nieuws

 • Zakelijke poolauto en tijdelijk vervangend leasevoertuig


  De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen heeft met de Belastingdienst afspraken gemaakt die flexibele leaseproducten mogelijk moeten maken en bijtellingperikelen voorkomt bij een tijdelijk vervangend leasevoertuig.

  Volgens de branchevereniging is er in de markt vraag naar flexibele mobiliteit en mobiliteitsconcepten, maar maakte de wetgeving dit vaak onmogelijk door de bijtellingsproblematiek. De afspraken die nu met de fiscus zijn gemaakt betekenen volgens VNA een belangrijke doorbraak. Een van de afspraken is dat een zakelijke poolauto privé kan worden gebruikt door de werknemers, zolang de werkgever zich maar als verhuurder gedraagt. Dat doet hij door een marktconform tarief te berekenen en door een sluitende kilometerregistratie bij te laten houden. De tarieftabel in de regeling en de regeling zelf worden jaarlijks door de VNA en de Belastingdienst vastgesteld en geactualiseerd. Een andere afspraak betref het voorkomen van een extra bijtelling bij de tijdelijk vervangende leaseauto, bijvoorbeeld als de vervangende leaseauto duurder is of in een andere bijtellingscategorie valt. De regeling is geschreven met het oogmerk om de berijder het voertuig te laten gebruiken dat het best past bij zijn reis. Dat kan dus ook een conventionele auto zijn als de hoofdauto (semi)elektrisch is. Of een grotere auto als de hoofdauto een kleinere auto is. Bron: VNA, 25-07-2014

 • Werkverdringing in het vervoer


  De bonden maken zich zorgen over een toenemende verdringing van betaalde banen in het stads-, streek en (contract)taxivervoer door de inzet van onbetaalde vrijwilligers of uitkeringsgerechtigden. FNV Bondgenoten is hiervoor een meldpunt begonnen (www.meldpuntwerkverdringing.nl).

  De bond noemt enkele praktijkvoorbeelden, zoals een samenwerking tussen gemeenten en twee taxibedrijven in Twente waarbij jongeren met behoud van uitkering ervaring opdoen. De tarieven voor de ritten met deze 'Smartcab' zijn echter 60% lager dan ritten van gewone taxibedrijven. Andere voorbeelden zijn zogenoemde Wensbussen in Limburg die gereden worden door vrijwilligers. Het plan van de gemeenten was ook om mensen met een WW-uitkering in te zetten, maar daar was het UWV op tegen. Volgens de vakbond gebeurt het steeds vaker dat werknemers hun baan verliezen maar hun werk later gedaan zien worden door vrijwilligers. Ook ontvangt de bond in toenemende mate klachten van uitkeringsgerechtigden die onder het mom 'werkervaring opdoen' verplicht worden met behoud van uitkering werkzaamheden in een reguliere functie te gaan verrichten. Volgens de bond zijn er betere alternatieven voor handen waarbij wél betaalde banen worden gehandhaafd, zoals re-integrerende werknemers inzetten op buslijnen of taxidiensten waar relatief weinig passagiersaanbod is. Ook vanuit commerciële hoek krijgt men in taxivervoer te maken met verdringing. CNV Vakmensen noemt het voorbeeld van de nieuwe taxidienst UberPOP. Het gaat om een commercieel bedrijf, dat particulieren wil inzetten om met hun eigen auto klanten te vervoeren. Daar de ritprijs ongeveer de helft bedraagt van een normale taxirit, kan dit grote gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de taxibranche. De vraag is ook hoe het zit met de kwaliteit, de veiligheid en de aansprakelijkheid. De chauffeurs zijn volgens de bond bijbeuners, die geen taxipas hebben en niet zijn opgeleid om dit werk te doen. Bron: CNV Vakmensen, 30-07-2014; FNV Bondgenoten, 24-07-2014

 • Algemene prijsdaling niet maatgevend voor WOZ


  Hof Den Haag heeft in een recente uitspraak aangegeven dat algemene prijsdalingen op de woningmarkt niet maatgevend zijn bij de beoordeling van de waarde van een woning voor de toepassing van de Wet WOZ.

