nieuws

 • Grote pensioenfondsen zien dekkingsgraad verder zakken


  Bij vier van de vijf grootste fondsen is de beleidsdekkingsgraad inmiddels ruim onder de 100%. De kans dat in 2017 de pensioenuitkeringen en -opbouw moeten worden verlaagd, wordt daardoor steeds groter. Bepalend is de stand van de dekkingsgraad op 31 december 2016.

  Mochten pensioenverlagingen volgend jaar aan de orde zijn, dan blijft de financiële terugval in 2017 voor veel gepensioneerden beperkt tot enkele euro's per maand. Dit komt doordat pensioenfondsen op grond van de toezichtregels de verlagingen over tien jaar mogen spreiden. Daar komt bij dat de verlagingen alleen betrekking hebben op de tweede pijler-pensioenen en niet op AOW-uitkeringen: die blijven op hetzelfde niveau. De Pensioenfederatie realiseert zich dat het in het vooruitzicht stellen van pensioenverlagingen een pijnlijke boodschap is voor gepensioneerden en werknemers. Er zijn echter ook fondsen die er nog goed voor staan en gemiddeld ontvangen werknemers de ingelegde premies na hun werkzame leven nog steeds dubbel en dwars terug aan pensioen. Om deelnemers op langere termijn een beter perspectief te bieden zal volgens de Pensioenfederatie uiteindelijk de mogelijkheid moeten worden geboden om andere pensioencontracten te kunnen afspreken dan we nu kennen. Bron: Pensioenfederatie 20-04-2016

 • Verruiming btw-sportvrijstelling onvermijdelijk


  De staatssecretaris van Financiën acht een verruiming van de Nederlandse btw-sportvrijstelling, gelet op jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, op termijn onvermijdelijk. In een Kamerbrief geeft de staatssecretaris antwoord op vragen die waren gerezen ten aanzien van de Nederlandse btw-sportvrijstelling.

  De Nederlandse btw-sportvrijstelling stelt op dit moment vrij van btw de diensten door niet winstbeogende organisaties die zich de beoefening van sport of de bevordering daarvan ten doel stellen, aan hun leden. De Europese btw-sportvrijstelling is in meerdere opzichten ruimer dan de Nederlandse variant. Zo geldt de Nederlandse vrijstelling alleen voor prestaties aan leden. De Europese btw-sportvrijstelling maakt daarentegen geen onderscheid tussen prestaties aan leden en prestaties aan niet-leden. Daarnaast beperkt de Nederlandse regeling zich tot diensten door niet-winstbeogende organisaties die zich de beoefening van sport of de bevordering daarvan ten doel stellen, terwijl de Europese regeling in zijn algemeenheid ziet op diensten van instellingen die nauw samenhangen met de beoefening van sport of met lichamelijke opvoeding. Gelet op jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie waaruit blijkt dat de Nederlandse btw-sportvrijstelling te beperkt is, acht de staatssecretaris verruiming van de Nederlandse btw-sportvrijstelling op termijn onvermijdelijk. Dit staat los van vraag of en wanneer de Europese Commissie een ingebrekestellingprocedure begint. Op korte termijn ziet het kabinet geen mogelijkheid om budgettaire gevolgen van verruiming van de btw-sportvrijstelling in te passen. In de huidige situatie hebben gemeenten en bepaalde sportstichtingen recht op aftrek van voorbelasting voor de kosten die toerekenbaar zijn aan de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties aan sportverenigingen. Dit recht op aftrek vervalt als de Europese btw-sportvrijstelling wordt geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. In dat geval zal de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties vrijgesteld van btw worden verricht, omdat sprake is van een nauw met de sportbeoefening samenhangende prestatie. Dit brengt mee dat de ondernemer die vrijgesteld van btw presteert geen recht (meer) heeft op aftrek van voorbelasting. De staatssecretaris legt uit dat een door het Europese Hof gewezen arrest bindend is voor alle nationale rechterlijke instanties. Belastingplichtigen kunnen zich hierop beroepen. Zolang de Wet OB niet wordt aangepast, is de Belastingdienst echter wel gebonden aan de nationale uitleg en kunnen inspecteurs geen beroep doen op de ruimere werking van de btw-richtlijn. Bron: MvF 15-04-2016

 • Een zieke werknemer, welke gegevens mag u verwerken?


