nieuws

 • Manipuleert fiscus met cijfers boekenonderzoeken?


  Uit een uitzending van Zembla zou blijken dat de Belastingdienst de cijfers van uitgevoerde boekenonderzoeken heeft gemanipuleerd. Dit was voor het Kamerlid Bashir (SP) aanleiding om Kamervragen te stellen aan de staatssecretaris.

  Volgens de uitzending van Zembla zou uit gesprekken met ambtenaren van de Belastingdienst blijken dat het aantal boekenonderzoeken sterk is afgenomen. Gemiddeld wordt een onderneming eenmaal in de dertig jaar onder het vergrootglas gelegd. Ook worden volgens de ambtenaren bedrijfsbezoeken en startersbezoeken aangemerkt als boekenonderzoeken. De staatssecretaris heef in zijn beantwoording van de vragen aangegeven dat de Auditdienst Rijk op verzoek van de Belastingdienst in 2013 heeft meegekeken bij de registratie van boekenonderzoeken. Boekenonderzoeken zijn contacten met belastingplichtigen waarbij de administratie wordt getoetst aan werkelijkheid of norm. Het onderzoek moet dan op het adres van de ondernemer of zijn adviseur hebben plaatsgevonden. Op basis van het onderzoek van de Auditdienst Rijk is er geen aanleiding om te veronderstellen dat er gemanipuleerd wordt met de registratie van boekenonderzoeken. Een en ander wordt nader uitgewerkt in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris is overigens van mening dat startersbezoeken kunnen worden beschouwd als boekenonderzoeken. De ervaring is dat toezicht vooraf een grotere impact heeft dan toezicht achteraf. Volgens de staatssecretaris is het aantal boekenonderzoeken in het MKB-segment in 2013 gestegen. Er zijn in 2013 41% meer boekenonderzoeken uitgevoerd dan in 2012. Bron: MvF 29-09-2014

 • Bestraten gebeurt nog te vaak handmatig


  Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat stratenmakers hun werk nog te vaak handmatig uitvoeren, ondanks dat de branche vorig jaar in de brancherichtlijn heeft vastgelegd, dat machinaal bestraten de norm is.

  Tussen mei en oktober 2013 heeft de Inspectie SZW 191 bestratingsbedrijven bezocht. Bij 117 bedrijven (61%) zijn één of meer overtredingen geconstateerd. Deze hebben betrekking op verschillende arbeidsrisico's, bijvoorbeeld aanrijdgevaar en de blootstelling aan kwarts. De meeste overtredingen hebben echter te maken met het onnodig handmatig bestraten. Bij 61 bedrijven (42%) was hiervan sprake. Het vaak in een zelfde, gebogen houding werken leidt tot klachten aan onder meer de rug. De bestratingsbranche heeft daarom de brancherichtlijn voor verantwoord bestraten in 2013 vernieuwd. Machinaal bestraten is de norm tenzij dit gezien de stand van de techniek nog niet kan. Ook de opdrachtgever heeft een verantwoordelijkheid. Hij moet al tijdens de voorbereiding, in het Straatwerkplan, aangeven of er machinaal kan worden bestraat. Ook moet hij het machinaal straten in het ontwerp van de straat meenemen. Als werknemers tijdens een inspectie handmatig bestraten, moet het bedrijf kunnen aantonen dat het niet anders kan. Bij de onderzochte bedrijven bleek deze uitleg in veel gevallen niet afdoende. In een aantal gevallen had de opdrachtgever in zijn bestek opgenomen dat het werk handmatig moest gebeuren. Of hij had niet expliciet aangegeven dat de werkzaamheden machinaal moesten worden uitgevoerd. In de ontwerpfase is dan geen rekening gehouden met de arboverplichtingen. Dit was bij 13 bedrijven het geval. Volgens de Inspectie SZW zijn opdrachtgevers van bestratingsprojecten vaak niet goed op de hoogte van hun verplichtingen om het mechanisch bestraten mogelijk te maken. Ook zijn ze zich te weinig bewust van hun verantwoordelijkheid voor de goede inrichting van de bouwlocatie, zodat bijvoorbeeld aanrijdgevaar voorkomen kan worden. Vanaf augustus 2014 inspecteert de Inspectie SZW opnieuw bij bestratingsbedrijven en opdrachtgevers in de grond-, weg- en waterbouw. Bestratingsbedrijven die de regels opnieuw overtreden, krijgen direct een boete. Bron: Inspectie SZW. 25-09-2014

