nieuws

 • Cao-elementen in SNA-keurmerk NEN 4400-2


  Op dit moment is de naleving van cao-bepalingen nog geen onderdeel van het SNA-keurmerk voor niet-Nederlandse ondernemingen en Nederlandse ondernemingen die buiten Nederland zijn gevestigd. In navolging van het toevoegen van cao-bepalingen aan de NEN 4400-1 gaat SNA per 1 juli 2016 eveneens een aantal essentiële cao-bepalingen aan de NEN 4400-2 toevoegen.

  Dit betekent voor gecertificeerde uitzendondernemingen voor de NEN 4400-2 en ondernemingen die zich hebben aangemeld voor de NEN 4400-2, dat er vanaf dat moment, mits van toepassing, ook op deze bepalingen geïnspecteerd gaat worden. In een periode van een jaar worden op deze manier alle gecertificeerde en aangemelde uitzendondernemingen op deze cao-bepalingen gecontroleerd. Vanaf 1 juli 2016 worden deze aanpassingen ook opgenomen in het Handboek Normen en daarmee gepubliceerd op de SNA website. Bron: SNA 2-06-2016

 • Vergelijken mogelijk? Dan geen afroommethode


  De Hoge Raad heeft in een recent arrest aangegeven dat als het mogelijk is om het gebruikelijk loon van de dga vast te stellen aan de hand van de (wettelijke) vergelijkingsmethode, de zogenoemde afroommethode niet aan de orde is.

  De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 17 september 2004 bepaald dat voor de bepaling van de hoogte van het gebruikelijk loon in de situatie dat de opbrengsten van de vennootschap (nagenoeg) geheel voortvloeien uit de werkzaamheden die de dga voor de vennootschap verricht, mag worden bepaald aan de hand van de (wettelijke) vergelijkingsmethode of de afroommethode. Bij toepassing van de afroommethode wordt het gebruikelijk loon bepaald aan de hand van de omzet minus de kosten, lasten en afschrijvingen (exclusief het loon van de dga). De dga en enige werknemer van de limited krijgt over de jaren 2007 tot en met 2010 een loon uitgekeerd van ca. € 70.000 terwijl de omzet in die jaren ongeveer tussen de € 170.000 en € 220.000 ligt. De jaren daarna is de omzet aanzienlijk lager: € 83.000 over 2011 en over 2012 € 89.000. De inspecteur corrigeert het gebruikelijk loon aan de hand van de afroommethode en legt naheffingsaanslagen op. Hof Den Haag oordeelt dat uit de stand van de rechtspraak volgt dat de inspecteur in deze zaak in beginsel ervoor mocht kiezen om het gebruikelijk loon vast te stellen aan de hand van de 'afroommethode'. In de parlementaire geschiedenis is er echter geen steun te vinden voor de opvatting van de inspecteur dat hij voor het hanteren van de afroommethode mag kiezen in de jaren waarin de vennootschap een substantiële winst behaalt en in de jaren waarin de vennootschap weinig winst behaalt of zelfs verlies leidt mag uitgaan van het (hogere) uitbetaalde loon. De afroommethode leidt dan tot een onredelijke en willekeurige belastingheffing. In deze zaak, en daar waren de partijen het over eens, ook een soortgelijke dienstbetrekking voorhanden is waarin het aanmerkelijk belang geen rol speelde. Het loon van die dienstbetrekking bedroeg € 120.000. Na aftrek van een doelmatigheidsmarge (destijds 30%) resulteerde dat in een gebruikelijk loon van € 84.000. In cassatie bevestigt de Hoge Raad het oordeel van het hof. De Hoge Raad geeft daarbij aan dat uit de tekst van de wet, de toelichting daarop en de jurisprudentie van de Hoge Raad niet volgt dat de afroommethode moet worden toegepast. Als vergelijking met een soortgelijke dienstbetrekking mogelijk is, dan zal de vergelijkingsmethode moeten worden toegepast. Let op: in 2014 is de gebruikelijkloonregeling aangepast. Voor de vergelijkingsmethode wordt niet meer gekeken naar de soortgelijke dienstbetrekking, maar naar de meest vergelijkbare dienstbetrekking. En die is er vrijwel altijd. Bij de behandeling van het Belastingplan 2014 heeft de staatssecretaris gesteld dat de afroommethode nog altijd kan worden toegepast, maar gezien deze uitspraak van de Hoge Raad zal dat slechts in uitzonderlijke gevallen aan de orde zijn. Bron: HR 24-06-2016

