nieuws

 • Leaserijders niet de dupe van fraude VW


  Leaserijders hoeven niet bang te zijn voor een extra naheffing voor de auto's met diesel van het VW-concern. Minister Dijsselbloem heeft dit gisteren gezegd in een interview met RTL Z.

  De hoogte van de bijtelling privégebruik bij auto's van de zaak is mede gebaseerd op de CO2-uitstoot van auto's. Door het Volkswagen-concern is gesjoemeld met de CO2-uitstoot door apparatuur in dieselmotoren in te bouwen die de testapparatuur om de tuin leidde. Minister Dijsselbloem heeft nu in een interview aangegeven dat werknemers die in een auto van de zaak rijden niet bang hoeven te zijn voor een extra naheffing omdat het VW-concern sjoemelde met uitstootgegevens. Alle 11 miljoen auto's waarin de illegale software is ingebouwd worden door Volkswagen teruggeroepen naar de fabriek. Het gaat in Nederland om ongeveer 160.000 auto's met Euro5-motoren (type EZ 189). Bron: RTL Z.nl, Pon

 • Eerste voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd


  Staatssecretaris Wiebes heeft er in een brief aan de Eerste Kamer nogmaals op aangedrongen om het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties zo snel mogelijk te behandelen. De huidige VAR's verlopen per 1 januari 2016 en in verlenging is niet voorzien. Op de site van de Belastingdienst zijn inmiddels de eerste voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd.

  De staatssecretaris acht de inwerkingtreding van de wet per 1 januari 2016 gewenst in verband met de vervanging van de huidige slecht handhaafbare VAR-systematiek. Hij geeft aan dat handhaafbaarheid van wetgeving prioriteit is. Op 1 januari 2016 loopt de geldigheidsduur van de bestaande VAR's af en in verlenging is niet voorzien. Als de wet niet per 1 januari 2016 in werking kan treden ontstaat onzekerheid over de status van de reeds afgegeven VAR's, de noodzakelijke verlenging daarvan en de afgifte van nieuwe VAR's. Om op 1 januari 2016 in werking te treden, moet de wet wel uiterlijk 27 oktober 2015 in stemming worden gebracht. Als de Wet deregulering arbeidsrelaties wordt ingevoerd kan een opdrachtgever vrijwaring voor de loonheffing krijgen als hij gebruikt maakt van een door de Belastingdienst goedgekeurde voorbeeldovereenkomst en de werkzaamheden conform die overeenkomst worden uitgevoerd. De Belastingdienst heeft inmiddels op haar site de eerste twee voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd: coördinerend stralingsdeskundige (22-09-2015) docent masterclass (25-09-2015) De overeenkomsten hebben een geldigheidsduur van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van de goedkeuring, onder voorbehoud van wijzigingen in relevante wet- of regelgeving gedurende die vijf jaar. Gebruikt men een door de Belastingdienst beoordeelde voorbeeldovereenkomst dan moet de de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst verwijzen naar het door de Belastingdienst toegekende nummer van het beoordeelde model. De tekst die men hiervoor moet gebruiken kan men vinden in de toelichting bij de betreffende overeenkomst. Ontbreekt die tekst in de daadwerkelijk gebruikte overeenkomst, dan kan men aan de gebruikte overeenkomst niet het vertrouwen ontlenen dat er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen of voldaan. Ook het aanbrengen van wijzigingen in de tekst kunnen gevolgen hebben. Bron: Belastingdienst

 • Collectieve zorgverzekering van werkgever niet meer voordeliger


  Het afsluiten van een collectieve zorgverzekering levert verzekerden minder financieel voordeel op dan voorheen. Het verschil in prijs tussen een individuele en een collectieve zorgverzekering nam in 2015 af met ruim 20%. Dit constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in haar Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2015.

