nieuws

 • Afroommethode: niet alleen over winstjaren


  Onlangs heeft Hof Den Haag opnieuw geoordeeld dat de inspecteur de afroommethode mag toepassen, maar alleen als hij dit consequent voor alle jaren doet.

  De enige aandeelhouder van een Ltd., die weer aandeelhouder is van een bv, is de enige bestuurder en werknemer van die bv. In de jaren 2007 tot en met 2010 maakt de bv winst terwijl in de jaren 2011 en 2012 verlies wordt gedraaid. De dga ontvangt al die jaren een vast salaris van zo'n € 70.000 per jaar. Na een boekenonderzoek vindt de inspecteur dat het salaris over de tijdvakken 2007 tot en met 2010 moeten worden gecorrigeerd op basis van de afroommethode. Volgens de Hoge Raad kan het gebruikelijk loon voor soortgelijke dienstbetrekkingen, als het aanmerkelijk belang geen rol speelt, worden bepaald op basis van het salaris van werknemers met soortgelijke dienstbetrekkingen. Als de opbrengsten van een bv bestaan uit de door de directeur verrichte arbeid, dan kan de afroommethode de basis zijn voor het gebruikelijke loon. De inspecteur mocht de afroommethode toepassen. De opvatting van de inspecteur dat hij in de jaren waarin de vennootschap winst behaalt een met de afroommethode berekend gebruikelijke loon kan toepassen en in jaren waarin de vennootschap verlies heeft geleden of een bescheiden winst heeft behaald niet, is echter niet juist. Toepassing van de afroommethode leidt dan tot een onredelijke en willekeurige belastingheffing die de wetgever niet heeft beoogd of voorzien. Bron: Hof Den Haag 26-05-2015

 • Reclamebelasting hoeft geen individueel profijt op te leveren


  Een reclamebelasting is een algemene belasting die ten goede moet komen aan de ondernemers in die in de heffing worden betrokken. Dat individuele ondernemers daar geen profijt van hebben is niet van belang.

  Een ondernemer met een winkel is het niet eens met de aanslag reclamebelasting. Voor openbare aankondigingen aan het winkelpand die vanaf openbare weg zichtbaar zijn kan de gemeente een reclamebelasting heffen. De winkel van de ondernemer zich in bevindt een aangewezen gebied. Hij vindt echter dat hij de laatste jaren niet heeft kunnen profiteren van de activiteiten van de stichting die de geïnde reclamegelden krijgt. Volgens de ondernemer komen de activiteiten van de stichting met name ten goede aan een ander gebied, terwijl de opbrengst uit reclamebelasting moet worden besteed aan voorzieningen en diensten die in het belang zijn voor alle belastingplichtigen van wie geheven wordt. Volgens de rechtbank kan de gemeente de heffing van de belasting beperken tot een bepaald gebied als daar een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor bestaat. Dit is het geval als de gemeente in redelijkheid heeft mogen uitgaan van de veronderstelling dat degenen die profijt kunnen hebben van de opbrengst van de belasting in de heffing worden betrokken. Vaststaat dat de stichting het reclamegeld gebruikt voor evenementen en promotionele activiteiten. De rechtvaardiging voor de belasting is dat deze in het algemeen ten goede komt aan de ondernemers in de gebieden en niet in het individuele profijt van een bepaalde ondernemer. Rb. Oost-Brabant 23-04-2015, nr. 14_3891

 • VNO-NCW: verplichtingen bij ziekteverzuim schadelijk voor werkgelegenheid


  VNO-NCW is blij dat een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat werkgevers in het midden- en kleinbedrijf worden ontlast bij ziekteverzuim van personeel. De ondernemingsorganisatie vindt dat werkgevers te veel verplichtingen hebben op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Die werken als een 'afbreker' van werkgelegenheid.