 • Uitkomst economische handeling niet van belang


  In de zaak van de gemeente Woerden heeft het Europees Hof van Justitie nogmaals bevestigd dat voor het recht op aftrek niet van belang is het resultaat van de economische handeling maar of de handeling op zich belast is. De gemeente had panden ver onder de waarde verkocht aan een stichting die vervolgens gedeelten deels om niet aan derden ter beschikking had gesteld.

  De Hoge Raad had aan het EU Hof van Justitie de vraag voorgelegd of een belastingplichtige die een pand laat bouwen en dit pand heeft verkocht voor een prijs die niet alle kosten dekt, terwijl de koper van het pand een bepaalde gedeelte daarvan aan een derde om niet in gebruik geeft, recht heeft op aftrek van alle ter zake van de bouw van het pand in rekening gebrachte omzetbelasting, of slechts van een deel daarvan, naar rato van het gebruik door de koper voor economische activiteiten (verhuur). De zaak betrof de gemeente Woerden, die - net als vele andere gemeentes - panden had laten bouwen die bestemd waren voor multifunctioneel gebruik (onder meer basisonderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn, sport). De gemeente had de omzetbelasting ter zake van de oplevering van de panden geheel nagenoeg geheel in aftrek gebracht. De panden zijn vervolgens ver onder de kostprijs (ca. 10%) verkocht aan een stichting. De stichting heeft vervolgens gedeelten van de gebouwen om niet in gebruik gegeven aan drie onderwijsinstellingen, de overige gedeelte zijn verhuurd (vrijgesteld van omzetbelasting, behoudens de verhuur van sportaccommodaties). Volgens de inspecteur betrof de levering van de panden aan de stichting geen belaste prestatie, maar betrof het een vrijgestelde verhuur in de zin van art. 11 lid 1 Wet OB. De inspecteur legde een naheffingsaanslag omzetbelasting op waartegen de gemeente in bezwaar en beroep ging. Hof Amsterdam oordeelde in deze zaak dat de gemeente wel recht had op aftrek van voorbelasting, maar voor niet meer dan 10%. De Hoge Raad besloot in cassatie de vraag of een belastingplichtige in een dergelijk geval recht heeft of de volledige aftrek of slechts naar rato voor te leggen aan het EU Hof van Justitie. Het Hof van Justitie komt tot de conclusie dat de gemeente Woerden gerechtigd was de voorbelasting volledig in aftrek te brengen. Het Europese Hof wijst erop dat in een situatie zoals bij de gemeente Woerden waarin een goed is geleverd tegen een niet alle kosten dekkende prijs het Hof in het verleden al heeft geoordeeld dat de uitkomst van een economische handeling voor het recht op aftrek niet van belang is, mits de activiteit zelf is onderworpen aan btw. Dat de verkrijger een gedeelte van het betrokken gebouw om niet aan een derde in gebruik geeft, is in dit verband zonder betekenis. Bron: EU HvJ 22-06-206

 • Opmerkelijke koopkrachtstijging via cao's


  Volgens werkgeversorganisatie AWVN is er sprake van een opmerkelijke koopkrachtstijging: ondanks een gematigde loonstijging gaan werknemers er dit jaar fors in koopkracht op vooruit. Een gemiddelde cao-loonstijging in combinatie met een inflatie, die veel lager uitpakt dan eerder werd verwacht, zorgt ervoor dat werknemers er meer dan 3% op vooruit gaan.

