nieuws

 • Onderhandelingsresultaat cao kleinmetaal


  Na vijf onderhandelingsrondes is er eind vorige week een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao's kleinmetaal. De cao is van toepassing voor de volgende sectoren: het Carrosseriebedrijf, Goud- en Zilvernijverheid, Isolatiebedrijf, Metaalbewerkingsbedrijf en het Technisch Installatiebedrijf.

  Voor de werknemers in de kleinmetaal is een cao afgesproken met een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 mei 2019. Gedurende die looptijd worden de lonen in totaal met 4,16% verhoogd. De eerste loonsverhoging is in augustus van dit jaar (1,75%), daarna volgt nog een verhoging per 1 januari 2018 (0,35%), per 1 juli 2017 (1,75%) en per 1 januari 2019 (0,31%). Met de wijziging van de wet minimumloon (verlaging leeftijdsgrens volwassen minimumloon naar 22 jaar) zal per 1 juli 2017 ook de schaal voor 22-jarigen uit de cao verdwijnen. Verder is een belangrijke afspraak in de cao het zogenoemde generatiepact. Dit generatiepact biedt vanaf 1 januari 2018 werknemers van 62 jaar en ouder de mogelijkheid korter te werken tegen inlevering van deel salaris, maar met behoud van volledige pensioenopbouw. Werknemers hebben hierbij de keuze uit drie varianten voor werken - salaris - pensioenopbouw: 60-80-100, 70-85-100 of 80-90-100. Een werknemer die gebruik maakt van de regeling levert zijn leeftijdsdagen in. Bron: CNV Vakmensen 21-04-2017

 • Verzuimboeten Vpb, wanneer matiging?


  Per 1 januari 2016 is het matigingsbeleid voor verzuimboeten inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting komen te vervallen. Tegelijkertijd zijn de praktische werkafspraken Belastingdienst daarover ingetrokken. Een recent WOB-verzoek maakt duidelijk in welke situatie nu een beroep kan worden gedaan op matiging van de boete.

  In het WOB-verzoek is gevraagd of er sprake is van een nieuwe werkinstructie. De staatssecretaris laat weten dat dit niet het geval is. Ook is er volgens de staatssecretaris geen nieuw beleid op grond waarvan tot matiging wordt overgegaan. Medewerkers van de Belastingdienst hebben wel in 2016 een jurisprudentieoverzicht ontvangen dat betrekking heeft op de matiging van verzuimboeten. Dit memo heeft de staatssecretaris in verband met het WOB-verzoek openbaar gemaakt. Uit het memo blijkt dat er de laatste jaren vrijwel geen uitspraken verschenen zijn over matiging van verzuimboeten voor de inkomstenbelasting. Het memo geeft een overzicht van relevante hofuitspraken over de matiging van verzuimboeten vennootschapsbelasting waarbij de strafverminderende omstandigheden met het bedrag van de gematigde verzuimboete worden getoond. Deze hofuitspraken geven het volgende beeld: bij een samenstel van strafverminderende omstandigheden wordt vaak gematigd naar € 500. Daarbij leiden de volgende vier omstandigheden vaak tot matiging: (1) geringe termijnoverschrijding (van maximaal 10 dagen), (2) eerste verzuim, (3) kleine, met eenmanszaak vergelijkbare, Vpb-plichtige en (4) slechte financiële positie of beperkte draagkracht. Als een belanghebbende in zijn bezwaarschrift één van de vier hiervoor genoemde omstandigheden aannemelijk maakt, wordt in ieder geval matiging overwogen (halvering van standaardboete). Als een belanghebbende in zijn bezwaarschrift twee of meer van de vier hiervoor genoemde omstandigheden aannemelijk maakt, wordt matiging naar ongeveer € 500 overwogen. Bron: MvF 18-04-2017

 • Minder secretaresses, meer accountants


  De arbeidsmarkt voor mensen met een economisch-administratief beroep krimpt. Dit geldt vooral voor functies op laag of middelbaar niveau, zoals administratief medewerkers, secretariaatsmedewerkers en receptionisten. Het aantal administratieve krachten op dit niveau daalde tussen 2013 en 2016 met bijna 39.000 (-5%). Met name onder secretaresses is de banenkrimp sterk. Daar staat tegenover dat de vraag naar hoger administratief personeel - bijvoorbeeld hypotheekadviseurs of registeraccountants - aantrekt.

