nieuws

 • Fiscale verzamelwet aangenomen


  Of Belastingplan 2016 door de Eerste Kamer straks wordt aangenomen is nog onzeker, maar een aantal andere fiscale wijzigingen - die waren opgenomen in de Fiscale verzamelwet 2015 - gaan in ieder geval wel door. Op 24 november deed de Eerste Kamer het wetsvoorstel als hamerstuk af.

  Oorspronkelijk was het de bedoeling dat in de Fiscale verzamelwet 2015 al enkele vereenvoudigingen zouden worden opgenomen. Omdat deze maatregelen echter sterk samenhangen met de vereenvoudiging van het belastingstelsel hebben voorstellen de Fiscale verzamelwet niet gehaald. Wel bevat het wetsvoorstel dan nu is aangenomen, naast enkele technische en redactionele wijzigingen, ook een aantal andere inhoudelijk aanpassingen: De nihilwaardering van de personeelslening komt te vervallen (tenzij het een lening betreft voor de aanschaf van een (elektrische)fiets). Het rentevoordeel dat de werknemer geniet is belast loon. Aanwijzing als eindheffingsbestanddeel (werkkostenregeling) is niet mogelijk. Er hoeft geen verrekening in de IB meer plaats te vinden voor door Luxemburg geheven bronheffing omdat Luxemburg sinds 1 januari 2015 automatisch informatie verstrekt over banktegoedhouders. De houdsterverliesregeling wordt aangepast naar aanleiding van enkele arresten van de Hoge Raad. Verliezen geleden in het jaar van aanvang en beëindiging van de houdsteractiviteiten worden weer als houdsterverlies aangemerkt. De teruggaafregeling BPM bij export wordt aangescherpt: alleen nog een BPM-teruggaaf als het geëxporteerde motorrijtuig duurzaam is ingeschreven in een ander land van de EU/EER. Het nihiltarief in de MRB voor personenauto's met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer (per 1 januari 2016) geldt ook voor bestelauto's, motorrijtuigen en andere voertuigen. Bron: Eerste Kamer, 24-11-2015

 • Geen herinvoering werknemerspremie WW


  In een reactie op het SER-advies 'Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren' geeft het kabinet aan niets te zien in een herinvoering van de WW-premie voor werknemers. De SER had aangedrongen op herinvoering van een werknemerspremie WW uit het brutoloon, maar constateerde ook dat niet strookt met de Wet uniformering loonbegrip.

  In een reactie schrijft het kabinet te hechten aan de Wet uniformering loonbegrip en de daarmee bereikte vereenvoudiging. Volgens het kabinet zou een herinvoering van de werknemerspremie leiden tot administratieve lastenverzwaring voor werkgevers. Ook zou dit gevolgen hebben voor de koopkracht van werkenden en niet-werkenden en voor de lastenontwikkeling van bedrijven. Het kabinet concludeert dat er geen mogelijkheid is om invulling te geven aan de in het Sociaal Akkoord afgesproken wens dat indien sociale partners meer de regie over de WW krijgen, het op den duur ook passend is om de publiek gefinancierde WW fifty-fifty te gaan betalen. Ook de aanbevelingen van de SER om te komen tot een lastendekkende Awf-premie neemt het kabinet niet over. De SER wilde een lastendekkende premie op basis van langjarige gemiddelde. Ook het kabinet wil een stabiele premie, maar kijkt hierbij naar het gehele lasten- en premiebeeld en niet enkel naar de AWf-premie. Het kabinet wil de mogelijkheid open houden om zo nodig verschuivingen aan te brengen tussen en binnen de verschillende lastensoorten voor ondernemers dan wel om lastenverlichting te bereiken. scheiding tussen premies en uitgaven WW juist de conjunctuurdempende werking die de SER voor ogen heeft bij deze aanbeveling. Om deze redenen kan het kabinet deze aanbeveling niet overnemen. Wel wil het kabinet de sociale partners meer betrekken bij de jaarlijkse premievaststelling en het daarbij via de Stichting van de Arbeid om een zwaarwegend advies vragen. Bron: Min SZW 24-11-2015

 • Private aanvulling WW: aanbevelingen voor decentrale cao-partijen


  In een brief aan de decentrale cao-partijen gaat de Stichting van de Arbeid nader in op de private aanvulling WW/WGA in cao's. De Stichting van Arbeid streeft ernaar dat medio volgend jaar een landelijke uitvoeringsorganisatie operationeel zal zijn. De premie voor de aanvulling zal voor rekening zijn voor de werknemers.