  Dat schrijft werkgeversvereniging AWVN in de tussenevaluatie van het cao-overleg in 2016. Volgens AWVN is de koopkrachtstijging in het bijzonder goed voor bedrijven en bedrijfstakken die van de binnenlandse markt afhankelijk zijn. En dat zijn juist de sectoren die het de afgelopen jaren erg moeilijk hadden. 'Het kan bijna niet anders of deze uitkomsten van het cao-overleg dragen bij aan het economische herstel.' Minder te spreken zijn de werkgevers over andere aspecten van het cao-seizoen. Zo worden naar het idee van de werkgevers veel te weinig concrete afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid en onderdelen daarvan. Volgens AWVN worden bijvoorbeeld veel te weinig afspraken gemaakt over het leeftijdsneutraal maken van arbeidsvoorwaarden. Volgens AWVN ligt de nadruk in de tot nu toe gemaakte cao-afspraken veel te veel op loon. Voor de arbeidsmarkt van de toekomst, zou het volgens AWVN veel verstandiger zijn om meer aan duurzame inzetbaarheid te doen. De werkgevers verwachten wel een toename van het aantal afspraken op dat vlak. 'Duurzame inzetbaarheid betreft in de kern investeringsvraagstukken - investeren in mensen. Met het aantrekken van de economie trekt ook het investeringsklimaat aan. Er ontstaat dus in de toekomst mogelijk ruimte voor duurzame inzetbaarheid.' AWVN wil de komende tijd extra aandacht vragen voor het scheppen van werk voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, met name door 'inclusief ondernemen'. Als de trend doorzet dat bedrijven zich openstellen voor arbeidsgehandicapten, vluchtelingen, ex-gedetineerden en andere 'zwakke' groepen, verkleint dat een groot maatschappelijke vraagstuk. AWVN vindt het in dat verband wel wenselijk dat de doelgroep van de Participatiewet veel breder wordt. Nu betreft dat alleen mensen die geacht worden nooit zelfstandig het minimumloon te verdienen. Bron: AWVN 23-06-2016

 • Weer vergunning voor Japanse werknemers nodig


  Werkgevers die na 1 oktober 2016 een werknemer uit Japan willen te werk stellen, zullen hiervoor weer een tewerkstellingsvergunning moeten aanvragen. Op grond van een uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State was voor hen geen tewerkstellingsvergunning meer nodig. Door een gezamenlijke interpretatieve verklaring van de Nederlandse en Zwitserse regering bij een verdrag uit 1875 tussen beide landen komt hieraan een einde.

  Japanners hebben op grond van een uitspraak van de Raad van State van 24 december 2014 vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Op grond van een meestbegunstigingsclausule in het handelsverdrag Nederland-Japan uit 1912 en het Nederlands-Zwitsers Tractaat uit 1875 oordeelde de Raad van State dat Janpanners gelijk moesten worden behandeld als Zwitsers. De Nederlandse en Zwitserse regering hebben nu een interpretatieve verklaring bij het Tractaat opgesteld, waarin zij verduidelijken dat het verblijf, de vestiging en de toegang tot de arbeidsmarkt van beide landen op basis van het Tractaat onderworpen is aan nationale wetgeving. De verklaring is op 20 juni 2016 gepubliceerd in het Tractatenblad. Deze publicatie heeft tot gevolg dat voor Japanners die in Nederland willen komen werken weer een tewerkstellingsvergunning is vereist. Er geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2016. Dit betekent dat bij aanvragen om een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) die op of na 1 oktober 2016 worden ingediend, weer zal worden getoetst aan de voorwaarden van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), waaronder de voorwaarde dat er voor de betreffende arbeidsplaats geen aanbod van binnen de EU aanwezig is. Japanners die als gevolg van de uitspraak van de Raad van State al in het bezit zijn van een verblijfsvergunning met de arbeidsmarktaantekening 'arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist', behouden deze vergunning zolang deze geldig is. Echter, bij een aanvraag om verlenging van de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning, ingediend op of na 1 oktober 2016, zal er worden getoetst aan de voorwaarden van de Wav. Bron: IND 21-06-2016

