nieuws

 • Wijziging btw-wetgeving elektronische diensten


  Vanaf 1 januari 2015 worden telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten altijd belast in het land waar de klant gevestigd is. Het maakt daarbij niet uit of de klant een particulier of ondernemer is. En ook niet of deze binnen of buiten de Europese Unie is gevestigd.

  Een elektronische dienst is een dienst die over het internet wordt verleend en die volledig geautomatiseerd plaatsvindt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de levering van gedigitaliseerde producten zoals software, apps of e-books, muziek, films of spellen. Maar ook het hosten of toegang bieden tot websites, weblogs en dergelijke. De meest ingrijpende wijziging die zal plaatsvinden is dat ondernemers die elektronische diensten leveren aan particulieren/niet-ondernemers in andere lidstaten voortaan btw verschuldigd zijn in de lidstaat waar de particulier/niet-ondernemer woont. Om te voorkomen dat de dienstverrichter zich in alle landen moet registreren waar de consument woont, kan vanaf 1 januari 2015 gebruik worden gemaakt van een Mini One Stop Shop systeem (MOSS). Dit systeem houdt - kort gezegd - in dat EU-ondernemers voor deze diensten in hun eigen land een btw-aangifte indienen en de btw betalen. Om van dit systeem gebruik te kunnen maken, kunnen ondernemers zich vanaf 1 oktober 2014 aanmelden via hun eigen Belastingdienst. Bron: Belastingdienst 21-07-2014

 • Deel OZB mag naar ondernemersfonds


  Een gemeente mag met een verhoging van de OZB-tarieven een faciliterende rol vervullen ten behoeve van door een ondernemersfonds na te streven doelen.

  Een ondernemer bezit een woon-winkelpand in Meppel. Aan hem wordt over 2012 een aanslag OZB opgelegd van € 1.868,68. In het tarief voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen is een opslag begrepen waarvan de opbrengst is bedoeld voor het ondernemersfonds dat wordt beheerd door de Stichting Ondernemersfonds Meppel. De gelden worden door het ondernemersfonds gebruikt voor algemene doelen in het belang van alle inwoners van de gemeente, zoals de aanleg van glasvezel en de organisatie van sinterklaasvieringen en daarnaast specifiek voor doeleinden in het belang van ondernemers. De ondernemer is het niet met de opslag eens en stapt naar de rechter. De ondernemer vindt dat het deel van de OZB voor financiering van het ondernemersfonds leidt tot een onredelijke en willekeurige belastingheffing. Volgens hem leidt de wijze waarop het tarief is vastgesteld tot discriminatie tussen ondernemers. Er wordt namelijk niet geheven van alle ondernemers binnen de gemeente. Ondernemers die geen eigenaar zijn van een niet-woning en ook geen niet-woning huren en hun onderneming vanuit hun woonhuis uitoefenen, worden niet betrokken in de extra heffing ten behoeve van het ondernemersfonds. Daarnaast betalen ondernemers die een duurdere niet-woning bezitten of gebruiken relatief gezien meer aan het ondernemersfonds, dan zij die een minder duur pand bezitten of gebruiken. Gemeenten mogen op grond van de Gemeentewet OZB heffen van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken. Volgens de rechtbank is de tariefstelling een zelfstandige bevoegdheid van de gemeenteraad. De tarieven zijn vastgesteld rekening houdende met wettelijk bepalingen en de aanslag is in overeenstemming met de tarieven opgelegd. Volgens de rechtbank is de verhoging van de tarieven niet in strijd met enig algemeen rechtsbeginsel, zodat de Verordening niet onverbindend is. Volgens de rechtbank is er geen sprake van discriminatie van ondernemers. Er is geen sprake van gelijke gevallen als ondernemers in of vanuit een niet-woning een onderneming drijven en ondernemers die vanuit een woning een onderneming drijven. Daarmee is sprake van ongelijke gevallen die ongelijk worden behandeld naar de mate waarin zij verschillen. De ondernemer is het met name niet eens met de besteding van de opbrengsten. Volgens de rechtbank mag de gemeente de belastingopbrengst van een in een bepaald gebied geheven (algemene) belasting binnen dat gebied aanwenden ter bekostiging van bepaalde doelen. Vraag is of de door de formele wetgever in de Gemeentewet aan de gemeenteraad gegeven bevoegdheid zo ver reikt dat een gemeente weliswaar in formele zin belasting heft maar in wezen slechts als kassier optreedt van een private partij om louter in de financieringsbehoefte van die partij te voorzien. Deze vraag hoeft echter niet te worden beantwoord omdat het ondernemersfonds, naast de gemeenschappelijke belangen van ondernemers, ook de algemene belangen dient door de financiering van onder meer de sinterklaasintocht en de aanleg van glasvezel. Ook de verhoging van de tarieven is niet in strijd met enig algemeen rechtsbeginsel, zodat dat de Verordening niet onverbindend is. De gemeente wordt in het gelijk gesteld. Bron: Rb. Noord-Nederland 29-04-2014

