nieuws

 • Verkeerd beeld van werkstress


  Managers hebben een verkeerd beeld over werkstress bij hun werknemers. 40 procent van het hoger management is in de veronderstelling dat hun medewerkers nauwelijks stress ervaren. 58 procent denkt dat de stress wordt veroorzaakt door teveel taken.

  Volgens professor Willem van Rhenen, lid van de Raad van Bestuur bij Arbo Unie, is dit juist de grootste misvatting. Werkstress is een gevolg van te weinig steun, te weinig verantwoordelijkheid, te weinig positieve energie. Arbo Unie pleit voor herkenning van de juiste oorzaken van werkstress om adequate hulp te kunnen bieden en aan preventie te werken. Onderzoeksbureau GfK deed in opdracht van Arbo Unie onderzoek naar de werkstress onder hogere management en hun kijk op de werkstress bij hun medewerkers. Het onderzoek is uitgevoerd onder 475 managers en directeuren die werkzaam zijn in alle sectoren. Gemiddeld vindt 75 procent van de ondervraagde managers en directeuren zichzelf zeer stressbestendig. Tegelijkertijd geeft 35 procent aan zelf doorgaans veel stress te ervaren en te verwachten dat dit nog zal toenemen. Volgens Jan van den Hoogen, Arbeids- en Organisatieadviseur bij Arbo Unie, moeten de oorzaken van werkstress goed worden beoordeeld om de juiste hulp te kunnen bieden en werkstress te voorkomen: ligt de oorzaak in te veel taken of in te weinig steun van een leidinggevende? Uit het onderzoek blijkt dat het gebrek aan steun ook bij managers de belangrijkste oorzaak van stress is. Het advies aan managers is om bij signalen van werkstress bij de eigen werknemers vooral niet zichzelf als vertrekpunt te hanteren als het om werkmoraal gaat, maar zich te verplaatsen in de positie van de medewerker en te kijken naar de werkelijke klachten, in plaats van een signaal weg te zetten als onnodig geklaag. Ook een gezonde reflectie op het eigen functioneren kan hieraan bijdragen. Vaak worden externe oorzaken buiten het team gezocht voor het ontstaan van werkstress. In de praktijk blijkt vaak vooral de stijl van leidinggeven mede oorzaak van de werkstress bij medewerkers. Bron: Gfk 13-11-2017

 • Beconnummer geen kwaliteitslabel


  Volgens staatssecretaris Snel van Financiën is een beconnummer slechts bedoeld als registratienummer voor een belastingconsulent of administratiekantoor en zegt dit niets over de betrouwbaarheid of deskundigheid van belastingconsulenten.

  Aanleiding voor deze reactie is een uitzending van het consumentenprogramma Kassa waarin websites voor het aanvragen van toeslagen aan de kaak werden gesteld. Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) wilde daarop van de staatssecretaris weten of het voor het aanvragen van een beconnummer voldoende was als men zich laat inschrijven bij de Kamer van Koophandel en of dit iets zegt over de betrouwbaarheid of deskundigheid van de belastingconsulent. Behalve dat men zich als belastingconsulent moet laten inschrijven, dient de belastingconsulent btw-ondernemer te zijn. Voor het doen van belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen hoeft een belastingconsulent niet te beschikken over een machtiging van de belastingplichtige. Voor Serviceberichten Aanslag, Servicebericht Toeslag en de vooraf ingevulde aangifte moet de belastingconsulent eerst een machtiging van de cliënt laten registreren. Om verwarring te voorkomen zal op de website van de Belastingdienst en in de brief waarmee het beconnummer wordt verstrekt, worden verduidelijkt dat het hier slechts om een registratienummer gaat. De staatssecretaris vindt het niet nodig dat een belastingconsulent een minimumniveau van kwaliteit en betrouwbaarheid aannemelijk maakt, deskundigheid aantoont of een Verklaring Omtrent het Gedrag overlegt, voordat een beconnummer wordt verstrekt. Het ligt niet op de weg van de Belastingdienst om kwaliteitskenmerken te verstrekken. Bron: TK 2017-2018, beantwoording Kamervraag 2017Z14359

 • Alleen in betreffende jaar betaalde lijfrentepremie aftrekbaar


  Een man vergeet een aantal jaren zijn betaalde lijfrentepremies in aftrek te brengen en corrigeert dit bij de IB-aangifte over een later jaar. De inspecteur beperkt de aftrek tot alleen de in dat jaar betaalde lijfrentepremies. De man gaat vergeefs in bezwaar en beroep. Wel verleent de inspecteur over voorgaande jaren ambtshalve vermindering.

