nieuws

 • ANBI of niet?


  De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Scientology Kerk niet als ANBI kan worden aangemerkt. De tariefstelling voor de trainingen waren dusdanig commercieel van aard, dat gesteld kon worden dat gestreefd werd naar het behalen van exploitatieoverschotten. In een andere zaak, inzake het Katholiek Nieuwsblad en haar steunstichting, oordeelde de Hoge Raad dat er wel sprake kan zijn van een ANBI. De abonnementsprijzen waren weliswaar commercieel, maar dekten de exploitatie niet.

  Volgens de Hoge Raad is beslissend voor de beantwoording van de vraag of activiteiten worden verricht tegen tarieven die commercieel van aard zijn, of met de tariefstelling wordt gestreefd naar het behalen van exploitatieoverschotten. Inzake de Scientology Kerk oordeelde Hof Den Haag (verwijzingshof) dat de tariefstelling voor auditing en trainingen zodanig commercieel is dat wordt gestreefd naar exploitatieoverschotten en dat deze ook daadwerkelijk werden behaald. Nu die exploitatieoverschotten worden gehaald, wordt met die activiteiten het algemeen belang niet minstens in gelijke mate gediend als het particuliere belang. De vergoedingen voor auditing en trainingen kunnen niet als aftrekbare gift worden aangemerkt omdat de Kerk geen ANBI-instelling is. In de zaak van het Katholiek Nieuwsblad was er volgens de Hoge Raad mogelijk wel sprake van een ANBI. Voor dat weekblad kunnen abonnementen worden afgesloten. De opbrengst van de abonnementen is echter niet kostendekkend. De tekorten worden opgevangen door een steunstichting, die de middelen verkrijgt uit fondsen, subsidies, schenkingen, erfstellingen en andere verkrijgingen. In tegenstelling tot het hof is de Hoge Raad van mening dat de tariefstelling van de abonnementen niet gericht is op het behalen van exploitatieoverschotten. Het oordeel van het hof dat de prijs voor het weekblad door de abonnees als een in het economische verkeer normale, gebruikelijke prijs wordt ervaren, staat er niet aan in de weg dat het uitgeven van het weekblad is aan te merken als een werkzaamheid die rechtstreeks gericht is op het dienen van het algemeen belang. Nu de stichting de activiteiten heeft voortgezet terwijl de abonnementsprijs niet kostendekkend is, laat dit geen andere conclusie toe dan dat de stichting met deze activiteiten geen winstoogmerk heeft. De zaak wordt verwezen, waarbij het verwijzingshof ook moet onderzoeken of de feitelijke werkzaamheden rechtstreeks en primair een algemeen nut beogen. Bron: HR 25-11-2016

 • NBBU: flexschil bevordert kwaliteit, innovatie en baanbehoud


  Volgens brancheorganisatie NBBU draagt flexibele arbeid positief bij aan ondernemingen en werkenden. Tegenover de kritische geluiden vanuit vakbonden en politiek plaatst NBBU de resultaten uit eigen onderzoek. Daaruit blijkt flexibele arbeid bedrijven flexibel, innovatief en krachtig houdt en werknemers de kans biedt om in te stromen en ervaring op te doen.