 • Inloggen op RVO.nl met eHerkenning


  Ondernemers dienen met ingang van 1 juli 2014 op RVO.nl in te loggen met eHerkenning. Tot 1 januari 2015 kan nog gebruik worden gemaakt van de oude authenticatiemiddelen. Dit blijkt uit de beantwoording van Kamervragen van mevrouw Lodders (VVD).

  Het is de bedoeling dat ondernemers en organisaties vanaf 1 juli 2014 bij RVO.nl inloggen met eHerkenning. De inlogpagina van mijn.rvo.nl is per 1 juli 2014 gewijzigd. Het inloggen met eHerkenning is ook uitgebreid getest. Inloggen met eHerkenning is niet nieuw. Bij het voormalig AgentschapNL loggen alle ondernemers al sinds vorig jaar in met eHerkenning. Ook bij het voormalige Dienst Regelingen-loket kon al een paar jaar met eHerkenning worden ingelogd. De oude authenticatiemiddelen (ook van het voormalige Dienst Regelingen-loket) worden in maximaal zes maanden geheel uitgefaseerd: in uitzonderlijke situaties mag het eigen middel gebruikt worden om in te loggen. Per 1 januari 2015 is het eigen middel niet meer bruikbaar en is inloggen met eHerkenning (voor ondernemers en organisaties) en Digid (voor particulieren) de enige manier om bij RVO.nl in te loggen. De campagne om ondernemers hiervan op de hoogte te stellen is op 15 mei gestart. Ondernemers hebben echter pas in juni een brief hebben ontvangen waarin zij op de hoogte worden gesteld van de veranderde inlogwijze. Volgens minister Kamp is er voor gekozen om de communicatie te starten na de indienperiode van de Gecombineerde Opgave. Dit is een jaarlijkse opgave voor agrarisch ondernemers. Direct na de indienperiode van de Gecombineerde Opgave is gestart met een campagne in de media (informatie op www.rvo.nl en mijn.rvo.nl, advertenties in verschillende bladen, banners, en er zijn artikelen verschenen in de vakbladen). Daarnaast hebben de ondernemers die moeten gaan inloggen met eHerkenning een persoonlijke brief gehad. Daar de meeste ondernemers niet direct op of na 1 juli in hoeven te loggen bij RVO.nl, verwacht de minister dat zij voldoende tijd hebben om eHerkenning aan te vragen. Voor het aanvragen van en het inloggen met eHerkenning hebben ondernemers geen andere internetfaciliteiten nodig dan die zij ook al nodig hadden om bij RVO.nl in te loggen met het oude middel. De minister vindt het dan ook niet nodig om de ingangsdatum van 1 juli op te schorten. Ondernemers zijn in de persoonlijke brief geïnformeerd dat zij tijdig eHerkenning moeten aanvragen. Bron: Min. v. EZ 15-07-2014

 • Voldoe aan alle formaliteiten voor afdrachtvermindering


  Om in aanmerking te komen voor de afdrachtvermindering onderwijs dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen. Eén daarvan is dat men moet beschikken over verklaring dat de opleiding erkend wordt en is opgenomen in het Credbo-register. Ontbreekt die verklaring maar wordt materieel wel aan de eisen voldaan, dan komt men toch niet voor afdrachtvermindering in aanmerking.