 • Ziekteverzuim in tweede kwartaal verder gedaald


  Het ziekteverzuim is in het tweede kwartaal van dit jaar verder gedaald. Het verzuimpercentage kwam in het tweede kwartaal uit op 3,7%. Drie jaar geleden was het verzuimpercentage nog 4,1%. Sindsdien is het ziekteverzuim gestaag gedaald.

  Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. In het onderwijs was het ziekteverzuim het hoogst, in de horeca was het verzuim met 2% het laagst. Het lage verzuim in de horeca komt onder meer door dat de gemiddelde leeftijd van de werknemers in de horeca het laagst is. Het ziekteverzuim neemt toe met de leeftijd. alle bedrijfstakken het laagst bij de horeca. Daarnaast kent de horeca veel oproepkrachten met een nul-urencontract. Ziekteverzuim heeft daardoor geen effect op het verzuimpercentage. In geval van ziekte hoeft de werkgever bij een nul-urencontract of oproepcontract doorgaans geen loon door te betalen. Het onderwijs, met een verzuimpercentage van bijna 5%, is de gemiddelde leeftijd van werknemers daarentegen relatief hoog. Aan het eind van het eerste kwartaal van 2014 werden 821.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA, WAO, Wajong, Wet Wajong en WAZ) verstrekt. De WAO-uitkeringen zijn inmiddels gedaald tot 367.000. De uitkeringen in het kader van (wet) Wajong en WIA (de regelingen IVA en WGA) namen in de eerste drie maanden van 2014 toe met respectievelijk 9.000 en 18.000. Eind maart 2014 werden 193.000 WIA-uitkeringen verstrekt: 138.000 WGA-uitkeringen en 54.000 IVA-uitkeringen. Bron: CBS 29-09-2014

 • 'Salaris' was opname in rekening-courant


  Een onduidelijke administratie, waarbij rekening-courantboekingen deels werden aangeduid als 'loon' en 'salaris' zorgt ervoor dat een bv aanloopt tegen een naheffingsaanslag loonbelasting. De bv weet Hof Den Bosch echter te overtuigen dat de vennootschap de intentie had slechts het op grond van de arbeidsovereenkomst overeengekomen loon aan de aadeelhoudster/werknemer als loon uit te betalen en dat het meerdere als rekening-courant werd opgenomen.