  Omdat het UWV door het kabinet niet in staat wordt gesteld de uitvoering van een private aanvullende WW en WGA op zich te nemen, heeft de Stichting met verschillende organisaties gesproken om te kijken of zij interesse hebben om een landelijke uitvoering op zich te nemen. Op basis van uitgebrachte offertes is besloten met twee organisaties verder in gesprek te gaan. Uiteindelijk moet hier één organisatie uitrollen waarmee de Stichting verder wil gaan. Met het UWV zal tevens afstemming plaatsvinden over de gegevensuitwisseling ten behoeve van de premievaststellingen en voor de naadloze aansluiting van de private op wettelijke uitkeringen. De verwachting is dat vanaf 1 maart 2016 de eerste overeenkomsten tussen cao-partijen en de uitvoeringsorganisatie getekend kunnen worden. Medio volgend jaar zal dan de landelijke uitvoeringsorganisatie operationeel kunnen zijn (de eerste uitkeringen vinden pas in de loop van 2017 plaats). De Stichting van de Arbeid beveelt cao-partijen aan om hun afspraken door de uiteindelijk te kiezen landelijke organisatie uit te laten voeren. Maar het staat hun ook vrij om te kiezen voor bijvoorbeeld het eigenrisicodragerschap of voor het onderbrengen van de afspraak bij een nauw aan de sector of bedrijf gelieerde uitvoeringsorganisatie. De afspraak in het Sociaal akkoord was een 50/50-verdeling van de premies voor zowel de wettelijk als private aanvulling WW. Nu dit niet mogelijk is gebleken, hebben de sociale partners in de Stichting van de Arbeid afgesproken dat de werkgevers de premies voor het wettelijk deel zullen dragen en de werknemers de premies van het private deel voor hun rekening zullen nemen. Overigens blijft de Stichting van de Arbeid voor de toekomst wel naar een 50/50-verdeling van zowel het wettelijke als private deel streven. De Stichting van de Arbeid roept cao-partijen op om op korte termijn de volgende stappen te nemen: maken van een concrete afspraak over reparatie van opbouw en duur WW en WGA; daar waar sprake is van een procesafspraak deze nader concretiseren; de in te houden premies (te verhalen op het nettoloon) overeenkomen; een keuze maken voor een uitvoeringsorganisatie. Aanbevolen wordt om de afspraken afzonderlijk van de reguliere cao vast te leggen en daarbij uit te gaan van een langere looptijd dan die van de reguliere cao. Bron: Stichting van de Arbeid 24-11-2015

 • Loon naar werken?


  Met enige regelmaat wordt in procedures het standpunt ingenomen dat een betaling - bijvoorbeeld een ontslagvergoeding - geen loon is, omdat er geen verrichte arbeid tegenover staat. Zo ook onlangs in een procedure tot aan de Hoge Raad.

  De zaak betrof een werknemer die met de werkgever een vaststellingsovereenkomst had gesloten om de financiële gevolgen van de beëindiging van zijn dienstbetrekking te regelen. In de vaststellingsovereenkomst staat onder meer dat de werkgever een bedrag van € 85.000 bruto opgenomen als vergoeding van immateriële schade. De werkgever heeft over dit bedrag loonbelasting/premie volksverzekeringen ingehouden. De werknemer gaat hiertegen in bezwaar en beroep, maar heeft zowel bij Hof Arnhem-Leeuwarden als de Hoge Raad geen succes. De Hoge Raad geeft aan dat voor de vraag of sprake is van loon uit dienstbetrekking van belang is of er een causaal verband is met de dienstbetrekking. Het gaat er dus niet om of de betaling een beloning vormt voor de verrichte arbeid. Van loon is dus - in beginsel - al sprake wanneer de betaling uit dienstbetrekking wordt genoten. Ook een vergoeding voor psychisch leed, dat inherent is aan de afwikkeling van de dienstbetrekking, behoort dus tot het loon. De Hoge Raad blijft dus de lijn hanteren dat de dienstbetrekking de bron van loon is, niet de arbeid. Bron: HR 20-11-2015