  Bij ziekte moeten werkgevers het loon gedurende twee jaar doorbetalen. Daarnaast moeten zij de re-integratie van hun werknemer stimuleren en daar een verslag van bijhouden. Daar gaat veel tijd, geld en energie in zitten, aldus VNO-NCW. Vooral het MKB heeft moeite om dat op te brengen. Het huidige systeem maakt het onaantrekkelijk om personeel aan te nemen. Bovendien heeft nog geen kwart van het verzuim deels of hoofdzakelijk met werk te maken, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De verantwoordelijkheden voor en de kosten van het verzuim zouden daarom beter verdeeld moeten worden over werkgever , verzuimverzekeraar en werknemer, vindt VNO-NCW. Zo zouden werknemers meer dan nu zelf actief moeten re-integreren en daar ook op afgerekend moeten worden. Bron: VNO-NCW 21-05-2015

 • Ook ontvanger moet zich aan termijnen houden


  Om een bestuurder aansprakelijk te kunnen stellen voor onbetaald gebleven naheffingsaanslagen, dient de naheffingsaanslag te zijn opgelegd en moet de uiterste betaaltermijn van die naheffingsaanslag inmiddels zijn verstreken.

  Een belastingplichtige is volgens een uittreksel van de Kamer van Koophandel sinds 16 mei 2011 bestuurder van een bv. Van 16 december 2011 tot 9 september 2013 is hij ook enig aandeelhouder van de bv. Vanaf 9 september 2013 zijn de aandelen ondergebracht bij een stichting. Op 6 februari 2013 is iemand anders aangesteld (en per 2 september 2013 ingeschreven) als bestuurder van de bv. Op 13 juni 2013 wordt de belastingplichtige aansprakelijk gesteld voor de onbetaald gebleven naheffingsaanslagen loonheffingen opgelegd voor tijdvakken in 2012 en de maanden januari en februari 2013. Op 9 mei 2013 doet de aandeelhouder een melding betalingsonmacht voor de maanden januari, februari en maart 2013. De ontvanger verklaart de melding betalingsonmacht voor de maanden januari en februari 2013 niet-rechtsgeldig. Hoewel feitelijke omstandigheden aanleiding kunnen zijn om een in het handelsregister ingeschreven bestuurder niet meer als bestuurder aan te merken, redt de aandeelhouder het niet met zijn betoog dat hij na 6 februari 2013 slechts als belastingadviseur voor de bv heeft opgetreden geen handelingen als bestuurder meer heeft verricht. Uit de melding betalingsonmacht en de brief met verstrekte informatie blijkt dat hij deze als bestuurder heeft ondertekend. De vermelding in het briefhoofd dat de aandeelhouder belastingadviseur is, is niet voldoende om van iets anders uit te gaan. Het hof is het met de beoordeling van de rechtbank eens dat de belastingplichtige aansprakelijk gesteld kan worden. Uit de stukken blijkt echter dat de naheffingsaanslag voor januari 2013 is opgelegd met dagtekening 13 juni 2013, zodat de uiterste betaaltermijn voor die naheffingsaanslag nog niet was verstreken op het moment van de aansprakelijkstelling. Kortom, de bv was voor deze betaling nog niet in gebreke. De aandeelhouder kon hiervoor op 13 juni 2013 dan ook nog niet aansprakelijk worden gesteld. Uit de Invorderingswet volgt immers dat aansprakelijkstelling niet plaatsvindt vóór het tijdstip waarop de belastingschuldige in gebreke is met de betaling van zijn belastingschuld. Met betrekking tot af te dragen, maar nog niet in een belastingaanslag geformaliseerde, belasting is een belastingplichtige niet als belastingschuldige aan te merken. Bron: Hof Amsterdam 16-04-2015 (gepubliceerd 13-05-2015)

 • Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) deels overtekend


  Het is niet meer mogelijk in te schrijven voor de MIT-regeling voor advies- en haalbaarheidsprojecten. De inschrijving startte op 19 mei 2015 maar is wegens overgrote belangstelling op 21 mei al twee maal overtekend. Het budget is op. Er zijn landelijk maar liefst 195 projecten aangemeld. Wel kunnen nog aanvragen worden ingediend voor een kennisvoucher en R&D samenwerkingsprojecten.