  Uit het onderzoek dat is uitgevoegd door NIVEL, blijkt dat de informatie van de zorgverzekeraars over de verschillende polissen beter moet. Veel mensen vinden de informatie over het zorgaanbod, contracten en vergoedingen moeilijk te begrijpen en te vergelijken. Om het vertrouwen in de zorgverzekeraar te vergroten, zouden zij veel duidelijker moeten uitleggen aan hun verzekerden wat hun taken zijn en welke vragen zij kunnen beantwoorden. Voor verzekerden loont het om de polissen goed te vergelijken en eventueel over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. In 2015 bespaarden overstappers gezamenlijk € 69 miljoen op hun zorgpremie. Zorgverzekeraars hanteren nauwelijks nog acceptatievoorwaarden voor aanvullende verzekeringen en bieden geen combinatiepakketten meer aan voor de basis- en aanvullende zorgverzekeringen (zoals Gezinspolissen of Studentenpolissen). Dat is volgens NZa positief, want daarmee ondersteunen ze het solidaire systeem van de basisverzekering. Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht om iedereen tegen dezelfde premie te accepteren voor de basisverzekering. Sommige zorgverzekeraars of tussenpersonen boden vorig jaar geschenken aan bij hun polissen. Dit is niet altijd verboden, maar wel onwenselijk vindt de NZa. Ook met een geschenk (denk aan een spelcomputer) kan een zorgverzekeraar bepaalde doelgroepen voor de basisverzekering aantrekken of afstoten. Bron: Nederlandse Zorgautoriteit 24-09-2015

 • Grafische werkgevers peilen mening werknemers


  De werkgevers bij de cao KVGO hebben besloten zelf de mening van de werknemers te peilen over een aangepast eindbod voor een nieuwe cao.

  Het eindbod dat de onderhandelingsdelegatie van KVGO op 23 juli naar de vakbonden heeft gestuurd, is begin augustus afgewezen door de vakbonden. Tijdens de ledenvergadering van KVGO op 8 september bleek het overgrote deel van de aanwezige leden het eindbod van de werkgevers te steunen. Wel gaven KVGO-leden aan dat de loondoorbetaling bij ziekte gelijk moet blijven aan de huidige situatie. De onderhandelingsdelegatie heeft daarom het eindbod op twee punten aangepast: de loondoorbetaling bij ziekte en de loonsverhogingen. Tijdens de looptijd van de cao (1 september 2015 tot en met 31 augustus 2017) zal nu tweemaal een loonsverhoging plaatsvinden: per 1 januari 2016 een verhoging van 1,5% en per 1 januari 2017 een loonsverhoging van 1%. Het oorspronkelijk loonbod is hiermee naar beneden bijgesteld om het behoud van de huidige loondoorbetaling bij ziekte (eerste jaar 100%, tweede jaar 70%) te compenseren. De werkgevers zullen tot en met 7 oktober een peiling onder de werknemers houden over het aangepaste eindbod. FNV Kiem wijst het aangepaste eindbod af en adviseert werknemers die mee willen doen aan de peiling van de werkgevers om zich goed te informeren. Volgens de bond krijgen werknemers vaak een samenvatting van 1 A4-tje onder hun neus, terwijl er een uitgebreidere versie van 7 kantjes is met toelichting. Ook adviseert de bond om tegen te stemmen. Zelf heeft de bond op 8 oktober een stakingsdag georganiseerd. Bron: KVGO 29-09-2015; FNV Kiem 29-09-2015

 • Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging jaarrekeningenrecht


  Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging jaarrekeningenrecht De Eerste Kamer heeft op 29 september ingestemd met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening. Dit wetsvoorstel implementeert EU-richtlijn 2013/34/EU over de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen.

  De richtlijn maakt deel uit van het beleid van de Europese Commissie om de regelgeving en de toegang tot financiering voor het midden- en klein bedrijf (mkb) te vereenvoudigen. De richtlijn moderniseert en vereenvoudigt het jaarrekeningenrecht. De totale lastenverlichting zou meer dan € 300 miljoen bedragen. Dit komt vooral door een versoepeling van de eisen voor kleine ondernemingen tot ongeveer 10 werknemers. Zij hoeven volgens de nieuwe wet geen toelichting op de jaarrekening te publiceren. Ook bevat de richtlijn een nieuwe regeling voor de verslaglegging van betalingen aan overheden door ondernemingen die actief zijn in de winningsindustrie en houtkap van oerbossen. Deze betalingen moeten voortaan openbaar worden gemaakt. De details hiervan worden geregeld in een algemene maatregel van bestuur. Bron: EK 29-09-2015

 • 'Werknemers-APK' tegen stress en pesten


  CNV wil dat pesten op de werkvloer structureel wordt aangepakt. De vakcentrale stelt daarom voor dat werkgevers een zogenoemde 'werknemers-APK' gaan aanbieden, een preventief onderzoek dat werkdruk, werkstress en agressie op het werk in kaart brengt.