 • Meer keuze bij premiepensioenovereenkomst


  Deelnemers aan een premiepensioenregeling of een kapitaalovereenkomst krijgen meer mogelijkheden om te kiezen voor een variabel, risicodragend pensioen. Bij de Tweede Kamer is het Wetsvoorstel variabele pensioenuitkering ingediend dat dit moet regelen.

  Deelnemers aan een premiepensioenregeling moeten nu uiterlijk op de pensioendatum het opgebouwde vermogen omzetten in een levenslange vaste pensioenuitkering. Vanwege het afdekken van het langlevenrisico en fluctuaties in de marktrente brengen verzekeraars hiervoor hoge kosten in rekening die ten koste gaan van de pensioenuitkering. Het wetsvoorstel beoogt deelnemers aan een premieovereenkomst of een kapitaalovereenkomst de keuzemogelijkheid te bieden van een variabel, risicodragend pensioen. Als de deelnemer hiervoor kiest, varieert zijn pensioen na de pensioendatum mee met het beleggingsrisico, de ontwikkeling van de levensverwachting en het gerealiseerde resultaat op sterfte. Door het wegvallen van de garanties van de pensioenuitvoerder kan een groter deel van het vermogen in zakelijke waarden worden belegd en kunnen dergelijke beleggingen ook na de pensioendatum worden voortgezet. Het wetsvoorstel betreft de uitwerking van de Hoofdlijnennota optimalisering wettelijk kader voor premieovereenkomsten naar aanleiding van het onderzoek Optimalisering overgang van opbouw- naar uitkeringsfase en de inrichting daarvan in premie- en kapitaalovereenkomsten. Dit onderzoek wees uit dat het inbouwen van meer flexibiliteit kan leiden tot betere pensioenresultaten bij aanvaardbare risico's. De deelnemer krijgt met het wetsvoorstel de mogelijkheid een eigen afweging te maken tussen zekerheid en risico. De mogelijkheid om voor een variabele uitkering te kiezen, biedt hen de keuze voor een - ten opzichte van nu - risicovoller pensioen. Wel zijn in het wetsvoorstel aanvullende maatregelen opgenomen die te grote schommelingen in het pensioen moeten voorkomen. Bron: Min SZW 23-11-2015

 • Onderzoek naar afschaffen blauwe envelop


  De Nationale ombudsman overweegt een onderzoek naar het afschaffen van de blauwe envelop. Sinds de Belastingdienst is gestart met het digitale berichtenverkeer - en dus minder per post verstuurd - zou het aantal klachten bij de Ombudsman zijn toegenomen.

  Volgens berichten in de Telegraaf zouden half november al 300 klachten over dit onderwerp bij de Ombudsman zijn binnengekomen. De ouderenbonden (Unie KBO, ANBO en PCOB) hebben zelfs een speciaal meldpunt ingericth: ­www.dagblauweenvelop.nl, waar al 500 reacties zijn binnengekomen. En dat voordat de bonden ruchtbaarheid hebben gegeven aan het meldpunt in hun papieren media. Al eerder heeft de Ombudsman aan de bel getrokken bij overheidsinstanties die alleen nog maar via het digitale kanaal bereikbaar waren. Volgens de Ombudsman dienen ze een alternatief te bieden. De Kamerleden Omtzigt (CDA) en Schouten (ChristenUnie) hebben naar aanleiding van de klachten die bij de ouderenbonden binnenkwamen inmiddels vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. Bron: De Telegraaf, 21-11-2015