 • Kwijtschelding griffierecht voor rechtspersoon


  Hof Den Bosch oordeelt dat onder omstandigheden ook rechtspersonen in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding van griffierecht. De bv slaagt in haar beroep op betalingsonmacht.

  Een bv ontvangt een aanslag Vpb 2010 ad € 200. Daarbij ontvangt zij een beschikking bestuurlijke boete van € 2.460 en een beschikking heffingsrente van € 7. De aanslag wordt later, als gevolg van het over het jaar 2011 vastgestelde verlies, ambtshalve verminderd tot nihil. De boete wordt ambtshalve verminderd naar € 1.230. De bv gaat in beroep bij de rechtbank. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond en de bv gaat in hoger beroep bij het hof. Het hof stuurt de bv een nota griffierecht ten bedrage van € 478. De bv stelt dat zij niet bij machte is om het griffierecht te voldoen. Het hof oordeelt dat hoewel rechtspersonen niet op één lijn kunnen worden gesteld met natuurlijke personen, ook rechtspersonen onder omstandigheden in aanmerking moeten kunnen komen voor kwijtschelding van griffierecht. De bv heeft ter onderbouwing van haar stelling dat zij niet bij machte is het griffierecht te betalen onder meer twee bankafschriften overgelegd. Hieruit blijkt dat er een krediet in rekening courant beschikbaar was van € 5.000, dat op een aantal dubbeltjes na, volledig in gebruik was. De gemachtigde van de bv heeft verder geloofwaardig en onweersproken verklaard dat de bv een holding is zonder activiteiten, dat vanaf de oprichting in 2004 jaarlijks een verlies is gemaakt van enkele duizenden euro's in verband met administratie- en overheadkosten, dat al jaren sprake is van een negatief eigen vermogen, en dat geen dividend werd uitgekeerd door de twee dochterondernemingen waarvan de bv alle aandelen houdt. Met betrekking tot de twee door belanghebbende gehouden dochterondernemingen heeft de gemachtigde van de bv onweersproken verklaard dat de ene bv al enige tijd niet meer actief is en eigenlijk kan worden opgedoekt en dat de andere bv in het verleden op beperkte schaal automatiseringsopdrachten heeft verricht. Gelet op het voorgaande komt het hof tot het oordeel dat de bv, gedurende de periode waarover de hoogte van het inkomen c.q. winst en het vermogen wordt getoetst, de toegang tot de bestuursrechter onmogelijk, dan wel uiterst moeilijk wordt gemaakt indien zij het verschuldigde griffierecht dient te voldoen. Het hof heeft voorts onderzocht of de enig aandeelhouder van de bv in staat kan en moet worden geacht de bv de financiële middelen te verstrekken om het verschuldigde griffierecht te voldoen. Vast is komen te staan dat dit ook niet het geval is. Het hof oordeelt dat de bv geslaagd is in haar beroep op betalingsonmacht en dat de bv met het achterwege laten van betaling van griffierecht niet in verzuim is. Bron: Hof Den Bosch 26-02-2016

 • FNV Handel stapt uit overleg Fashion, Sport & Lifestyle


  FNV Handel is uit het overleg over een nieuwe cao Fashion, Sport & Lifestyle gestapt. Voor de vakbond zijn de door de werkgevers gewenste verruiming van de dagspiegel en verder afschaffen van toeslagen zonder compensatie een brug te ver. INretail (werkgevers) wil de avondtoeslag voor doordeweekse dagen en de toeslag voor zaterdag tot 22:00 uur afschaffen.