  De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs de beleidsregels 'De zieke werknemer' gepubliceerd. De beleidsregels bevatten actuele informatie voor werknemers, werkgevers en andere partijen die gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers verwerken. De beleidsregels gaan in op de verschillende fases in de arbeidsrelatie, te weten de sollicitatieprocedure, de ziekmelding en de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.

  Zodra werknemers ziek worden, wisselen diverse partijen gegevens over hen uit. De belangrijkste betrokken partijen zijn de werknemer zelf, de werkgever, de arbodienst of bedrijfsarts, het re-integratiebedrijf, het UWV en de verzuimverzekeraar. Voor werkgevers is het van belang om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hiervoor hebben ze informatie van hen nodig. Bijvoorbeeld om te beoordelen of ze hun loon moeten doorbetalen. Aan de andere kant hebben zieke werknemers recht op privacy. Het is daarom wettelijk niet toegestaan voor werkgevers om te informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte van hun werknemers. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag deze medische gegevens verwerken. Wel mogen werkgevers aan zieke werknemers gegevens vragen die noodzakelijk zijn om te kunnen beoordelen hoe het verder moet met hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer weer verwacht op het werk te zijn en of er nog lopende afspraken zijn waarmee iets moet gebeuren. Ook kan de werkgever de arbodienst of bedrijfsarts inschakelen om een oordeel te geven over de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. De arbodienst of bedrijfsarts mag alleen noodzakelijke gegevens aan de werkgever doorgeven. Bijvoorbeeld gegevens die de werkgever nodig heeft om te beoordelen of hij loon moet doorbetalen. Of gegevens die nodig zijn voor verzuimbegeleiding en re-integratie. In de beleidsregels staat onder meer welke gezondheidsgegevens van werknemers werkgevers mogen verwerken. Daarnaast zijn de normen in deze beleidsregels het uitgangspunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens als zij onderzoekt of een organisatie in overeenstemming met de wet gezondheidsgegevens van werknemers verwerkt. Bron: Autoriteit persoonsgegevens, 21-04-2016

 • Handreiking voor financiering kleine zon- en windprojecten


  Het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten heeft een handreiking gepubliceerd voor de financiering van decentrale duurzame energieprojecten.

  Lokale burgerinitiatieven voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten worden steeds belangrijker om de klimaatdoelstellingen te halen. De financiële sector wil deze projecten financieren maar ziet nog vaak dat een project niet aan de voorwaarden voor financiering voldoet. Een veel voorkomende reden hiervoor is dat bij de initiatiefnemers de kennis ontbreekt om een project van de grond te trekken en gefinancierd te krijgen. Daarom hebben Triodos Bank en ASN Bank in opdracht van het Expertisecentrum Financiering Duurzame Energieprojecten deze handreiking geschreven. De handreiking leidt initiatiefnemers van kleine energieprojecten - particulieren of coöperaties - door de belangrijkste kaders en knelpunten bij de projectontwikkeling en financiering. Het Expertisecentrum wil hiermee een extra stimulans geven aan de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland. Bron: NVB, 25-04-2016

 • Binnenvaart vervoert meer gevaarlijke stoffen


  Binnenvaartschepen vervoeren steeds vaker gevaarlijke stoffen. In 2014 waren binnenvaartschippers goed voor het transport van 224 miljoen ton brandbare, explosieve of giftige substanties. Dat betekent een toename van 11 procent in tien jaar tijd.

  Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt ruim 40 procent van de gevaarlijke stoffen over water vervoerd. In 2005 was het aandeel binnenvaart nog 31 procent. Pijpleidingen zijn goed voor het vervoer van meer dan de helft van het totaal aan gevaarlijke stoffen. Dit aandeel daalde van 59 procent in 2005. Vervoer via de weg of over het spoor waren in 2014 goed voor respectievelijk 6 en 1 procent van het geheel. Dit was tien jaar eerder nog 8 en 2 procent. Slechts 2 procent van alle goederen die over de weg worden vervoerd zijn gevaarlijk. Over het spoor is dit 7 procent, terwijl een kwart van de binnenvaart dit predicaat heeft. Bron: CBS 22-04-2016

 • Effect WWZ in MKB: minder contracten voor onbepaalde tijd


  De Wet op Werk en Zekerheid heeft in het MKB geen vruchten afgeworpen. Dat blijkt uit een duidelijk waarneembare trendbreuk van 5% in het aandeel contracten voor bepaalde tijd ten opzichte van vorig jaar. Uit de Van Spaendonck MKB Banenmonitor blijkt dat werkgevers minder vaak een vast contract geven. De jaarlijkse toename in contracten voor onbepaalde tijd in januari komt in 2016 in sterk verminderde mate terug.

  Uit de MKB Banenmonitor blijkt dat de werkgelegenheid in het MKB stijgt. In het eerste kwartaal van 2016 is er sprake van 3,1% banengroei in het Nederlandse MKB t.o.v. hetzelfde kwartaal in 2015. Hiermee zet de opwaartse trendlijn zich verder voort. Naast deze banengroei wijzigt het type arbeidscontracten in het MKB sterk. Het procentuele aandeel contracten voor bepaalde tijd is afgelopen jaar harder gestegen dan op basis van de historische gegevens verwacht zou mogen worden; de tijdelijke contracten namen met 5% toe van 27% in februari 2015 naar 32% in februari 2016. Er is hiermee sprake van een duidelijke trendbreuk. Dit blijkt uit analyse van salarisdata van 725.000 Nederlanders werkzaam bij MKB-werkgevers tot 250 werknemers. Uit arbeidsmarktgegeven over de jaren 2010 tot 2015 blijkt naast een gestage stijging een duidelijk seizoenspatroon, waarbij het aandeel contracten voor bepaalde tijd in alle jaren in juli gemiddeld 3% hoger lag dan in de eerstvolgende januarimaand. Belangrijke oorzaken hiervan zijn seizoenswerk en het omzetten naar contracten voor onbepaalde tijd aan het begin van het nieuwe jaar. Opvallend is dat dit verschil in 2016 niet 3% maar 0,5%-punt is (31,8% bepaalde tijd contracten in juli 2015 vs. 31,3% in januari 2016). Hieruit kan men concluderen dat werkgevers veel minder contracten voor onbepaalde tijd hebben aangeboden aan het begin van het nieuwe jaar dan in voorgaande jaren het geval was. Bron: MKB Banenmonitor 21-04-2016

 • Meer vraag naar ICT professionals


  Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015 is het aantal geplaatste ICT vacatures in het eerste kwartaal van 2016 met 11,5 procent gestegen. Dit constateert iSense ICT Professionals in haar ICT arbeidsmarktrapportage.

  Vooral in Noord- en Zuid-Holland is de vraag naar ICT-professionals groot. In Zeeland is het minste aantal vacatures geplaatst. Opvallend is wel de groei in de provincies Friesland, Gelderland en Overijssel. In het eerste kwartaal van 2016 werden er ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015 namelijk 43,4% meer vacatures geplaatst in Friesland, 30,1% meer in Gelderland en 29,9% meer ICT-vacatures in Overijssel. iSense constateert wel verschuivingen binnen de branches in vergelijking met het eerste kwartaal van 2015. In het eerste kwartaal van 2016 werden 83% meer vacatures online geplaatst bij de Brandweer/Politie ten opzicht van het eerste kwartaal van 2015. Ook in de onderwijsbranche werden 26% meer ICT-vacatures online geplaatst. Binnen de branche Handel werden in het eerste kwartaal van dit jaar daarentegen minder ICT-vacatures geplaatst (-14%) in vergelijking met het eerste kwartaal van 2015. Bron: Maganagersonline.nl, 22-04-2016