  In totaal hebben circa anderhalf miljoen mensen in Nederland werkzaam een economisch-administratief beroep. Ruim de helft daarvan heeft een functie op lager of middelbaar niveau. De krimp in deze functies komt vooral door automatisering en digitalisering. Eind maart 2017 verstrekte UWV ongeveer 95.000 WW-uitkeringen aan mensen met een economisch-administratief beroep. Ruim een kwart wordt verstrekt aan laagopgeleiden, terwijl deze groep slechts 13% uitmaakt van het aantal werkzame krachten. Tussen 2013 en 2016 nam het aantal secretariële banen met 11.000 af (-19%). Ook is de rol van de secretaresse de afgelopen jaren veranderd en wordt het takenpakket verbreed met bijvoorbeeld werkzaamheden op het gebied van HRM, eventmanagement of financiën. Door de veranderingen in de functie en door de banenkrimp is het momenteel lastig voor werkzoekende secretaresses om werk te vinden. Kansrijke overstapmogelijkheden liggen veelal buiten het administratieve werkveld, zoals op het terrein van klantcontact, marketing of arbeidsbemiddeling. De vraag naar administratief personeel op hbo- of wo-niveau neemt juist toe. Controle van gegevens, analytische vaardigheden en advies aan klanten zijn zaken die niet volledig geautomatiseerd kunnen worden. Er is met name veel vraag naar hypotheekadviseurs, assistent-accountants en -controllers en registeraccountants. Bron: UWV 20-04-2017

 • Modernisering cao Supermarkten: voorstel tussenbaan


  Een van de uitkomsten van het overleg over modernisering van de supermarkt-cao is de introductie van een zogenoemde 'tussenbaan', een arbeidsovereenkomst van vier jaar die de werkgevers flexibiliteit biedt en het ook aantrekkelijk maakt om te investeren in de medewerkers.

  Het voorstel van een tussenbaan betreft een arbeidsovereenkomst voor vier jaar. In die vier jaar wordt de medewerker ondersteund in de ontwikkeling met daarbij passende opleidingen. De inspanningen zijn gericht op doorgroei richting andere sectoren als de zorg of dienstverlening of binnen de levensmiddelensector. De tussenbaan maakt het voor werkgevers aantrekkelijk te investeren in medewerkers. Die blijven immers vier jaar. Aan de andere kant biedt deze tussenvorm de werkgevers ook de gewenste flexibiliteit. Volgens CNV Vakmensen blijft de vaste baan belangrijk en is het niet de bedoeling dat de tussenbaan - de bond spreekt liever van doorgroeibaan - als vervanging komt voor de vaste baan. Het Vakcentrum (werkgevers) geeft aan dat de tussenbaan het gat kan vullen tussen de bijbaan en de vaste baan. Door deze drie loopbaanpaden te onderscheiden kunnen volgens het Vakcentrum ook de arbeidsvoorwaarden op maat worden ingevuld. De 'tussenbaan' zou met name een oplossing kunnen bieden voor het in dienst nemen van carrière-switchers, herintreders, re-integreerders of ouderen. Bron: Vakcentrum 14-04-2017; CNV Vakmensen 18-04-2017

 • Transitievergoeding voor ontslagen zorgverleenster


  Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden is de arbeidsovereenkomst tussen een zorgverleenster en een PGB-houder weliswaar een bijzondere arbeidsovereenkomst, maar dit verhindert niet dat bij beëindiging van de overeenkomst vanwege de 'werkgever' een transitievergoeding verschuldigd kan zijn. Het is niet aan de rechter om hier in een eventuele omissie te voorzien.