  En man heeft in 2007 een lijfrenteverzekering gesloten. Hij betaalt jaarlijks € 600 aan lijfrentepremies. Bij het invullen van zijn aangifte IB/PVV 2010 was hem gebleken dat hij de drie voorgaande jaren geen rekening had gehouden met de aftrek van de betaalde lijfrentepremies. Dit was voor hem aanleiding om behalve de in 2010 betaalde lijfrentepremies ook die met betrekking tot de jaren 2007 t/m 2009 in aanmerking te nemen. In totaal trok hij € 2 400 af. De inspecteur heeft maar een aftrek van € 600 geaccepteerd. Volgens de man is dit ten onrechte. Hij klaagt ook over de wijze waarop de inspecteur hem behandeld heeft. De inspecteur zou onwaarheden hebben verkondigd om hem te laten afzien van bezwaar. Hof Arnhem-Leeuwarden buigt zich uiteindelijk over deze kwestie. Het hof overweegt allereerst dat hij niet kan oordelen over invordering of klachten over de bejegening van belastingplichtigen door de Belastingdienst. Voor zover de stellingen van de man geen betrekking hebben op de hoogte van de aanslag, behandelt het hof deze dus niet. Voor wat betreft het standpunt van de man dat de in de jaren voor 2010 betaalde lijfrentepremies bij de vaststelling van de aanslag IB/PVV 2010 in aanmerking zouden moeten komen, overweegt het hof dat op grond van artikel 3.130 lid 1 Wet IB 2001 premies voor lijfrenten voor aftrek in aanmerking komen op het tijdstip waarop deze zijn betaald of verrekend, voor zover de verrekening niet leidt tot een schuldig gebleven bedrag. De man heeft in 2010 aan lijfrentepremies een bedrag van € 600 betaald. De inspecteur heeft volgens het hof terecht alleen dat bedrag in aftrek toegestaan. De in eerdere jaren betaalde premies kunnen volgens het hof niet bij de vaststelling van het belastbare inkomen over 2010 in aanmerking worden genomen. Het hoger beroep van de man is dan ook ongegrond. Overigens heeft de inspecteur voor de jaren 2008 en 2009 de aftrek alsnog verleend door de aanslagen van de betreffende jaren ambtshalve te verminderen. Voor het jaar 2007 heeft hij tot slot de man een verklaring verstrekt, waarin is opgenomen dat loonheffing achterwege kan blijven voor zover de termijnen niet hoger zijn dan € 620; dit is het totaal van de betaalde premies voor zover die niet in de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 7-11-2017

 • Verrekening van MRB-schuld met toegezegde proceskostenvergoeding niet toegestaan


  Verrekening van MRB-schuld met toegezegde proceskosten- en griffierechtvergoeding is niet toegestaan. Verrekening is niet mogelijk met een belasting die op aangifte moet worden voldaan, zoals de MRB.

