nieuws

 • Geen tewerkstellingsvergunning voor Roemeense schilders


  Hebt u nog een lopende boetezaak in verband met de tewerkstelling van Roemeense, Bulgaarse of Kroatische werknemers? Dan kunt u hoop putten uit een recente uitspraak van Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Deze rechtbank oordeelde dat een tewerkstellingsvergunning niet nodig was.

  Een particulier had in 2013 schilderwerkzaamheden aan zijn woning laten uitvoeren door twee Roemeense arbeidskrachten die hij via een aannemer had ingeschakeld. Op dat moment was op basis van de overgangsregeling voor Roemeense werknemers nog een tewerkstellingsvergunning verplicht. Zowel de aannemer als de woningeigenaar beschikten niet over een tewerkstellingsvergunning voor de Roemeense schilders. Na een controle door de Inspectie SZW krijgt de eigenaar een boete van € 9.000 opgelegd, die hij met succes aanvecht bij de rechter. Hij verwijst onder meer op het toetredingsverdrag met Roemenië. Daarin is weliswaar bepaald dat lidstaten in het kader van een overgangsregeling de vrije toegang tot de arbeidsmarkt voor Roemeense werknemers gedurende een bepaalde periode mogen beperken, maar ook dat aan werknemers die onderdaan zijn van een van de lidstaten voorrang wordt gegeven boven werknemers die onderdaan van een derde land zijn. En zo'n derde land waarvan de inwoners vrij toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt was snel gevonden door een uitspraak van 24 december 2014 van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State bepaalde toen dat op basis van een oud handelsverdrag met Japan Japanners geen tewerkstellingsvergunning nodig hadden. En omdat de toetredingsverdragen van onder ander Roemenië en Bulgarije een begunstigingsclausule bevatten die volgens de Europese rechter zo moet worden uitgelegd dat voor werknemers uit die landen minstens dezelfde voorwaarden moeten gelden als voor werknemers uit derde landen, komt de rechter van Rechtbank Zeeland-West-Brabant tot de conclusie dat voor de Roemeense werknemers geen tewerkstellingsvergunning mocht worden geëist. Het boetebesluit wordt vernietigd. Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 24-07-2015

 • Lagere premielasten in 2016


  UWV verwacht voor 2016 lagere premielasten voor werkgevers. Werkgevers kunnen een lagere WW-sectorpremie tegemoet zien, terwijl de premies voor de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet vrijwel stabiel blijven.

  Als gevolg van het economisch herstel neemt het aantal WW-uitkeringen dit jaar naar verwachting af tot 420.000 en naar minder dan 400.000 eind 2016. Hierdoor dalen de uitkeringslasten voor de WW-uitkering van € 6,9 miljard in 2014 naar € 6,2 miljard in 2016. Het herstel is het duidelijkst zichtbaar in de sectoren bouw, zakelijke dienstverlening, metaal, uitzendbedrijven en detailhandel. In andere sectoren (o.a. zorg, financiële dienstverlening) gaan echter juist banen verloren en stijgen de WW-lasten. Per saldo zal de WW-sectorpremie die werkgevers betalen volgend jaar dalen. De lastendekkende sectorpremie bedraagt volgend jaar 1,77%, 0,39 procentpunt lager dan nu. De premies voor de WGA en Ziektewet blijven volgend jaar vrijwel stabiel. Voor de WGA en de Ziektewet kunnen werkgevers kiezen tussen verzekering via UWV of eigenrisicodrager worden. UWV verwacht volgend jaar een marktaandeel van UWV van 56% bij de WGA en 64% bij de Ziektewet. Bron: UWV 1-07-2015

 • Zorg voor een adequate zaakwaarneming


  Verblijft u voor langere tijd in het buitenland, zorg dan voor een adequate zaakwaarneming. Een beroep op langdurig verblijf elders in geval van een termijnoverschrijding bij het indienen van bijvoorbeeld een bezwaar wordt doorgaans niet geaccepteerd, zo bleek onlangs weer bij een zaak voor Hof Amsterdam.