  De sectoren onderwijs, horeca en vervoer zijn de drie sectoren waar werknemers volgens cijfers van het CBS het meest te maken hebben met pesterijen. Uit het CBS-onderzoek blijkt dat zo'n 8% van de werknemers wordt gepest door leidinggevenden en collega's. Ruim 5% van de werknemers heeft te maken met pesterijen door contacten buiten het werk. 'Pesten is een serieus probleem', constateert CNV-voorzitter Limmen. 'Het is ook vaak een stil probleem. Omdat het voor volwassen slachtoffers niet gemakkelijk is toe te geven.' Slachtoffers schamen zich, houden liever hun mond, of ze kunnen niet bij hun leidinggevende terecht omdat die de bron van de pesterijen is. Ook neemt maar 16% van de mensen het op voor een collega die te maken heeft met pesterijen. Bron: CNV 24-09-2015 (29-09-2015)

 • Voorrang voor sectorale (voorbeeld)overeenkomsten en grote opdrachtgevers


  Ondanks geruchten van het niet doorgaan van het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties gaat de staatssecretaris vooralsnog volle kracht vooruit. Onlangs stuurde hij een Memorie van antwoord naar de Eerste Kamer en een conceptbesluit voor aanpassing van de Uitvoeringsregeling Loonbelasting in verband met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

  Hoewel tot vorige week de berichten waren dat de Belastingdienst verzoeken om beoordeling van overeenkomsten niet in behandeling nam, geeft de staatssecretaris in zijn beantwoording van de vragen vanuit de Eerste Kamer aan dat overeenkomsten aan de Belastingdienst kunnen worden voorgelegd. Het streven is nog altijd om in september de eerste (voorbeeld)overeenkomsten op de website te publiceren en in oktober een flink aantal (voorbeeld)overeenkomsten op basis van daadwerkelijk voorgelegde (sectorale) overeenkomsten. Over de beoordeling van voorgelegde overeenkomsten geeft Wiebes aan dat de Belastingdienst binnen een termijn van gemiddeld zes weken een oordeel zal geven. Primair richt de Belastingdienst zich op de beoordeling van generieke en sectorale (voorbeeld)overeenkomsten. Daarnaast is volgens de staatssecretaris reëel om te verwachten dat ook grote opdrachtgevers hun contracten ter beoordeling zullen voorleggen, gezien het grote aantal achterliggende opdrachtnemers. Kleinere opdrachtgevers zullen zo veel mogelijk worden gewezen op het gebruik van de eerder beoordeelde en gepubliceerde (sectorale) (voorbeeld)overeenkomsten. Bron:MvF 25-09-2015

 • Parkeerruimte of multifunctionele ruimte?


  De verhuur van parkeerruimte vormt een belaste prestatie. Betreft het echter een multifunctioneel ruimte die primair wordt gebruikt voor andere doeleinden dan parkeren van een voertuig, dan is de verhuur op grond van een beleidsbesluit mogelijk vrijgesteld. Maar wanneer is hiervan sprake?

  Een verhuurder ontvangt een naheffingsaanslag omzetbelasting over de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010. De naheffingsaanslag heeft betrekking op de verhuur van elf garageboxen aan particulieren. In de huurovereenkomsten met de huurders is opgenomen dat het gehuurde uitsluitend is bestemd om te worden gebruikt als garage/bergruimte. De verhuurder is het niet eens met de naheffingsaanslag en gaat in bezwaar en beroep. Hij beroept zich daarbij op een beleidsbesluit van de staatssecretaris van 11 september 2009, waarin is opgenomen dat de verhuur van een multifunctionele ruimte die primair wordt gebruikt voor andere doeleinden dan parkeren is vrijgesteld. De rechtbank ging hier niet in mee. Weliswaar worden garageboxen vaak voor andere zaken gebruikt, maar volgens de rechtbank wordt een garagebox zowel naar maatschappelijke opvattingen als in het spraakgebruik gezien als een mogelijke parkeerruimte voor een voertuig. In hoger beroep heeft de verhuurder meer geluk. Het hof wijst er op dat in de huurovereenkomst noch het gebruik als parkeerplaats, noch het gebruik voor andere doeleinden is uitgesloten. Maar anders dan de rechtbank concludeert, leidt volgens het hof de constatering dat garageboxen in de praktijk vaak gebruikt worden voor andere doeleinden dan parkeren, tot de conclusie dat het hier gaat om multifunctionele ruimten die op grond van het besluit van de staatssecretaris zijn vrijgesteld. Bron: Hof Den Bosch 11-09-2015