 • Meer mensen beschikbaar; werkloosheid neemt toe


  Doordat meer mensen, die eerder niet actief waren op de arbeidsmarkt, de afgelopen drie maanden naar werk zijn gaan zoeken zonder direct een baan te vinden, is de werkloosheid toegenomen. Het aantal werkenden bleef vrijwel gelijk waardoor de werkloosheid in deze periode met gemiddeld 4.000 per maand toenam. In oktober was 6,9% van de beroepsbevolking werkloos. Het aantal werklozen ligt met 616.000 nog wel onder het niveau van januari toen de werkloosheid weer ging dalen

  Oktober 2015 telde 421.000 lopende WW-uitkeringen, 5.000 meer dan in september en vrijwel evenveel als in oktober vorig jaar. Het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar nam met 8,1% relatief het sterkst toe. De toename bij de jongeren kan grotendeels verklaard worden door de stijging vanuit seizoengevoelige sectoren zoals de horeca en de landbouw, waar jongeren sterk vertegenwoordigd zijn. Onder 55-plussers nam het aantal uitkeringen met 0,6% slechts licht toe in oktober. De werkloosheid is de afgelopen drie maanden zowel onder jongeren als onder mensen van 45 jaar en ouder toegenomen. Was in juli nog 11,3% van de jongeren werkloos, in oktober is dit gestegen tot 11,6%. Bij 45-plussers was er een toename van 6,4 naar 6,6%. Voor beide groepen is dit percentage vrijwel gelijk aan dat van januari. Van de 25- tot 45-jarigen was 5,4% werkloos in oktober. In januari was dat nog 6,1%. Daarna daalde het tot 5,4% in juli en sindsdien is het op hetzelfde niveau gebleven. In Nederland wonen 12,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. In oktober had 65,4% van hen betaald werk, oftewel 8,3 miljoen mensen. Het gaat hierbij om 4,5 miljoen mannen en 3,8 miljoen vrouwen. Sinds januari zijn er 21.000 mensen met betaald werk bijgekomen. Daarnaast waren er 616.000 mensen werkloos in oktober. De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 4.000 per maand toegenomen. In het half jaar daarvoor nam de werkloosheid nog met gemiddeld 7.000 per maand af. Mannen zijn iets vaker werkloos dan vrouwen. De overige 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar behoren niet tot de beroepsbevolking: zij hadden geen baan, maar waren tegelijkertijd niet op zoek of niet direct beschikbaar. Buiten de beroepsbevolking zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid. UWV verstrekte tot en met oktober dit jaar 478.000 nieuwe WW-uitkeringen, 4,4% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Aan jongeren tot 25 jaar werden ruim 13% minder nieuwe uitkeringen verstrekt, terwijl onder 55-plussers het aantal nieuwe uitkeringen juist met bijna 10% toenam. UWV ziet in de meeste sectoren een daling van het aantal nieuwe uitkeringen. Uitzondering is de sector vervoer en opslag met een stijging van bijna 12%. Bron: CBS 19-11-2015

 • Ondernemende stichting kon recht op aftrek voorbelasting niet hard maken


  Een stichting die fondsen werft voor voedselbanken heeft volgens de rechtbank als hoofdactiviteit een activiteit die niet in het economisch verkeer plaatsvindt. Weliswaar ontplooit de stichting ook ondernemingsactiviteiten, maar omdat niet aannemelijk is gemaakt dat daaraan enige voorbelasting is toe te rekenen, kon deze niet in aftrek worden gebracht.