 • Aanpak knelpunten Wet werk en zekerheid


  In een Kamerbrief van 21 april kondigt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal maatregelen aan om enkele knelpunten in de Wet werk en zekerheid aan de pakken. De maatregelen zijn het gevolg op overleg met de sociale partners. De onderdelen van de Wet werk en zekerheid die zullen worden aangepakt betreffen onder meer de ondervonden knelpunten bij de ketenregeling in geval van seizoensarbeid, de transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen als een cao-regeling van toepassing is en transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

  Ten aanzien van de ketenbepaling wordt het mogelijk om in geval van seizoensarbeid bij cao hiervan af te wijken, waardoor het mogelijk is de tussenpoos van ten hoogste zes maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten in een keten terug te brengen tot ten hoogste drie maanden. Het moet dan gaan om functies die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden gedurende een periode van ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend en niet aansluitend door dezelfde werknemer kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van meer dan negen maanden per jaar. Omdat met deze maatregel haast is geboden, per 1 juli 2017 is het overgangsrecht voor de ketenregeling uitgewerkt, is deze maatregel opgenomen in de Tweede nota van wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (34 408). Thans kan de transitievergoeding buiten toepassing worden verklaard als in de cao een gelijkwaardige vergoeding is opgenomen. Het moet dan gaan om voorzieningen (bijvoorbeeld scholing, een bovenwettelijke WW-regeling, eigen vergoedingsregeling) die gelijkwaardig is aan de transitievergoeding waar de individuele werknemer recht zou hebben. Omdat dit in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen vaak een belemmering vormt om tot collectieve afspraken te komen, wil de minister hier een versoepeling aanbrengen. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen (waaronder ook ontslag wegens bedrijfsbeëindiging) hoeft de bij cao-geregelde voorziening niet gelijkwaardig te zijn aan de transitievergoeding waar de individuele werknemer recht zou hebben. Ten aanzien van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid stelt de minister voor werkgevers hiervoor te compenseren van uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dit betekent dat het UWV die transitievergoeding voor zijn rekening zal nemen waar dan wel verhoging van de (uniforme) premie tegenover zal staan. De beide maatregelen ten aanzien van de transitievergoeding zullen worden opgenomen in een nog in te dienen wetsvoorstel dat per 1 januari 2018 in werking moet treden. Bron: Min SZW 21-04-2016

 • Verbod op inhoudingen op WML: versoepeling en uitstel


  In de Kamerbrief over de herziening van het de Wet minimumloon kondigt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een algemene maatregel van bestuur aan om een uitzondering te maken op het verbod op inhoudingen op het minimumloon voor bepaalde kosten. De aangekondigde inwerkingtreding van dit verbod per 1 juli 2016 wordt een half jaar opgeschoven.

  In de Wet aanpak schijnconstructies is een verbod opgenomen op inhoudingen op het minimumloon. Dit onderdeel van de wet zou op 1 juli 2016 in werking treden. Vanuit diverse kanten is kritiek gekomen op dit onderdeel van de wet omdat het ook bonafide werkgevers raakt en ook inhoudingen kan treffen die ten bate van de werknemer worden gedaan. De Tweede Kamer drong daarom eind vorig jaar aan op een versoepeling en vroeg de minister met een algemene maatregel van bestuur te komen waarin uitzonderingen op dit verbod zijn opgenomen. In de Kamerbrief schrijft de minister nu dat hij met een algemene maatregel van bestuur wil komen waarin een uitzondering is opgenomen voor huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering. Aan het kunnen inhouden van deze kosten op het minimumloon zullen wel voorwaarden verbonden worden. Bij die voorwaarden kan het bijvoorbeeld gaan om een maximumbedrag of percentage van het WML. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld aan huisvesting kwaliteitseisen worden gesteld, waardoor alleen kosten voor gecertificeerde huisvesting in aanmerking komt. In de algemene maatregel van bestuur overweegt de minister ook een uitzondering op te nemen voor werknemers in de sociale werkvoorziening. Daarbij kunnen dan ook inhoudingen ivm betalingen die de werkgever namens de werknemer verricht worden opgenomen (bijvoorbeeld naast huisvesting en zorgverzekering voor energie, gemeentelijke en waterschapsbelastingen, enz.). Daarbij zal dan geen maximum bedrag of percentage gelden Hier overheerst het beschermingskarakter van de betalingen en inhoudingen (voorkomen van schuldproblematiek). In verband met de invoering van de maatregelen, het gewenste overleg met de sociale partners en advisering door de Raad van State, wordt het verbod op inhoudingen uit de Wet aanpak schijnconstructies weer met een half jaar uitgesteld. De inwerkingtreding wordt nu voorzien op 1 januari 2017. Bron: Min SZW 21-04-2016