  De zaak betreft een monumentenpand, een ambachtshuis uit 1600, waarvan de gemeente Bernisse de WOZ-waarde per 1 januari 2011 had vastgesteld op € 1.154.000. De eigenaar van het pand was het hier niet mee eens. Allereerst stelde hij dat de voorgenomen bouw van appartementen tegenover het ambachtshuis tot een aanzienlijk lagere waarde moest leiden. Naar zijn oordeel zou een waarde van € 750.000 reëler zijn. Rechtbank Rotterdam maakte hier korte metten mee. De eigenaar had naar het oordeel van de rechtbank op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat de bouwplannen zouden leiden tot de voorgestelde lagere waarde. Hierbij betrok de rechtbank ook dat de heffingsambtenaar van de gemeente in een taxatierapport van 2 januari 2013 tot een nog hogere waardering (€ 1.421.000) van de woning komt. De eigenaar van het pand gaat in hoger beroep bij Hof Den Haag waar hij ook nog aanvoert dat de WOZ-waarden in de afgelopen jaren binnen een bandbreedte van € 797.000 (2004) tot € 1.204.000 (2009) hebben gelegen en dat daarom, gelet ook op de huidige, dalende markt van onroerende zaken, de aanmerkelijk hogere getaxeerde waarde van de woning van € 1.421.000 onbegrijpelijk is. Voor het hof is dat echter geen reden om de vastgestelde waarde van € 1.154.000 te hoog te achten. In de eerste plaats bevindt die waarde zich binnen de genoemde bandbreedte. In de tweede plaats kan, aldus het hof, de waarde van de woning op waardepeildatum niet herleid worden uit de in eerdere taxatierondes naar eerdere waardepeildata vastgestelde waarden. Dit geldt ook indien sprake is van dalende woningprijzen. Algemene prijsdalingen op de woningmarkt zijn niet maatgevend bij de beoordeling van de waarde van de woning voor de toepassing van de Wet WOZ. Naar het oordeel van het hof heeft de heffingsambtenaar aannemelijk gemaakt dat de waarde van de woning op waardepeildatum niet lager is dan € 1.154.000. Bron: Hof Den Haag 2-07-2014

 • Zelfstandigen Bouw: geen avv voor cao-schilders


  Zelfstandigen Bouw heeft minister Asscher van Sociale Zaken maandag verzocht de cao voor schilders niet algemeen verbindend te verklaren. Volgens hen is de cao in strijd met de wet en sluit de cao een grote groep zzp-schilders uit van werk.

  Volgens de cao mogen schilderbedrijven alleen zzp-schilders inhuren die een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Volgens de organisatie van zzp'ers in de bouw dwingt men daarmee indirect zzp-schilders, die niet onder de cao vallen, zo'n verzekering af te sluiten. Dat is volgens voorzitter Charles Verhoef van Zelfstandigen Bouw in strijd met de vrijheid van het verbintenissenrecht. In een brief aan de bewindsman wijst hij er bovendien op dat veel zzp'ers geen verzekering kunnen afsluiten. Dat geldt voor 45-plussers, zzp'ers die niet helemaal gezond zijn of mensen die in het verleden ernstige gezondheidsproblemen hebben gehad. Zij worden doorgaans door verzekeraars geweigerd. De cao-bepaling sluit hen dus uit van werk. Ook legt de cao zzp'ers de verplichting op zich aan te sluiten bij het pensioenfonds van de schilders BPF. Maar die verplichting staat momenteel ter discussie en op dit punt kan de cao volgens Zelfstandigen Bouw strijdig zijn met de pensioenregels. Bron: Zelfstandigen Bouw, 28-07-2014

 • Zonder medische verwijzing kosten kuuroord niet aftrekbaar


  Een belastingplichtige die een behandeling voor rugklachten in een Servisch kuuroord in aftrek wilde brengen vangt bot bij Hof Den Haag. Zonder een verwijzing door een (BIG-geregistreerde) arts kan er volgens het hof geen sprake zijn van aftrek.