  Een bedrijf neemt de jaren 2009 en 2010 in het kader van een re-integratietraject werklozen uit de gemeente Rotterdam in dienst en leidt hen op tot startkwalificatieniveau. De werklozen krijgen een vooropleiding om het instroomniveau voor onder andere de opleiding tot zorghulp te kunnen volgen. In haar loonaangiften heeft het bedrijf voor die jaren de afdrachtvermindering onderwijs toegepast voor de in dienst genomen werknemers. Voor het jaar 2009 is de vermindering € 88.259 en voor het jaar 2010 € 122.762. Na aanleiding van een boekenonderzoek worden deze bedragen gecorrigeerd en worden boetes opgelegd omdat het bedrijf geen recht heeft op de afdrachtvermindering. Volgens Hof Den Haag staat vast dat het bedrijf in de jaren 2009 en 2010, in nauwe samenwerking met enerzijds de gemeente Rotterdam en anderzijds een aantal zorginstellingen, op bekwame wijze en volledig binnen de voor de van overheidswege geïnitieerde re-integratie vereiste kaders, ook die van de fiscale regelgeving ter stimulering van de re-integratie, (langdurig) werklozen opleidt, met een slagingspercentage van meer dan 90, en zo loodst naar een baan binnen de zorg. Een van de belangrijke zorginstellingen in het opleidingstraject heeft verklaard dat het bedrijf in het hele opleidingstraject een cruciale rol speelt, met dien verstande dat zij de gehele begeleiding naar de startkwalificatie verzorgt, welke begeleiding een onmisbaar onderdeel is van het traject. Het bedrijf levert een wezenlijke en onmisbare bijdrage waar het gaat om de re-integratie van (langdurig) werklozen. Het bedrijf voldoet dan ook volledig aan de materiële (opleidings)eisen die verbonden zijn aan de afdrachtvermindering onderwijs. Doordat het bedrijf niet over een verklaring van de opleidinginstelling beschikt, heeft zij niet voldaan aan de formele eisen die gelden voor afdrachtvermindering onderwijs. De boetes komen te vervallen omdat het hof vindt dat het bedrijf een pleitbaar standpunt heeft ingenomen. Bron: Hof Den Haag 11-07-2014

 • Notariaat over op centrale digitale registratiesysteem


  De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft laten weten dat alle notariskantoren per 1 juli zijn overgegaan op het Centraal Digitaal Repertorium (CDR). Doordat alle kantoren nu akten, repertoriumregels en aangiften overdrachtsbelasting digitaal kunnen versturen, hoeven er niet langer originele akten op papier naar de Belastingdienst te worden gestuurd.

  De KNB heeft de laatste jaren samen met de Belastingdienst en ICT-leveranciers hard gewerkt om dit digitale platform te realiseren. Tijdrovende klussen, zoals het printen van het 'netrepertorium' en het jaarlijks opgeven van akte-aantallen behoren hiermee tot het verleden. Ook zullen akten die ter registratie zijn aangeboden niet langer zoekraken of beschadigen. Bijzonder is dat veel notariskantoren tijdens het traject gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om mee te denken over de opzet en werkwijze van dit platform. De overgang naar het CDR startte eind oktober 2013. Doel was om halverwege 2014 het gehele notariaat op het digitale platform aangesloten te hebben. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald. Door deze digitale registratie kunnen de gegevens uit de akten door de Belastingdienst gemakkelijker intern worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de aangifte erfbelasting. Hierdoor kan de Belastingdienst het werk efficiënter gaan uitvoeren. Dat levert niet alleen voor de Belastingdienst een kostenbesparing op, maar ook voor het notariaat. Daardoor zullen ook de lasten voor de burgers lager gaan uitvallen. Bron: KNB 17-07-2014

 • Zorgpilot loopt mogelijk ten einde


  Het ziet er naar uit dat zorgverzekeraars voor 2015 geen verpleegkundigen en verzorgenden meer contracteren die als zelfstandige zonder personeel (zzp'ers) in de zorg werken. Volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zit het probleem niet in de zzp-constructie, maar in het opleidingsniveau van de zzp'ers.