  De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is bedoeld om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Het kabinet en de regio's hebben hiervoor in 2015 gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar gesteld. Het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden is daarmee gedeeltelijk al behaald. In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de regio's (provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten. Adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten worden regionaal aangeboden, kennisvouchers en de twee TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar. R&D-samenwerkingsprojecten worden volgens het tenderprincipe, vanaf 1 respectievelijk 15 september afgehandeld, alle overige instrumenten binnen de MIT op volgorde van binnenkomst (first come, first served) vanaf 19 mei. Het is inmiddels niet meer mogelijk om in te schrijven voor advies- en haalbaarheidsprojecten (landelijk en in Zuid-Holland). Ondernemers moeten, na het volgen van een stroomschema, in principe hun aanvraag indienen binnen de regio waar zij gevestigd zijn. Via de loketwijzer (https://www.rvo.nl/loketwijzer-wssl) komt men bij het juiste loket terecht. Een ondernemer komt bij het landelijke vangnet terecht als: • er in de regio voor zijn/haar topsector geen openstelling is; • het instrument niet regionaal aangeboden wordt (bijvoorbeeld kennisvouchers). Bron: RVO 21-05-2015 en 19-05-2015

 • Hypotheekrenteaftrek voor buitenlands belastingplichtige


  Een buitenlands belastingplichtige komt in aanmerking voor aftrek van hypotheekrente als de woning in Nederland hem duurzaam als hoofdverblijf ter beschikking staat en als zijn inkomen in Nederland wordt belast.

  Een Brits belastingplichtige werkt sinds 2001 in Nederland. Op 24 december 2001 heeft hij samen met zijn vrouw in Nederland een woning gekocht en een hypotheek afgesloten. Jaarlijks verblijft de Brit negen tot tien maanden in de woning in Nederland en twee tot drie maanden bij zijn gezin in Engeland. De man heeft diverse verzekeringen en een stempas in het Engeland. Een deel van het sociale leven van de man speelt zich in Nederland af, waar hij werkt en sport. De man heeft in zijn aangifte rekening gehouden met negatieve inkomsten uit eigen woning. Vaststaat dat de man als buitenlands belastingplichtige is. Gelet op de feiten en omstandigheden heeft de man geen duurzame persoonlijke relatie met Nederland. De Brit heeft volgens het hof echter aannemelijk gemaakt dat de Nederlandse woning als eigen woning is aan te merken. De woning stond belanghebbende duurzaam ter beschikking en hij verblijft er negen tot tien maanden per jaar. Daar de man slechts gedeeltelijk eigenaar is van de woning en hij en zijn vrouw geen partner zijn in de zin van de wet, worden de negatieve inkomsten uit eigen woning in aanmerking genomen naar de mate van gerechtigdheid. Dat betekent dat 50% van de negatieve inkomsten uit eigen woning in de aangifte kunnen worden opgevoerd. Bron: Hof Den Haag, 28-04-2015

 • Relatief veel werknemers missen nieuwe kennis of vaardigheden


  Zo'n 23 % van de werknemers zegt dat zij nieuwe kennis of vaardigheden missen, zoals bijvoorbeeld technologische en organisatorische kennis en vaardigheden, die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Werknemers die dit aangeven zijn vaker ziek en hebben veel vaker burn-outklachten. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