  Voor het onderzoek is september dit jaar een enquête uitgezet onder 3500 leden van werkgeversvereniging AWVN. De respondenten zijn vooral verantwoordelijken voor HR, HR-adviseurs en een aantal algemeen directeuren. De respons bedroeg 7% (241 leden) en kwam uit de volgende hoofdsectoren: industrie (50%), dienstverlening (30%), transport en logistiek (9%), publieke sector (9%) en zorg (2%). Veruit de meeste ondernemingen (85%) maken gebruik van intermediairs als uitzendbureaus en detacheerders of besteden werk volledig uit. Bijna de helft (43%) schakelt bovendien regelmatig tot vaak een zzp'er in. Zij zijn overwegend het meest tevreden over payrollbedrijven en contractors en uitzendbureaus. Uitzendkrachten lossen vooral fluctuaties en onzekerheid over toekomstige arbeidsvolumes op, met name in productie-, logistiek- en administratief werk. Zzp'ers en gedetacheerden dragen benodigde specialistische kennis aan of verrichten ondersteunende taken in ICT, HR, management en marketing. Ruim driekwart (76%) van de voor dit onderzoek geïnterviewde bedrijven vreest voor een stijging van de werkdruk als inzet van externe flexibele arbeid onmogelijk zou zijn. Een derde is bang voor meer ziekteverzuim, 43% ziet zijn kosten toenemen. Bijna een kwart (24%) vreest in te boeten aan kwaliteit, bijna een vijfde (19%) ziet dat ook met zijn innovatieve kracht gebeuren. Tot slot overweegt 18% in deze situatie zijn bedrijfsactiviteiten naar het buitenland te verplaatsen. De respondenten geven aan dat als flexibele inzet onmogelijk zou worden, dat ondernemingen dan vaker met bepaalde tijdcontracten zullen werken of een eigen flexpool opzetten of personeel uitwisselen met andere organisaties. Volgens de respondenten vormt de huidige wet- en regelgeving de grootste belemmering om flexibele arbeid in te zetten. Aanpassing daarvan - onder andere vervanging van de Wet DBA wordt genoemd - is volgens hen een randvoorwaarde voor een positieve bijdrage van flexibele arbeid. Bron: NBBU 1-12-2016

 • Omzet zakelijke dienstverlening in de lift


  In het derde kwartaal van 2016 behaalde de zakelijke dienstverlening 5 procent meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. Al drie jaar zit de zakelijke dienstverlening in de lift, al is de groei in de laatste vier kwartalen wel afgenomen. Desondanks zien veel ondernemers in de zakelijke dienstverlening 2017 met vertrouwen tegemoet.

  Binnen de zakelijke dienstverlening heeft alleen de beveiligingsbranche te maken met een omzetdaling (voor het tweede kwartaal op rij), maar andere dienstverleners, architecten en hoveniers, deden met een omzettoename van ruim 10% juist goede zaken. De uitzendbranche realiseerde een omzetstijging van ruim 6%. Ook het vertrouwen van de ondernemers in de zakelijke dienstverlening is al ruim drie jaar positief. Al is daarin, net als met de omzettoename, het vertrouwen de afgelopen drie kwartalen iets teruggelopen, maar nog altijd met 8,3 aanzienlijk groter dan gemiddeld in de afgelopen vijf jaar (2,8). Ruim 30% van de zakelijke dienstverleners verwacht volgend jaar meer omzet dan in 2016. Slechts 9% is minder positief gestemd en houdt rekening met een omzetdaling. Onder de exporterende ondernemers verwacht een meerderheid meer buitenlandse omzet te realiseren. Wel is dat aantal kleiner dan vorig jaar. Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers even positief gestemd als een jaar eerder. Ruim 67% verwacht volgend jaar geen verandering in het personeelsbestand ten opzichte van 2016. Ruim 22% verwacht meer personeel aan te kunnen nemen tegen 10% die verwacht minder mensen in dienst te kunnen houden. De investeringsverwachtingen zijn iets positiever dan die voor 2015 en 2016. Net als vorig jaar verwacht het merendeel (77,5%) in 2017 evenveel te kunnen investeren als in het afgelopen jaar. Wanneer de positieve en negatieve investeringsverwachtingen tegen elkaar worden weggestreept blijft er voor 2017 een positief saldo van 2,4 % over. Bron: CBS 1-12-2016

 • Sterke stijging omzet horeca


  Horecaondernemingen hebben in het derde kwartaal 2,6% meer omgezet dan in het voorgaande kwartaal. Vooral in restaurants, cafés en snackbars steeg de omzet. Ook het volume, het aantal consumpties en overnachtingen, nam toe. In vergelijking met een jaar eerder realiseerde de horeca een recordgroei van 8,8%.