 • Minimumjeugdloon: verhoging en afschaffing


  In een uitgebreide Kamerbrief over de herziening van de Wet wettelijk minimumloon kondigt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een gedeeltelijke afschaffing en verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon aan.

  Het Nederlandse minimumjeugdloon staat al langer ter discussie, ook internationaal. Volgens de Raad van Europa staat het Nederlandse minimumjeugdloon op gespannen voet met het Europees Sociaal Handvest. Ook in de Kamer zijn er kritische kanttekeningen geplaatst bij het minimumjeugdloon. Het kabinet stelt daarom voor de leeftijdsgrens voor het minimumloon voor volwassenen(thans 23 jaar) stapsgewijs te verlagen. Het voorstel is die grens te verlagen naar 22 jaar in 2017 en vervolgens - tenzij er sprake is van aanzienlijke negatieve effecten op de werkgelegenheid van jongeren - naar 21 jaar. Daarnaast zal de staffel voor de minimumjeugdlonen van 18 tot en met 20-jarigen stapsgewijs worden verhoogd. Zo zal het minimumjeugdloon voor 18-jarigen stapsgewijs worden verhoogd van 45,5% van het minimumloon naar 50%. Voor 19-jarigen zullen uiteindelijk uitkomen op 60% (nu 52,5%) en 20-jarigen op 80% (nu 61,5%). Een aantal aanvullende maatregelen zullen eventuele negatieve werkgelegenheidseffecten moeten voorkomen. Er komt een uitzonderingsbepaling voor het verhoogde minimumjeugdloon voor leerwerkplekken in de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo. Daarnaast is de introductie per 1 januari 2017 van het lage-inkomensvoordeel van belang. Werkgevers met werknemers van 21 en 22-jaar in dienst die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor het lage-inkomensvoordeel. Zij gaan immers 100% WML verdienen en vallen daarmee onder het bereik van het LIV. Voor werkgevers met werknemers onder de 21 jaar biedt de LIV geen uitkomst. In overleg met de sociale partners wil het kabinet daarom gelijktijdig met de verhoging van het minimumjeugdloon werkgevers compenseren voor deze loonkostenstijgingen door middel van het instrumentarium van de Wet tegemoetkomingen loondomein, gefinancierd door een verhoging van de AOF premie. Bron: Min SZW 21-04-2016

 

over ons

wij
begrijpen cijfers,
al ruim 25 jaar

Administratiekantoor Van Helden wil mensen helpen, door hen financieel inzicht en overzicht te bieden. Dat doen we door praktische overzichten te maken en door het administratieve proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar ook door onze klanten persoonlijk te benaderen.
Onze producten en diensten sluiten daarop aan. Ons fonds steunt goede doelen en projecten die Utrecht een warm hart toedragen, zowel op sociaal als maatschappelijk gebied.

Onze visie
Van Helden bestaat al meer dan 25 jaar; een begrip in Utrecht en omgeving. Oprichter meneer Van Helden nam de tijd voor zijn klanten, zodat ze op maat advies kregen en inzicht en overzicht in hun eigen financiën. Dat is nog steeds de basis van ons bedrijf.