  De inspecteur diende op grond van een uitspraak van rechtbank Arnhem in 2012 aan een bv het in die procedure betaalde griffierecht van € 310 te vergoeden. In juni 2014 heeft de inspecteur de bv toegezegd € 1.158 te betalen wegens proceskosten, dwangsom en griffierecht als de bv een bepaalde aanhangig gemaakte procedure zou intrekken. De bv heeft deze procedure nadien daadwerkelijk ingetrokken. De hiervoor bedoelde bedragen waren nog niet door de bv ontvangen. In de onderhavige zaak kreeg de bv naheffingsaanslagen MRB en verzuimboeten opgelegd omdat de rekeningen ter zake over de periode augustus 2014 t/m februari 2015 niet werden voldaan. De bv is hiertegen zonder succes in bezwaar en beroep gegaan. In hoger beroep stelt de bv dat de MRB-schuld en de verzuimboeten reeds zijn voldaan door verrekening met de vordering die hij op de inspecteur had en derhalve ten onrechte zijn opgelegd. De inspecteur stelt zich echter op het standpunt dat verrekening in dit geval niet mogelijk is. Hof Arnhem-Leeuwarden buigt zich over deze kwestie en overweegt dat de ontvanger op grond van de Invorderingswet (art. 24 IW 1990) uit te betalen en te innen bedragen met elkaar mag verrekenen. Echter, een belasting die op aangifte moet worden voldaan, zoals de MRB, is volgens het hof geen te innen bedrag in de zin van dat artikel. De ontvanger was daarom niet bevoegd die belasting te verrekenen met een aan de bv uit te betalen bedrag. Bovendien had de bv helemaal niet om verrekening verzocht, maar juist verzocht om uitbetaling van de haar toekomende bedragen. Het standpunt dat de MRB-schuld door verrekening is betaald, faalt dan ook. Het hof oordeelt dat de naheffingsaanslagen en de verzuimboeten terecht zijn opgelegd. Omdat de inspecteur nadat de verzuimboeten waren opgelegd en nadat de rechtbank uitspraak had gedaan, die verzuimboeten heeft verlaagd naar aanleiding van een beleidsbesluit, omdat op die manier beter rekening wordt gehouden met de strafwaardigheid van het niet betalen van de belasting, beslist het hof dat de aanvankelijk opgelegde boeten wel te hoog waren. In zoverre is het hoger beroep van de man gegrond. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 7-11-2017

 • Verhoging OZB-eigenarenbelasting geen inkomenspolitiek


  De aanzienlijke verhoging van de OZB-eigenarenbelasting door de gemeente Nijmegen was volgens Rechtbank Gelderland geen inkomenspolitiek die in strijd is met de wet. Er was geen sprake van een willekeurige of onredelijke belastingheffing.

  Een vrouw verhuurde een cafépand in de gemeente Nijmegen. In de periode 2014-2015 waren de tarieven voor de OZB en de rioolheffing voor de eigenaren van niet-woningen aanzienlijk gestegen. De vrouw ging hiertegen in beroep. De gemeente kiest er volgens de vrouw voor om huurders te ontzien en eigenaren zwaarder te belasten. Ze is van mening dat sprake is van een onevenredige belastingstijging, die is bedoeld om het vermeende rechtse rijksbeleid te compenseren. Omdat de onroerende zaak langdurig door haar is verhuurd, heeft zij geen mogelijkheid om de buitensporige kostenstijgingen te verhalen op de huurder. Ze stelt dat de verordeningen niet in stand kunnen blijven gelet op de gehanteerde tarieven en verzoekt de rechtbank tevens om nadeelcompensatie. Er is volgens haar sprake van (verkapte) inkomenspolitiek. Rechtbank Gelderland overweegt dat het gemeenten in beginsel vrijstaat om in de belastingverordeningen die heffingsmaatstaven op te nemen die het beste passen bij het gemeentelijk beleid en de praktijk van de belastingheffing. Het enkele feit dat het door de gemeente Nijmegen gehanteerde tarief hoger was dan in veel andere gemeenten brengt volgens de rechtbank niet mee dat sprake is van strijd met de wettelijke uitgangspunten. De gemeente had de verhoging toegelicht. Zij wenste uitvoeringskosten te besparen door de afvalstoffenheffing en de OZB-gebruikersbelasting af te schaffen en daartegenover de OZB-eigenarenbelasting te verhogen. De gemeente had hierbij volgens de rechtbank aannemelijk gemaakt dat geen sprake was van inkomenspolitiek in strijd van de wet. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van een willekeurige of onredelijke belastingheffing. De OZB-eigenarenbelasting achtte de rechtbank hoog, maar niet buitensporig. De rechtbank concludeert dan ook dat de aanslagen terecht zijn opgelegd en dat er geen grond is voor toewijzing van het verzoek tot nadeelcompensatie. De rechtbank heeft in de laatste beslissing meegenomen dat de vrouw na aftrek van kosten jaarlijks een positief rendement overhield. Bron: Rb. Gelderland 9-11-2017