  De belastingplichtige was voor 2009 een aanslag IB opgelegd over een belastbaar inkomen van € 17.658. Bij zijn aangifte had hij een persoonsgebonden aftrek opgevoerd van € 5.000 die door de inspecteur is geweigerd. De aftrek had betrekking op uitgaven voor genees- en heelkundige hulp van € 7.188 (na aftrek van drempel van € 506) voor hem en zijn echtgenoten, waarvan hij een bedrag van € 5.000 aan zichzelf had toegerekend. De uitgaven zien op een behandeling voor hem en zijn echtgenote in een kuuroord in Servië, waar ook bepaalde therapeutische behandelingen worden gegeven. Een verwijzing van een arts heeft de man echter niet, wel beschikte hij over een brief van zijn huisarts uit 2012 waarin deze aangeeft dat hij de man in de jaren 2009,2010, 2011 en 2012 heeft verwezen naar het kuuroord. Ook beschikt hij over een verklaring van een arts uit het kuuroord dat hij daar in 2009 is behandeld. Omdat uit de brief van de huisarts niet kan worden opgemaakt welke medische behandeling diende plaats te vinden en of er een terugkoppeling is geweest tussen de huisarts en de arts van het kuuroord, oordeelt Rechtbank Den Haag dat de aftrek terecht is afgewezen. Ook in hoger beroep bij Hof Den Haag heeft de man geen succes. Het hof overweegt dat de behandelingen in het kuuroord in ieder geval plaats moeten vinden op voorschrift van een arts, waaronder naar het oordeel van het hof een arts naar Nederlandse begrippen, derhalve een BIG-geregistreerde medicus, moet worden verstaan. Volgens het hof heeft de man niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van behandelingen op voorschrift van een arts en onder rechtstreeks toezicht of rechtstreekse begeleiding van een arts of andere medisch geschoolde hulpverlener. Bovendien is het attest van de huisarts van later datum dan het bezoek aan het kuuroord. Ook is niet gebleken dat de activiteiten die hij in het kuuroord heeft ondergaan plaatsvonden onder omstandigheden waarin gezonde personen soortgelijke activiteiten niet plegen uit te oefenen. Bron: Hof Den Haag 15-07-2014

 • Vaar niet blind op oordeel bedrijfsarts


  Een werkgever mag niet zonder meer afgaan op het oordeel van een bedrijfsarts, maar dient diens oordeel kritisch te bekijken. Dit werd onlangs weer eens bevestigd door de kantonrechter te Amsterdam.