  Een inwoner van Amsterdam dient op 5 november 2013 een bezwaarschrift in tegen een WOZ-beschikking met dagtekening 28 februari 2013. Ruim dus na de bezwaartermijn van zes weken. Op 7 november verklaart de inspecteur van de gemeente het bezwaar niet-ontvankelijk vanwege termijnoverschrijding. Het bezwaar is namelijk ingediend ruim na de wettelijke bezwaartermijn van zes weken. De man gaat in beroep, maar ook de rechter is van oordeel dat het ingediende bezwaar wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk is. Daar niet is betwist dat de WOZ-beschikking is ontvangen, loopt de bezwaartermijn van 1 maart 2013 tot en met 11 april 2013. Bij de rechtbank voert de man aan dat hij in 2013 119 dagen in het buitenland verbleef, maar dat leidt niet tot een ander oordeel. Van iemand die voor langere tijd in het buitenland verblijft, mag worden verwacht dat hij zijn zaken tijdens zijn afwezigheid op adequate wijze door een derde laat behartigen. Zorgt men daar niet, dan zijn de gevolgen hiervan voor eigen risico, aldus de rechtbank. Bij het hof probeert de man het nog met het argument dat hij al eerder een bezwaarschrift had ingediend, maar daar is heffingsambtenaar niets van bekend en ook de man zelf kan geen kopie van dit eerdere bezwaarschrift overleggen. Het hof kan niet anders dan tot de conclusie komen dat er geen sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding en sluit zich aan bij het standpunt van de rechtbank over de adequate zaakwaarneming. Bron: Hof Amsterdam 4-06-2015 (publ. 29-07-2015)

 • Geen VAR-winst voor dieven en draaien tomaten


  Wil een zelfstandige als ondernemer worden aangemerkt, dan moet er ook echt sprake zijn van zelfstandige werkzaamheden die voor eigen rekening en risico worden verricht en waarbij men ondernemersrisico loopt.

  Een man heeft in 2011 een VAR-wuo (winst uit onderneming) aangevraagd. Bij de omschrijving van zijn werkzaamheden vermeldt hij: 'agrarische sector werkzaamheden tomatenteelt'. Na een bedrijfsbezoek herziet de inspecteur deze VAR-wuo echter in een VAR-loon, waar de man geen bezwaar tegen aantekent. In de twee jaren daarna werkt hij via uitzendbureaus, maar in 2014 probeert hij weer als ondernemer te worden aangemerkt en vraagt hij opnieuw een VAR-winst aan. Zijn werkzaamheden omschrijft hij nu als het 'dieven en draaien tomatenkwekerij in de agrarische sector'. De man krijgt echter een VAR-loon. Nu gaat hij wel in bezwaar en beroep. Maar ook bij de rechter vangt de man bot. De rechtbank overweegt dat volgens vaste jurisprudentie sprake is van een zelfstandig uitgeoefend beroep, als de werkzaamheden zelfstandig en voor eigen rekening en risico worden verricht en de belastingplichtige daarbij ondernemersrisico loopt. Daarvan is in dit geval echter geen sprake: zijn opdrachtgever legt hem tot in detail verplichtingen op met betrekking tot de werkzaamheden (aantal te dieven en draaien planten, kleding, gebruik materialen van opdrachtgever, enz.) en hij draagt geen verantwoordelijkheid voor het eindproduct en loopt ter zake daarvan ook geen risico. Ook is er geen sprake van investeringen. Integendeel, hij gebruikt slechts de materialen die hem door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. De stelling van de man dat hij in tegenstelling tot werknemers in loondienst geen ontslagbescherming geniet, brengt de rechter niet tot een ander oordeel. Dat maakt nog niet dat er sprake is van ondernemerschap. Bron: Rb. Den Haag 7-05-2015 (publ.13-07-2015)

 • Digitaal procederen: let op de ontvangstbevestiging


  Dient u digitaal een beroep in bij de rechtbank, let dan goed op de ontvangstbevestiging. Aan alle ingediende documenten wordt een nummer gekoppeld. Ontbreekt een nummer op de ontvangstbevestiging, dan is dit document niet ingediend.