 • Cao van de 21e eeuw: continu samenwerkingsproces


  Volgens werkgeversvereniging AWVN zijn cao-onderhandelingen de afgelopen jaren ingrijpend van karakter veranderd. AWVN verwacht dat cao-onderhandelingen de komende jaren verder zullen toegroeien naar een continu samenwerkingsproces tussen werkgever, vakbonden en andere betrokkenen.

  Volgens AWVN ligt het accent steeds meer op het voortraject van de onderhandelingen. Waar vroeger delegaties van werkgever en werknemers in een aantal onderhandelingsrondes een nieuw contract sloten, wordt nu het raadplegen en betrekken van medewerkers bij het proces belangrijker. Het gaat erom te zorgen dat een nieuwe cao draagvlak heeft. Dit is een rode draad in de AWVN-publicatie 'De cao van de 21ste eeuw', dat deze week werd gepubliceerd. Een eerste exemplaar van deze brochure overhandigde AWVN-directeur Van de Kraats aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer. 'De cao van de 21ste eeuw' bevat tien voorbeelden van eigentijdse cao's en hun totstandkoming, waaronder die van de Nederlandse Spoorwegen, Movares, de Nederlandse Vereniging van Banken en KPN. Het zijn voorbeelden van cao's, die de afgelopen tijd vernieuwd zijn naar tevredenheid van werkgevers, vakbonden en medewerkers. Het eigentijdse in deze cao's zit hem niet alleen in het proces om tot een nieuwe cao te komen, maar ook in de afspraken: grotere flexibiliteit in werktijden, inzetbaarheid en beloningsvormen, het gebruik van persoonlijke keuzebudgetten, de moderne, wat informelere taal van de cao en de vorm waarin deze beschikbaar is. Bron: AWVN, 22-09-2015

 • Onvoldoende zakelijke overwegingen, geen fusievrijstelling


  In geval van een fusie kan met een beroep op de fusievrijstelling bespaard worden op de overdrachtsbelasting. Voorwaarde is wel dat aan de fusie voldoende zakelijke overwegingen ten grondslag liggen.

  Twee stichtingen in het hoger onderwijs fuseren. Beide stichtingen hadden voorafgaand aan de fusie een belang van respectievelijk 1/20 (verkrijgende stichting) en 19/20 (verdwijnende stichting) in een schoolgebouwen voor hoger onderwijs. De verkrijgende stichting voldoet de overdrachtsbelasting en verzoekt vervolgens om vrijstelling van overdrachtsbelasting op grond van de fusievrijstelling. Dit wordt afgewezen en de zaak wordt voorgelegd aan Rechtbank Gelderland. De rechtbank overweegt dat op grond van het Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer de fusievrijstelling van toepassing is, mits de fusie hoofdzakelijk plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen. De stichting voert een aantal zakelijke overwegingen aan die ten grondslag hadden gelegen aan de fusie, maar de inspecteur bestrijdt dit: aan de overdracht van het pand kunnen dan wel zakelijke overwegingen ten grondslag liggen, maar waar het om gaat is of er voldoende zakelijke overwegingen zijn om de overdracht in de vorm van een fusie te laten plaatsvinden. In die redenering gaat de rechter mee. Het enige zakelijke argument om de overdracht in de vorm van een fusie te doen is, dat bij verkoop van het pand door de ene stichting aan de andere stichting de overdragende stichting zou blijven zitten met een restschuld. Volgens de rechtbank is dat onvoldoende zwaarwegend om te concluderen dat sprake is van in hoofdzaak zakelijke overwegingen. Bron: Rb. Gelderland 17-09-2015

 

over ons

wij
begrijpen cijfers,
al ruim 25 jaar

Administratiekantoor Van Helden wil mensen helpen, door hen financieel inzicht en overzicht te bieden. Dat doen we door praktische overzichten te maken en door het administratieve proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar ook door onze klanten persoonlijk te benaderen.
Onze producten en diensten sluiten daarop aan. Ons fonds steunt goede doelen en projecten die Utrecht een warm hart toedragen, zowel op sociaal als maatschappelijk gebied.