  De zaak betrof een automonteur die op 15 juni 2012 arbeidsongeschikt was geraakt. De werknemer re-integreerde stapsgewijs en op 17 september 2013 oordeelt de bedrijfsarts dat de werkzaamheden konden worden uitgebreid in de richting van een volledige werkhervatting, maar dat wel rekening moet worden gehouden met de beperkingen van de werknemer. In de arbeidsdeskundige rapportage van 20 september 2013 wordt vermeld dat de werknemer op dat moment volledig arbeidsongeschikt was voor de bedongen arbeid. Aanbevolen wordt om naast re-integratie bij de werkgever ook re-integratie in het tweede spoor op te zetten. Integratie in het tweede spoor wordt echter 'on hold' gezet en gefocust wordt op de opbouw van de werkzaamheden bij de werkgever. In december werkt de werknemer weer volledig in aangepast werk. Op 10 december 2013 heeft hij nog een telefonisch consult met de werkgever, maar daarna ziet en hoort hij de bedrijfsarts niet meer, ook niet nadat hij zich op 18 december weer ziek heeft gemeld. Re-integratie in het tweede spoor volgt maar dat verloopt niet vlekkeloos en in maart oordeelt het UWV in een deskundigenoordeel, op basis van informatie van de bedrijfsarts, dat de werkzaamheden die werknemer op 18 december 2013 verrichtte passend waren. De werkgever roept vervolgens de werknemer per brief op weer op het werk te verschijnen, aan de re-integratie tweede spoor deel te nemen en een WIA-uitkering aan te vragen. De werkgever meldt dat de loondoorbetaling zal worden stopgezet als de werknemer aan de oproep geen gehoor geeft. 11 april laat de werkgever bij brief aan de werknemer weten dat de loonbetaling per 1 april 2014 wordt gestaakt. Nadat een WIA-uitkering wordt geweigerd omdat de aanvraag niet compleet is (en de werkgever van het UWV een loonsanctie krijgt) vorder de loondoorbetaling vanaf 31 maart 2014. De kantonrechter overweegt dat de werknemer op 18 december 2013 al geruime tijd arbeidsongeschikt was en dat de re-integratie niet vlekkeloos was verlopen. De kantonrechter stelt vast dat de bedrijfsarts sinds 17 september 2013 geen eigen onderzoek meer heeft verricht en ook niet meer heeft opgeroepen na de ziekmelding op 18 december 2013. De kantonrechter concludeerde dan ook dat de bedrijfsarts zijn oordeel over de arbeidsongeschiktheid op 18 december 2013 enkel gebaseerd had op het telefonisch consult van 10 december 2013. De werkgever geeft aan dat hij de bedrijfsarts heeft gevraagd de werknemer na de melding van 18 december 2013 opnieuw op te roepen. De werkgever voert weliswaar terecht aan dat hij geen grip heeft op de uitvoering van de werkzaamheden van de bedrijfsarts, maar hij miskent daarmee volgens de kantonrechter wel verantwoordelijk te zijn voor de manier waarop de bedrijfsarts invulling geeft aan de met hem gesloten overeenkomst. De kantonrechter komt dan ook tot de conclusie dat de loonstop zonder toereikende gronden is opgelegd. Bron: Rb. Amsterdam 10-07-2014

 • Bij uitbesteding deel werkzaamheden kan WBSO van toepassing zijn


  De ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur valt onder reikwijdte WBSO. Maar wat als nu een onderdeel van die werkzaamheden, het programmeerwerk zelf, wordt uitbesteed. Is dan nog de WBSO van toepassing? Worden bij het programmeren de technische knelpunten opgelost en nieuwe programmatuur ontwikkeld, of is dat in de fasen daarvoor en is programmeren niet meer dan het uitvoeren van een eerdere fasen ontwikkeld ontwerp. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven komt tot het oordeel dat bij 'hedendaagse softwareontwikkeling' het maken van het ontwerp en het gebruik ervan in de test- en acceptatiefase het meest wezenlijke en technische deel vormt.

  NS Groep en NS Reizigers hebben in 2011 en 2012 aanvragen voor het jaar 2012 voor de WBSO en RDA ingediend voor twee projecten. Beide projecten betreffen de ontwikkeling van programmatuur, waarbij het programmeerwerk zelf wordt uitbesteed. Het gehele voortraject, bestaande uit het ontwerp van het programma en alle relevante werkzaamheden die hiermee gepaard gaan, wordt door NS zelf verricht. Juist omdat het programmeerwerk wordt uitbesteed, zoals ook bij een controle blijkt, heeft de inspecteur de aanvragen in 2012 afgewezen. Tegenover het College van Beroep stelt het ministerie van Economische Zaken dat projecten in aanmerking komen voor de WBSO en RDA indien sprake is van technisch nieuwe programmatuur, waarbij laatstgenoemde zo dient te worden uitgelegd dat sprake dient te zijn van het oplossen van knelpunten bij het omzetten van het ontwerp van een systeem naar de feitelijke programmatuur. Door de uitbesteding van die omzetting aan derden, wordt volgens de minister niet voldaan aan deze voorwaarde. Naar het oordeel van het College wordt de maatstaf, zoals gehanteerd door Economische Zaken, echter te beperkt uitgelegd. Ook in de fase voorafgaand aan het daadwerkelijk programmeren (derhalve coderen) kan, zoals NS ook aangeeft, sprake zijn van het oplossen van technische knelpunten met betrekking tot de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur. Een programmeur kan dan op basis van een gedetailleerd ontwerp een stuk software bouwen, zonder daarbij technische knelpunten op te lossen. Bij softwareontwikkeling heeft in de loop van de tijd een ontwikkeling plaatsgevonden van 'ouderwets programmeren' naar de 'hedendaagse softwareontwikkeling'. Het maken van het ontwerp en het gebruik ervan in de test- en acceptatiefase vormt daarbij het meest wezenlijke en technische deel. Het College van Beroep concludeert dat de besluiten waarmee de aanvragen WBSO en RDA zijn afgewezen een deugdelijke motivering missen. De besluiten kunnen niet in stand blijven. De minister van Economische Zaken zal opnieuw op de bezwaren en aanvragen van belanghebbende moeten beslissen. Bron: CBb 10-07-2014