  Een vennootschap komt met haar enige werkneemster, die tevens aandeelhoudster is, in een arbeidsovereenkomst een maandloon van € 3.300 bruto overeen. De inspecteur stelt bij een controle vast dat in de jaren 2006 tot en met 2008 op de grootboekrekening 'Te betalen netto lonen' maandelijks een bedrag van € 4.000 werd overgeboekt ten gunste van de werkneemster met de omschrijving 'Salaris' of 'Loon'. Daarnaast werden via deze grootboekrekening diverse privé-uitgaven en geldopnamen geboekt (zoals Free Record Shop, schoenenaankopen, opticien e.d.). Per 31 december van elk jaar boekte de adviseur op deze rekening in credit het netto jaarloon overeenkomstig de arbeidsovereenkomst. Het saldo van de grootboekrekening werd als vordering op de werkneemster in de jaarstukken verantwoord. De vordering - eind 2008 € 33.813 - was ten tijde van de zittingen geheel afgelost. De inspecteur heeft naheffingsaanslagen opgelegd die zijn gebaseerd op het verschil tussen de via de aangifte loonheffingen verantwoorde netto lonen, waarbij door de vennootschap het volgens de arbeidsovereenkomst toegekende loon tot uitgangspunt is genomen, en de door de werkneemster maandelijks opgenomen bedragen van € 4.000. Dit verschil heeft de inspecteur gebruteerd. Volgens de vennootschap heeft de werkneemster echter slechts loon genoten tot het bedrag dat in de arbeidsovereenkomst was overeengekomen. De maandelijkse opnamen van € 4.000 zijn door haar telkens met een verkeerde omschrijving 'Salaris' of 'Loon' overgeboekt. De omschrijving had ten dele moeten zijn 'rekening-courantopname'. Hetzelfde heeft te gelden voor de benaming van de grootboekrekening 'Te betalen netto lonen'. De via die rekening geboekte bedragen hadden betrekking op diverse privé-opnamen in rekening-courant van haar werkneemster en niet alleen op netto toegekende loonbetalingen. Via die rekening zijn immers ook betalingen in winkels e.d. ten laste van de werkneemster geboekt. De betreffende grootboekrekening fungeerde derhalve als rekening-courant. Het werkelijk genoten jaarloon is op basis van hetgeen is vastgesteld in de arbeidsovereenkomst telkens per 31 december van elk jaar op die rekening in credit geboekt. Uit de aflossing van de rekening-courant blijkt de intentie om slechts het overeengekomen loon als loon uit te betalen. De vennootschap stelt dat de hogere opnamen in rekening-courant veroorzaakt werden doordat de werkneemster tijdelijk meer geld nodig had voor de kosten van verzorging van haar zieke zoon. Hof Den Bosch hecht geloof aan de verklaring van de vennootschap - welke verklaring ondersteund wordt door de overgelegde stukken - dat de vennootschap de intentie had slechts het op grond van de arbeidsovereenkomst overeengekomen loon als loon uit te betalen en dat het meerdere ten titel van rekening-courant werd opgenomen. Die opgenomen gelden zijn ook inmiddels volledig terugbetaald aan de vennootschap en dat wijst op een rekening-courantverhouding. Het hof vernietigt de naheffingsaanslagen. Bron: Hof Den Bosch, 25-07-2014 (gepubl. 24-09-2014)

 • Meer bouwen met minder vergunningen


  Met ingang van 1 november worden de regels voor aan- of uitbouwen, en het plaatsen van een bijgebouw aan de achterkant van een woning of een ander hoofdgebouw vereenvoudigd. Kleinere aanpassingen kunnen vergunningvrij en er komt een korte (reguliere) procedure om (tijdelijk) af te wijken van het bestemmingsplan.

  De nieuwe regels zijn tot stand gekomen in goed overleg met onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Vereniging bouw- en woningtoezicht Nederland. Met de wijzigingen wordt een groot aantal gemeentelijke wensen gerealiseerd. De maatregelen zijn een voorloper van de nieuwe Omgevingswet, die 24 afzonderlijke wetten moet vervangen, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Monumentenwet 1988. Een van de wijzigingen is dat voor het vergroten van een hoofdgebouw met een uitbreiding tot 4 meter geen vergunning meer nodig is. Voorheen lag de grens op 2,5 meter. Ook wordt het mogelijk om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen. Met de nieuwe regels kunnen gemeenten straks eenvoudiger en sneller aanvragen afwikkelen voor vergunningen die in strijd zijn met het bestemmingsplan binnen bestaande gebouwen. Ook geldt dat voor tijdelijke afwijkingen tot een duur van 10 jaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om noodwinkels of noodscholen. Deze maatregel betekent een jaarlijkse besparing op administratieve lasten van 0,65 miljoen euro. Met de nieuwe regels kunnen leegstaande kantoorgebouwen ook eenvoudiger een andere maatschappelijk gewenste functie krijgen. Bron: Rijksoverheid, 23-09-2014

 • iPad toch een communicatiemiddel


  Volgens Hof Amsterdam is de iPad toch een communicatiemiddel. Eerder had Rechtbank Haarlem in deze zaak geoordeeld dat de iPad geen communicatiemiddel is, maar een computer. Omdat er geen sprake was van minimaal 90% zakelijk gebruik moest de werkgever, RTL, over de verstrekte iPads loonbelasting afdragen.