  Wanneer de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van werknemers geen gelijke tred houden met organisatorische en technologische veranderingen, is sprake van kwalificatieveroudering. Kwalificatieveroudering komt relatief veel voor in de bedrijfstak informatie en communicatie: ruim 27% zegt belangrijke nieuwe kennis en vaardigheden te missen. Dit hangt vooral samen met de snelheid van de technologische ontwikkelingen. Een relatief groot deel van de ict'ers en databank- en netwerkspecialisten geeft aan dat het werk zodanig is veranderd dat zij nieuwe kennis en vaardigheden nodig hebben voor hun werk. Ook in de bouw missen relatief veel werknemers naar eigen zeggen belangrijke nieuwe kennis en vaardigheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektriciens en loodgieters. Mensen die werken in de reparatie van auto's, reclame en marktonderzoek, industrieel ontwerp en vormgeving zeggen ook relatief vaak dat het hen aan nieuwe kennis en vaardigheden ontbreekt. In het vervoer en opslag, de horeca en de landbouw en visserij zijn daarentegen betrekkelijk weinig werknemers die nieuwe kennis of vaardigheden missen. Kwalificatieveroudering doet zich iets meer voor onder hoog- dan onder laagopgeleiden. Naar leeftijd zijn de verschillen groter. Het zijn de allerjongste en de alleroudste werknemers die het minst aangeven dat ze nieuwe kennis of vaardigheden missen. Bij jongeren speelt mee dat een groot deel een bijbaan of startbaan heeft onder hun opleidingsniveau. Werknemers van 65 jaar en ouder zijn relatief vaak laagopgeleid en werkzaam in flexibele dienstverbanden met een geringe arbeidsduur in de transport en logistiek, bijvoorbeeld als taxichauffeur, koerier of dagbladenbezorger. Werknemers die aangeven dat zij nieuwe kennis en vaardigheden missen, verzuimen meer. Hun verzuimpercentage ligt met 4,7% aanzienlijk hoger dan van werknemers die over voldoende kennis en vaardigheden (3,4%) zeggen te beschikken. Werknemers met verouderde kwalificaties hebben relatief vaak burn-outklachten en zijn bovendien minder tevreden over hun werk: ruim 12% is zelfs (zeer) ontevreden met het werk. De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2041 is voor de tiende keer uitgevoerd door het CBS en TNO in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken. Bron: CBS, 19-05-2015

 • Fout geparkeerd maar geen naheffingsaanslag parkeerbelasting


  Als men buiten de aangegeven parkeervakken parkeert, op een plek waar het volgens wettelijk voorschrift verboden is te parkeren, kan er geen aanslag parkeerbelasting worden opgelegd. In dat geval is er niet geparkeerd in de zin van de verordening parkeerbelasting.

  Een automobilist heeft zijn auto op het trottoir geparkeerd. Een parkeercontroleur constateert dat geen parkeerbelasting is betaald en legt een naheffingsaanslag parkeerbelasting op. De automobilist is het hier niet mee eens en gaat uiteindelijk in beroep bij het hof. In de buurt van de straat waar de automobilist heeft geparkeerd bevinden zich 13 duidelijk als zodanig gemarkeerde parkeervakken. Het hof heeft met behulp van Google Streetview een aantal foto's afgedrukt die de situatie ter plekke weergeven. Vaststaat dat de automobilist buiten die parkeervakken heeft gestaan. Vraag is echter of het belastbare feit waarvoor parkeerbelasting is verschuldigd zich heeft voorgedaan. Volgens de Verordening Parkeerbelasting is alleen sprake van parkeren als het parkeren niet verboden is ingevolge een wettelijk voorschrift. Op basis van het reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) mogen bestuurders van personenauto's hun voertuig niet op het trottoir parkeren. Uit de feiten blijkt dat het gebied, buiten de aangegeven parkeervakken, geen parkeerterrein maar een trottoir is. Nu sprake is van parkeren op een trottoir, heeft automobilist geparkeerd op een plek waar dat ingevolge een wettelijk voorschrift verboden is. Er is geen sprake van parkeren in de zin van de verordening. Het belastbare feit heeft zich niet voorgedaan.