  Een stichting zamelt fondsen in voor een andere stichting waarbij meerdere voedselbanken zijn aangesloten. Een van de activiteiten bestaat uit het businessplan 'één voor voedsel' waarbij gasten van restaurants een donatie kunnen doen van € 1 per couvert. Deelnemende restaurants worden onder meer vermeld op een website en een communicatiepakket . De verwachting is dat 'Eén voor voedsel' als een keurmerk zal gaan werken en dit uiteindelijk om marketingtechnische redenen een argument zal zijn om mee te doen. Daartegenover staat wel dat de deelnemende restaurants een fee moeten betalen. Tijdens een pilot in het eerste jaar is de korting voor de restaurants echter 100%. In 2014 volgt een nieuwe pilot met een korting van 80% op de fee van € 8,33 per maand. In 2013 ontvangt de stichting € 334 aan donaties van de restaurants. Daarnaast ontvangt zijn nog twee donaties van € 25.000 en € 45.000, onder andere van de stichting van voedelsbanken. Hiermee zijn de projectkosten en algemene kosten gefinancierd. De stichting is aanvankelijk niet als ondernemer voor de btw aangemerkt, maar na de inspecteur over haar activiteiten hebben ingelicht wordt de stichting toch als btw-ondernemer aangemerkt. Vervolgens doet de stichting over de tijdvakken april tot en met september 2013 aangifte, met verzoeken om teruggave van in totaal € 5.833. Vervolgens beoordeelt de inspecteur opnieuw het ondernemerschap en komt tot de conclusie dat hier geen sprake van is. De verleende teruggaven worden ongedaan gemaakt met naheffingsaanslagen. Volgens de rechtbank ontplooit de stichting verschillende activiteiten: ontwikkeling van het fondsenwervingsproject en de feitelijk uitvoering ten behoeve van de voedselbanken en activiteiten ten behoeve van de restaurants. Daarbij zijn de fondsenwervende activiteiten de hoofdactiviteit. Vast staat dat in 2013 ontvangen donaties geen vergoeding waren voor een verleende dienst. Anders dan de inspecteur is de rechtbank wel van mening dat de stichting economische activiteiten verricht ten behoeve van de restaurants. Het doel is weliswaar fondsenwerving, maar er is ook sprake van prestaties tegen vergoeding. Deze waren in het begin echter nog gering. Omdat er sprake is van zowel economische als niet-economische activiteiten moet de aan de stichting in rekening gebrachte voorbelasting in beginsel worden gesplitst in een deel waarvoor aftrek bestaan en een deel waar geen recht voor aftrek voor bestaat en in geval van de algemene kosten pro rata. Omdat echter geen inzicht is gegeven in de precieze aard van de aan de stichting geleverde goederen en diensten en evenmin in het gebruik ten dienste van de economische en niet-economische prestaties, heeft de inspecteur terecht in de onderhavige tijdvakken geen aftrek van voorbelasting toegestaan. Bron: Rb. Gelderland 12-11-2015

 • Alarmeringsdienst deelt niet in medische vrijstelling


  De door een zorgverlener opgezette alarmeringsdienst deelt niet in de medische vrijstelling voor de overige door de zorgverlener verleende zorg. Volgens Rechtbank Noord-Nederland is er geen sprake van een samengestelde prestatie. Ook is de dienst op zichzelf niet aan te merken als een dienst waarvoor de medische vrijstelling van toepassing is.