  RTL had aan haar vaste medewerkers in 2010 een iPad verstrekt, waarvoor zij geen eigen bijdrage hoefden te betalen. Over het gebruik van het apparaat waren met de medewerkers geen afspraken gemaakt en bij uit dienst treden konden de medewerkers de iPad gewoon meenemen. De rechtbank oordeelde dat de iPad geen communicatiemiddel is maar fiscaal behandeld moet worden als een computer, mede gelet op het formaat, het geheugen van 32GB en de vele gebruiksmogelijkheden. In hoger beroep komt Hof Amsterdam nu tot een ander oordeel. Volgens het hof biedt de parlementaire geschiedenis van artikel 15b van de Wet LB 1964 (tekst 2010) onvoldoende aanknopingspunten voor een duidelijke afbakening tussen enerzijds apparaten welke aan te merken zijn als communicatiemiddel en anderzijds apparaten welke zijn aan te merken als computer. Sinds de totstandkoming van die bepaling (2005-2006) is de technologische ontwikkeling verder gegaan hetgeen ertoe heeft geleid dat het onderscheid tussen computers en communicatiemiddelen sindsdien steeds verder is vervaagd. Dit was ten tijde van de verstrekking van de iPads door RTL al het geval. De iPads hebben volgens het hof naar hun gebruiksmogelijkheden zowel elementen van een (klassiek) communicatiemiddel als elementen van een (klassieke) computer. Voor de loonheffing moet echter een keuze worden gemaakt: communicatiemiddel (art. 15b, lid 1 f Wet LB 1964) of computer (art. 15b, lid 1 s Wet LB 1964). Belangrijke overweging voor de hof om de iPad aan te duiden als communicatiemiddel en niet als computer is dat bij alle applicaties waarbij gegevensinvoer van de gebruiker nodig is over het beeldscherm een toetsenbord verschijnt dat een belangrijk deel van het scherm in beslag neemt. Invoer van gegevens is daarmee aanzienlijk minder vlot mogelijk. De beperkingen die hieruit voortvloeien spelen niet of nauwelijks een rol bij de communicatietoepassingen (sms, e-mail, internet), maar doen zich vooral voor functies/applicaties die niet als communicatie zijn aan te merken. Volgens het hof geldt hiervoor hetzelfde als wat de staatssecretaris in zijn besluit van 20 februari 2009 aangaf ten aanzien van smartphones en blackberry's: 'het beeldscherm en de invoermogelijkheden zijn bij deze apparaten te beperkt voor langdurig gebruik als computer'. Resteert de vraag of het zakelijk gebruik meer dan bijkomstig belang (>10%). Hierover oordeelt het hof dat gezien de activiteiten van de werkgever - (elektronische) media, internet, de ontwikkeling van toepassingen daarvoor, ontwikkeling internetmedewerkersportal enz. - voldoende aannemelijk is dat het zakelijk gebruik van de iPads door in ieder geval een zeer groot deel van haar werknemers de grens van 10% van het totale gebruik heeft overschreden. Bron: Hof Amsterdam 25-09-2014

 • Eén op negen werkenden heeft kleine baan


  In het tweede kwartaal van 2014 had 11% van alle werkenden een kleine baan van minder dan 12 uur per week. Driekwart van hen wil of kan niet meer dan 12 uur per week werken, vooral vanwege het volgen van een opleiding of studie. Kleine banen worden voornamelijk door jongeren bezet.

  7,2 miljoen personen hadden in het tweede kwartaal een baan van 12 uur of meer per week, 900.000 hadden een kleine baan van minder dan 12 uur. Personen met een kleine baan horen volgens de nationale definitie niet tot de werkzame beroepsbevolking, maar volgens de internationale ILO-definitie wel. Kleine banen worden steeds vaker door jongeren bezet. In 2014 was 62% van de personen met een kleine baan 15 tot 25 jaar. In 2004 was dat nog 53%. Ketenregeling Per 1 juli 2015 wijzigt de ketenregeling. Deze is dan niet meer van toepassing op de arbeidsovereenkomst met een werknemer jonger dan 18 jaar, indien de gemiddelde omvang van de door hem verrichte arbeid ten hoogste 12 uur per week bedraagt (art. 7:668a lid 11). De ketenbepaling treedt dan pas in werking vanaf de dag waarop de werknemer de leeftijd van 18 jaar bereikt. Maar let op: de ketenbepaling kan ook eerder in werking treden, indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een werknemer jonger dan 18 jaar een gemiddelde arbeidsomvang heeft van meer dan 12 uur per week. Die arbeidsovereenkomst telt dan, mee zowel voor de berekening van de periode van 24 maanden (lid 1 sub a), als voor het aantal aangegane arbeidsovereenkomsten (meer dan drie). De periode van 24 maanden begint dan te lopen vanaf de aanvang van de overeenkomst waarvan de gemiddelde omvang meer dan 12 uur per week bedraagt en die arbeidsovereenkomst telt mee als schakel in de keten. Bron: CBS 23-09-2014