  Een belastingplichtige dient zelf bij de rechtbank digitaal een beroep in tegen een besluit van de inspecteur. De belastingplichtige meent hierbij het beroepschrift en het bestreden besluit te hebben ingestuurd. Op de ontvangstbevestiging wordt echter alleen het beroepsschrift vermeld. Omdat het bestreden besluit ontbrak heeft de rechtbank, nadat een herstelmogelijkheid was geboden, het beroep niet-ontvankelijk verklaard. In een daarop volgende verzetprocedure stelt de gemachtigde dat het bestreden besluit door zijn cliënt wel degelijk bij het digitaal indienen van het beroepschrift digitaal is meegestuurd. Ter onderbouwing hiervan overlegt hij een ontvangstbevestiging van het digitaal ingediende document. De rechter ziet hierin echter geen aanleiding om anders te oordelen. De ontvangstbevestiging vermeldt welke documenten digitaal bij de rechtbank zijn ingediend. Aan elk digitaal ingediend document wordt een documentnummer gekoppeld. De ontvangstbevestiging vermeldt echter één documentnummer dat gekoppeld is aan het beroepschrift, zijnde het beroepschrift zelf. Uit de ontvangstbevestiging blijkt dus niet dat het bestreden besluit als digitaal document is ingediend. Daarnaast is de gemachtigde bij aangetekende brief van 2 oktober 2014 al meegedeeld dat het beroepschrift niet aan de voorwaarden voldeed omdat het bestreden besluit niet was ingediend. De vermelde termijn van vier weken om dit te herstellen heeft hij zonder reactie voorbij laten gaan. Het verzet is volgens de rechter ongegrond en het beroep is terecht niet-ontvankelijk verklaard. Rb. Den Haag 17-02-2015 (publ. 10-07-2015)

 • Seniorendagen verdwijnen uit cao's


  In ongeveer een op de drie cao's die in de afgelopen twee maanden zijn afgesloten, is de seniorendag verdwenen. Dit verlof voor oudere werknemers (vijftig jaar en ouder) is vervangen door andere regelingen of versoberd.

  Werkgeversvereniging AWVN meldt dat bij 15% van de werkgevers de seniorendagen al zijn verdwenen. De verwachting is dat dit de komende jaren zal oplopen tot 60% van de werkgevers. Veel werkgevers zien seniorendagen als een te dure regeling, die hen ervan weerhoudt ouderen aan te nemen. Bovendien leveren de vrije dagen gaten in de roosters op, die door overwerkende collega's of uitzendkrachten moeten worden opgevuld. Vorige maand spraken VVD en D66 zich al uit tegen de seniorendagen. D66-Kamerlid Van Weyenberg pleitte voor meer keuzemogelijkheden voor werknemers. Daarnaast moet er meer geld komen voor ouderen om zich te laten omscholen. Aan de andere kant van het politieke spectrum verklaarde de SP zich juist voorstander van seniorendagen. Bron: Trouw, 24-07-2015

 • Te ziek om te rijden, geen bijtelling


  Een bv die aan haar dga een auto ter beschikking had gesteld, en een niet meer dan beperkt privégebruik niet kon aantonen, komt toch onder de bijtelling uit. Volgens het hof was het aannemelijk dat de dga te ziek was om de auto privé te rijden.