 • Ondanks parkeervergunning verplicht parkeergeld te betalen


  Soms dient toch parkeergeld betaald te worden, ondanks dat er een parkeervergunning is voor het gebied waar geparkeerd is. Volgens Hof Amsterdam geldt die betalingsverplichting namelijk ook als binnen het vergunninggebied op de tijdstippen waarop de vergunning geldig is onvoldoende parkeerplekken beschikbaar zijn vanwege bouwwerkzaamheden en elders geparkeerd dient te worden en klachten hierover niet (juist) in behandeling zijn genomen.

  Een man had zijn auto weliswaar in een gebied geparkeerd waarvoor hij een parkeervergunning had, maar op een plaats waarvoor die vergunning op de betreffende tijdstippen niet geldig was. Hij kreeg voor de tweede keer dat dit plaatsvond twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting opgelegd. Hij was het hier niet mee eens. Hij voert aan dat er in zijn vergunninggebied zestien parkeerplaatsen zijn verdwenen ten behoeve van een bushalte en omvangrijke bouwwerkzaamheden. Er zijn hierdoor onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar, waardoor hij niet anders kon dan op de betreffende plaats te parkeren. Hij had zich hierover al beklaagd bij de gemeente. De naheffingsaanslagen zijn daarom volgens hem ten onrechte opgelegd. Dit betoog slaagt echter niet volgens hof Amsterdam. De heffingsambtenaar van de gemeente heeft volgens het hof terecht gesteld dat een parkeervergunning geen garantie geeft op een parkeerplek in het vergunninggebied. Dat de gemeente de klacht van de man omtrent de parkeerperikelen niet (correct) in behandeling had genomen is volgens het hof daarnaast geen reden om hem van zijn betaalverplichting te ontslaan. Dat sprake zou zijn van strijd met beginselen van behoorlijk bestuur op basis van de door de man aangevoerde uitgebleven klachtafhandeling achtte het hof voorts niet aannemelijk. De klachtenafhandeling viel namelijk niet onder de verantwoordelijkheid van de heffingsambtenaar van de gemeente. Bron: Hof Amsterdam 10-10-2017

 • Bovengemiddeld aantal nieuwe cao's


  In oktober zijn 37 nieuwe cao's afgesloten, veel meer dan het normale aantal van 25 voor deze maand. Ook het aantal werknemers waarvoor een nieuwe cao is afgesloten ligt opvallend hoog: 600.000.

  Volgens werkgeversorganisatie AWVN valt de versnelling van het cao-overleg te verklaren uit de gunstiger omstandigheden waaronder momenteel wordt onderhandeld. Ook het geleidelijk oplopende jaargemiddelde van de loonafspraken wijst in die richting. Het gemiddelde voor 2017 staat inmiddels op 1,70%. Het maandgemiddelde voor de cao -afspraken in oktober bedraagt 1,94%. Vergelijkbare maandgemiddelden werden voor het laatst behaald in 2011. Tot dusver zijn in dit cao-seizoen 306 akkoorden afgesloten voor de 465 in 2017 aflopende contracten. Dat is met 66% iets boven het normale percentage in deze tijd van het jaar. Bron: AWVN 17-11-2017

 • Controle voorafgaand aan voorlopige aanslag niet nodig


  De definitieve aanslag week, door een foutje in de papieren aangifte IB/PVV af van de voorlopige aanslag. De voorlopige aanslag was opgelegd zonder de aangifte uitvoerig te controleren. De rechtbank legt uit waarom de belastingplichtige over de voorlopige teruggaaf rente moet vergoeden.