  Een zorgverleenster verleent sinds december 2006 verschillende vormen van zorg aan een particulier. Haar salaris wordt betaald vanuit het PGB van de cliënt en rechtstreeks door de Svb aan de zorgverleenster betaald. Vanaf januari 2010 is de zorgverlening schriftelijk vastgelegd in een zorgovereenkomst/arbeidsovereenkomst. November 2015 ontstaat er een conflict tussen beiden, waarna de hulpverleenster de woning verlaat. Volgens de cliënt neemt zij ontslag. Volgens de hulpverleenster is hiervan geen sprake, is er over beëindiging van de werkzaamheden geen overeenstemming en moet het loon worden doorbetaald. Het geschil wordt voorgelegd aan de kantonrechter die op verzoek van de cliënt de arbeidsovereenkomst beëindigt, maar geen transitievergoeding toekent, omdat dit volgens de kantonrechter onredelijk zou zijn. In hoger beroep bij Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de hulpverleenster echter meer succes: het hof kent haar een transitievergoeding van € 3.467 netto toe. Het hof onderkent dat de arbeidsovereenkomst in dit geval anders is dan een reguliere arbeidsovereenkomst. Om aanspraak te kunnen maken op het PGB moet de zorgvrager de zorgverlener als werknemer in dienst moeten nemen (in plaats van met deze een overeenkomst van opdracht te sluiten). Echter de wetgever heeft geen aanleiding gezien om voor dergelijke arbeidsovereenkomsten een uitzondering te maken op de transitievergoeding. Indien daadwerkelijk sprake mocht zijn van een omissie, dan ligt het op de weg van de wetgever om daar (alsnog) in te voorzien. Het gaat de rechtsvormende taak van de rechter te buiten om daarover te oordelen. Verder oordeelt het hof dat niet was gebleken dat het betalen van de transitievergoeding voor de PGB-houder, ook niet eventueel in termijnen, onmogelijk is. In ieder geval komt uit die gegevens niet naar voren dat hij op één lijn gesteld zou kunnen met een werkgever op wie de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is (art. 7:673c lid 1 BW). Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 22-03-2017

 • Aanmaning vereist voor omkering bewijslast


  Voor omkering van de bewijslast is onder meer vereist dat de belastingplichtige een aanmaning heeft ontvangen. Heeft hij deze niet ontvangen, dan ook geen omkering van de bewijslast.

  Een dga heeft verzuimd aangiften IB over de jaren 2011- 2013 in te dienen. De inspecteur heeft de aanmaning verzonden naar het woonadres van de dga, maar deze stelt geen aanmaning te hebben ontvangen. De dga had een adreswijziging doorgegeven en het had de fiscus bekend moeten zijn dat de herinnering voor het doen van aangifte en de aanmaning naar het adres van diens gemachtigde moesten worden verzonden. De inspecteur stelt de aangifte IB 2011 ambtshalve vast en legt tevens een verzuimboete op. Rechtbank Zeeland-West-Brabant volgt de dga in zijn standpunt dat de aanmaning hem niet heeft bereikt. Ook al was deze naar het woonadres van de dga gestuurd, dit was niet het adres dat de dga had doorgegeven. Het hof volgt echter wel de inspecteur. Het hof oordeelt dat de vereiste aangifte niet is gedaan indien vast staat dat de dga is uitgenodigd tot het doen van aangifte en deze vervolgens niet tijdig aangifte heeft gedaan. Het is volgens het hof niet vereist dat de man tevens is aangemaand tot het doen van aangifte. Volgens de Hoge Raad is dit oordeel echter onjuist: het hof heeft miskend dat aanmaning tot het doen van aangifte nodig is voor omkering en verzwaring van de bewijslast. Bron: HR 14-04-2017

 • Eerste kwartaal 2017 hogere loonafspraken in cao-overleg


  De loonafspraken in het cao-overleg liepen in de eerste drie maanden van 2017 met een gemiddelde van 1,59% iets op vergeleken met 2016. In januari (1,69%) en maart (1,63%) waren de maandgemiddelden iets hoger, in februari daarentegen juist iets lager (1,47%) dan de 1,5% van vorig jaar.

  Ondanks de lichte stijging noemt werkgeversvereniging AWVN de loonontwikkeling nog steeds 'verstandig'. Cao-onderhandelaars laten zich volgens AWVN in de meeste gevallen leiden door de draagkracht van de sector of het bedrijf waarvoor zij onderhandelen en door het principe dat het geld eerst verdiend moet worden voordat het kan worden uitgegeven. In 2017 zijn tot dusver loonafspraken gemaakt die tussen sectoren uiteenlopen van ruim onder 1% tot bijna 2%. In maart kwamen 10 nieuwe cao's tot stand. In 2017 lopen in totaal 411 cao's af voor 2,75 miljoen werknemers. Inmiddels is 19% van de in 2017 aflopende cao's vernieuwd. Onder deze afgesloten cao's vallen 570.000 werknemers. Bron: AWVN, 12 april 2017

 • Transavia-cao niet voor FNV-leden


  De rechter heeft FNV gelijk gegeven in een procedure die door de bond was aangespannen tegen Transavia. Eind 2015 sloot het bedrijf voor het grondpersoneel een cao. FNV tekende de cao als enige bond niet. De bond was het niet met de 'verslechteringen' eens, waaronder het verlies van zes vrije dagen.