Wij zijn ‘de nieuwe helden’ van uw financiën. Wij hebben de overtuiging dat administratieve processen steeds makkelijker kunnen. Dat u gedeelten ook prima digitaal kunt aanleveren en daardoor ook steeds meer zelf inzicht krijgt in het proces en overzicht van uw financiën. Dat helpt u en uw bedrijf om betere strategische beslissingen te nemen.

We luisteren naar u, we denken met u mee en we zijn via diverse kanalen bereikbaar.

 • Menno den Oude


  Directeur Van Helden BV
  Voorzitter Van Helden fonds

  STUUR E-MAIL >

  “ Het administratieproces is maar een proces. Dat moet zo makkelijk en efficiënt mogelijk. Cijfers in een overzicht gaan pas echt leven. Dan zie je ondernemers opbloeien als ik het gesprek met ze aanga. Daar doe ik het voor.”
 • Jan Willem Brouwer


  Belastingadviseur
  gespecialiseerd in het kleinbedrijf
  (van ZZP-ers tot en met BV’s met holdingstructuren)

  STUUR E-MAIL >

  “Als ervaren adviseur help ik met veel plezier ondernemers en oud-ondernemers met hun jaarcijfers en belastingzaken. Diverse bedrijven heb ik in de loop der tijd zien opbloeien. Ik streef ernaar de klant hierbij bedrijfsmatig en fiscaal te begeleiden zonder de indruk te wekken op de ondernemersstoel plaats te nemen. Uiteindelijk blijft het een advies.”
 • Luc Limburg


  Administratieconsulent
  voornamelijk werkzaam bij cliënten op locatie om aldaar boekhoudingen te verzorgen

  STUUR E-MAIL >

  “Graag werk ik op locatie bij klanten omdat ik het liefst dicht bij de klant sta om zo goed mogelijk invulling te geven aan de opdracht. Ik werk vooral voor fondsenwervende instellingen en vermogensfondsen.”
 • Ilona Pieneman


  Secretarieel en administratief medewerker

  “Ik ben ooit als stagiaire begonnen en het beviel me hier zo, dat ik nooit meer ben weggegaan. Ik ga graag mee met de huidige ict-vernieuwingen. Zo heb ik een online dossier voor diverse relaties ingericht, zodat ze altijd hun laatste loonstrookjes en loonaangiften kunnen downloaden.”
 

diensten

wat wij voor u kunnen betekenen

We gaan ervoor om uw boekhouding, loonadministratie, jaarcijfers, fiscale aangiften deskundig en zo efficiënt mogelijk voor u te verzorgen tegen een aantrekkelijke prijs. Ondernemen is al duur genoeg.
Doet u een deel van uw boekhouding zelf? Dan helpen we u graag met onderdelen, zoals de jaarrekening en coachen we u als u tegen problemen aanloopt of vragen hebt.

boekhouding

jaarcijfers

salaris- administratie

aangiften

fiscaal advies

boekhouding;


We werken met Exact Online. U dient uw nota’s makkelijk digitaal in en ze worden automatisch verwerkt in een handig overzicht: de balans en de winst- en verliesrekening. Op elk moment heeft u online inzage in uw boekhouding. Heeft u daarover vragen? Dan nemen wij graag de cijfers met u door.

jaarcijfers;


Als u door ons de complete boekhouding laat verzorgen, dan stellen wij ook de jaarstukken op. Deze jaarstukken zijn weer de basis voor de belastingaangifte die we voor u doen en we leveren de stukken ook aan bij de Kamer van Koophandel. Hierbij zetten wij de automatisering optimaal in om zo efficiënt mogelijk te werken.