  Een man had een papieren aangifte IB/PVV ingediend en daarop - per ongeluk - aangekruist dat hij uitsluitend in Nederland voor de volksverzekeringen was verzekerd en dat hij het betreffende belastingjaar niet was verzekerd voor de AOW en de Anw. De voorlopige aanslagregeling werd conform zijn aangifte opgelegd, maar bij de definitieve aanslag IB/PVV vond een correctie plaats. Hierdoor moest de man € 2.239 betalen inclusief een bedrag van € 137 aan belastingrente. De man ging in beroep en gaf toe dat hij een fout had gemaakt maar volgens hem had de inspecteur dat zelf meteen kunnen vaststellen. Dat de inspecteur het niet had opgemerkt, kon er volgens de man niet toe leiden dat hij nu belastingrente moest voldoen. Rechtbank Gelderland stelde echter de inspecteur in het gelijk. De rechtbank overwoog daarbij dat jaarlijks grote aantallen belastingaanslagen worden opgelegd. Het zou teveel tijd in beslag nemen, als iedereen moest wachten tot de hele aangifte was gecontroleerd. De voorlopige aanslag dient volgens de rechtbank om te bewerkstelligen dat op relatief korte termijn te veel ingehouden voorheffing kan worden terugbetaald of te weinig betaalde belasting kan worden geïnd. Aan de controle bij een voorlopige aanslag worden volgens de rechtbank ook minder hoge eisen gesteld. Daarom kon de man er niet op vertrouwen dat de definitieve aanslag gelijk zou zijn aan de voorlopige aanslag. Ook had hij kunnen zien dat bij de voorlopige aanslag was uitgegaan van onjuiste gegevens. De inspecteur heeft volgens de rechtbank niet onzorgvuldig gehandeld door het vermelde in de aangifte in eerste instantie volledig over te nemen en pas bij de definitieve aanslag de gemaakte fout te corrigeren. Daarbij acht de rechtbank van belang dat er enig onderzoek nodig was om vast te stellen dat de man ten onrechte in de aangifte een kruis had gezet. Voorafgaand aan het opleggen van de voorlopige aanslag hoefde de inspecteur dit onderzoek niet te doen. Het beroep van de man is dan ook ongegrond. Bron: Rb. Gelderland 2-11-2017

 • Arbeidsmarkt trekt verder aan in derde kwartaal


  De arbeidsmarkt in het derde kwartaal van 2017 trok verder aan. Er waren meer banen, meer vacatures en meer werkenden. Tegenover elke vacature stonden twee werklozen. Het aantal banen nam toe met 51.000, een record zo meldt het CBS. In het derde kwartaal van 2017 waren er gemiddeld 10,2 miljoen banen in Nederland. Dit betreft alle banen: die van werknemers, zelfstandigen, voltijd en deeltijd. De sterke toename dit kwartaal was vooral toe te schrijven aan een stijging van het aantal banen van werknemers (49.000), waarmee een record van 8.142.000 werd bereikt.

  Ook het aantal openstaande vacatures nam toe, maar minder snel dan in de voorgaande twee kwartalen. Eind september stonden er 213.000 vacatures open. Eind juni 2013 waren dat er 91.000, de laagste stand sinds het begin van de crisis. Kort voor de crisis liep het aantal vacatures op tot 249.000. Het aantal werkenden is sinds het derde kwartaal van 2016 met 177.000 toegenomen. Daarvan hadden 177.000 werknemers (waarvan een groot deel voltijders) uitzicht op een vaste baan en 57.000 een vast dienstverband. Dat is de grootste stijging sinds begin 2009. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie (incl. werknemers met uitzicht op een vaste baan) groeide in het afgelopen jaar met 98.000. Het aantal zzp'ers nam toe met 27.000. De werkloosheid volgens de ILO-definitie daalde in het derde kwartaal naar 4,7% (gecorrigeerd voor seizoensinvloeden), oftewel 428.000 personen, 25.000 minder dan een kwartaal eerder. Tegenover elke vacature (213.000) staan nu twee werklozen. Het totale onbenut arbeidspotentieel kwam in het derde kwartaal uit op een kleine 1,3 miljoen mensen. Naast het aantal van 408.000 werklozen (niet-seizoensgecorrigeerd) betreft dit 263.000 mensen die direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent hebben gezocht en 162.000 mensen die niet beschikbaar waren, maar wel gezocht hebben. Daarnaast waren er 445.000 deeltijdwerkers die meer uren willen werken en hiervoor ook direct beschikbaar zijn. Bron: CBS 14-11-2017