 • Fraude betalingsverkeer blijft dalen


  De fraude in het betalingsverkeer is het afgelopen half jaar gedaald met 34% ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar. Hiermee zet de dalende trend van de afgelopen twee jaar zich door. De totale schade bedroeg in het eerste halfjaar van 2014 ongeveer 9,5 miljoen euro. In heel 2013 bedroeg de fraude nog 33,3 miljoen euro en in 2012 zelfs 81,8 miljoen euro.

  De belangrijkste fraudecategorieën in het betalingsverkeer, fraude met internetbankieren en skimming van betaalpassen, zijn in de eerste helft van dit jaar allebei sterk afgenomen (met respectievelijk 54% en 28% ten opzichte van de tweede helft van 2013). In het piekjaar 2011 bedroeg de schade van skimming nog 38,9 miljoen euro. Dit jaar was die schade nog maar 640.000 euro. In totaal betrof het ongeveer duizend geskimde kaarten. Door de invoering van 'het nieuwe pinnen' met gebruik van de EMV-chip in plaats van de magneetstrip, is skimming nog maar zeer beperkt mogelijk. Een belangrijke maatregel bij het tegengaan van skimming was ook geoblocking, waardoor geldopnames buiten Europa standaard zijn uitgeschakeld. Skimming vindt voornamelijk nog plaats door gebruik van een pas in niet-EMV landen. Wat ook voorkomt, is 'shouldering': het afkijken van de pincode, gevolgd door diefstal van de kaart. De afname van de fraude met internetbankieren komt doordat banken steeds beter in staat zijn om (pogingen tot) fraude vroegtijdig te detecteren en voorkomen. Een andere effectieve maatregel is het preventief blokkeren van buitenlandoverboekingen binnen internetbankieren. De meeste schade bij internetbankieren werd veroorzaakt door phishing (1,7 miljoen euro). Wel is er sprake van een daling van 47% ten opzichte van de tweede helft van 2013. De schade door malware (schadelijke software) nam ook fors af (77%). Phishing-mails zorgen wel voor aanhoudende overlast en de banken doen er alles aan om samen met autoriteiten phishing sites uit de lucht te halen. Ondanks deze positieve ontwikkeling zien banken nog steeds een onverminderd hoge dreiging van fraude met internetbankieren. Goede collectieve en individuele voorlichting van klanten over veilig (internet-) bankieren blijft belangrijk. Bron: NVB 24-09-2014

 • Navorderen en ambtelijk verzuim


  Het niet onderzoeken van aangiften nadat aan de belastingplichtige gestelde vragen over een aangifte in een eerder jaar onbeantwoord zijn gebleven, is geen ambtelijk verzuim dat navordering in de weg staat.

  Belastingplichtige heeft met haar echtgenoot aangifte inkomstenbelasting gedaan voor de jaren 2005, 2006 en 2007. In de aangiften zijn diverse aftrekposten verdeeld: de eigenwoningaftrek, de scholingsuitgaven en de giften. Over het aanslagjaar 2005 zijn aan de echtgenoot vragen gesteld over de aftrekposten in de aangifte. Deze vragen zijn niet beantwoord. Aan de belastingplichtige is vervolgens over de jaren 2006 en 2007 een navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd. De belastingplichtige is het niet eens met de opgelegde navorderingsaanslagen en stapt naar de rechter. Volgens de rechtbank is er ten aanzien van de navorderingsaanslag 2007 sprake van een ambtelijk verzuim dat navordering in de weg staat, omdat de inspecteur de aftrekposten uit 2005 niet nader heeft onderzocht voordat hij een primitieve aanslag over 2007 oplegde. De navorderingsaanslag 2006 is volgens de rechtbank terecht opgelegd. Die primitieve aanslag is opgelegd voordat er vragen over de aangifte inkomstenbelasting 2005 waren gesteld. Het hof vindt echter dat beide navorderingsaanslagen terecht zijn opgelegd. De inspecteur heeft voor het vaststellen van de aanslag de normale zorgvuldigheid in acht genomen. Er is dan ook geen sprake van een ambtelijk verzuim. De zaak belandt uiteindelijk bij de Hoge Raad. Die is van mening dat er geen ambtelijk verzuim is, als de inspecteur over een eerder aanslagjaar vragen stelt die de belastingplichtige niet beantwoordt, de belastingplichtige in zijn aangifte voor een later jaar soortgelijke inkomsten opvoert en de inspecteur de aanslag voor dat latere jaar vaststelt in overeenstemming met die aangifte. Bron: HR 19-09-2014