  Uit het recentelijk verschenen inkoopdocument van de zorgverzekeraars blijkt dat ze niet van plan zijn om met de zorgverlening uit de Zorgpilot door te gaan. Hierdoor komen honderden zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden vanaf 2015 zonder contract te zitten. Middels de Zorgpilot kunnen zzp'ers in de AWBZ aan de slag en komen zij in aanmerking voor een VAR-wuo. De AWBZ-zorg gaat volgend jaar over naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Professionals met opleidingsniveau-3 en -4, die zo'n 85 procent van de pilotdeelnemers vertegenwoordigen, wordt gevraagd hun activiteiten per januari af te bouwen tot nul en hun cliënten over te dragen. Afgelopen mei werden nog eens 1.200 extra zzp'ers in de zorg toegelaten binnen de pilot waar toen al 750 zelfstandigen aan deelnamen. Volgens Zorgverzekeraars Nederland staat de inkoop door zorgverzekeraars los van de pilot in de AWBZ. Zorgverzekeraars volgen bij hun inkoop de kwaliteitsrichtlijnen die de zorgsector zelf heeft opgezet. Beroepsorganisatie V&VN heeft een normenkader opgesteld en de wijkverpleegkundige ingeschaald als iemand met opleidingsniveau-5, oftewel een hbo-opleiding. Verzekeraars volgen deze norm en dat is wat er in het inkoopdocument staat. Voor zzp'ers van niveau-3 en -4 geldt een overgangsjaar. Dat betekent dat individuele verzekeraars ervoor zouden kunnen kiezen om in het overgangsjaar de zorgverlening van die zzp'ers te continueren. Maar er is nu vooral een tekort aan wijkverpleegkundigen van niveau-5; die gaan veel gecontracteerd worden de komende jaren. Bron: zorgvisie.nl 21-07-2014

 • Gebruik R&D-regelingen stijgt fors in 2013


  Uit de jaarcijfers van de WBSO en RDA over 2013 blijkt dat de belangstelling van het bedrijfsleven voor de fiscale regelingen die R&D bevorderen onverminderd groot blijft. Ondernemers gaven in 2013 bijna € 6,5 miljard uit aan Research & Development (R&D). Dit is een toename van 10% ten opzichte van 2012.

  Voor beide regelingen was de interesse in 2013 groot, vooral bij de RDA was een forse stijging te zien. Zo hebben ondernemers in 2013 bijna € 4 miljard aan loonkosten gemaakt (WBSO) en € 2,5 miljard aan andere uitgaven voor R&D (RDA). Het aantal RDA-aanvragen steeg in 2013 met 18% naar 25.480. Het bedrag dat via de RDA is toegekend steeg met 68%: van € 814 miljoen in 2012 naar € 1.370 miljoen in 2013. Het aantal bedrijven dat gebruik maakte van de WBSO is in 2013 gestegen naar 22.640, ruim 400 meer dan in 2012. Gezamenlijk dienden ze 38.200 aanvragen in. Evenals in voorgaande jaren vindt de meeste R&D plaats in Noord-Brabant en Zuid-Holland. De toename van de totale R&D-uitgaven is in Utrecht echter het grootst: 24% meer dan in 2012. De industriesector geeft het meeste uit aan R&D. Van alle bedrijven die gebruik maken van de WBSO en RDA is 97% mkb'er. Ondernemers kunnen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en RDA (Research & Development Aftrek) een deel van hun R&D-uitgaven fiscaal aftrekken. De WBSO verlaagt de loonkosten voor R&D, de RDA levert een extra aftrekpost op voor andere kosten en uitgaven voor R&D. Men kan alleen gebruik maken van de RDA als men ook WBSO aanvraagt. Dit kan tegelijkertijd in een gezamenlijke WBSO/RDA-aanvraag. Het voordeel wordt verrekend via de aangifte bij de Belastingdienst. Bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek. Bron: RVO 15-07-2014, FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk

 • In opdracht verrichte medische verzorging is vrijgesteld van btw


  De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat zzp'ers en maatschappen die op grond van een overeenkomst van opdracht gezondheidskundige diensten verrichten vanaf 13 juni 2014 zijn vrijgesteld van btw. Het moet daarbij gaan om werkzaamheden die vallen binnen de uitoefening van de werkzaamheden als individuele Wet BIG-beroepsbeoefenaar.