  Een zorgaanbieder (ouderenzorg) heeft een alarmeringsdienst opgezet en meent voor die dienst aanspraak te kunnen maken op de medische vrijstelling. Tegen de op aangifte betaalde omzetbelasting gaat de aanbieder in bezwaar. De alarmeringsdienst bestaat eruit dat cliënten in het kader van extramurale zorg een alarmcentrale kunnen bellen waar een deskundige centralist beoordeelt welke vervolgzorg er moet worden verleend. Voor de alarmeringsdienst betalen cliënten behalve eenmalige aansluitkosten maandelijks een vergoeding. Indien er daadwekelijk ter plaatse zorg wordt verleend, wordt hiervoor apart een bedrag in rekening gebracht. Bij zorgverlening langer dan een uur wordt een bedrag in rekening gebracht conform het NZA-tarief. Volgens de aanbieder is de alarmeringsdienst onlosmakelijk verbonden met de daarop volgende vrijgestelde zorg zodat ook hiervoor de medische vrijstelling van toepassing is. Mocht het oordeel zijn dat de alarmeringsdienst geen onderdeel uitmaakt van de verleende zorg, dan stelt de aanbieder dat het op zichzelf een vrijgestelde dienst is op grond van artikel 11, lid 1 letter f dan wel g van de Wet OB. De inspecteur is het hier niet mee eens: het betreft volgens hem een dienst die losstaat van de eventueel te verlenen zorg en ook als zelfstandige dienst is de medische vrijstelling op grond van artikel 11, lid 1 letter f ofl g van de Wet OB niet van toepassing. Of er sprake is van één prestatie, waardoor de alarmeringsdienst deelt in de medische vrijstelling, is volgens de rechtbank afhankelijk van de vraag op er sprake is van één prestatie, waarbij een of meer bijkomende prestaties delen in het fiscale lot van de hoofdprestatie. Een prestatie is bijkomend als deze voor de klanten geen doel op zich is, doch een middel is om de hoofdprestatie zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daarvan is volgens de rechtbank geen sprake. De dienstverlening van de zorgaanbieder bestaat - ook bezien vanuit de afnemer - uit meerdere elementen (alarmeringsdienst, daaropvolgende zorgverlening), waarvan niet gezegd kan worden dat het één samengestelde prestatie betreft. De alarmeringsdienst kan worden afgenomen zonder dat de afnemer ook zorg afneemt. De aangeboden dienst is dus 'los' verkrijgbaar. Ook is er volgens de rechtbank voor de alarmeringsdienst op zich geen vrijstelling van toepassing omdat de alarmeringsdienst kan worden gezien als een dienst in het kader van personenalarmering waarvoor geen de btw-vrijstelling geldt. Dat de alarmcentrale bemand wordt door BIG-geregistreerde verpleegkundigen doet hier niet aan af. Meer subsidiair had de zorgverlener geëist dat dat voor de verleende alarmeringsdienst voorbelasting in aftrek kan worden gebracht. Aan die eis geeft de rechtbank wel gehoor. Bron: Rb. Noord-Nederland 24-09-2015 (publ. 10-11-2015)

 • Quotum dreigt voor vrouwen in topfuncties


  Op grond van de Wet bestuur en toezicht moeten ruim 4900 vennootschappen in ons land uiterlijk eind 2015 in zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen minstens 30% vrouwen (én mannen) zitting hebben. Uit de laatste cijfers blijkt dat slechts een klein deel van de bedrijven dat streefcijfer haalt. Minister Bussemaker verlengt daarom de maatregel tot 2020.

  Het aantal vrouwen in de raden van bestuur is sinds de invoering van de Wet bestuur en toezicht in 2013 licht gestegen, van 7,4% naar 9,6% eind vorig jaar. Het aantal vrouwelijke commissarissen steeg van 9,8% naar 11,2%. Het aantal bedrijven dat het streefcijfer van ten minste 30% heeft gehaald, steeg wat de betreft de raden van bestuur van 9,3% naar 14,2% en voor de raden van commissarissen van 14,7% naar 17,8%. Om de bedrijven nog één laatste kans te geven, verlengt Bussemaker de maatregel nu tot 2020. Dan moet minstens 20% van de topfunctionarissen vrouw zijn. Als dat niet gehaald wordt, voert de minister een verplicht quotum van 30% in, inclusief boetes voor ondernemingen die ook dan nog onvoldoende vrouwen in topfuncties hebben. Volgend jaar of uiterlijk in het voorjaar van 2017 maakt Bussemaker de balans op, 'om te zien of we op de goede koers zitten voor 2019'. Bron: Min OCW 16-11-2015

 

over ons

wij
begrijpen cijfers,
al ruim 25 jaar

Administratiekantoor Van Helden wil mensen helpen, door hen financieel inzicht en overzicht te bieden. Dat doen we door praktische overzichten te maken en door het administratieve proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar ook door onze klanten persoonlijk te benaderen.
Onze producten en diensten sluiten daarop aan. Ons fonds steunt goede doelen en projecten die Utrecht een warm hart toedragen, zowel op sociaal als maatschappelijk gebied.

Onze visie
Van Helden bestaat al meer dan 25 jaar; een begrip in Utrecht en omgeving. Oprichter meneer Van Helden nam de tijd voor zijn klanten, zodat ze op maat advies kregen en inzicht en overzicht in hun eigen financiën. Dat is nog steeds de basis van ons bedrijf.