 • Verder uitstel voor calamiteitenregeling


  De inwerkingtreding van de calamiteitenregeling per 1 september van dit jaar gaat niet door. De calamiteitenregeling regelt werktijdverkorting en het recht op WW-uitkering bij langdurige perioden van winters weer en bij (andere) buitengewone omstandigheden. De regeling was opgenomen in de Wet vereenvoudiging regelingen UWV en zou, op verzoek van de Kamer, pas dit jaar in werking treden.

  Aanvankelijk was het de bedoeling dat de calamiteitenregeling op 1 oktober vorig jaar in werking zou treden. Bij de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd echter er op aangedrongen dat rekening zou worden gehouden met specifieke wensen en omstandigheden in de verschillende sectoren. Dit leidde tot een uitstel van de inwerkingtreding tot 1 september 2014. Nu volgt een verder uitstel vanwege de versnelde invoering van enkele onderdelen van de wet werk en zekerheid. Uit een uitvoeringstoets door het UWV is naar voren gekomen dat de afspraken uit het begrotingsakkoord grotendeels gerealiseerd kunnen worden. Wel is het dan nodig om andere trajecten te temporiseren vanwege de maximaal beschikbare ICT-releasecapaciteit en menskracht bij het UWV. Deze temporisering heeft onder andere betrekking op de Regeling calamiteiten WW waardoor de invoeringsdatum van een nieuw op te stellen regeling wordt verschoven naar 1 april 2016. Tot die tijd blijven de huidige regels van kracht (onwerkbaar weerregeling, art. 18 Werkloosheidswet en de zogenoemde werktijdverkortingregeling, art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945). Bron: Min SZW 10-07-2014 (Stb 2014, 276)

 • Wijziging btw-wetgeving elektronische diensten


  Vanaf 1 januari 2015 worden telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten altijd belast in het land waar de klant gevestigd is. Het maakt daarbij niet uit of de klant een particulier of ondernemer is. En ook niet of deze binnen of buiten de Europese Unie is gevestigd.

  Een elektronische dienst is een dienst die over het internet wordt verleend en die volledig geautomatiseerd plaatsvindt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de levering van gedigitaliseerde producten zoals software, apps of e-books, muziek, films of spellen. Maar ook het hosten of toegang bieden tot websites, weblogs en dergelijke. De meest ingrijpende wijziging die zal plaatsvinden is dat ondernemers die elektronische diensten leveren aan particulieren/niet-ondernemers in andere lidstaten voortaan btw verschuldigd zijn in de lidstaat waar de particulier/niet-ondernemer woont. Om te voorkomen dat de dienstverrichter zich in alle landen moet registreren waar de consument woont, kan vanaf 1 januari 2015 gebruik worden gemaakt van een Mini One Stop Shop systeem (MOSS). Dit systeem houdt - kort gezegd - in dat EU-ondernemers voor deze diensten in hun eigen land een btw-aangifte indienen en de btw betalen. Om van dit systeem gebruik te kunnen maken, kunnen ondernemers zich vanaf 1 oktober 2014 aanmelden via hun eigen Belastingdienst. Bron: Belastingdienst 21-07-2014

 • Deel OZB mag naar ondernemersfonds


  Een gemeente mag met een verhoging van de OZB-tarieven een faciliterende rol vervullen ten behoeve van door een ondernemersfonds na te streven doelen.

