Helden nam de tijd voor zijn klanten, zodat ze op maat advies kregen en inzicht en overzicht in hun eigen financiën. Dat is nog steeds de basis van ons bedrijf.

Wij zijn ‘de nieuwe helden’ van uw financiën. Wij hebben de overtuiging dat administratieve processen steeds makkelijker kunnen. Dat u gedeelten ook prima digitaal kunt aanleveren en daardoor ook steeds meer zelf inzicht krijgt in het proces en overzicht van uw financiën. Dat helpt u en uw bedrijf om betere strategische beslissingen te nemen.

We luisteren naar u, we denken met u mee en we zijn via diverse kanalen bereikbaar.

 

diensten

wat wij voor u kunnen betekenen

We gaan ervoor om uw boekhouding, loonadministratie, jaarcijfers, fiscale aangiften deskundig en zo efficiënt mogelijk voor u te verzorgen tegen een aantrekkelijke prijs. Ondernemen is al duur genoeg.
Doet u een deel van uw boekhouding zelf? Dan helpen we u graag met onderdelen, zoals de jaarrekening en coachen we u als u tegen problemen aanloopt of vragen hebt.

boekhouding

jaarcijfers

salaris- administratie

aangiften

fiscaal advies

boekhouding;


We werken met Exact Online. U dient uw nota’s makkelijk digitaal in en ze worden automatisch verwerkt in een handig overzicht: de balans en de winst- en verliesrekening. Op elk moment heeft u online inzage in uw boekhouding. Heeft u daarover vragen? Dan nemen wij graag de cijfers met u door.

jaarcijfers;


Als u door ons de complete boekhouding laat verzorgen, dan stellen wij ook de jaarstukken op. Deze jaarstukken zijn weer de basis voor de belastingaangifte die we voor u doen en we leveren de stukken ook aan bij de Kamer van Koophandel. Hierbij zetten wij de automatisering optimaal in om zo efficiënt mogelijk te werken.

Doet u de administratie zelf? Dan vatten wij uw boekhouding samen, we rubriceren en analyseren de cijfers en verzorgen een overzichtelijke rapportage voor u.

salarisadministratie;


We voorzien uw personeel tijdig van loonstroken, we rekenen u de gevolgen van nieuw personeel voor, zodat u de werkgeverslasten en de loonbelastingaangiften kunt inschatten.
Dit proces gaat grotendeels digitaal via uw persoonlijke, digitale omgeving.

aangiften;


Van Helden doet de aangiften voor de omzetbelasting meestal per kwartaal, de aangifte loonbelasting maandelijks en de inkomstenbelasting jaarlijks. Voor een BV doen we jaarlijks de aangifte voor de vennootschapsbelasting.
Ons uitgangspunt is, dat belasting betalen nodig is om gemeenschappelijk kosten te delen, maar dan willen we wel graag dat dat op een eerlijke manier gebeurt en verdeeld wordt.
Wij zullen de fiscale ruimte die er is, dan ook benutten en zo nodig met de belastingdienst de discussie aangaan als er onterecht wordt afgeweken van onze aangifte.

fiscaal advies;


Ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor fiscaal advies, daarvoor is het niet nodig dat wij ook uw boekhouding of jaarstukken verzorgen. Wij zien het als onze taak om u zo goed mogelijk te adviseren als we bij uw boekhouding fiscale aspecten tegenkomen.

Mocht u fiscale vragen hebben, dan beantwoorden we die graag. Binnenkort kunt u kiezen uit verschillende abonnementsvormen wat betreft fiscaal advies en fiscale begeleiding.

 

van helden fonds

Van Helden fonds: wat wij teruggeven

 

vraag & antwoord

wat is uw vraag?

1

hoe gaat Van Helden in de praktijk te werk?

We maken met u een afspraak bij ons op kantoor of bij u. We hechten eraan dat er een klik is tussen adviseur en klant. Zijn we het eens over het werk en de kosten? Dan maken we vervolgafspraken over oa. de frequentie van rapportages en deadlines van de belastingen.

2

waar kan ik inloggen om mijn cijfers in te voeren?

Dat kan hier: Exact Online

Let op:
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte. Ook als deze door uw boekhouder is verzorgd en daarin fouten zijn gemaakt.

3

wie is er aansprakelijk voor de aangifte?

Het is onze taak de aangifte deskundig en zorgvuldig te behandelen.
De klant blijft altijd inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.

4

wat kan ik zelf aan de administratie doen?

U kunt uw hele administratie zelf doen in een eigen boekhoudpakket en ook gebruik maken van Exact Online. Daar kunt u ook facturen aanmaken die direct in de boekhouding worden gezet. Dat bespaart u invoerkosten.

5

met welke boekhoud- pakketten werken jullie?

We werken met King en Exact Online. Daar werken we al heel lang mee. Dit is een degelijk pakket waarop de boekhouding op professionele wijze kan worden gevoerd. Het werkt snel, geeft goed overzicht en financieel inzicht.

6

werkt Van Helden ook samen met derden?

Ons kantoor werkt samen met kleine en grote accountantsbureaus waar het gaat om accountantsverklaringen of complexere fiscale vraagstukken.

7

wat kost het om jullie in te huren?

* Kleine administratie inclusief aangifte btw: vanaf € 50 pm
* Loonadministratie: vanaf € 20 pm
* Jaarrekening of jaarstukken belastingdienst: vanaf € 500 pj
* Belastingaangifte ondernemer: vanaf € 175

8

zijn er minder kosten bij meer diensten?

Bij een combinatie van onze diensten kunnen we efficiënter werken, zodat onze totaalprijs vanaf € 100 per maand kan worden aangeboden.
Dat hangt vooral af van de hoeveelheid en aard van de mutaties in de boekhouding.

9

wanneer moeten mijn aangiften zijn ingediend?

De maand na elk kwartaal moet de aangifte omzetbelasting zijn ingediend en betaald, uiterlijk voor 1 april. Aangiften vennootschapsbelasting uiterlijk voor 1 juni het jaar erop. Als belastingconsulent hebben we de mogelijkheid om gespreid de aangiftes in te dienen.

10

..of
stel
zelf een
vraag

 
 

contact

u vindt ons in utrecht

 

Van Helden B.V.
Othellodreef 45
3561 GS Utrecht

030 262 56 90
info@vanheldenbv.nl

volg ons:

contactformulier

nieuwsbrief ontvangen?

download algemene voorwaarden © van Helden b.v. 2016