  Een loodgietersbedrijf (een bv) krijgt na een boekenonderzoek naheffingsaanslagen loonheffing en boetes opgelegd over de jaren 2008 tot en met 2011. De naheffing heeft betrekking op het privégebruik door de dga van een aan hem ter beschikking gestelde bedrijfswagen. De bv is het hier niet mee eens en gaat in bezwaar en beroep. Bij de rechtbank heeft de bv hierbij geen succes: de rechter hecht geen geloof aan de stellingen dat de wagen door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt was voor vervoer van goederen of dat van privégebruik geen sprake kon zijn omdat de auto bij het bedrijf bleef. En omdat de inspecteur aannemelijk had gemaakt dat de auto ter beschikking was gesteld en een slechts beperkt privégebruik niet aan de hand van een kilometeradministratie kon worden aangetoond, bleven de naheffingsaanslagen en boetes in stand. Bij het hof heeft de bv echter meer geluk. Het hof is het wel eens met de rechtbank dat de auto aan de dga voor privédoeleinden ter beschikking was gesteld. Echter het hof hecht wel geloof aan de verklaring van de dga dat hij in onderhavige jaren aan een ernstige ziekte leed die hem het autorijden vrijwel onmogelijk maakte. De naheffingsaanslagen en boete beschikkingen worden vernietigd. Bron: Hof Den Haag 17-06-2015

 • Horeca: een eerste bedrijfs-cao


  Sinds 2014 zit de horeca zonder cao. Onlangs heeft FNV Horeca bij Pluryn een eerste bedrijfs-cao voor de horeca afgesloten.

  De cao heeft betrekking op 63 medewerkers van de Stichting Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen. Onder die stichting vallen koffiehuis en branderij Coffyn, eetcafé en cadeauwinkel BliXem, Bloesem Theehuis en Buurtmarkt Breedeweg. De afgesloten cao heeft een looptijd van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016. Onder meer is een loonsverhoging en verhoging van de loonschalen van 2% afgesproken en komt de wachtdag bij ziekte te vervallen. Verder zijn afspraken gemaakt over de jaarurensystematiek. FNV Horeca wil de komende tijd meer van dit soort cao's op maat afsluiten met individuele werkgevers. Bron: Pluryn, 22-07-2015

 • Urencriterium: reistijd voor dienstbetrekking telt toch mee


  Bij het bepalen of een ondernemer, die ook in dienstbetrekking werkt, aan het urencriterium voldoet, telt volgens Hof Den Haag ook de reistijd voor de dienstbetrekking mee. Vorig jaar oordeelde de rechtbank tegenovergesteld. Nu volgens het hof de reistijd voor de dienstbetrekking wel moet meetellen, voldoet de ondernemer niet meer aan het urencriterium.

  Om in aanmerking te komen voor enkele fiscale ondernemersfaciliteiten moet een belastingplichtige kwalificeren als ondernemer en aan het urencriterium voldoen. Dit komt er op neer dat de ondernemer minimaal 1.225 uur moet besteden aan zijn onderneming én dit moet ook meer dan 50% van zijn werkzame tijd zijn (het zogenoemde grotendeelscriterium). Een ondernemer werkt naast zijn ondernemersactiviteiten als DJ ook nog in loondienst. In 2011 werkt hij 1.316 uur in dienstbetrekking (exclusief 170 uur reistijd) en 1.335 uur (inclusief reistijd) besteedt hij aan zijn onderneming. Volgens Rechtbank Den Haag voldeed de DJ aan het urencriterium. Op grond van een arrest van de Hoge Raad tellen namelijk alle uren besteed aan werkzaamheden verricht met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming mee. Dus ook de reistijd. Maar voor de uren woon-werkverkeer in het kader van de dienstbetrekking ligt dat volgens de rechtbank anders. Deze uren maken geen onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst met de werkgever, kwalificeren niet als werktijd en worden ook niet betaald. Met dit oordeel is het hof het dus niet eens. Volgens het hof is het niet van belang of de uren woon-werkverkeer op grond van de arbeidsovereenkomst kwalificeren als werktijd waarvoor een arbeidsbeloning wordt betaald. Het oogmerk van dit woon-werkverkeer is het verrichten van werkzaamheden in dienstbetrekking, zodat de reistijd meetelt bij de toetsing aan het grotendeelscriterium. Hierdoor voldoet de DJ dus niet aan het urencriterium. Bron: Hof Den Haag 8-07-2015

 • Ex-bestuurders aansprakelijk voor forfaitaire schadevergoeding aan SNCU


  Twee ex-bestuurders van een inmiddels opgeheven uitzendbureau zijn volgens Rechtbank Den Haag terecht persoonlijk aansprakelijk gesteld voor een door de Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU) opgelegde forfaitaire schadevergoeding. De gevorderde nabetaling van loon kent de rechter echter niet toe, omdat het uitzendbureau reeds lang niet meer bestaat.