  Bij restaurants en cafés steeg de omzet met respectievelijk 3,5 en 3,4% het sterkst. De groei in beide branches was tevens hoger dan in de eerste twee kwartalen van dit jaar. Cafés (waaronder eetcafés en koffiezaken) realiseerden niet eerder zo'n sterke stijging van de omzet. In tegenstelling tot de andere horecabranches, liggen de verkopen (volume) van cafés nog steeds lager dan voor de crisis. Snackbars (waaronder lunchrooms, fastfoodrestaurants, maaltijdbezorgers en ijssalons) zetten 2,7% meer om in het derde kwartaal. Vooral fastfoodketens en maaltijdbezorgers boekten meer omzet dan een kwartaal eerder. Voor hotels was de omzetgroei met 0,2% minder sterk dan voor de andere branches en ook ten opzichte van eerdere kwartalen was de groei minder. Gemiddeld waren de prijzen in horeca 2,7% hoger dan een jaar eerder. Het volume groeide met gemiddeld 6%. Dit leverde een omzetstijging op van 8,8% in een jaar tijd. Een dergelijke omzetstijging behaalde de horeca voor het laatst in het eerste kwartaal van 2007. Snackbars noteerden met ruim 13% de grootste omzetstijging vergeleken met afgelopen jaar. Niet eerder realiseerden zij zoveel groei. Bron: 30-11-2016

 • 'Ruis' geen reden voor beboeting


  Op 18 november meldde de staatssecretaris in een Kamerbrief dat de implementatietermijn van de Wet DBA wordt verlengd. Die Kamerbrief en de bijlagen daarbij leidde tot nieuwe vragen. Met name ten aanzien van de handhaving in geval van 'kwaadwillenden'. De staatssecretaris stelt gerust: 'ruis' over de gezagsrelatie is geen reden voor beboeting, opzet, fraude en zwendel wel.

  De handhaving van de Wet DBA wordt uitgesteld tot 1 januari 2018, behalve voor kwaadwillenden. In een bijlage bij de Kamerbrief van 18 november 2016 wordt hiervan de volgende definitie gegeven: 'Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet - of had kunnen weten - dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)'. Het Kamerlid Klein vroeg zich af, of niet alle organisaties alsnog als kwaadwillend kunnen worden aangemerkt? De in de bijlage opgenomen omschrijving was volgens hem in tegenspraak met de signaalwerking van de Kamerbrief. In antwoord op de Kamervragen van Klein geeft staatssecretaris Wiebes aan dat het echter gaat om 'echt uitzonderlijke gevallen'. Handhaving is wel aan de orde in situaties waarin partijen evident zo ver buiten het wettelijk kader treden dat de Belastingdienst dat niet mag laten lopen. 'Vanzelfsprekend gaat het daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie.' Het gaat om uitzonderlijke gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Dit komt volgens de staatssecretaris slechts beperkt voor. Hij herhaalt zijn schatting die hij eerder tegenover de Eerste Kamer heeft gedaan dat het gaat om een ordegrootte van circa tien gevallen. Voor opdrachtgevers en -nemers die niet in die categorie vallen herhaalt Wiebes zijn toezegging dat zij ten minste tot 2018 niet hoeven te vrezen voor boetes en naheffingen. Bron: MvF 25-11-2016

 • Verduidelijking verloonde uren


  De Belastingdienst, UWV en CBS hebben een memo gepubliceerd waarin zij verduidelijken wanneer volgens hen sprake is van een verloond uur. Het aantal verloonde uren speelt een belangrijke rol bij het bepalen of een werkgever het lage-inkomensvoordeel (vanaf 2017) of het loonkostenvoordeel (vanaf 2018) ontvangt. Voor de werknemer is het aantal verloonde uren van belang voor het bepalen van een WW-, ZW-, WAO- of WIA-uitkering en voor de kinderopvangtoeslag.

  In de memo geven CBS, UWV en Belastingdienst hun standpunten ten aanzien van het aantal verloonde uren dat moet worden ingevuld in de aangifte loonheffingen. Aan de hand van een reeks voorbeelden wordt aangegeven of sprake is van een verloond uur of juist niet. Denk hierbij aan verkopen of kopen van verlofuren, verloonde uren bij ziekte, bij uitbetaling van een wao-/wia-uitkering al dan niet in combinatie met dienstverband waarin wel/niet wordt gewerkt, bij minder dan 100% loondoorbetaling bij ziekte enzovoort. Ook wordt ingegaan op het aantal verloonde uren bij bijzondere dienstverbanden en situaties (artiesten, topsporters, stukloon, raadlieden). Bron: Belastingdienst, 28-11-2016

 • Beloningsverschil tussen mannen en vrouwen wordt kleiner


  Voor zover er beloningsverschillen bestaan tussen mannen en vrouwen zijn die voor een belangrijk deel verklaarbaar. Bovendien worden de verschillen kleiner, onder meer door een stijgend opleidingsniveau van vrouwen.