  Een ondernemer bezit een woon-winkelpand in Meppel. Aan hem wordt over 2012 een aanslag OZB opgelegd van € 1.868,68. In het tarief voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen is een opslag begrepen waarvan de opbrengst is bedoeld voor het ondernemersfonds dat wordt beheerd door de Stichting Ondernemersfonds Meppel. De gelden worden door het ondernemersfonds gebruikt voor algemene doelen in het belang van alle inwoners van de gemeente, zoals de aanleg van glasvezel en de organisatie van sinterklaasvieringen en daarnaast specifiek voor doeleinden in het belang van ondernemers. De ondernemer is het niet met de opslag eens en stapt naar de rechter. De ondernemer vindt dat het deel van de OZB voor financiering van het ondernemersfonds leidt tot een onredelijke en willekeurige belastingheffing. Volgens hem leidt de wijze waarop het tarief is vastgesteld tot discriminatie tussen ondernemers. Er wordt namelijk niet geheven van alle ondernemers binnen de gemeente. Ondernemers die geen eigenaar zijn van een niet-woning en ook geen niet-woning huren en hun onderneming vanuit hun woonhuis uitoefenen, worden niet betrokken in de extra heffing ten behoeve van het ondernemersfonds. Daarnaast betalen ondernemers die een duurdere niet-woning bezitten of gebruiken relatief gezien meer aan het ondernemersfonds, dan zij die een minder duur pand bezitten of gebruiken. Gemeenten mogen op grond van de Gemeentewet OZB heffen van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken. Volgens de rechtbank is de tariefstelling een zelfstandige bevoegdheid van de gemeenteraad. De tarieven zijn vastgesteld rekening houdende met wettelijk bepalingen en de aanslag is in overeenstemming met de tarieven opgelegd. Volgens de rechtbank is de verhoging van de tarieven niet in strijd met enig algemeen rechtsbeginsel, zodat de Verordening niet onverbindend is. Volgens de rechtbank is er geen sprake van discriminatie van ondernemers. Er is geen sprake van gelijke gevallen als ondernemers in of vanuit een niet-woning een onderneming drijven en ondernemers die vanuit een woning een onderneming drijven. Daarmee is sprake van ongelijke gevallen die ongelijk worden behandeld naar de mate waarin zij verschillen. De ondernemer is het met name niet eens met de besteding van de opbrengsten. Volgens de rechtbank mag de gemeente de belastingopbrengst van een in een bepaald gebied geheven (algemene) belasting binnen dat gebied aanwenden ter bekostiging van bepaalde doelen. Vraag is of de door de formele wetgever in de Gemeentewet aan de gemeenteraad gegeven bevoegdheid zo ver reikt dat een gemeente weliswaar in formele zin belasting heft maar in wezen slechts als kassier optreedt van een private partij om louter in de financieringsbehoefte van die partij te voorzien. Deze vraag hoeft echter niet te worden beantwoord omdat het ondernemersfonds, naast de gemeenschappelijke belangen van ondernemers, ook de algemene belangen dient door de financiering van onder meer de sinterklaasintocht en de aanleg van glasvezel. Ook de verhoging van de tarieven is niet in strijd met enig algemeen rechtsbeginsel, zodat dat de Verordening niet onverbindend is. De gemeente wordt in het gelijk gesteld. Bron: Rb. Noord-Nederland 29-04-2014

 

over ons

wij
begrijpen cijfers,
al ruim 25 jaar

Administratiekantoor Van Helden wil mensen helpen, door hen financieel inzicht en overzicht te bieden. Dat doen we door praktische overzichten te maken en door het administratieve proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar ook door onze klanten persoonlijk te benaderen.
Onze producten en diensten sluiten daarop aan. Ons fonds steunt goede doelen en projecten die Utrecht een warm hart toedragen, zowel op sociaal als maatschappelijk gebied.

Onze visie
Van Helden bestaat al meer dan 25 jaar; een begrip in Utrecht en omgeving. Oprichter meneer Van Helden nam de tijd voor zijn klanten, zodat ze op maat advies kregen en inzicht en overzicht in hun eigen financiën. Dat is nog steeds de basis van ons bedrijf.