  INretail vervolgt het cao-overleg op maandag 27 juni met drie andere vakbonden. Vorig jaar sloot de werkgeversorganisatie buiten de grote bonden om een akkoord met Alternatief voor vakbond. Later sloot De Unie zich alsnog aan bij dit cao-akkoord. CNV Vakmensen en FHV Handel waren toen geen partij bij de cao. Onder andere de verlaging van de zondagtoeslag was toen een breukpunt. Beide bonden gingen wel vorige maand in op de uitnodiging van de werkgevers om te praten over een nieuwe cao. Bron: FNV 23-06-2016

 • Eerste Kamer akkoord met wijziging Aanbestedingswet


  De wijziging van de Aanbestedingswet kan per 1 juli in werking treden, zoals beoogd door minister Kamp van Economische Zaken. De Eerste Kamer stemde dinsdag in grote meerderheid voor het wetsvoorstel.

  De huidige Aanbestedingswet trad drie jaar terug in werking. Deze wet wordt nu aangepast om nieuwe Europese richtlijnen te implementeren. De wijzigingen hebben betrekking op aanbestedingen boven de Europese drempelbedragen. Die lat ligt op ruim 5 miljoen euro voor werken; bij diensten gaat het om 135.000 voor het Rijk tot 418.000 euro voor bedrijven in nutssectoren. De nieuwe regels moeten leiden tot meer flexibele procedures, waarbij innovatie, milieu en sociaal beleid zwaarder kunnen meewegen. Het 'innovatiepartnerschap' moet bijvoorbeeld vernieuwing aanjagen. Nederland had in veel opzichten al voorgesorteerd op de nieuwe Europese regels, waardoor de wijzigingen niet voor radicale veranderingen zullen zorgen. Zo wordt de ruimte om vooraf de markt te consulteren, wat in de praktijk al gebeurde, met de wetswijziging geformaliseerd. Een Eerste Kamermotie om paal en perk te stellen aan het 'inbesteden', waarbij overheden taken zelf ter hand nemen in plaats van de markt, werd alleen gesteund door PVV en CDA. Minister Kamp noemde de motie 'voortijdig' omdat hij nog met een voorstel tot aanpassing van de Wet markt en overheid zal komen. Bron: SC Online, 21-06-2016

 • Wet terugvorderen staatssteun in de steigers


  Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om onterecht verleende staatssteun in alle gevallen snel te kunnen terugvorderen. Nu ontbreekt het soms nog aan die mogelijkheid. De Wet terugvordering staatssteun is onlangs gepubliceerd op internetconsultatie.nl en staat tot 27 juli open voor inspraak.

  Het voorstel is gericht op staatssteun die door de Europese Commissie als ongeoorloofd is aangemerkt. Hiervoor krijgen bestuursorganen de bevoegdheid om het volledige bedrag inclusief rente terug te vorderen. In de voorgestelde wettelijke procedure geldt slechts één mogelijkheid voor bezwaar en beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Een uitzondering zal nog gelden voor fiscale steun. De terugvordering daarvan blijft gebaseerd op de belastingwetgeving. In de praktijk zou het terugvorderen van steun soms nog op problemen stuiten. In de toelichting bij het wetsvoorstel wrodt genoemd dat bijvoorbeeld nu alleen van subsidieontvangers kan worden teruggevorderd, terwijl het aan staatssteun verbonden voordeel zich ook kan uitstrekken tot derden (indirect begunstigden). Ook ontbreekt een zelfstandige grondslag voor de terugvordering van rente door decentrale overheden. In 2008 diende toenmalig minister Hirsch Ballin van Justitie ook al een wetsvoorstel in om het terugvorderen van staatssteun te vergemakkelijken, maar dat is blijven liggen en wordt nu door het kabinet ingetrokken. Het nieuwe voorstel zou eenduidiger zijn en voor snellere procedures zorgen. Bron: SC Online 20-06-2016

 • Scholingsdeelname op werk: grotere kloof laag- en hoogopgeleiden


  De afgelopen tien jaar bleef de scholingsdeelname op het werk van hoger opgeleiden stabiel op circa 64%, maar werkgevers blijken minder te investeren in de ontwikkeling van lager opgeleid personeel, vanwege een verondersteld gebrek aan motivatie en aan potentiële opbrengst.