  De SNCU stelt de vier bestuurders van een inmiddels opgeheven vennootschap aan wegens niet naleving van de algemeen verbindend verklaarde cao voor Uitzendkrachten (ABU). SNCU vordert (onder meer) veroordeling op grond van bestuurdersaansprakelijkheid tot nabetaling van € 101.822 aan de werknemers die in dienst waren van het uitzendbureau in de periode van 1 juli 2009 t/m 27 maart 2011 en tot betaling van € 22.313 aan SNCU als forfaitaire schadevergoeding. Wat de eerste vordering betreft gaat de rechtbank daar niet in mee. Niet valt in te zien dat en op grond waarvan SNCU enkele jaren na het beëindigen van de onderneming alsnog een vordering zou kunnen instellen tegen de ex-bestuurders tot nabetaling aan de ex-werknemers van € 101.822 aan achterstallige cao-salarissen. Daar de vennootschap dat het uitzendbureau dreef al sinds oktober 2012 niet meer bestaat, kan zij de gevorderde nabetalingen als ex-werkgever aan haar ex-werknemers zelf niet meer doen. De tweede vordering, de forfaitaire schadevergoeding, kent de rechter echter wel toe, zij het alleen voor de twee bestuurders die in die periode al bestuurder waren. De twee andere bestuurders die in die periode geen bestuurder waren, valt volgens de rechtbank geen persoonlijk ernstig verwijt te maken. De door SNCU gevorderde schadevergoeding is gebaseerd op art. 6 van Reglement II, te vinden in de algemeen verbindend verklaarde CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche. SNCU had door een extern bureau onderzoek laten verrichten en daaruit bleek dat het uitzendbureau een aantal bepalingen van de cao voor Uitzendkrachten heeft overtreden in de periode van 2009-2011. De 'indicatieve materiële schadelast' als gevolg daarvan werd vastgesteld op € 101.822 in totaal. Naar het oordeel van de rechtbank moet daarvan per definitie een ernstig persoonlijk verwijt worden gemaakt aan de toenmalige bestuurders. Beide bestuurders zijn dan ook volgens de rechter ook hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de forfaitaire schadevergoeding, die gebaseerd is op aard, omvang en duur van de niet-naleving en de loonsom van de onderneming van de betrokken werkgever. Daar volgens de rechter het gevorderde forfaitaire bedrag van € 22.313 niet is onderbouwd, stelt de rechtbank zelf de toewijsbare forfaitaire schadevergoeding vast op € 21.000. Bron: Rb. Den Haag 1-07-2015

 

over ons

wij
begrijpen cijfers,
al ruim 25 jaar

Administratiekantoor Van Helden wil mensen helpen, door hen financieel inzicht en overzicht te bieden. Dat doen we door praktische overzichten te maken en door het administratieve proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar ook door onze klanten persoonlijk te benaderen.
Onze producten en diensten sluiten daarop aan. Ons fonds steunt goede doelen en projecten die Utrecht een warm hart toedragen, zowel op sociaal als maatschappelijk gebied.

Onze visie
Van Helden bestaat al meer dan 25 jaar; een begrip in Utrecht en omgeving. Oprichter meneer Van Helden nam de tijd voor zijn klanten, zodat ze op maat advies kregen en inzicht en overzicht in hun eigen financiën. Dat is nog steeds de basis van ons bedrijf.

Wij zijn ‘de nieuwe helden’ van uw financiën. Wij hebben de overtuiging dat administratieve processen steeds makkelijker kunnen. Dat u gedeelten ook prima digitaal kunt aanleveren en daardoor ook steeds meer zelf inzicht krijgt in het proces en overzicht van uw financiën. Dat helpt u en uw bedrijf om betere strategische beslissingen te nemen.