  Op 13 juni 2014 oordeelde de Hoge Raad in twee arresten dat de diensten die worden verricht door een maatschap van operatieassistenten en anesthesiemedewerkers en diensten die worden verricht door zelfstandig werkende anesthesiemedewerker op grond van een overeenkomst van opdracht zijn vrijgesteld van btw. De werkzaamheden vormen naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel van aan patiënten geboden medische verzorging (chirurgie). Er is in beide gevallen geen sprake van het ter beschikking stellen of uitlenen van personeel of arbeidskrachten. Ook is er in beide gevallen geen sprake van een arbeidsovereenkomst met het ziekenhuis of enig andere juridische band waaruit een verhouding van ondergeschiktheid ontstaat ten aanzien van arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden. Door de arresten van de Hoge Raad is de behandeling van zzp'ers en maatschappen die op grond van een overeenkomst van opdracht gezondheidskundige diensten verrichten fundamenteel gewijzigd. Vanaf datum van dit arrest zijn zzp'ers en maatschappen vrijgesteld van btw voor alle werkzaamheden die vallen binnen de uitoefening van werkzaamheden als individuele Wet BIG beroepsbeoefenaar of gezondheidskundige diensten, die naar hun aard een wezenlijk, inherent en onafscheidbaar deel vormt van door ziekenhuizen aan patiënten geboden vrijgestelde medische verzorging. Voorwaarde voor de btw-vrijstelling is dat geen sprake is van een uitleenovereenkomst, dienstbetrekking van degenen die het werk verrichten bij het ziekenhuis of van enige andere juridische band tussen de maatschap en, of de maten of werknemers van de maatschap waaruit toch een verhouding van ondergeschiktheid bestaat ten aanzien van arbeids- en bezoldigingsvoorwaarden tegenover het ziekenhuis/verzorgingsinstelling. Overigens geeft de staatssecretaris expliciet aan dat de vrijstelling niet geldt voor uitzendbureaus die medisch personeel uitlenen. De Belastingdienst zal belastingplichtigen vanaf 13 juni 2014 conform de vrijstelling behandelen. Als al eerder tijdig bezwaar en beroep is aangetekend tegen de btw-plicht en dit bezwaar en/of beroep is nog niet definitief afgedaan, dan worden deze belastingplichtigen vanaf de datum van hun bezwaar vrijgesteld van btw. Bron: MvF 09-07-2014, brief over diverse btw-onderwerpen

 • Economische crisis beïnvloedt werkhervatting langdurig zieken


  Door de crisis hervatten minder langdurig zieken binnen de eerste twee ziektejaren het werk. Vooral de vangnetters doen veel minder vaak betaald werk, maar ook bij de werknemers zijn de mogelijkheden voor werkhervatting afgenomen. Dit blijkt uit een onderzoek onder langdurig zieke werknemer en vangnetters, uitgevoerd door AStri onderzoek en advies en APE, met subsidie van UWV. Dit onderzoek is zowel in 2007 (nog voor de crisis) als in 2012 uitgevoerd, waardoor vergelijking mogelijk was.