  De rechter oordeelde dat in het geval van het Transavia grondpersoneel de andere vakbonden niet voldoende representatief zijn om namens de FNV-leden een cao af te sluiten. Volgens FNV-bestuurder Boufangacha is dit een bijzondere uitspraak 'die belangrijk is voor andere sectoren waar cao's worden afgesloten met verslechteringen zonder de FNV'. Hij wijst onder meer op de onlangs afgesloten cao voor schilders, waar de grote bonden buitenspel stonden en de werkgevers met LBV tot een akkoord kwamen. De rechter oordeelde dat de FNV-leden erop mogen vertrouwen dat hun vakbond de cao voor hen afsluit. De twee kleinere bonden zijn volgens de rechter niet representatief om cao-afspraken te kunnen maken namens de leden van de FNV, dat veruit de grootste vakbond is bij Transavia. Inmiddels zijn er nieuwe cao-onderhandelingen gestart bij Transavia, waaraan ook de FNV weer deelneemt. Bron: FNV 11-04-2017

 • Woning met bedrijfshal: ondernemingsvermogen?


  Een woning, waarvan 6% van de oppervlakte voor de onderneming wordt gebruikt, kan volgens Hof Arnhem-Leeuwarden als ondernemingsvermogen worden aangemerkt omdat de woning dienstbaar is aan die onderneming.

  De zaak betrof de vennoten van een bouwbedrijf, een VOF, die in 2009 een woning met bedrijfshal, garage, carport, weiland, erf, tuin, ondergrond en aan- en toebehoren kopen. De bedrijfshal ligt achter de woning en is toegankelijk via de oprijlaan naast de woning. Eén kamer in de woning (zo'n 6% van de oppervlakte van de woning) wordt gebruikt als kantoor voor de onderneming. Nadat de inspecteur het verzoek van de bouwondernemer om de woning als keuzevermogen aan te merken heeft afgewezen, activeert de ondernemer in zijn aangifte IB 2010 de woning als ondernemingsvermogen op de balans van de VOF. Dit wordt door de inspecteur gecorrigeerd. Uit de jurisprudentie blijkt dat voor de vermogensetikettering in het algemeen de wil van de belanghebbende zoals die in zijn boekhouding of op andere wijze tot uiting is gekomen beslissend is, tenzij daardoor de grenzen der redelijkheid worden overschreden. Een ondernemerswoning behoort, uitgezonderd bijzondere omstandigheden, naar zijn aard in fiscale zin tot het privévermogen van een ondernemer. Een woning kan binnen de grenzen der redelijkheid tot het ondernemingsvermogen worden gerekend als het gebruik van de woning op enigerlei wijze dienstbaar is aan die onderneming. Hof Arnhem-Leeuwarden vindt dat de bouwondernemer overtuigend heeft aangegeven dat de woning op enigerlei wijze dienstbaar is geweest aan de onderneming. Doorslaggevend is hierbij dat de kantoorruimte in de woning vanaf het moment van de aankoop van de woning ten behoeve van de onderneming is gebruikt, en dat door de ligging van de woning en de bedrijfshal op één perceel door de ondernemer sinds de aankoop toezicht kan worden gehouden op de bedrijfsmiddelen, -activiteiten en het personeel aldaar. Dat in het kantoor mogelijk af en toe andere (gezinsgerelateerde) activiteiten plaatsvinden, is onvoldoende om die ruimte niet (meer) als dienstbaar aan de onderneming aan te merken. Het hof houdt er verder rekening mee dat sprake is geweest van een zogenaamde koppelaankoop (woning en bedrijfshal op hetzelfde perceel met slechts één toegangsweg). De ondernemer heeft al eens eerder geprobeerd enkel de bedrijfshal te kopen, maar die aankoop ging uiteindelijk niet door omdat de toenmalige eigenaar van de woning geen recht van overpad wilde verlenen. Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 21-03-2017

 • Minder ontslagaanvragen bij UWV door WWZ


  Het UWV heeft in 2016 40% procent minder ontslagaanvragen afgewikkeld dan het jaar daarvoor. Dit komt door de aantrekkende economie, maar ook door de in 2015 ingevoerde Wet werk en zekerheid. Dat blijkt uit het jaarverslag van het UWV dat op 11 april werd gepresenteerd.