We luisteren naar u, we denken met u mee en we zijn via diverse kanalen bereikbaar.

 • Menno den Oude


  Directeur Van Helden BV
  Voorzitter Van Helden fonds

  STUUR E-MAIL >

  “ Het administratieproces is maar een proces. Dat moet zo makkelijk en efficiënt mogelijk. Cijfers in een overzicht gaan pas echt leven. Dan zie je ondernemers opbloeien als ik het gesprek met ze aanga. Daar doe ik het voor.”
 • Jan Willem Brouwer


  Belastingadviseur
  gespecialiseerd in het kleinbedrijf
  (van ZZP-ers tot en met BV’s met holdingstructuren)

  STUUR E-MAIL >

  “Als ervaren adviseur help ik met veel plezier ondernemers en oud-ondernemers met hun jaarcijfers en belastingzaken. Diverse bedrijven heb ik in de loop der tijd zien opbloeien. Ik streef ernaar de klant hierbij bedrijfsmatig en fiscaal te begeleiden zonder de indruk te wekken op de ondernemersstoel plaats te nemen. Uiteindelijk blijft het een advies.”
 • Luc Limburg


  Administratieconsulent
  voornamelijk werkzaam bij cliënten op locatie om aldaar boekhoudingen te verzorgen

  STUUR E-MAIL >

  “Graag werk ik op locatie bij klanten omdat ik het liefst dicht bij de klant sta om zo goed mogelijk invulling te geven aan de opdracht. Ik werk vooral voor fondsenwervende instellingen en vermogensfondsen.”
 • Ilona Pieneman


  Secretarieel en administratief medewerker

  “Ik ben ooit als stagiaire begonnen en het beviel me hier zo, dat ik nooit meer ben weggegaan. Ik ga graag mee met de huidige ict-vernieuwingen. Zo heb ik een online dossier voor diverse relaties ingericht, zodat ze altijd hun laatste loonstrookjes en loonaangiften kunnen downloaden.”
 

diensten

wat wij voor u kunnen betekenen

We gaan ervoor om uw boekhouding, loonadministratie, jaarcijfers, fiscale aangiften deskundig en zo efficiënt mogelijk voor u te verzorgen tegen een aantrekkelijke prijs. Ondernemen is al duur genoeg.
Doet u een deel van uw boekhouding zelf? Dan helpen we u graag met onderdelen, zoals de jaarrekening en coachen we u als u tegen problemen aanloopt of vragen hebt.

boekhouding

jaarcijfers

salaris- administratie

aangiften

fiscaal advies

boekhouding;


We werken met Exact Online. U dient uw nota’s makkelijk digitaal in en ze worden automatisch verwerkt in een handig overzicht: de balans en de winst- en verliesrekening. Op elk moment heeft u online inzage in uw boekhouding. Heeft u daarover vragen? Dan nemen wij graag de cijfers met u door.

jaarcijfers;


Als u door ons de complete boekhouding laat verzorgen, dan stellen wij ook de jaarstukken op. Deze jaarstukken zijn weer de basis voor de belastingaangifte die we voor u doen en we leveren de stukken ook aan bij de Kamer van Koophandel. Hierbij zetten wij de automatisering optimaal in om zo efficiënt mogelijk te werken.