 • VAR exit: wetsvoorstel Beschikking geen loonheffing


  Staatssecretaris Wiebes heeft het wetsvoorstel 'Wet invoering Beschikking geen loonheffing' naar de Tweede Kamer gestuurd. De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) zal worden vervangen door de Beschikking geen loonheffing (BGL).

  Het wetsvoorstel 'Wet invoering Beschikking geen loonheffingen' regelt de medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Dit houdt in dat de opdrachtgever onder voorwaarden met betrekking tot de arbeidsrelatie volledig gevrijwaard is van het inhouden en afdragen van loonbelasting en premie volksverzekeringen en ook geen premies werknemersverzekeringen is verschuldigd. De voorwaardelijke vrijwaring werkt als volgt. De opdrachtnemer heeft in zijn aanvraag voor een BGL antwoord gegeven op vragen uit een vragenset. Een aantal van die antwoorden (die op de omstandigheden en condities van de werkzaamheden zien) staan als 'stelling' afgedrukt op de BGL. Het zijn eenvoudig te controleren stellingen die op één A4-tje passen. Als een opdrachtgever de BGL aanneemt, dan dient hij te verifiëren of de stelling(en) overeenkomen met de manier waarop hij en de opdrachtnemer de werkzaamheden zijn overeengekomen. Alleen als de stellingen overeenkomen met de feitelijke wijze waarop wordt gewerkt, geniet de opdrachtgever volledige vrijwaring voor de loonheffingen. Een BGL geeft alleen aan dat een opdrachtgever geen loonbelasting en premie volksverzekeringen hoeft in te houden en af te dragen op de inkomsten van de opdrachtnemer en over die inkomsten geen premies werknemersverzekering is verschuldigd. De opdrachtnemer moet in de webmodule een vragenset invullen die op zijn situatie betrekking heeft. De vragen zijn gebaseerd op wetgeving en jurisprudentie. De webmodule is zo gebouwd dat veel vervolgvragen voortborduren op een eerder gegeven antwoord en dat waar mogelijk vragen worden overgeslagen. Voor een volgende BGL (voor een ander jaar, andere werkzaamheden of andere condities) kunnen gegevens uit een eerder aanvraagformulier gekopieerd worden. Alleen de wijzigingen moeten worden ingevuld Een BGL is een hulpmiddel bij twijfel over de aard van een arbeidsverhouding, het is nooit verplicht om een BGL te hebben. Een opdrachtnemer zal in de regel met één BGL kunnen volstaan voor al zijn opdrachtgevers en voor al zijn opdrachten. Dat is alleen anders als hij verschillende soorten werkzaamheden verricht, waardoor deze niet onder één noemer te scharen zijn, of als hij zijn werkzaamheden onder verschillende condities verricht. Bron: MvF 22-09-2014

 

over ons

wij
begrijpen cijfers,
al ruim 25 jaar

Administratiekantoor Van Helden wil mensen helpen, door hen financieel inzicht en overzicht te bieden. Dat doen we door praktische overzichten te maken en door het administratieve proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar ook door onze klanten persoonlijk te benaderen.
Onze producten en diensten sluiten daarop aan. Ons fonds steunt goede doelen en projecten die Utrecht een warm hart toedragen, zowel op sociaal als maatschappelijk gebied.