 • Wet BGL wordt Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties


  Staatssecretaris Wiebes heeft een nota van wijziging bij de Wet invoering BGL naar de Tweede Kamer gestuurd waarin het alternatief voor de BGL, zoals eerder toegelicht in een brief aan de Tweede Kamer, wordt uitgewerkt. De wet wordt omgedoopt in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

  Zoals al bekend is geworden houdt het alternatief in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers, overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over die overeenkomst. Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen voor de loonheffingen. De Belastingdienst zal beoordeelde overeenkomsten (voor zover mogelijk) openbaar maken, zodat deze door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen worden gebruikt. In de aanbiedingsbrief bij de nota van wijziging geeft de staatssecretaris nadrukkelijk aan dat de overeenkomsten die aan de Belastingdienst worden voorgelegd overeenkomsten kunnen zijn waar nu al mee wordt gewerkt of dat het overeenkomsten kunnen zijn waarin is vastgelegd hoe opdrachtgevers of opdrachtnemers willen gaan werken. Omdat de overeenkomsten worden opgesteld door degenen die ermee werken of moeten gaan werken, is gewaarborgd dat er (voorbeeld)overeenkomsten komen die in de praktijk werkbaar zijn. Het is niet de bedoeling dat er een beperkt aantal door de Belastingdienst voorgeschreven voorbeeldovereenkomsten komt. Wel zullen de Wet op de loonbelasting 1964, het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd worden aangepast. Voor het invoeren van het alternatief voor de BGL is een aanpassing van het toepassingsbereik van twee fictieve dienstbetrekkingen, gelijkgestelden en thuiswerkers, noodzakelijk. Ook de artiestenregeling zal worden aangepast. Bron: TK 2014-2015, 34036, nr. 10 (aanbiedingsbrief); MvF 18-05-2015, Nota van Wijziging

 • Eerste Kamer neemt Wet pensioencommunicatie aan


  Met ingang van 1 juli 2015 moeten pensioenverzekeraars en pensioenfondsen informatie verstrekken die aansluit bij de wensen van de deelnemer.

  De Eerste Kamer heeft op 19 mei 2015 unaniem ingestemd met het wetsvoorstel om de pensioencommunicatie van fondsen en verzekeraars te verbeteren. De wet beoogt mensen een persoonlijk en transparant totaaloverzicht van hun pensioen te bieden. Voor deelnemers moet duidelijk worden welke keuzes er zijn en wat de gevolgen zijn van belangrijke levensgebeurtenissen zoals bijvoorbeeld werkloosheid of overlijden voor het pensioen. Ook moeten de fondsen en verzekeraars meer gaan communiceren over onzekerheden. Verder gaan de pensioenuitvoerders meer mogelijkheden bieden om digitaal aanvullende informatie te verstrekken. Bron: Min SZW 19-05-2015

 

over ons

wij
begrijpen cijfers,
al ruim 25 jaar

Administratiekantoor Van Helden wil mensen helpen, door hen financieel inzicht en overzicht te bieden. Dat doen we door praktische overzichten te maken en door het administratieve proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar ook door onze klanten persoonlijk te benaderen.
Onze producten en diensten sluiten daarop aan. Ons fonds steunt goede doelen en projecten die Utrecht een warm hart toedragen, zowel op sociaal als maatschappelijk gebied.

Onze visie
Van Helden bestaat al meer dan 25 jaar; een begrip in Utrecht en omgeving. Oprichter meneer Van Helden nam de tijd voor zijn klanten, zodat ze op maat advies kregen en inzicht en overzicht in hun eigen financiën. Dat is nog steeds de basis van ons bedrijf.

Wij zijn ‘de nieuwe helden’ van uw financiën. Wij hebben de overtuiging dat administratieve processen steeds makkelijker kunnen. Dat u gedeelten ook prima digitaal kunt aanleveren en daardoor ook steeds meer zelf inzicht krijgt in het proces en overzicht van uw financiën. Dat helpt u en uw bedrijf om betere strategische beslissingen te nemen.