 • Acties PostNL aangekondigd


  Vakbond FNV kondigt acties aan nu het bedrijf niet is ingegaan op het ultimatum van FNV en niet is teruggekeerd naar de onderhandelingstafel.

  Een maand geleden kwam er een onderhandelingsresultaat tot stand zonder de FNV. Volgens vakbond FNV is een groot deel van de werknemers, waaronder ook de achterban van de overige bonden, ontevreden over het cao-resultaat. De eerste acties zijn aangekondigd voor na het weekend. Bron: FNV, 14 november 2017

 

over ons

wij
begrijpen cijfers,
al ruim 25 jaar

Administratiekantoor Van Helden wil mensen helpen, door hen financieel inzicht en overzicht te bieden. Dat doen we door praktische overzichten te maken en door het administratieve proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar ook door onze klanten persoonlijk te benaderen.
Onze producten en diensten sluiten daarop aan. Ons fonds steunt goede doelen en projecten die Utrecht een warm hart toedragen, zowel op sociaal als maatschappelijk gebied.

Onze visie
Van Helden bestaat al meer dan 25 jaar; een begrip in Utrecht en omgeving. Oprichter meneer Van Helden nam de tijd voor zijn klanten, zodat ze op maat advies kregen en inzicht en overzicht in hun eigen financiën. Dat is nog steeds de basis van ons bedrijf.

Wij zijn ‘de nieuwe helden’ van uw financiën. Wij hebben de overtuiging dat administratieve processen steeds makkelijker kunnen. Dat u gedeelten ook prima digitaal kunt aanleveren en daardoor ook steeds meer zelf inzicht krijgt in het proces en overzicht van uw financiën. Dat helpt u en uw bedrijf om betere strategische beslissingen te nemen.

We luisteren naar u, we denken met u mee en we zijn via diverse kanalen bereikbaar.

 

diensten

wat wij voor u kunnen betekenen

We gaan ervoor om uw boekhouding, loonadministratie, jaarcijfers, fiscale aangiften deskundig en zo efficiënt mogelijk voor u te verzorgen tegen een aantrekkelijke prijs. Ondernemen is al duur genoeg.
Doet u een deel van uw boekhouding zelf? Dan helpen we u graag met onderdelen, zoals de jaarrekening en coachen we u als u tegen problemen aanloopt of vragen hebt.

boekhouding

jaarcijfers

salaris- administratie

aangiften

fiscaal advies

boekhouding;


We werken met Exact Online. U dient uw nota’s makkelijk digitaal in en ze worden automatisch verwerkt in een handig overzicht: de balans en de winst- en verliesrekening. Op elk moment heeft u online inzage in uw boekhouding. Heeft u daarover vragen? Dan nemen wij graag de cijfers met u door.

jaarcijfers;


Als u door ons de complete boekhouding laat verzorgen, dan stellen wij ook de jaarstukken op. Deze jaarstukken zijn weer de basis voor de belastingaangifte die we voor u doen en we leveren de stukken ook aan bij de Kamer van Koophandel. Hierbij zetten wij de automatisering optimaal in om zo efficiënt mogelijk te werken.