  Het UWV verwerkte vorig jaar 22.300 ontslagaanvragen. Een jaar eerder waren dat er nog 37.000, waarvan het leeuwendeel afgehandeld werd onder het oude recht. De WWZ trad in juli 2015 in werking. Een deel van de afname in het aantal ontslagaanvragen wordt veroorzaakt door wijziging in het ontslagrecht. Veel vaker zouden nu werkgevers en werknemers proberen er samen uit te komen. Om hoeveel gevallen het gaat, is niet door het UWV onderzocht. De ervaringen bij het UWV stroken met die van arbeidsrechtadvocaten. Zij zagen eerder al dat ook de kantonrechter minder ontslagaanvragen binnenkrijgt, omdat werkgevers en werknemers vaker zelf schikken. Het UWV krijgt ook minder ontslagaanvragen binnen voor werknemers die twee jaar of langer ziek zijn. In het jaarverslag schrijft de uitkeringsinstantie dat dat komt doordat werkgevers ook voor ziekte vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid een ontslagvergoeding moeten betalen. Om dat te voorkomen, houdt een aantal werkgevers het dienstverband liever slapend. Vorig jaar verwerkte het UWV 3100 ontslagaanvragen wegens ziekte; twee jaar eerder, voor de invoering van de WWZ, waren dat er 4500. Bron: SConline 12-04-2017

 

over ons

wij
begrijpen cijfers,
al ruim 25 jaar

Administratiekantoor Van Helden wil mensen helpen, door hen financieel inzicht en overzicht te bieden. Dat doen we door praktische overzichten te maken en door het administratieve proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar ook door onze klanten persoonlijk te benaderen.
Onze producten en diensten sluiten daarop aan. Ons fonds steunt goede doelen en projecten die Utrecht een warm hart toedragen, zowel op sociaal als maatschappelijk gebied.

Onze visie
Van Helden bestaat al meer dan 25 jaar; een begrip in Utrecht en omgeving. Oprichter meneer Van Helden nam de tijd voor zijn klanten, zodat ze op maat advies kregen en inzicht en overzicht in hun eigen financiën. Dat is nog steeds de basis van ons bedrijf.

Wij zijn ‘de nieuwe helden’ van uw financiën. Wij hebben de overtuiging dat administratieve processen steeds makkelijker kunnen. Dat u gedeelten ook prima digitaal kunt aanleveren en daardoor ook steeds meer zelf inzicht krijgt in het proces en overzicht van uw financiën. Dat helpt u en uw bedrijf om betere strategische beslissingen te nemen.

We luisteren naar u, we denken met u mee en we zijn via diverse kanalen bereikbaar.

 

diensten

wat wij voor u kunnen betekenen

We gaan ervoor om uw boekhouding, loonadministratie, jaarcijfers, fiscale aangiften deskundig en zo efficiënt mogelijk voor u te verzorgen tegen een aantrekkelijke prijs. Ondernemen is al duur genoeg.
Doet u een deel van uw boekhouding zelf? Dan helpen we u graag met onderdelen, zoals de jaarrekening en coachen we u als u tegen problemen aanloopt of vragen hebt.

boekhouding

jaarcijfers

salaris- administratie

aangiften

fiscaal advies

boekhouding;


We werken met Exact Online. U dient uw nota’s makkelijk digitaal in en ze worden automatisch verwerkt in een handig overzicht: de balans en de winst- en verliesrekening. Op elk moment heeft u online inzage in uw boekhouding. Heeft u daarover vragen? Dan nemen wij graag de cijfers met u door.

jaarcijfers;


Als u door ons de complete boekhouding laat verzorgen, dan stellen wij ook de jaarstukken op. Deze jaarstukken zijn weer de basis voor de belastingaangifte die we voor u doen en we leveren de stukken ook aan bij de Kamer van Koophandel. Hierbij zetten wij de automatisering optimaal in om zo efficiënt mogelijk te werken.