  Veel vaker dan betaald werk, doen vangnetters onbetaald werk, in de vorm van vrijwilligerswerk, een werkervaringsplaats of een onbetaalde stage. Op deze manier kunnen vangnetters - ondanks hun slechte kansen op betaald passend werk - via vrijwilligerswerk toewerken naar herstel en hun kansen op de arbeidsmarkt verbeteren. Of vangnetters in 2012 vaker onbetaald werk doen dan in 2007, is niet bekend. In 2012 komt het bij relatief meer langdurig zieken tot een WIA-aanvraag dan in 2007 het geval was. Vaker dan in 2007 wordt de WIA-aanvraag echter afgewezen. Dit maakt dat de kans voor een langdurig zieke om in de WIA te komen, ondanks de verminderde mogelijkheden voor terugkeer naar werk, nauwelijks gestegen is. De kwaliteit van de beoordelingen en de invulling van de poortwachtersrol door UWV bleven dus geborgd, in een periode waarin het aantal aanvragen en het belang voor de aanvrager bij een uitkering zijn gegroeid. De langdurig zieken is ook gevraagd of zij begeleiding bij terugkeer naar werk hebben gekregen. De werknemers ervaren in 2012 nog even vaak begeleiding als in 2007. De vangnetters ervaren in de eerste 10 maanden minder begeleiding naar werk, zowel van de (ex-)werkgever als van UWV. Tussen 10 en 18 maanden stijgt het aandeel vangnetters dat begeleiding ervaart tot bijna het niveau van 2007. Er zijn geen aanwijzingen dat de re-integratiedienstverlening van UWV ook echt verminderd is. Het aantal ingezette trajecten, het aantal contacten en de tevredenheid over de inspanningen van UWV zijn tussen 2007 en 2012nauwelijks veranderd. Bron: UWV 10-07-2014

 • Actieplan MKB-financiering


  De ministers van Economische Zaken en Financiën hebben in brief aan de Tweede Kamer een Aanvullend Actieplan Mkb-Financiering gepresenteerd. Het kabinet vindt het belangrijk dat er ook in de voorzichtig aantrekkende economie voldoende financiering beschikbaar is voor het mkb met een gezond bedrijfsplan.

  Uit onderzoek is gebleken dat het mkb dat financiering zoekt vaak een zwakke financiële positie heeft, dat voor banken het risico op mkb-financiering is toegenomen en dat er onvoldoende alternatieven zijn om de terugval in bancaire kredieten aan te vullen. Het kabinet neemt daarom een aantal maatregelen. Doorontwikkelen van een markt voor eigen vermogen. Het kabinet zal marktpartijen ondersteunen bij het oprichten van een achtergestelde leningenfonds (AGL-fonds) en een extra impuls van € 100 miljoen via het Dutch Venture Initiative (DVI) geven aan investeringen via business angels en participatiemaatschappijen. Daarnaast is per 1 juli 2014 een nieuwe permanente regeling voor Vroege fase financiering aan innovatieve starters en kleine bedrijven opengesteld. Verbreden van het financieringsaanbod. Het kabinet heeft al ondersteunende maatregelen genomen om het financieringsaanbod te verbreden, zoals pilots met Kredietunies, de promotie van crowdfunding en steun aan de mkb-beurs NPEX. Daarnaast zal het kabinet een aantal nieuwe marktinitiatieven via garanties een steun in de rug geven, het dienstenportfolio van Qredits uitbouwen en acties starten gericht op 'ketenfinanciering'. Betere marktwerking mkb-financiering en verder verbeteren overheidsinstrumenten. Naast lopende acties zoals het Kredietpaspoort, neemt het kabinet het initiatief om de informatie over kredietwaardigheid van het mkb te verbeteren en te ontsluiten. Met de betrokken partijen uit het mkb zal binnen een half jaar een plan worden uitgewerkt dat voortbouwt op Standard Business Reporting (SBR).Daarnaast wil het kabinet de ambitie van het kleinbedrijf verhogen en de groeivaardigheden verbeteren. Daarnaast worden de bestaande financieringsinstrumenten verbeterd. Bron: Min. EZ 08-07-2014, Kamerbrief Aanvullend Actieplan Mkb-financiering

 

over ons

wij
begrijpen cijfers,
al ruim 25 jaar

Administratiekantoor Van Helden wil mensen helpen, door hen financieel inzicht en overzicht te bieden. Dat doen we door praktische overzichten te maken en door het administratieve proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar ook door onze klanten persoonlijk te benaderen.
Onze producten en diensten sluiten daarop aan. Ons fonds steunt goede doelen en projecten die Utrecht een warm hart toedragen, zowel op sociaal als maatschappelijk gebied.

Onze visie
Van Helden bestaat al meer dan 25 jaar; een begrip in Utrecht en omgeving. Oprichter meneer Van Helden nam de tijd voor zijn klanten, zodat ze op maat advies kregen en inzicht en overzicht in hun eigen financiën. Dat is nog steeds de basis van ons bedrijf.