Onze visie
Van Helden bestaat al meer dan 25 jaar; een begrip in Utrecht en omgeving. Oprichter meneer Van Helden nam de tijd voor zijn klanten, zodat ze op maat advies kregen en inzicht en overzicht in hun eigen financiën. Dat is nog steeds de basis van ons bedrijf.

Wij zijn ‘de nieuwe helden’ van uw financiën. Wij hebben de overtuiging dat administratieve processen steeds makkelijker kunnen. Dat u gedeelten ook prima digitaal kunt aanleveren en daardoor ook steeds meer zelf inzicht krijgt in het proces en overzicht van uw financiën. Dat helpt u en uw bedrijf om betere strategische beslissingen te nemen.

We luisteren naar u, we denken met u mee en we zijn via diverse kanalen bereikbaar.

 • Menno den Oude


  Directeur Van Helden BV
  Voorzitter Van Helden fonds

  STUUR E-MAIL >

  “ Het administratieproces is maar een proces. Dat moet zo makkelijk en efficiënt mogelijk. Cijfers in een overzicht gaan pas echt leven. Dan zie je ondernemers opbloeien als ik het gesprek met ze aanga. Daar doe ik het voor.”
 • Jan Willem Brouwer


  Belastingadviseur
  gespecialiseerd in het kleinbedrijf
  (van ZZP-ers tot en met BV’s met holdingstructuren)

  STUUR E-MAIL >

  “Als ervaren adviseur help ik met veel plezier ondernemers en oud-ondernemers met hun jaarcijfers en belastingzaken. Diverse bedrijven heb ik in de loop der tijd zien opbloeien. Ik streef ernaar de klant hierbij bedrijfsmatig en fiscaal te begeleiden zonder de indruk te wekken op de ondernemersstoel plaats te nemen. Uiteindelijk blijft het een advies.”
 • Luc Limburg


  Administratieconsulent
  voornamelijk werkzaam bij cliënten op locatie om aldaar boekhoudingen te verzorgen

  STUUR E-MAIL >

  “Graag werk ik op locatie bij klanten omdat ik het liefst dicht bij de klant sta om zo goed mogelijk invulling te geven aan de opdracht. Ik werk vooral voor fondsenwervende instellingen en vermogensfondsen.”
 • Ilona Pieneman


  Secretarieel en administratief medewerker

  “Ik ben ooit als stagiaire begonnen en het beviel me hier zo, dat ik nooit meer ben weggegaan. Ik ga graag mee met de huidige ict-vernieuwingen. Zo heb ik een online dossier voor diverse relaties ingericht, zodat ze altijd hun laatste loonstrookjes en loonaangiften kunnen downloaden.”
 

diensten

wat wij voor u kunnen betekenen

We gaan ervoor om uw boekhouding, loonadministratie, jaarcijfers, fiscale aangiften deskundig en zo efficiënt mogelijk voor u te verzorgen tegen een aantrekkelijke prijs. Ondernemen is al duur genoeg.
Doet u een deel van uw boekhouding zelf? Dan helpen we u graag met onderdelen, zoals de jaarrekening en coachen we u als u tegen problemen aanloopt of vragen hebt.

boekhouding

jaarcijfers

salaris- administratie

aangiften

fiscaal advies

boekhouding;


We werken met Exact Online. U dient uw nota’s makkelijk digitaal in en ze worden automatisch verwerkt in een handig overzicht: de balans en de winst- en verliesrekening. Op elk moment heeft u online inzage in uw boekhouding. Heeft u daarover vragen? Dan nemen wij graag de cijfers met u door.

jaarcijfers;


Als u door ons de complete boekhouding laat verzorgen, dan stellen wij ook de jaarstukken op. Deze jaarstukken zijn weer de basis voor de belastingaangifte die we voor u doen en we leveren de stukken ook aan bij de Kamer van Koophandel. Hierbij zetten wij de automatisering optimaal in om zo efficiënt mogelijk te werken.