Doet u de administratie zelf? Dan vatten wij uw boekhouding samen, we rubriceren en analyseren de cijfers en verzorgen een overzichtelijke rapportage voor u.

salarisadministratie;


We voorzien uw personeel tijdig van loonstroken, we rekenen u de gevolgen van nieuw personeel voor, zodat u de werkgeverslasten en de loonbelastingaangiften kunt inschatten.
Dit proces gaat grotendeels digitaal via uw persoonlijke, digitale omgeving.

aangiften;


Van Helden doet de aangiften voor de omzetbelasting meestal per kwartaal, de aangifte loonbelasting maandelijks en de inkomstenbelasting jaarlijks. Voor een BV doen we jaarlijks de aangifte voor de vennootschapsbelasting.
Ons uitgangspunt is, dat belasting betalen nodig is om gemeenschappelijk kosten te delen, maar dan willen we wel graag dat dat op een eerlijke manier gebeurt en verdeeld wordt.
Wij zullen de fiscale ruimte die er is, dan ook benutten en zo nodig met de belastingdienst de discussie aangaan als er onterecht wordt afgeweken van onze aangifte.

fiscaal advies;


Ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor fiscaal advies, daarvoor is het niet nodig dat wij ook uw boekhouding of jaarstukken verzorgen. Wij zien het als onze taak om u zo goed mogelijk te adviseren als we bij uw boekhouding fiscale aspecten tegenkomen.

Mocht u fiscale vragen hebben, dan beantwoorden we die graag. Binnenkort kunt u kiezen uit verschillende abonnementsvormen wat betreft fiscaal advies en fiscale begeleiding.

 

van helden fonds

Van Helden fonds: wat wij teruggeven

 

vraag & antwoord

wat is uw vraag?

1

hoe gaat Van Helden in de praktijk te werk?

We maken met u een afspraak bij ons op kantoor of bij u. We hechten eraan dat er een klik is tussen adviseur en klant. Zijn we het eens over het werk en de kosten? Dan maken we vervolgafspraken over oa. de frequentie van rapportages en deadlines van de belastingen.

2

waar kan ik inloggen om mijn cijfers in te voeren?

Dat kan hier: Exact Online

Let op:
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte. Ook als deze door uw boekhouder is verzorgd en daarin fouten zijn gemaakt.

3

wie is er aansprakelijk voor de aangifte?

Het is onze taak de aangifte deskundig en zorgvuldig te behandelen.
De klant blijft altijd inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.

4

wat kan ik zelf aan de administratie doen?

U kunt uw hele administratie zelf doen in een eigen boekhoudpakket en ook gebruik maken van Exact Online. Daar kunt u ook facturen aanmaken die direct in de boekhouding worden gezet. Dat bespaart u invoerkosten.

5

met welke boekhoud- pakketten werken jullie?

We werken met King en Exact Online. Daar werken we al heel lang mee. Dit is een degelijk pakket waarop de boekhouding op professionele wijze kan worden gevoerd. Het werkt snel, geeft goed overzicht en financieel inzicht.

6

werkt Van Helden ook samen met derden?

Ons kantoor werkt samen met kleine en grote accountantsbureaus waar het gaat om accountantsverklaringen of complexere fiscale vraagstukken.

7

wat kost het om jullie in te huren?

* Kleine administratie inclusief aangifte btw: vanaf € 50 pm
* Loonadministratie: vanaf € 20 pm
* Jaarrekening of jaarstukken belastingdienst: vanaf € 500 pj
* Belastingaangifte ondernemer: vanaf € 175

8

zijn er minder kosten bij meer diensten?

Bij een combinatie van onze diensten kunnen we efficiënter werken, zodat onze totaalprijs vanaf € 100 per maand kan worden aangeboden.
Dat hangt vooral af van de hoeveelheid en aard van de mutaties in de boekhouding.

9

wanneer moeten mijn aangiften zijn ingediend?

De maand na elk kwartaal moet de aangifte omzetbelasting zijn ingediend en betaald, uiterlijk voor 1 april. Aangiften vennootschapsbelasting uiterlijk voor 1 juni het jaar erop. Als belastingconsulent hebben we de mogelijkheid om gespreid de aangiftes in te dienen.

10

..of
stel
zelf een
vraag

 
 

contact

u vindt ons in De Bilt

 

Van Helden B.V.
Dorpsstraat 128
3732 HL De Bilt

030 262 56 90
info@vanheldenbv.nl

volg ons:

contactformulier

nieuwsbrief ontvangen?

download algemene voorwaarden © van Helden b.v. 2017