Doet u de administratie zelf? Dan vatten wij uw boekhouding samen, we rubriceren en analyseren de cijfers en verzorgen een overzichtelijke rapportage voor u.

salarisadministratie;


We voorzien uw personeel tijdig van loonstroken, we rekenen u de gevolgen van nieuw personeel voor, zodat u de werkgeverslasten en de loonbelastingaangiften kunt inschatten.
Dit proces gaat grotendeels digitaal via uw persoonlijke, digitale omgeving.

aangiften;


Van Helden doet de aangiften voor de omzetbelasting meestal per kwartaal, de aangifte loonbelasting maandelijks en de inkomstenbelasting jaarlijks. Voor een BV doen we jaarlijks de aangifte voor de vennootschapsbelasting.
Ons uitgangspunt is, dat belasting betalen nodig is om gemeenschappelijk kosten te delen, maar dan willen we wel graag dat dat op een eerlijke manier gebeurt en verdeeld wordt.
Wij zullen de fiscale ruimte die er is, dan ook benutten en zo nodig met de belastingdienst de discussie aangaan als er onterecht wordt afgeweken van onze aangifte.

fiscaal advies;


Ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor fiscaal advies, daarvoor is het niet nodig dat wij ook uw boekhouding of jaarstukken verzorgen. Wij zien het als onze taak om u zo goed mogelijk te adviseren als we bij uw boekhouding fiscale aspecten tegenkomen.

Mocht u fiscale vragen hebben, dan beantwoorden we die graag. Binnenkort kunt u kiezen uit verschillende abonnementsvormen wat betreft fiscaal advies en fiscale begeleiding.

 

van helden fonds

Van Helden fonds: wat wij teruggeven

 

vraag & antwoord

wat is uw vraag?

1

hoe gaat Van Helden in de praktijk te werk?

We maken met u een afspraak bij ons op kantoor of bij u. We hechten eraan dat er een klik is tussen adviseur en klant. Zijn we het eens over het werk en de kosten? Dan maken we vervolgafspraken over oa. de frequentie van rapportages en deadlines van de belastingen.

2

waar kan ik inloggen om mijn cijfers in te voeren?

Dat kan hier: Exact Online

Let op:
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte. Ook als deze door uw boekhouder is verzorgd en daarin fouten zijn gemaakt.

3

wie is er aansprakelijk voor de aangifte?

Het is onze taak de aangifte deskundig en zorgvuldig te behandelen.
De klant blijft altijd inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.

4

wat kan ik zelf aan de administratie doen?

U kunt uw hele administratie zelf doen in een eigen boekhoudpakket en ook gebruik maken van Exact Online. Daar kunt u ook facturen aanmaken die direct in de boekhouding worden gezet. Dat bespaart u invoerkosten.

5

met welke boekhoud- pakketten werken jullie?

We werken met King en Exact Online. Daar werken we al heel lang mee. Dit is een degelijk pakket waarop de boekhouding op professionele wijze kan worden gevoerd. Het werkt snel, geeft goed overzicht en financieel inzicht.

6

werkt Van Helden ook samen met derden?

Ons kantoor werkt samen met kleine en grote accountantsbureaus waar het gaat om accountantsverklaringen of complexere fiscale vraagstukken.

7

wat kost het om jullie in te huren?

* Kleine administratie inclusief aangifte btw: vanaf € 50 pm
* Loonadministratie: vanaf € 20 pm
* Jaarrekening of jaarstukken belastingdienst: vanaf € 500 pj
* Belastingaangifte ondernemer: vanaf € 175

8

zijn er minder kosten bij meer diensten?

Bij een combinatie van onze diensten kunnen we efficiënter werken, zodat onze totaalprijs vanaf € 100 per maand kan worden aangeboden.
Dat hangt vooral af van de hoeveelheid en aard van de mutaties in de boekhouding.

9

wanneer moeten mijn aangiften zijn ingediend?

De maand na elk kwartaal moet de aangifte omzetbelasting zijn ingediend en betaald, uiterlijk voor 1 april. Aangiften vennootschapsbelasting uiterlijk voor 1 juni het jaar erop. Als belastingconsulent hebben we de mogelijkheid om gespreid de aangiftes in te dienen.

10

..of
stel
zelf een
vraag

 
 

contact

u vindt ons in utrecht

 

Van Helden B.V.
Othellodreef 45
3561 GS Utrecht

030 262 56 90
info@vanheldenbv.nl

volg ons:

contactformulier

nieuwsbrief ontvangen?

download algemene voorwaarden © van Helden b.v. 2015