  Uit een brief die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 6 juni naar de Tweede Kamer stuurde over het onderzoek van Panteia naar werkenden met een lage sociaal economische status, blijkt dat het aantal laagopgeleide werknemers dat zich bijschoolt sinds 2004 gedaald is van 48% naar 37%. Dat is een risico voor henzelf omdat zij gemiddeld genomen vaker onzeker werk hebben en een grotere kans lopen hun baan te verliezen. Het is ook schadelijk voor werkgevers omdat globalisering en technologische ontwikkelingen vragen om werknemers die zich continu kunnen ontwikkelen. Uit het onderzoek van Panteia blijkt dat werkgevers qua kwaliteitsverbetering en doorgroeimogelijkheden meer verwachten van investeren in de ontwikkeling van hoger opgeleide medewerkers. Werkgevers zijn echter op zich best bereid zijn om te investeren in lager opgeleide werknemers. Ze laten daarbij de daadwerkelijke investering afhangen van het initiatief en de motivatie van de medewerker, naast financiële ruimte en beschikbare informatie. En juist daar zijn laagopgeleide medewerkers onvoldoende assertief in. Ze denken dat ze toch niet voor scholing in aanmerking komen. Of ze hebben negatieve ervaringen met school in het verleden en gebrek aan geloof in eigen kunnen om een opleiding te kunnen afronden, waardoor ze niet veel op hebben met `leren in de schoolbanken`. Uit de inventarisatie van SZW van goede voorbeelden voor leren in samenwerking met 15 sectororganisaties, blijkt dat lager opgeleiden net zo gemotiveerd kunnen raken, wanneer opleidingen gepresenteerd worden als het verbeteren van het vakmanschap en het groeiperspectief en als beter salaris in het vooruitzicht worden gesteld. En wanneer er sprake is van leren op de werkplek. Minister Asscher stelt daarom via twee aanvraagrondes eind 2016 een bedrag van € 22 miljoen aan ESF-middelen beschikbaar, voor werkgevers en O&O-fondsen die de duurzame inzetbaarheid, waaronder een leercultuur, willen stimuleren. Bron: TK 2015-2016, 25 883, nr. 274

 

over ons

wij
begrijpen cijfers,
al ruim 25 jaar

Administratiekantoor Van Helden wil mensen helpen, door hen financieel inzicht en overzicht te bieden. Dat doen we door praktische overzichten te maken en door het administratieve proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar ook door onze klanten persoonlijk te benaderen.
Onze producten en diensten sluiten daarop aan. Ons fonds steunt goede doelen en projecten die Utrecht een warm hart toedragen, zowel op sociaal als maatschappelijk gebied.

Onze visie
Van Helden bestaat al meer dan 25 jaar; een begrip in Utrecht en omgeving. Oprichter meneer Van Helden nam de tijd voor zijn klanten, zodat ze op maat advies kregen en inzicht en overzicht in hun eigen financiën. Dat is nog steeds de basis van ons bedrijf.

Wij zijn ‘de nieuwe helden’ van uw financiën. Wij hebben de overtuiging dat administratieve processen steeds makkelijker kunnen. Dat u gedeelten ook prima digitaal kunt aanleveren en daardoor ook steeds meer zelf inzicht krijgt in het proces en overzicht van uw financiën. Dat helpt u en uw bedrijf om betere strategische beslissingen te nemen.