Doet u de administratie zelf? Dan vatten wij uw boekhouding samen, we rubriceren en analyseren de cijfers en verzorgen een overzichtelijke rapportage voor u.

salarisadministratie;


We voorzien uw personeel tijdig van loonstroken, we rekenen u de gevolgen van nieuw personeel voor, zodat u de werkgeverslasten en de loonbelastingaangiften kunt inschatten.
Dit proces gaat grotendeels digitaal via uw persoonlijke, digitale omgeving.

aangiften;


Van Helden doet de aangiften voor de omzetbelasting meestal per kwartaal, de aangifte loonbelasting maandelijks en de inkomstenbelasting jaarlijks. Voor een BV doen we jaarlijks de aangifte voor de vennootschapsbelasting.
Ons uitgangspunt is, dat belasting betalen nodig is om gemeenschappelijk kosten te delen, maar dan willen we wel graag dat dat op een eerlijke manier gebeurt en verdeeld wordt.
Wij zullen de fiscale ruimte die er is, dan ook benutten en zo nodig met de belastingdienst de discussie aangaan als er onterecht wordt afgeweken van onze aangifte.

fiscaal advies;


Ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor fiscaal advies, daarvoor is het niet nodig dat wij ook uw boekhouding of jaarstukken verzorgen. Wij zien het als onze taak om u zo goed mogelijk te adviseren als we bij uw boekhouding fiscale aspecten tegenkomen.

Mocht u fiscale vragen hebben, dan beantwoorden we die graag. Binnenkort kunt u kiezen uit verschillende abonnementsvormen wat betreft fiscaal advies en fiscale begeleiding.

 

van helden fonds

Van Helden fonds: wat wij teruggeven

 

vraag & antwoord

wat is uw vraag?

1

hoe gaat Van Helden in de praktijk te werk?

We maken met u een afspraak bij ons op kantoor of bij u. We hechten eraan dat er een klik is tussen adviseur en klant. Zijn we het eens over het werk en de kosten? Dan maken we vervolgafspraken over oa. de frequentie van rapportages en deadlines van de belastingen.

2

waar kan ik inloggen om mijn cijfers in te voeren?

Dat kan hier: Exact Online

Let op:
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte. Ook als deze door uw boekhouder is verzorgd en daarin fouten zijn gemaakt.

3

wie is er aansprakelijk voor de aangifte?

Het is onze taak de aangifte deskundig en zorgvuldig te behandelen.
De klant blijft altijd inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.

4

wat kan ik zelf aan de administratie doen?

U kunt uw hele administratie zelf doen in een eigen boekhoudpakket en ook gebruik maken van Exact Online. Daar kunt u ook facturen aanmaken die direct in de boekhouding worden gezet. Dat bespaart u invoerkosten.

5

met welke boekhoud- pakketten werken jullie?

We werken met King en Exact Online. Daar werken we al heel lang mee. Dit is een degelijk pakket waarop de boekhouding op professionele wijze kan worden gevoerd. Het werkt snel, geeft goed overzicht en financieel inzicht.

6

werkt Van Helden ook samen met derden?

Ons kantoor werkt samen met kleine en grote accountantsbureaus waar het gaat om accountantsverklaringen of complexere fiscale vraagstukken.

7

wat kost het om jullie in te huren?

* Kleine administratie inclusief aangifte btw: vanaf € 50 pm
* Loonadministratie: vanaf € 20 pm
* Jaarrekening of jaarstukken belastingdienst: vanaf € 500 pj
* Belastingaangifte ondernemer: vanaf € 175

8

zijn er minder kosten bij meer diensten?

Bij een combinatie van onze diensten kunnen we efficiënter werken, zodat onze totaalprijs vanaf € 100 per maand kan worden aangeboden.
Dat hangt vooral af van de hoeveelheid en aard van de mutaties in de boekhouding.

9

wanneer moeten mijn aangiften zijn ingediend?

De maand na elk kwartaal moet de aangifte omzetbelasting zijn ingediend en betaald, uiterlijk voor 1 april. Aangiften vennootschapsbelasting uiterlijk voor 1 juni het jaar erop. Als belastingconsulent hebben we de mogelijkheid om gespreid de aangiftes in te dienen.

10

..of
stel
zelf een
vraag

 
 

contact

u vindt ons in utrecht

 

Van Helden B.V.
Othellodreef 45
3561 GS Utrecht

030 262 56 90
info@vanheldenbv.nl

volg ons:

contactformulier

nieuwsbrief ontvangen?

download algemene voorwaarden © van Helden b.v. 2014