We luisteren naar u, we denken met u mee en we zijn via diverse kanalen bereikbaar.

 • Menno den Oude


  Directeur Van Helden BV
  Voorzitter Van Helden fonds

  STUUR E-MAIL >

  “ Het administratieproces is maar een proces. Dat moet zo makkelijk en efficiënt mogelijk. Cijfers in een overzicht gaan pas echt leven. Dan zie je ondernemers opbloeien als ik het gesprek met ze aanga. Daar doe ik het voor.”
 • Jan Willem Brouwer


  Belastingadviseur
  gespecialiseerd in het kleinbedrijf
  (van ZZP-ers tot en met BV’s met holdingstructuren)

  STUUR E-MAIL >

  “Als ervaren adviseur help ik met veel plezier ondernemers en oud-ondernemers met hun jaarcijfers en belastingzaken. Diverse bedrijven heb ik in de loop der tijd zien opbloeien. Ik streef ernaar de klant hierbij bedrijfsmatig en fiscaal te begeleiden zonder de indruk te wekken op de ondernemersstoel plaats te nemen. Uiteindelijk blijft het een advies.”
 • Luc Limburg


  Administratieconsulent
  voornamelijk werkzaam bij cliënten op locatie om aldaar boekhoudingen te verzorgen

  STUUR E-MAIL >

  “Graag werk ik op locatie bij klanten omdat ik het liefst dicht bij de klant sta om zo goed mogelijk invulling te geven aan de opdracht. Ik werk vooral voor fondsenwervende instellingen en vermogensfondsen.”
 • Ilona Pieneman


  Secretarieel en administratief medewerker

  “Ik ben ooit als stagiaire begonnen en het beviel me hier zo, dat ik nooit meer ben weggegaan. Ik ga graag mee met de huidige ict-vernieuwingen. Zo heb ik een online dossier voor diverse relaties ingericht, zodat ze altijd hun laatste loonstrookjes en loonaangiften kunnen downloaden.”
 

diensten

wat wij voor u kunnen betekenen

We gaan ervoor om uw boekhouding, loonadministratie, jaarcijfers, fiscale aangiften deskundig en zo efficiënt mogelijk voor u te verzorgen tegen een aantrekkelijke prijs. Ondernemen is al duur genoeg.
Doet u een deel van uw boekhouding zelf? Dan helpen we u graag met onderdelen, zoals de jaarrekening en coachen we u als u tegen problemen aanloopt of vragen hebt.

boekhouding

jaarcijfers

salaris- administratie

aangiften

fiscaal advies

boekhouding;


We werken met Exact Online. U dient uw nota’s makkelijk digitaal in en ze worden automatisch verwerkt in een handig overzicht: de balans en de winst- en verliesrekening. Op elk moment heeft u online inzage in uw boekhouding. Heeft u daarover vragen? Dan nemen wij graag de cijfers met u door.

jaarcijfers;


Als u door ons de complete boekhouding laat verzorgen, dan stellen wij ook de jaarstukken op. Deze jaarstukken zijn weer de basis voor de belastingaangifte die we voor u doen en we leveren de stukken ook aan bij de Kamer van Koophandel. Hierbij zetten wij de automatisering optimaal in om zo efficiënt mogelijk te werken.

Doet u de administratie zelf? Dan vatten wij uw boekhouding samen, we rubriceren en analyseren de cijfers en verzorgen een overzichtelijke rapportage voor u.

salarisadministratie;


We voorzien uw personeel tijdig van loonstroken, we rekenen u de gevolgen van nieuw personeel voor, zodat u de werkgeverslasten en de loonbelastingaangiften kunt inschatten.
Dit proces gaat grotendeels digitaal via uw persoonlijke, digitale omgeving.

aangiften;