Doet u de administratie zelf? Dan vatten wij uw boekhouding samen, we rubriceren en analyseren de cijfers en verzorgen een overzichtelijke rapportage voor u.

salarisadministratie;


We voorzien uw personeel tijdig van loonstroken, we rekenen u de gevolgen van nieuw personeel voor, zodat u de werkgeverslasten en de loonbelastingaangiften kunt inschatten.
Dit proces gaat grotendeels digitaal via uw persoonlijke, digitale omgeving.

aangiften;


Van Helden doet de aangiften voor de omzetbelasting meestal per kwartaal, de aangifte loonbelasting maandelijks en de inkomstenbelasting jaarlijks. Voor een BV doen we jaarlijks de aangifte voor de vennootschapsbelasting.
Ons uitgangspunt is, dat belasting betalen nodig is om gemeenschappelijk kosten te delen, maar dan willen we wel graag dat dat op een eerlijke manier gebeurt en verdeeld wordt.
Wij zullen de fiscale ruimte die er is, dan ook benutten en zo nodig met de belastingdienst de discussie aangaan als er onterecht wordt afgeweken van onze aangifte.

fiscaal advies;


Ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor fiscaal advies, daarvoor is het niet nodig dat wij ook uw boekhouding of jaarstukken verzorgen. Wij zien het als onze taak om u zo goed mogelijk te adviseren als we bij uw boekhouding fiscale aspecten tegenkomen.

Mocht u fiscale vragen hebben, dan beantwoorden we die graag. Binnenkort kunt u kiezen uit verschillende abonnementsvormen wat betreft fiscaal advies en fiscale begeleiding.

 

van helden fonds

Van Helden fonds: wat wij teruggeven

 

vraag & antwoord

wat is uw vraag?

1

hoe gaat Van Helden in de praktijk te werk?

We maken met u een afspraak bij ons op kantoor of bij u. We hechten eraan dat er een klik is tussen adviseur en klant. Zijn we het eens over het werk en de kosten? Dan maken we vervolgafspraken over oa. de frequentie van rapportages en deadlines van de belastingen.

2

waar kan ik inloggen om mijn cijfers in te voeren?

Dat kan hier: Exact Online

Let op:
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte. Ook als deze door uw boekhouder is verzorgd en daarin fouten zijn gemaakt.

3

wie is er aansprakelijk voor de aangifte?

Het is onze taak de aangifte deskundig en zorgvuldig te behandelen.
De klant blijft altijd inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.

4

wat kan ik zelf aan de administratie doen?

U kunt uw hele administratie zelf doen in een eigen boekhoudpakket en ook gebruik maken van Exact Online. Daar kunt u ook facturen aanmaken die direct in de boekhouding worden gezet. Dat bespaart u invoerkosten.

5

met welke boekhoud- pakketten werken jullie?

We werken met King en Exact Online. Daar werken we al heel lang mee. Dit is een degelijk pakket waarop de boekhouding op professionele wijze kan worden gevoerd. Het werkt snel, geeft goed overzicht en financieel inzicht.

6

werkt Van Helden ook samen met derden?

Ons kantoor werkt samen met kleine en grote accountantsbureaus waar het gaat om accountantsverklaringen of complexere fiscale vraagstukken.

7

wat kost het om jullie in te huren?

* Kleine administratie inclusief aangifte btw: vanaf € 50 pm
* Loonadministratie: vanaf € 20 pm
* Jaarrekening of jaarstukken belastingdienst: vanaf € 500 pj
* Belastingaangifte ondernemer: vanaf € 175

8

zijn er minder kosten bij meer diensten?

Bij een combinatie van onze diensten kunnen we efficiënter werken, zodat onze totaalprijs vanaf € 100 per maand kan worden aangeboden.
Dat hangt vooral af van de hoeveelheid en aard van de mutaties in de boekhouding.

9

wanneer moeten mijn aangiften zijn ingediend?

De maand na elk kwartaal moet de aangifte omzetbelasting zijn ingediend en betaald, uiterlijk voor 1 april. Aangiften vennootschapsbelasting uiterlijk voor 1 juni het jaar erop. Als belastingconsulent hebben we de mogelijkheid om gespreid de aangiftes in te dienen.

10

..of
stel
zelf een
vraag

 
 

contact

u vindt ons in utrecht

 

Van Helden B.V.
Othellodreef 45
3561 GS Utrecht

030 262 56 90
info@vanheldenbv.nl

volg ons:

contactformulier

nieuwsbrief ontvangen?

download algemene voorwaarden © van Helden b.v. 2016