Wij zijn ‘de nieuwe helden’ van uw financiën. Wij hebben de overtuiging dat administratieve processen steeds makkelijker kunnen. Dat u gedeelten ook prima digitaal kunt aanleveren en daardoor ook steeds meer zelf inzicht krijgt in het proces en overzicht van uw financiën. Dat helpt u en uw bedrijf om betere strategische beslissingen te nemen.

We luisteren naar u, we denken met u mee en we zijn via diverse kanalen bereikbaar.

 • Menno den Oude


  Directeur Van Helden BV
  Voorzitter Van Helden fonds

  STUUR E-MAIL >

  “ Het administratieproces is maar een proces. Dat moet zo makkelijk en efficiënt mogelijk. Cijfers in een overzicht gaan pas echt leven. Dan zie je ondernemers opbloeien als ik het gesprek met ze aanga. Daar doe ik het voor.”
 • Jan Willem Brouwer


  Belastingadviseur
  gespecialiseerd in het kleinbedrijf
  (van ZZP-ers tot en met BV’s met holdingstructuren)

  STUUR E-MAIL >

  “Als ervaren adviseur help ik met veel plezier ondernemers en oud-ondernemers met hun jaarcijfers en belastingzaken. Diverse bedrijven heb ik in de loop der tijd zien opbloeien. Ik streef ernaar de klant hierbij bedrijfsmatig en fiscaal te begeleiden zonder de indruk te wekken op de ondernemersstoel plaats te nemen. Uiteindelijk blijft het een advies.”
 • Luc Limburg


  Administratieconsulent
  voornamelijk werkzaam bij cliënten op locatie om aldaar boekhoudingen te verzorgen

  STUUR E-MAIL >

  “Graag werk ik op locatie bij klanten omdat ik het liefst dicht bij de klant sta om zo goed mogelijk invulling te geven aan de opdracht. Ik werk vooral voor fondsenwervende instellingen en vermogensfondsen.”
 • Ilona Pieneman


  Secretarieel en administratief medewerker

  “Ik ben ooit als stagiaire begonnen en het beviel me hier zo, dat ik nooit meer ben weggegaan. Ik ga graag mee met de huidige ict-vernieuwingen. Zo heb ik een online dossier voor diverse relaties ingericht, zodat ze altijd hun laatste loonstrookjes en loonaangiften kunnen downloaden.”
 

diensten

wat wij voor u kunnen betekenen

We gaan ervoor om uw boekhouding, loonadministratie, jaarcijfers, fiscale aangiften deskundig en zo efficiënt mogelijk voor u te verzorgen tegen een aantrekkelijke prijs. Ondernemen is al duur genoeg.
Doet u een deel van uw boekhouding zelf? Dan helpen we u graag met onderdelen, zoals de jaarrekening en coachen we u als u tegen problemen aanloopt of vragen hebt.

boekhouding

jaarcijfers

salaris- administratie

aangiften

fiscaal advies

boekhouding;


We werken met Exact Online. U dient uw nota’s makkelijk digitaal in en ze worden automatisch verwerkt in een handig overzicht: de balans en de winst- en verliesrekening. Op elk moment heeft u online inzage in uw boekhouding. Heeft u daarover vragen? Dan nemen wij graag de cijfers met u door.

jaarcijfers;


Als u door ons de complete boekhouding laat verzorgen, dan stellen wij ook de jaarstukken op. Deze jaarstukken zijn weer de basis voor de belastingaangifte die we voor u doen en we leveren de stukken ook aan bij de Kamer van Koophandel. Hierbij zetten wij de automatisering optimaal in om zo efficiënt mogelijk te werken.