Doet u de administratie zelf? Dan vatten wij uw boekhouding samen, we rubriceren en analyseren de cijfers en verzorgen een overzichtelijke rapportage voor u.

salarisadministratie;


We voorzien uw personeel tijdig van loonstroken, we rekenen u de gevolgen van nieuw personeel voor, zodat u de werkgeverslasten en de loonbelastingaangiften kunt inschatten.
Dit proces gaat grotendeels digitaal via uw persoonlijke, digitale omgeving.

aangiften;


Van Helden doet de aangiften voor de omzetbelasting meestal per kwartaal, de aangifte loonbelasting maandelijks en de inkomstenbelasting jaarlijks. Voor een BV doen we jaarlijks de aangifte voor de vennootschapsbelasting.
Ons uitgangspunt is, dat belasting betalen nodig is om gemeenschappelijk kosten te delen, maar dan willen we wel graag dat dat op een eerlijke manier gebeurt en verdeeld wordt.
Wij zullen de fiscale ruimte die er is, dan ook benutten en zo nodig met de belastingdienst de discussie aangaan als er onterecht wordt afgeweken van onze aangifte.

fiscaal advies;


Ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor fiscaal advies, daarvoor is het niet nodig dat wij ook uw boekhouding of jaarstukken verzorgen. Wij zien het als onze taak om u zo goed mogelijk te adviseren als we bij uw boekhouding fiscale aspecten tegenkomen.

Mocht u fiscale vragen hebben, dan beantwoorden we die graag. Binnenkort kunt u kiezen uit verschillende abonnementsvormen wat betreft fiscaal advies en fiscale begeleiding.

 

van helden fonds

Van Helden fonds: wat wij teruggeven

 

vraag & antwoord

wat is uw vraag?

1

hoe gaat Van Helden in de praktijk te werk?

We maken met u een afspraak bij ons op kantoor of bij u. We hechten eraan dat er een klik is tussen adviseur en klant. Zijn we het eens over het werk en de kosten? Dan maken we vervolgafspraken over oa. de frequentie van rapportages en deadlines van de belastingen.

2

waar kan ik inloggen om mijn cijfers in te voeren?

Dat kan hier: Exact Online

Let op:
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte. Ook als deze door uw boekhouder is verzorgd en daarin fouten zijn gemaakt.

3

wie is er aansprakelijk voor de aangifte?

Het is onze taak de aangifte deskundig en zorgvuldig te behandelen.
De klant blijft altijd inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.

4

wat kan ik zelf aan de administratie doen?

U kunt uw hele administratie zelf doen in een eigen boekhoudpakket en ook gebruik maken van Exact Online. Daar kunt u ook facturen aanmaken die direct in de boekhouding worden gezet. Dat bespaart u invoerkosten.

5

met welke boekhoud- pakketten werken jullie?

We werken met King en Exact Online. Daar werken we al heel lang mee. Dit is een degelijk pakket waarop de boekhouding op professionele wijze kan worden gevoerd. Het werkt snel, geeft goed overzicht en financieel inzicht.

6

werkt Van Helden ook samen met derden?

Ons kantoor werkt samen met kleine en grote accountantsbureaus waar het gaat om accountantsverklaringen of complexere fiscale vraagstukken.

7

wat kost het om jullie in te huren?

* Kleine administratie inclusief aangifte btw: vanaf € 50 pm
* Loonadministratie: vanaf € 20 pm
* Jaarrekening of jaarstukken belastingdienst: vanaf € 500 pj
* Belastingaangifte ondernemer: vanaf € 175

8

zijn er minder kosten bij meer diensten?

Bij een combinatie van onze diensten kunnen we efficiënter werken, zodat onze totaalprijs vanaf € 100 per maand kan worden aangeboden.
Dat hangt vooral af van de hoeveelheid en aard van de mutaties in de boekhouding.

9

wanneer moeten mijn aangiften zijn ingediend?

De maand na elk kwartaal moet de aangifte omzetbelasting zijn ingediend en betaald, uiterlijk voor 1 april. Aangiften vennootschapsbelasting uiterlijk voor 1 juni het jaar erop. Als belastingconsulent hebben we de mogelijkheid om gespreid de aangiftes in te dienen.

10

..of
stel
zelf een
vraag

 
 

contact

u vindt ons in De Bilt

 

Administratiekantoor Van Helden
Dorpsstraat 128
3732 HL De Bilt

030 262 56 90
info@vanheldenonline.nl

contactformulier

nieuwsbrief ontvangen?

download algemene voorwaarden © Administratiekantoor van Helden 2017