Onze visie
Van Helden bestaat al meer dan 25 jaar; een begrip in Utrecht en omgeving. Oprichter meneer Van Helden nam de tijd voor zijn klanten, zodat ze op maat advies kregen en inzicht en overzicht in hun eigen financiën. Dat is nog steeds de basis van ons bedrijf.

Wij zijn ‘de nieuwe helden’ van uw financiën. Wij hebben de overtuiging dat administratieve processen steeds makkelijker kunnen. Dat u gedeelten ook prima digitaal kunt aanleveren en daardoor ook steeds meer zelf inzicht krijgt in het proces en overzicht van uw financiën. Dat helpt u en uw bedrijf om betere strategische beslissingen te nemen.

We luisteren naar u, we denken met u mee en we zijn via diverse kanalen bereikbaar.

 • Menno den Oude


  Directeur Van Helden BV
  Voorzitter Van Helden fonds

  STUUR E-MAIL >

  “ Het administratieproces is maar een proces. Dat moet zo makkelijk en efficiënt mogelijk. Cijfers in een overzicht gaan pas echt leven. Dan zie je ondernemers opbloeien als ik het gesprek met ze aanga. Daar doe ik het voor.”
 • Jan Willem Brouwer


  Belastingadviseur
  gespecialiseerd in het kleinbedrijf
  (van ZZP-ers tot en met BV’s met holdingstructuren)

  STUUR E-MAIL >

  “Als ervaren adviseur help ik met veel plezier ondernemers en oud-ondernemers met hun jaarcijfers en belastingzaken. Diverse bedrijven heb ik in de loop der tijd zien opbloeien. Ik streef ernaar de klant hierbij bedrijfsmatig en fiscaal te begeleiden zonder de indruk te wekken op de ondernemersstoel plaats te nemen. Uiteindelijk blijft het een advies.”
 • Luc Limburg


  Administratieconsulent
  voornamelijk werkzaam bij cliënten op locatie om aldaar boekhoudingen te verzorgen

  STUUR E-MAIL >

  “Graag werk ik op locatie bij klanten omdat ik het liefst dicht bij de klant sta om zo goed mogelijk invulling te geven aan de opdracht. Ik werk vooral voor fondsenwervende instellingen en vermogensfondsen.”
 • Ilona Pieneman


  Secretarieel en administratief medewerker

  “Ik ben ooit als stagiaire begonnen en het beviel me hier zo, dat ik nooit meer ben weggegaan. Ik ga graag mee met de huidige ict-vernieuwingen. Zo heb ik een online dossier voor diverse relaties ingericht, zodat ze altijd hun laatste loonstrookjes en loonaangiften kunnen downloaden.”
 

diensten

wat wij voor u kunnen betekenen

We gaan ervoor om uw boekhouding, loonadministratie, jaarcijfers, fiscale aangiften deskundig en zo efficiënt mogelijk voor u te verzorgen tegen een aantrekkelijke prijs. Ondernemen is al duur genoeg.
Doet u een deel van uw boekhouding zelf? Dan helpen we u graag met onderdelen, zoals de jaarrekening en coachen we u als u tegen problemen aanloopt of vragen hebt.

boekhouding

jaarcijfers

salaris- administratie

aangiften

fiscaal advies

boekhouding;


We werken met Exact Online. U dient uw nota’s makkelijk digitaal in en ze worden automatisch verwerkt in een handig overzicht: de balans en de winst- en verliesrekening. Op elk moment heeft u online inzage in uw boekhouding. Heeft u daarover vragen? Dan nemen wij graag de cijfers met u door.

jaarcijfers;


Als u door ons de complete boekhouding laat verzorgen, dan stellen wij ook de jaarstukken op. Deze jaarstukken zijn weer de basis voor de belastingaangifte die we voor u doen en we leveren de stukken ook aan bij de Kamer van Koophandel. Hierbij zetten wij de automatisering optimaal in om zo efficiënt mogelijk te werken.