We luisteren naar u, we denken met u mee en we zijn via diverse kanalen bereikbaar.

 • Menno den Oude


  Directeur Van Helden BV
  Voorzitter Van Helden fonds

  STUUR E-MAIL >

  “ Het administratieproces is maar een proces. Dat moet zo makkelijk en efficiënt mogelijk. Cijfers in een overzicht gaan pas echt leven. Dan zie je ondernemers opbloeien als ik het gesprek met ze aanga. Daar doe ik het voor.”
 • Jan Willem Brouwer


  Belastingadviseur
  gespecialiseerd in het kleinbedrijf
  (van ZZP-ers tot en met BV’s met holdingstructuren)

  STUUR E-MAIL >

  “Als ervaren adviseur help ik met veel plezier ondernemers en oud-ondernemers met hun jaarcijfers en belastingzaken. Diverse bedrijven heb ik in de loop der tijd zien opbloeien. Ik streef ernaar de klant hierbij bedrijfsmatig en fiscaal te begeleiden zonder de indruk te wekken op de ondernemersstoel plaats te nemen. Uiteindelijk blijft het een advies.”
 • Luc Limburg


  Administratieconsulent
  voornamelijk werkzaam bij cliënten op locatie om aldaar boekhoudingen te verzorgen

  STUUR E-MAIL >

  “Graag werk ik op locatie bij klanten omdat ik het liefst dicht bij de klant sta om zo goed mogelijk invulling te geven aan de opdracht. Ik werk vooral voor fondsenwervende instellingen en vermogensfondsen.”
 • Ilona Pieneman


  Secretarieel en administratief medewerker

  “Ik ben ooit als stagiaire begonnen en het beviel me hier zo, dat ik nooit meer ben weggegaan. Ik ga graag mee met de huidige ict-vernieuwingen. Zo heb ik een online dossier voor diverse relaties ingericht, zodat ze altijd hun laatste loonstrookjes en loonaangiften kunnen downloaden.”
 

diensten

wat wij voor u kunnen betekenen

We gaan ervoor om uw boekhouding, loonadministratie, jaarcijfers, fiscale aangiften deskundig en zo efficiënt mogelijk voor u te verzorgen tegen een aantrekkelijke prijs. Ondernemen is al duur genoeg.
Doet u een deel van uw boekhouding zelf? Dan helpen we u graag met onderdelen, zoals de jaarrekening en coachen we u als u tegen problemen aanloopt of vragen hebt.

boekhouding

jaarcijfers

salaris- administratie

aangiften

fiscaal advies

boekhouding;


We werken met Exact Online. U dient uw nota’s makkelijk digitaal in en ze worden automatisch verwerkt in een handig overzicht: de balans en de winst- en verliesrekening. Op elk moment heeft u online inzage in uw boekhouding. Heeft u daarover vragen? Dan nemen wij graag de cijfers met u door.

jaarcijfers;


Als u door ons de complete boekhouding laat verzorgen, dan stellen wij ook de jaarstukken op. Deze jaarstukken zijn weer de basis voor de belastingaangifte die we voor u doen en we leveren de stukken ook aan bij de Kamer van Koophandel. Hierbij zetten wij de automatisering optimaal in om zo efficiënt mogelijk te werken.

Doet u de administratie zelf? Dan vatten wij uw boekhouding samen, we rubriceren en analyseren de cijfers en verzorgen een overzichtelijke rapportage voor u.

salarisadministratie;


We voorzien uw personeel tijdig van loonstroken, we rekenen u de gevolgen van nieuw personeel voor, zodat u de werkgeverslasten en de loonbelastingaangiften kunt inschatten.
Dit proces gaat grotendeels digitaal via uw persoonlijke, digitale omgeving.

aangiften;