Wij zijn ‘de nieuwe helden’ van uw financiën. Wij hebben de overtuiging dat administratieve processen steeds makkelijker kunnen. Dat u gedeelten ook prima digitaal kunt aanleveren en daardoor ook steeds meer zelf inzicht krijgt in het proces en overzicht van uw financiën. Dat helpt u en uw bedrijf om betere strategische beslissingen te nemen.

We luisteren naar u, we denken met u mee en we zijn via diverse kanalen bereikbaar.

 • Menno den Oude


  Directeur Van Helden BV
  Voorzitter Van Helden fonds

  STUUR E-MAIL >

  “ Het administratieproces is maar een proces. Dat moet zo makkelijk en efficiënt mogelijk. Cijfers in een overzicht gaan pas echt leven. Dan zie je ondernemers opbloeien als ik het gesprek met ze aanga. Daar doe ik het voor.”
 • Jan Willem Brouwer


  Belastingadviseur
  gespecialiseerd in het kleinbedrijf
  (van ZZP-ers tot en met BV’s met holdingstructuren)

  STUUR E-MAIL >

  “Als ervaren adviseur help ik met veel plezier ondernemers en oud-ondernemers met hun jaarcijfers en belastingzaken. Diverse bedrijven heb ik in de loop der tijd zien opbloeien. Ik streef ernaar de klant hierbij bedrijfsmatig en fiscaal te begeleiden zonder de indruk te wekken op de ondernemersstoel plaats te nemen. Uiteindelijk blijft het een advies.”
 • Luc Limburg


  Administratieconsulent
  voornamelijk werkzaam bij cliënten op locatie om aldaar boekhoudingen te verzorgen

  STUUR E-MAIL >

  “Graag werk ik op locatie bij klanten omdat ik het liefst dicht bij de klant sta om zo goed mogelijk invulling te geven aan de opdracht. Ik werk vooral voor fondsenwervende instellingen en vermogensfondsen.”
 • Ilona Pieneman


  Secretarieel en administratief medewerker

  “Ik ben ooit als stagiaire begonnen en het beviel me hier zo, dat ik nooit meer ben weggegaan. Ik ga graag mee met de huidige ict-vernieuwingen. Zo heb ik een online dossier voor diverse relaties ingericht, zodat ze altijd hun laatste loonstrookjes en loonaangiften kunnen downloaden.”
 

diensten

wat wij voor u kunnen betekenen

We gaan ervoor om uw boekhouding, loonadministratie, jaarcijfers, fiscale aangiften deskundig en zo efficiënt mogelijk voor u te verzorgen tegen een aantrekkelijke prijs. Ondernemen is al duur genoeg.
Doet u een deel van uw boekhouding zelf? Dan helpen we u graag met onderdelen, zoals de jaarrekening en coachen we u als u tegen problemen aanloopt of vragen hebt.

boekhouding

jaarcijfers

salaris- administratie

aangiften

fiscaal advies

boekhouding;


We werken met Exact Online. U dient uw nota’s makkelijk digitaal in en ze worden automatisch verwerkt in een handig overzicht: de balans en de winst- en verliesrekening. Op elk moment heeft u online inzage in uw boekhouding. Heeft u daarover vragen? Dan nemen wij graag de cijfers met u door.

jaarcijfers;


Als u door ons de complete boekhouding laat verzorgen, dan stellen wij ook de jaarstukken op. Deze jaarstukken zijn weer de basis voor de belastingaangifte die we voor u doen en we leveren de stukken ook aan bij de Kamer van Koophandel. Hierbij zetten wij de automatisering optimaal in om zo efficiënt mogelijk te werken.