  In een onderzoek door CBS naar beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen is rekening gehouden met twintig achtergrondkenmerken, zoals als opleidingsniveau, beroepsniveau, het hebben van deeltijd- of voltijdwerk en werkervaring. Bij de overheid verdienden in 2008 vrouwen nog 7% minder dan mannen. In 2014 was dit gedaald tot 5%. In het bedrijfsleven daalde het verschil in deze periode van 9% naar 7%. Zonder rekening te houden met de verschillende achtergrondkenmerken laten de cijfers een zelfde trend zien, al zijn de loonverschillen groter. In 2008 verdienden vrouwen bij de overheid nog 16% minder dan mannen, in 2014 was dit 10%. In het bedrijfsleven is het verschil in deze periode gedaald van 22% naar 20%. Om het verschil in beloning te bepalen, zonder naar de samenhang met de diverse achtergrondkenmerken te kijken, wordt het gemiddelde bruto-uurloon gebruikt. Dit verschilt voor beide sectoren. De gemiddelde lonen voor mannen en vrouwen zijn hoger bij de overheid (€ 26 voor mannen en € 24 voor vrouwen) dan in het bedrijfsleven (respectievelijk € 21 en € 17). Zonder rekening te houden met achtergrondkenmerken verdienen jonge vrouwen gemiddeld meer dan hun mannelijke collega's in dezelfde leeftijd. Bij oudere werknemers is het andersom. Bij de overheid ligt de leeftijd waarop mannen meer verdienen dan vrouwen hoger dan in het bedrijfsleven. In 2014 verdienden vrouwen bij de overheid vanaf 36 jaar minder dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. In het bedrijfsleven lag het omslagpunt bij 30 jaar. Dat jonge vrouwen een hoger uurloon hebben dan jonge mannen hangt voor een groot deel samen met het feit dat jonge vrouwen gemiddeld hoger opgeleid zijn dan jonge mannen. Bij oudere werknemers (vanaf 45 jaar) is het opleidingsniveau onder mannen hoger dan onder vrouwen en gaan bovendien factoren als werkervaring en beroepsniveau een grotere rol spelen. Qua aantallen en salarissen domineert de oudere groep nog altijd de totale werknemerspopulatie. Over alle leeftijden heen lijken vrouwen bij de overheid bezig te zijn met een inhaalslag. In 2008 verdiende een 50-jarige vrouw daar gemiddeld nog 20% minder dan een mannelijke collega van vijftig jaar. In 2014 was dit loonverschil gedaald tot 13%. Een dergelijke inhaalslag geldt in mindere mate ook voor vrouwen in het bedrijfsleven. Daar daalde het verschil in deze periode van 30% naar 27%. Bron: CBS, 23-11-2016

 • Concrete plannen hebben en werkzaamheden verrichten


  Startende ondernemers moeten concrete plannen hebben en werkzaamheden verrichten om aannemelijk te maken dat zij winst uit onderneming gaan genieten.