Van Helden doet de aangiften voor de omzetbelasting meestal per kwartaal, de aangifte loonbelasting maandelijks en de inkomstenbelasting jaarlijks. Voor een BV doen we jaarlijks de aangifte voor de vennootschapsbelasting.
Ons uitgangspunt is, dat belasting betalen nodig is om gemeenschappelijk kosten te delen, maar dan willen we wel graag dat dat op een eerlijke manier gebeurt en verdeeld wordt.
Wij zullen de fiscale ruimte die er is, dan ook benutten en zo nodig met de belastingdienst de discussie aangaan als er onterecht wordt afgeweken van onze aangifte.

fiscaal advies;


Ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor fiscaal advies, daarvoor is het niet nodig dat wij ook uw boekhouding of jaarstukken verzorgen. Wij zien het als onze taak om u zo goed mogelijk te adviseren als we bij uw boekhouding fiscale aspecten tegenkomen.

Mocht u fiscale vragen hebben, dan beantwoorden we die graag. Binnenkort kunt u kiezen uit verschillende abonnementsvormen wat betreft fiscaal advies en fiscale begeleiding.

 

van helden fonds

Van Helden fonds: wat wij teruggeven

 

vraag & antwoord

wat is uw vraag?

1

hoe gaat Van Helden in de praktijk te werk?

We maken met u een afspraak bij ons op kantoor of bij u. We hechten eraan dat er een klik is tussen adviseur en klant. Zijn we het eens over het werk en de kosten? Dan maken we vervolgafspraken over oa. de frequentie van rapportages en deadlines van de belastingen.

2

waar kan ik inloggen om mijn cijfers in te voeren?

Dat kan hier: Exact Online

Let op:
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte. Ook als deze door uw boekhouder is verzorgd en daarin fouten zijn gemaakt.

3

wie is er aansprakelijk voor de aangifte?

Het is onze taak de aangifte deskundig en zorgvuldig te behandelen.
De klant blijft altijd inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.

4

wat kan ik zelf aan de administratie doen?

U kunt uw hele administratie zelf doen in een eigen boekhoudpakket en ook gebruik maken van Exact Online. Daar kunt u ook facturen aanmaken die direct in de boekhouding worden gezet. Dat bespaart u invoerkosten.

5

met welke boekhoud- pakketten werken jullie?

We werken met King en Exact Online. Daar werken we al heel lang mee. Dit is een degelijk pakket waarop de boekhouding op professionele wijze kan worden gevoerd. Het werkt snel, geeft goed overzicht en financieel inzicht.

6

werkt Van Helden ook samen met derden?

Ons kantoor werkt samen met kleine en grote accountantsbureaus waar het gaat om accountantsverklaringen of complexere fiscale vraagstukken.

7

wat kost het om jullie in te huren?

* Kleine administratie inclusief aangifte btw: vanaf € 50 pm
* Loonadministratie: vanaf € 20 pm
* Jaarrekening of jaarstukken belastingdienst: vanaf € 500 pj
* Belastingaangifte ondernemer: vanaf € 175

8

zijn er minder kosten bij meer diensten?

Bij een combinatie van onze diensten kunnen we efficiënter werken, zodat onze totaalprijs vanaf € 100 per maand kan worden aangeboden.
Dat hangt vooral af van de hoeveelheid en aard van de mutaties in de boekhouding.

9

wanneer moeten mijn aangiften zijn ingediend?

De maand na elk kwartaal moet de aangifte omzetbelasting zijn ingediend en betaald, uiterlijk voor 1 april. Aangiften vennootschapsbelasting uiterlijk voor 1 juni het jaar erop. Als belastingconsulent hebben we de mogelijkheid om gespreid de aangiftes in te dienen.

10

..of
stel
zelf een
vraag

 
 

contact

u vindt ons in utrecht

 

Van Helden B.V.
Othellodreef 45
3561 GS Utrecht

030 262 56 90
info@vanheldenbv.nl

volg ons:

contactformulier

nieuwsbrief ontvangen?

download algemene voorwaarden © van Helden b.v. 2016