Doet u de administratie zelf? Dan vatten wij uw boekhouding samen, we rubriceren en analyseren de cijfers en verzorgen een overzichtelijke rapportage voor u.

salarisadministratie;


We voorzien uw personeel tijdig van loonstroken, we rekenen u de gevolgen van nieuw personeel voor, zodat u de werkgeverslasten en de loonbelastingaangiften kunt inschatten.
Dit proces gaat grotendeels digitaal via uw persoonlijke, digitale omgeving.

aangiften;


Van Helden doet de aangiften voor de omzetbelasting meestal per kwartaal, de aangifte loonbelasting maandelijks en de inkomstenbelasting jaarlijks. Voor een BV doen we jaarlijks de aangifte voor de vennootschapsbelasting.
Ons uitgangspunt is, dat belasting betalen nodig is om gemeenschappelijk kosten te delen, maar dan willen we wel graag dat dat op een eerlijke manier gebeurt en verdeeld wordt.
Wij zullen de fiscale ruimte die er is, dan ook benutten en zo nodig met de belastingdienst de discussie aangaan als er onterecht wordt afgeweken van onze aangifte.

fiscaal advies;


Ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor fiscaal advies, daarvoor is het niet nodig dat wij ook uw boekhouding of jaarstukken verzorgen. Wij zien het als onze taak om u zo goed mogelijk te adviseren als we bij uw boekhouding fiscale aspecten tegenkomen.

Mocht u fiscale vragen hebben, dan beantwoorden we die graag. Binnenkort kunt u kiezen uit verschillende abonnementsvormen wat betreft fiscaal advies en fiscale begeleiding.

 

van helden fonds

Van Helden fonds: wat wij teruggeven

 

vraag & antwoord

wat is uw vraag?

1

hoe gaat Van Helden in de praktijk te werk?

We maken met u een afspraak bij ons op kantoor of bij u. We hechten eraan dat er een klik is tussen adviseur en klant. Zijn we het eens over het werk en de kosten? Dan maken we vervolgafspraken over oa. de frequentie van rapportages en deadlines van de belastingen.

2

waar kan ik inloggen om mijn cijfers in te voeren?

Dat kan hier: Exact Online

Let op:
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte. Ook als deze door uw boekhouder is verzorgd en daarin fouten zijn gemaakt.

3

wie is er aansprakelijk voor de aangifte?

Het is onze taak de aangifte deskundig en zorgvuldig te behandelen.
De klant blijft altijd inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.

4

wat kan ik zelf aan de administratie doen?

U kunt uw hele administratie zelf doen in een eigen boekhoudpakket en ook gebruik maken van Exact Online. Daar kunt u ook facturen aanmaken die direct in de boekhouding worden gezet. Dat bespaart u invoerkosten.

5

met welke boekhoud- pakketten werken jullie?

We werken met King en Exact Online. Daar werken we al heel lang mee. Dit is een degelijk pakket waarop de boekhouding op professionele wijze kan worden gevoerd. Het werkt snel, geeft goed overzicht en financieel inzicht.

6

werkt Van Helden ook samen met derden?

Ons kantoor werkt samen met kleine en grote accountantsbureaus waar het gaat om accountantsverklaringen of complexere fiscale vraagstukken.

7

wat kost het om jullie in te huren?

* Kleine administratie inclusief aangifte btw: vanaf € 50 pm
* Loonadministratie: vanaf € 20 pm
* Jaarrekening of jaarstukken belastingdienst: vanaf € 500 pj
* Belastingaangifte ondernemer: vanaf € 175

8

zijn er minder kosten bij meer diensten?

Bij een combinatie van onze diensten kunnen we efficiënter werken, zodat onze totaalprijs vanaf € 100 per maand kan worden aangeboden.
Dat hangt vooral af van de hoeveelheid en aard van de mutaties in de boekhouding.

9

wanneer moeten mijn aangiften zijn ingediend?

De maand na elk kwartaal moet de aangifte omzetbelasting zijn ingediend en betaald, uiterlijk voor 1 april. Aangiften vennootschapsbelasting uiterlijk voor 1 juni het jaar erop. Als belastingconsulent hebben we de mogelijkheid om gespreid de aangiftes in te dienen.

10

..of
stel
zelf een
vraag

 
 

contact

u vindt ons in utrecht

 

Van Helden B.V.
Othellodreef 45
3561 GS Utrecht

030 262 56 90
info@vanheldenbv.nl

volg ons:

contactformulier

nieuwsbrief ontvangen?

download algemene voorwaarden © van Helden b.v. 2015