  Een startende ondernemer heeft in 2011 activiteiten verricht die verband houden met het opzetten van een informatieportaal en/of een vergelijkswebsite. In zijn aangifte heeft de startende ondernemer daarmee verband houdende kosten in mindering gebracht. Deze aangifte is door de inspecteur gecorrigeerd. Volgens de inspecteur zijn de verrichte activiteiten geen onderneming. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden kunnen activiteiten slechts een bron van inkomen vormen als redelijkerwijs te verwachten is dat daarmee voordeel zal worden behaald. De startende ondernemer geeft aan dat het uiteindelijk zijn bedoeling was winst uit onderneming te behalen door een website op te zetten die subjectieve en objectieve rechtseconomische waarderingen in de keuze voor een rechtsbijstandsverlener betrekt. Daar het idee volgens hem een spirituele goudmijn is, moet hij daarmee prudent omspringen en kan hij zijn plannen niet publiek maken, omdat anders anderen er met zijn idee vandoor gaan. Dat is ook één van de redenen dat zijn plannen tot op heden niet tot ontwikkeling zijn gekomen en dat er vooralsnog geen omzet is behaald. Het hof vindt dat de startende ondernemer niet aannemelijk heeft gemaakt dat bij de start in 2011 redelijkerwijs te verwachten viel dat hij met zijn activiteiten op enig tijdstip voordeel zou behalen. De plannen en de feitelijk in 2011 en later verrichte werkzaamheden zijn daarvoor te weinig concreet gemaakt. Ook het feit dat de startende ondernemer een vacature-website voor de horeca heeft opgezet, werkt niet in zijn voordeel. Het is namelijk niet duidelijk welk verband die website heeft met de plannen van de startende ondernemer. Deze vacature-website is daadwerkelijk opgezet en heeft, zoals de startende ondernemer heeft laten zien, in de maand eindigend met 26 juli 2014 137 bezoekers in 238 sessies gehad. Dat zegt echter weinig over het in het jaar 2011 met deze activiteiten redelijkerwijs te verwachten voordeel. Bovendien heeft deze vacature-website nog nimmer omzet opgeleverd en is niet duidelijk op welke wijze in 2011 redelijkerwijs was te verwachten dat of hoe deze website kan bijdragen aan het behalen van voordeel door de startende ondernemer met de aangegeven activiteiten. Het hof ziet dan ook geen enkele reden om de uitspraak van de rechtbank niet te handhaven. De aanslag blijft in stand. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 1-11-2016

 • Werkgevers laten veel subsidies voor werknemers onbenut


  De kennis over sociale regelingen en subsidies is bij veel organisaties beperkt. Hierdoor lopen werkgevers veel overheidssubsidies voor werknemers mis.

  Uit onderzoek van Willis Towers Watson onder ruim 700 Nederlandse organisaties met meer dan 250 werknemers blijkt dat bij vier op de tien organisaties de kennis van sociale regelingen en subsidies waar zij een beroep op kunnen doen beperkt is. Slechts een kleine 10% geeft aan precies te weten welke regelingen er bestaan. Wanneer organisaties zich willen verdiepen in de beschikbare regelingen en mogelijkheden, loopt een groot deel vast. Een derde heeft namelijk geen idee waar zij deze informatie kunnen vinden. Ook vindt bijna de helft van de bedrijven (43%) dat de centrale overheid de verantwoordelijkheid moet nemen om bedrijven proactief te informeren over deze regelingen. Maar niet alleen aan de regelingenkant ontbreekt vaak de kennis, ook hebben veel werkgevers slechts een beperkt inzicht in hun eigen werknemerspopulatie. Zo weet ruim een kwart (27,3%) niet of hun bedrijf voldoet aan het quotum arbeidsbeperkten van de Participatiewet. Daarnaast weet nog eens een kwart (23,9%) niet wat deze wet is of wat het daaraan gerelateerde quotum inhoudt. Organisaties die wel gebruik maken van verschillende regelingen zijn vaak te laat met aanvragen; bijna de helft (46%) controleert pas achteraf of er regelingen zijn gemist. Hierdoor worden veel regelingen niet benut omdat een deel moet worden aangevraagd op korte termijn nadat iemand in dienst is getreden. Bron: Willis Tower Watson 21-11-2016

 • Toename aantal zzp'ers stokt


  Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) is in 2016 niet verder toegenomen. In het derde kwartaal van 2016 had 1 miljoen mensen een hoofdbaan als zzp'er. Ondanks een lichte stijging ten opzichte van het voorafgaande kwartaal, was dit het derde kwartaal opnieuw minder zzp'ers dan een jaar geleden. Dat meldt CBS.