Doet u de administratie zelf? Dan vatten wij uw boekhouding samen, we rubriceren en analyseren de cijfers en verzorgen een overzichtelijke rapportage voor u.

salarisadministratie;


We voorzien uw personeel tijdig van loonstroken, we rekenen u de gevolgen van nieuw personeel voor, zodat u de werkgeverslasten en de loonbelastingaangiften kunt inschatten.
Dit proces gaat grotendeels digitaal via uw persoonlijke, digitale omgeving.

aangiften;


Van Helden doet de aangiften voor de omzetbelasting meestal per kwartaal, de aangifte loonbelasting maandelijks en de inkomstenbelasting jaarlijks. Voor een BV doen we jaarlijks de aangifte voor de vennootschapsbelasting.
Ons uitgangspunt is, dat belasting betalen nodig is om gemeenschappelijk kosten te delen, maar dan willen we wel graag dat dat op een eerlijke manier gebeurt en verdeeld wordt.
Wij zullen de fiscale ruimte die er is, dan ook benutten en zo nodig met de belastingdienst de discussie aangaan als er onterecht wordt afgeweken van onze aangifte.

fiscaal advies;


Ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor fiscaal advies, daarvoor is het niet nodig dat wij ook uw boekhouding of jaarstukken verzorgen. Wij zien het als onze taak om u zo goed mogelijk te adviseren als we bij uw boekhouding fiscale aspecten tegenkomen.

Mocht u fiscale vragen hebben, dan beantwoorden we die graag. Binnenkort kunt u kiezen uit verschillende abonnementsvormen wat betreft fiscaal advies en fiscale begeleiding.

 

van helden fonds

Van Helden fonds: wat wij teruggeven

 

vraag & antwoord

wat is uw vraag?

1

hoe gaat Van Helden in de praktijk te werk?

We maken met u een afspraak bij ons op kantoor of bij u. We hechten eraan dat er een klik is tussen adviseur en klant. Zijn we het eens over het werk en de kosten? Dan maken we vervolgafspraken over oa. de frequentie van rapportages en deadlines van de belastingen.

2

waar kan ik inloggen om mijn cijfers in te voeren?

Dat kan hier: Exact Online

Let op:
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte. Ook als deze door uw boekhouder is verzorgd en daarin fouten zijn gemaakt.

3

wie is er aansprakelijk voor de aangifte?

Het is onze taak de aangifte deskundig en zorgvuldig te behandelen.
De klant blijft altijd inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.

4

wat kan ik zelf aan de administratie doen?

U kunt uw hele administratie zelf doen in een eigen boekhoudpakket en ook gebruik maken van Exact Online. Daar kunt u ook facturen aanmaken die direct in de boekhouding worden gezet. Dat bespaart u invoerkosten.

5

met welke boekhoud- pakketten werken jullie?

We werken met King en Exact Online. Daar werken we al heel lang mee. Dit is een degelijk pakket waarop de boekhouding op professionele wijze kan worden gevoerd. Het werkt snel, geeft goed overzicht en financieel inzicht.

6

werkt Van Helden ook samen met derden?

Ons kantoor werkt samen met kleine en grote accountantsbureaus waar het gaat om accountantsverklaringen of complexere fiscale vraagstukken.

7

wat kost het om jullie in te huren?

* Kleine administratie inclusief aangifte btw: vanaf € 50 pm
* Loonadministratie: vanaf € 20 pm
* Jaarrekening of jaarstukken belastingdienst: vanaf € 500 pj
* Belastingaangifte ondernemer: vanaf € 175

8

zijn er minder kosten bij meer diensten?

Bij een combinatie van onze diensten kunnen we efficiënter werken, zodat onze totaalprijs vanaf € 100 per maand kan worden aangeboden.
Dat hangt vooral af van de hoeveelheid en aard van de mutaties in de boekhouding.

9

wanneer moeten mijn aangiften zijn ingediend?

De maand na elk kwartaal moet de aangifte omzetbelasting zijn ingediend en betaald, uiterlijk voor 1 april. Aangiften vennootschapsbelasting uiterlijk voor 1 juni het jaar erop. Als belastingconsulent hebben we de mogelijkheid om gespreid de aangiftes in te dienen.

10

..of
stel
zelf een
vraag

 
 

contact

u vindt ons in utrecht

 

Van Helden B.V.
Othellodreef 45
3561 GS Utrecht

030 262 56 90
info@vanheldenbv.nl

volg ons:

contactformulier

nieuwsbrief ontvangen?

download algemene voorwaarden © van Helden b.v. 2014