Wij zijn ‘de nieuwe helden’ van uw financiën. Wij hebben de overtuiging dat administratieve processen steeds makkelijker kunnen. Dat u gedeelten ook prima digitaal kunt aanleveren en daardoor ook steeds meer zelf inzicht krijgt in het proces en overzicht van uw financiën. Dat helpt u en uw bedrijf om betere strategische beslissingen te nemen.

We luisteren naar u, we denken met u mee en we zijn via diverse kanalen bereikbaar.

 • Menno den Oude


  Directeur Van Helden BV
  Voorzitter Van Helden fonds

  STUUR E-MAIL >

  “ Het administratieproces is maar een proces. Dat moet zo makkelijk en efficiënt mogelijk. Cijfers in een overzicht gaan pas echt leven. Dan zie je ondernemers opbloeien als ik het gesprek met ze aanga. Daar doe ik het voor.”
 • Jan Willem Brouwer


  Belastingadviseur
  gespecialiseerd in het kleinbedrijf
  (van ZZP-ers tot en met BV’s met holdingstructuren)

  STUUR E-MAIL >

  “Als ervaren adviseur help ik met veel plezier ondernemers en oud-ondernemers met hun jaarcijfers en belastingzaken. Diverse bedrijven heb ik in de loop der tijd zien opbloeien. Ik streef ernaar de klant hierbij bedrijfsmatig en fiscaal te begeleiden zonder de indruk te wekken op de ondernemersstoel plaats te nemen. Uiteindelijk blijft het een advies.”
 • Luc Limburg


  Administratieconsulent
  voornamelijk werkzaam bij cliënten op locatie om aldaar boekhoudingen te verzorgen

  STUUR E-MAIL >

  “Graag werk ik op locatie bij klanten omdat ik het liefst dicht bij de klant sta om zo goed mogelijk invulling te geven aan de opdracht. Ik werk vooral voor fondsenwervende instellingen en vermogensfondsen.”
 • Ilona Pieneman


  Secretarieel en administratief medewerker

  “Ik ben ooit als stagiaire begonnen en het beviel me hier zo, dat ik nooit meer ben weggegaan. Ik ga graag mee met de huidige ict-vernieuwingen. Zo heb ik een online dossier voor diverse relaties ingericht, zodat ze altijd hun laatste loonstrookjes en loonaangiften kunnen downloaden.”
 

diensten

wat wij voor u kunnen betekenen

We gaan ervoor om uw boekhouding, loonadministratie, jaarcijfers, fiscale aangiften deskundig en zo efficiënt mogelijk voor u te verzorgen tegen een aantrekkelijke prijs. Ondernemen is al duur genoeg.
Doet u een deel van uw boekhouding zelf? Dan helpen we u graag met onderdelen, zoals de jaarrekening en coachen we u als u tegen problemen aanloopt of vragen hebt.

boekhouding

jaarcijfers

salaris- administratie

aangiften

fiscaal advies

boekhouding;


We werken met Exact Online. U dient uw nota’s makkelijk digitaal in en ze worden automatisch verwerkt in een handig overzicht: de balans en de winst- en verliesrekening. Op elk moment heeft u online inzage in uw boekhouding. Heeft u daarover vragen? Dan nemen wij graag de cijfers met u door.

jaarcijfers;


Als u door ons de complete boekhouding laat verzorgen, dan stellen wij ook de jaarstukken op. Deze jaarstukken zijn weer de basis voor de belastingaangifte die we voor u doen en we leveren de stukken ook aan bij de Kamer van Koophandel. Hierbij zetten wij de automatisering optimaal in om zo efficiënt mogelijk te werken.