  De laatste jaren is het aantal zzp'ers vrijwel voortdurend gestegen. Sinds het derde kwartaal van 2003 zijn er bijna 400.000 zzp'ers bijgekomen, een toename van 63%. Het aantal zelfstandigen met personeel nam in dezelfde periode met 23.000 toe. Dit jaar vlakt de toename van het aantal zzp'ers echter af. Vooral het aantal hoog opgeleide zzp'ers naam de afgelopen jaren toe: sinds 2003 een toename van 219.000. Ruim 40% van de zzp'ers zijn hoogopgeleiden. De groei bij de middelbaar opgeleide zzp'ers bedroeg 134.000. Voorheen vormden zij de grootste groep, maar nu niet meer. De kleinste groep zzp'ers betreft laagopgeleiden. Hun aantal nam ook toe, maar slechts met 33.000. Het aantal zzp'ers is de afgelopen jaren toegenomen doordat er meer starters dan stoppers waren. Het aandeel zzp'ers dat stopt, is recent echter toegenomen. In 2016 stopte per kwartaal gemiddeld 5,0% van alle zzp'ers, in 2013 was dat nog 4,1%. Het aandeel startende zzp'ers bleef in deze periode vrijwel gelijk. Dit jaar stopten per kwartaal bijna 50.000 zzp'ers. Bijna de helft ging aan de slag als werknemer, meestal met een flexibele arbeidsrelatie. Van de zelfstandigen zonder personeel die geen werknemer werden, verliet het grootste deel de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren is het aandeel zzp'ers die een baan vonden als werknemer sterker gegroeid dan het aandeel zzp'ers die stopten met werken. Bron: CBS 18-11-2016

 

over ons

wij
begrijpen cijfers,
al ruim 25 jaar

Administratiekantoor Van Helden wil mensen helpen, door hen financieel inzicht en overzicht te bieden. Dat doen we door praktische overzichten te maken en door het administratieve proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar ook door onze klanten persoonlijk te benaderen.
Onze producten en diensten sluiten daarop aan. Ons fonds steunt goede doelen en projecten die Utrecht een warm hart toedragen, zowel op sociaal als maatschappelijk gebied.

Onze visie
Van Helden bestaat al meer dan 25 jaar; een begrip in Utrecht en omgeving. Oprichter meneer Van Helden nam de tijd voor zijn klanten, zodat ze op maat advies kregen en inzicht en overzicht in hun eigen financiën. Dat is nog steeds de basis van ons bedrijf.

Wij zijn ‘de nieuwe helden’ van uw financiën. Wij hebben de overtuiging dat administratieve processen steeds makkelijker kunnen. Dat u gedeelten ook prima digitaal kunt aanleveren en daardoor ook steeds meer zelf inzicht krijgt in het proces en overzicht van uw financiën. Dat helpt u en uw bedrijf om betere strategische beslissingen te nemen.

We luisteren naar u, we denken met u mee en we zijn via diverse kanalen bereikbaar.

 

diensten

wat wij voor u kunnen betekenen

We gaan ervoor om uw boekhouding, loonadministratie, jaarcijfers, fiscale aangiften deskundig en zo efficiënt mogelijk voor u te verzorgen tegen een aantrekkelijke prijs. Ondernemen is al duur genoeg.
Doet u een deel van uw boekhouding zelf? Dan helpen we u graag met onderdelen, zoals de jaarrekening en coachen we u als u tegen problemen aanloopt of vragen hebt.

boekhouding

jaarcijfers

salaris- administratie

aangiften

fiscaal advies

boekhouding;


We werken met Exact Online. U dient uw nota’s makkelijk digitaal in en ze worden automatisch verwerkt in een handig overzicht: de balans en de winst- en verliesrekening. Op elk moment heeft u online inzage in uw boekhouding. Heeft u daarover vragen? Dan nemen wij graag de cijfers met u door.

jaarcijfers;


Als u door ons de complete boekhouding laat verzorgen, dan stellen wij ook de jaarstukken op. Deze jaarstukken zijn weer de basis voor de belastingaangifte die we voor u doen en we leveren de stukken ook aan bij de Kamer van Koophandel. Hierbij zetten wij de automatisering optimaal in om zo efficiënt mogelijk te werken.