Doet u de administratie zelf? Dan vatten wij uw boekhouding samen, we rubriceren en analyseren de cijfers en verzorgen een overzichtelijke rapportage voor u.

salarisadministratie;


We voorzien uw personeel tijdig van loonstroken, we rekenen u de gevolgen van nieuw personeel voor, zodat u de werkgeverslasten en de loonbelastingaangiften kunt inschatten.
Dit proces gaat grotendeels digitaal via uw persoonlijke, digitale omgeving.

aangiften;


Van Helden doet de aangiften voor de omzetbelasting meestal per kwartaal, de aangifte loonbelasting maandelijks en de inkomstenbelasting jaarlijks. Voor een BV doen we jaarlijks de aangifte voor de vennootschapsbelasting.
Ons uitgangspunt is, dat belasting betalen nodig is om gemeenschappelijk kosten te delen, maar dan willen we wel graag dat dat op een eerlijke manier gebeurt en verdeeld wordt.
Wij zullen de fiscale ruimte die er is, dan ook benutten en zo nodig met de belastingdienst de discussie aangaan als er onterecht wordt afgeweken van onze aangifte.

fiscaal advies;


Ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor fiscaal advies, daarvoor is het niet nodig dat wij ook uw boekhouding of jaarstukken verzorgen. Wij zien het als onze taak om u zo goed mogelijk te adviseren als we bij uw boekhouding fiscale aspecten tegenkomen.

Mocht u fiscale vragen hebben, dan beantwoorden we die graag. Binnenkort kunt u kiezen uit verschillende abonnementsvormen wat betreft fiscaal advies en fiscale begeleiding.

 

van helden fonds

Van Helden fonds: wat wij teruggeven

 

vraag & antwoord

wat is uw vraag?

1

hoe gaat Van Helden in de praktijk te werk?

We maken met u een afspraak bij ons op kantoor of bij u. We hechten eraan dat er een klik is tussen adviseur en klant. Zijn we het eens over het werk en de kosten? Dan maken we vervolgafspraken over oa. de frequentie van rapportages en deadlines van de belastingen.

2

waar kan ik inloggen om mijn cijfers in te voeren?

Dat kan hier: Exact Online

Let op:
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte. Ook als deze door uw boekhouder is verzorgd en daarin fouten zijn gemaakt.

3

wie is er aansprakelijk voor de aangifte?

Het is onze taak de aangifte deskundig en zorgvuldig te behandelen.
De klant blijft altijd inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.

4

wat kan ik zelf aan de administratie doen?

U kunt uw hele administratie zelf doen in een eigen boekhoudpakket en ook gebruik maken van Exact Online. Daar kunt u ook facturen aanmaken die direct in de boekhouding worden gezet. Dat bespaart u invoerkosten.

5

met welke boekhoud- pakketten werken jullie?

We werken met King en Exact Online. Daar werken we al heel lang mee. Dit is een degelijk pakket waarop de boekhouding op professionele wijze kan worden gevoerd. Het werkt snel, geeft goed overzicht en financieel inzicht.

6

werkt Van Helden ook samen met derden?

Ons kantoor werkt samen met kleine en grote accountantsbureaus waar het gaat om accountantsverklaringen of complexere fiscale vraagstukken.

7

wat kost het om jullie in te huren?

* Kleine administratie inclusief aangifte btw: vanaf € 50 pm
* Loonadministratie: vanaf € 20 pm
* Jaarrekening of jaarstukken belastingdienst: vanaf € 500 pj
* Belastingaangifte ondernemer: vanaf € 175

8

zijn er minder kosten bij meer diensten?

Bij een combinatie van onze diensten kunnen we efficiënter werken, zodat onze totaalprijs vanaf € 100 per maand kan worden aangeboden.
Dat hangt vooral af van de hoeveelheid en aard van de mutaties in de boekhouding.

9

wanneer moeten mijn aangiften zijn ingediend?

De maand na elk kwartaal moet de aangifte omzetbelasting zijn ingediend en betaald, uiterlijk voor 1 april. Aangiften vennootschapsbelasting uiterlijk voor 1 juni het jaar erop. Als belastingconsulent hebben we de mogelijkheid om gespreid de aangiftes in te dienen.

10

..of
stel
zelf een
vraag

 
 

contact

u vindt ons in utrecht

 

Van Helden B.V.
Othellodreef 45
3561 GS Utrecht

030 262 56 90
info@vanheldenbv.nl

volg ons:

contactformulier

nieuwsbrief ontvangen?

download algemene voorwaarden © van Helden b.v. 2015