Doet u de administratie zelf? Dan vatten wij uw boekhouding samen, we rubriceren en analyseren de cijfers en verzorgen een overzichtelijke rapportage voor u.

salarisadministratie;


We voorzien uw personeel tijdig van loonstroken, we rekenen u de gevolgen van nieuw personeel voor, zodat u de werkgeverslasten en de loonbelastingaangiften kunt inschatten.
Dit proces gaat grotendeels digitaal via uw persoonlijke, digitale omgeving.

aangiften;


Van Helden doet de aangiften voor de omzetbelasting meestal per kwartaal, de aangifte loonbelasting maandelijks en de inkomstenbelasting jaarlijks. Voor een BV doen we jaarlijks de aangifte voor de vennootschapsbelasting.
Ons uitgangspunt is, dat belasting betalen nodig is om gemeenschappelijk kosten te delen, maar dan willen we wel graag dat dat op een eerlijke manier gebeurt en verdeeld wordt.
Wij zullen de fiscale ruimte die er is, dan ook benutten en zo nodig met de belastingdienst de discussie aangaan als er onterecht wordt afgeweken van onze aangifte.

fiscaal advies;


Ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor fiscaal advies, daarvoor is het niet nodig dat wij ook uw boekhouding of jaarstukken verzorgen. Wij zien het als onze taak om u zo goed mogelijk te adviseren als we bij uw boekhouding fiscale aspecten tegenkomen.

Mocht u fiscale vragen hebben, dan beantwoorden we die graag. Binnenkort kunt u kiezen uit verschillende abonnementsvormen wat betreft fiscaal advies en fiscale begeleiding.

 

van helden fonds

Van Helden fonds: wat wij teruggeven

 

vraag & antwoord

wat is uw vraag?

1

hoe gaat Van Helden in de praktijk te werk?

We maken met u een afspraak bij ons op kantoor of bij u. We hechten eraan dat er een klik is tussen adviseur en klant. Zijn we het eens over het werk en de kosten? Dan maken we vervolgafspraken over oa. de frequentie van rapportages en deadlines van de belastingen.

2

waar kan ik inloggen om mijn cijfers in te voeren?

Dat kan hier: Exact Online

Let op:
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte. Ook als deze door uw boekhouder is verzorgd en daarin fouten zijn gemaakt.

3

wie is er aansprakelijk voor de aangifte?

Het is onze taak de aangifte deskundig en zorgvuldig te behandelen.
De klant blijft altijd inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.

4

wat kan ik zelf aan de administratie doen?

U kunt uw hele administratie zelf doen in een eigen boekhoudpakket en ook gebruik maken van Exact Online. Daar kunt u ook facturen aanmaken die direct in de boekhouding worden gezet. Dat bespaart u invoerkosten.

5

met welke boekhoud- pakketten werken jullie?

We werken met King en Exact Online. Daar werken we al heel lang mee. Dit is een degelijk pakket waarop de boekhouding op professionele wijze kan worden gevoerd. Het werkt snel, geeft goed overzicht en financieel inzicht.

6

werkt Van Helden ook samen met derden?

Ons kantoor werkt samen met kleine en grote accountantsbureaus waar het gaat om accountantsverklaringen of complexere fiscale vraagstukken.

7

wat kost het om jullie in te huren?

* Kleine administratie inclusief aangifte btw: vanaf € 50 pm
* Loonadministratie: vanaf € 20 pm
* Jaarrekening of jaarstukken belastingdienst: vanaf € 500 pj
* Belastingaangifte ondernemer: vanaf € 175

8

zijn er minder kosten bij meer diensten?

Bij een combinatie van onze diensten kunnen we efficiënter werken, zodat onze totaalprijs vanaf € 100 per maand kan worden aangeboden.
Dat hangt vooral af van de hoeveelheid en aard van de mutaties in de boekhouding.

9

wanneer moeten mijn aangiften zijn ingediend?

De maand na elk kwartaal moet de aangifte omzetbelasting zijn ingediend en betaald, uiterlijk voor 1 april. Aangiften vennootschapsbelasting uiterlijk voor 1 juni het jaar erop. Als belastingconsulent hebben we de mogelijkheid om gespreid de aangiftes in te dienen.

10

..of
stel
zelf een
vraag

 
 

contact

u vindt ons in utrecht

 

Van Helden B.V.
Othellodreef 45
3561 GS Utrecht

030 262 56 90
info@vanheldenbv.nl

volg ons:

contactformulier

nieuwsbrief ontvangen?

download algemene voorwaarden © van Helden b.v. 2014