Doet u de administratie zelf? Dan vatten wij uw boekhouding samen, we rubriceren en analyseren de cijfers en verzorgen een overzichtelijke rapportage voor u.

salarisadministratie;


We voorzien uw personeel tijdig van loonstroken, we rekenen u de gevolgen van nieuw personeel voor, zodat u de werkgeverslasten en de loonbelastingaangiften kunt inschatten.
Dit proces gaat grotendeels digitaal via uw persoonlijke, digitale omgeving.

aangiften;


Van Helden doet de aangiften voor de omzetbelasting meestal per kwartaal, de aangifte loonbelasting maandelijks en de inkomstenbelasting jaarlijks. Voor een BV doen we jaarlijks de aangifte voor de vennootschapsbelasting.
Ons uitgangspunt is, dat belasting betalen nodig is om gemeenschappelijk kosten te delen, maar dan willen we wel graag dat dat op een eerlijke manier gebeurt en verdeeld wordt.
Wij zullen de fiscale ruimte die er is, dan ook benutten en zo nodig met de belastingdienst de discussie aangaan als er onterecht wordt afgeweken van onze aangifte.

fiscaal advies;


Ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor fiscaal advies, daarvoor is het niet nodig dat wij ook uw boekhouding of jaarstukken verzorgen. Wij zien het als onze taak om u zo goed mogelijk te adviseren als we bij uw boekhouding fiscale aspecten tegenkomen.

Mocht u fiscale vragen hebben, dan beantwoorden we die graag. Binnenkort kunt u kiezen uit verschillende abonnementsvormen wat betreft fiscaal advies en fiscale begeleiding.

 

van helden fonds

Van Helden fonds: wat wij teruggeven

 

vraag & antwoord

wat is uw vraag?

1

hoe gaat Van Helden in de praktijk te werk?

We maken met u een afspraak bij ons op kantoor of bij u. We hechten eraan dat er een klik is tussen adviseur en klant. Zijn we het eens over het werk en de kosten? Dan maken we vervolgafspraken over oa. de frequentie van rapportages en deadlines van de belastingen.

2

waar kan ik inloggen om mijn cijfers in te voeren?

Dat kan hier: Exact Online

Let op:
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte. Ook als deze door uw boekhouder is verzorgd en daarin fouten zijn gemaakt.

3

wie is er aansprakelijk voor de aangifte?

Het is onze taak de aangifte deskundig en zorgvuldig te behandelen.
De klant blijft altijd inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.

4

wat kan ik zelf aan de administratie doen?

U kunt uw hele administratie zelf doen in een eigen boekhoudpakket en ook gebruik maken van Exact Online. Daar kunt u ook facturen aanmaken die direct in de boekhouding worden gezet. Dat bespaart u invoerkosten.

5

met welke boekhoud- pakketten werken jullie?

We werken met King en Exact Online. Daar werken we al heel lang mee. Dit is een degelijk pakket waarop de boekhouding op professionele wijze kan worden gevoerd. Het werkt snel, geeft goed overzicht en financieel inzicht.

6

werkt Van Helden ook samen met derden?

Ons kantoor werkt samen met kleine en grote accountantsbureaus waar het gaat om accountantsverklaringen of complexere fiscale vraagstukken.

7

wat kost het om jullie in te huren?

* Kleine administratie inclusief aangifte btw: vanaf € 50 pm
* Loonadministratie: vanaf € 20 pm
* Jaarrekening of jaarstukken belastingdienst: vanaf € 500 pj
* Belastingaangifte ondernemer: vanaf € 175

8

zijn er minder kosten bij meer diensten?

Bij een combinatie van onze diensten kunnen we efficiënter werken, zodat onze totaalprijs vanaf € 100 per maand kan worden aangeboden.
Dat hangt vooral af van de hoeveelheid en aard van de mutaties in de boekhouding.

9

wanneer moeten mijn aangiften zijn ingediend?

De maand na elk kwartaal moet de aangifte omzetbelasting zijn ingediend en betaald, uiterlijk voor 1 april. Aangiften vennootschapsbelasting uiterlijk voor 1 juni het jaar erop. Als belastingconsulent hebben we de mogelijkheid om gespreid de aangiftes in te dienen.

10

..of
stel
zelf een
vraag

 
 

contact

u vindt ons in utrecht

 

Van Helden B.V.
Othellodreef 45
3561 GS Utrecht

030 262 56 90
info@vanheldenbv.nl

volg ons:

contactformulier

nieuwsbrief ontvangen?

download algemene voorwaarden © van Helden b.v. 2016