Van Helden doet de aangiften voor de omzetbelasting meestal per kwartaal, de aangifte loonbelasting maandelijks en de inkomstenbelasting jaarlijks. Voor een BV doen we jaarlijks de aangifte voor de vennootschapsbelasting.
Ons uitgangspunt is, dat belasting betalen nodig is om gemeenschappelijk kosten te delen, maar dan willen we wel graag dat dat op een eerlijke manier gebeurt en verdeeld wordt.
Wij zullen de fiscale ruimte die er is, dan ook benutten en zo nodig met de belastingdienst de discussie aangaan als er onterecht wordt afgeweken van onze aangifte.

fiscaal advies;


Ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor fiscaal advies, daarvoor is het niet nodig dat wij ook uw boekhouding of jaarstukken verzorgen. Wij zien het als onze taak om u zo goed mogelijk te adviseren als we bij uw boekhouding fiscale aspecten tegenkomen.

Mocht u fiscale vragen hebben, dan beantwoorden we die graag. Binnenkort kunt u kiezen uit verschillende abonnementsvormen wat betreft fiscaal advies en fiscale begeleiding.

 

van helden fonds

Van Helden fonds: wat wij teruggeven

 

vraag & antwoord

wat is uw vraag?

1

hoe gaat Van Helden in de praktijk te werk?

We maken met u een afspraak bij ons op kantoor of bij u. We hechten eraan dat er een klik is tussen adviseur en klant. Zijn we het eens over het werk en de kosten? Dan maken we vervolgafspraken over oa. de frequentie van rapportages en deadlines van de belastingen.

2

waar kan ik inloggen om mijn cijfers in te voeren?

Dat kan hier: Exact Online

Let op:
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte. Ook als deze door uw boekhouder is verzorgd en daarin fouten zijn gemaakt.

3

wie is er aansprakelijk voor de aangifte?

Het is onze taak de aangifte deskundig en zorgvuldig te behandelen.
De klant blijft altijd inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.

4

wat kan ik zelf aan de administratie doen?

U kunt uw hele administratie zelf doen in een eigen boekhoudpakket en ook gebruik maken van Exact Online. Daar kunt u ook facturen aanmaken die direct in de boekhouding worden gezet. Dat bespaart u invoerkosten.

5

met welke boekhoud- pakketten werken jullie?

We werken met King en Exact Online. Daar werken we al heel lang mee. Dit is een degelijk pakket waarop de boekhouding op professionele wijze kan worden gevoerd. Het werkt snel, geeft goed overzicht en financieel inzicht.

6

werkt Van Helden ook samen met derden?

Ons kantoor werkt samen met kleine en grote accountantsbureaus waar het gaat om accountantsverklaringen of complexere fiscale vraagstukken.

7

wat kost het om jullie in te huren?

* Kleine administratie inclusief aangifte btw: vanaf € 50 pm
* Loonadministratie: vanaf € 20 pm
* Jaarrekening of jaarstukken belastingdienst: vanaf € 500 pj
* Belastingaangifte ondernemer: vanaf € 175

8

zijn er minder kosten bij meer diensten?

Bij een combinatie van onze diensten kunnen we efficiënter werken, zodat onze totaalprijs vanaf € 100 per maand kan worden aangeboden.
Dat hangt vooral af van de hoeveelheid en aard van de mutaties in de boekhouding.

9

wanneer moeten mijn aangiften zijn ingediend?

De maand na elk kwartaal moet de aangifte omzetbelasting zijn ingediend en betaald, uiterlijk voor 1 april. Aangiften vennootschapsbelasting uiterlijk voor 1 juni het jaar erop. Als belastingconsulent hebben we de mogelijkheid om gespreid de aangiftes in te dienen.

10

..of
stel
zelf een
vraag

 
 

contact

u vindt ons in utrecht

 

Van Helden B.V.
Othellodreef 45
3561 GS Utrecht

030 262 56 90
info@vanheldenbv.nl

volg ons:

contactformulier

nieuwsbrief ontvangen?

download algemene voorwaarden © van Helden b.v. 2015