nieuws

 • Mogelijk aftrek voor buitenlands monument


  Beschikt u over monumentenpand in het buitenland. Dan kunt mogelijk ook voor dit pand in aanmerking komen voor de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. Maar dan moet het wel gelegen zijn in een ander EU-land en kunnen worden aangemerkt als Nederlands cultureel erfgoed. De staatssecretaris van Financiën heeft dit onlangs besloten.

  Aanleiding voor dit besluit is een arrest van de Hoge Raad op 1 mei 2015 in vervolg op prejudiciële vragen die de Hoge Raad had gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Volgens het EU Hof mag Nederland de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden beperken als het pand in het buitenland is gelegen om het cultuurhistorisch erfgoed van Nederland te beschermen. Voor monumenten buiten Nederland die toch een element vormen van het Nederlands cultuurhistorisch erfgoed moet die aftrek echter wel mogelijk zijn. De staatssecretaris keurt daarom goed, dat de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden ook openstaat voor monumentenpanden die op het grondgebied van een andere lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zijn gelegen. En natuurlijk moet men ook aan de overige voorwaarden voor monumentenpanden voldoen. Deze goedkeuring geldt met ingang van 18 december 2014. Met dit besluit loopt de staatssecretaris vooruit op een wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001. Bron: MvF 02-07-2015

 • Twee alternatieven voor het pensioen in eigen beheer


  Wat wordt het dga-pensioen in de toekomst? Al enige jaren praat men over een aanpassing van het pensioen in eigen beheer. Op 1 juli heeft de staatssecretaris nu de uitwerking van twee alternatieven naar de Kamer gestuurd.

  De eerste variant, de zogenoemde oudedagsbestemmingsreserve (OBR), is een faciliteit in de vennootschapsbelasting waarbij belastingvrij vermogen wordt gereserveerd voor de toekomstige oudedagsvoorziening van de dga, zonder dat in de opbouwfase al juridisch afdwingbare rechten aan de dga worden toegekend. De vennootschap heeft dus geen verplichting ten opzichte van de dga om de reserve om te zetten in een oudedagsvoorziening. Het gereserveerde bedrag kan uiteindelijk worden aangewend voor de aanschaf van een lijfrente of voor gelijkmatige uitkeringen gedurende twintig jaar. De tweede variant, die de voorkeur heeft van de staatssecretaris, betreft het oudedagssparen in eigen beheer (oudedagssparen). In deze variant kan een kan een dga alleen nog als een 'gewone' werknemer pensioen opbouwen als dit bij een externe (professionele) verzekeraar is ondergebracht. Maar hij kan ook kiezen voor het oudedagssparen. Hierbij kan jaarlijks maximaal een bepaald percentage van het loon opzij worden gezet binnen de vennootschap. Het is niet verplicht om ieder jaar een bedrag opzij te zetten, maar inhalen in een later jaar is niet toegestaan. Dit geldt overigens ook voor de eerste variant, OBR. De dga heeft bij oudedagssparen tijdens de opbouw al een juridisch afdwingbaar recht; voor de vennootschap vormt het een verplichting (vreemd vermogen). Tijdens de opbouw wordt het potje jaarlijks opgerent met de marktrente gebaseerd op het U-rendement. Ook hier moet uiteindelijk het gespaarde bedrag worden gebruikt voor de aanschaf van een lijfrente (extern) of voor gelijkmatige uitkeringen aan de dga gedurende twintig jaar (in eigen beheer). De staatssecretaris had 1 januari 2016 genoemd als mogelijke datum van inwerkingtreding. Of dit gehaald wordt is de vraag. De staatssecretaris geeft aan dat zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Bron: MvF 01-07-2015

 • Uitzendbureaus niet toelaten als tussenschakel met zzp'ers


  Aannemersfederatie Nederland (AFNL) en de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) willen uitzendbureaus niet langer toelaten als tussenschakel tussen zzp'ers en opdrachtgevers. Beide werkgeversorganisaties bepleiten dit in een brief aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (BDA).

  AFNL en NOA zijn van mening dat de grote toename van schijnzelfstandigen in de bouw hoofdzakelijk is ontstaan door uitleenconstructies met zzp'ers. AFNL en NOA hebben geen bezwaar tegen bemiddeling van zzp'ers, maar een intermediair kan volgens hen niet optreden als gevolmachtigde. Op het moment dat er contractvorming plaatsvindt tussen zzp'er en opdrachtgever is er volgens hen geen rol meer weggelegd voor de intermediair. Indien in de Wet DBA toch een mogelijkheid wordt geboden om intermediairs door middel van een zogenoemde tussenkomstmodel als gevolmachtigden te laten optreden, dan zal volgens AFNL en NOA een van de beoogde doelen van het wetsvoorstel, het terugdringen van schijnzelfstandigheid, niet gehaald worden. AFNL en NOA verwachten dan een toename van Nederlandse en buitenlandse intermediairs/uitzendbureaus die zich niet meer gaan toeleggen op uitzendkrachten maar op het uitlenen van nog goedkopere zzp'ers. De Wet aanpak schijnconstructies die op 1 juli in werking is getreden kan zo'n ontwikkeling volgens hen niet voorkomen. FNV Bouw heeft instemmend gereageerd op het standpunt van beide werkgeversorganisaties. Volgens de vakbond bemiddelen uitzendbureaus nog nauwelijks uitzendkrachten, maar vrijwel alleen de goedkopere zzp'ers. Ook zou het niet bij bemiddeling blijven. Volgens FNV Bouw zouden uitzendbureaus ook het werk, de tarieven en de inhoud van de contracten bepalen. Bron: FNV Bouw 25-06-2015; NOA 24-06-2015

 • Bezwaar tegen box 3-heffing aangemerkt als collectief bezwaar


  De staatssecretaris heeft bezwaarschriften tegen de aanslagen inkomstenbelasting waarbij sprake is van belastbaar inkomen in box 3 aangewezen als massaal bezwaar.

  De Bond voor Belastingbetalers had opgeroepen om bezwaar te maken tegen het te hoge forfaitaire rendement waar de heffing in box 3 van uitgaat. Volgens de Bond voor Belastingbetalers is de box 3-heffing op spaarsaldi naar haar aard in strijd met artikel 1, eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Inmiddels zijn bij de Belastingdienst al meer dan 10.000 bezwaarschriften binnengekomen tegen de aanslag IB 2013. De Belastingdienst verwacht, nu de aanslagen IB 2014 zijn opgelegd, dat nog veel bezwaarschriften zullen volgen. In overleg met de Bond van Belastingbetalers en een vertegenwoordiging van belastingadviseurs is nu afgesproken dat een aantal bezwaarschriften als proefprocedure wordt aangewezen. Daarbij gaat het om de hiervoor genoemde rechtsvraag (strijdigheid met artikel 1 Eerste Protocol EVRM), waarbij niet in geschil is of sprake is van een schending van de fair balance op grond van een individuele en excessieve lasten. Als de Belastingdienst door de Hoge Raad niet in het gelijk wordt gesteld, worden (door het massale bezwaar) ook de aanslagen van de belastingplichtigen herzien die geen bezwaarschrift hebben ingediend. Voorwaarde is wel dat de aanslag op 26 juni 2015 (dagtekening besluit aanwijzing als massaal bezwaar) nog niet onherroepelijk vaststond. Belastingplichtigen die uitsluitend bovenvermelde rechtsvraag aan de orde willen stellen hoeven daarom geen bezwaar meer te maken. Bron: MvF 26-06-2015

 • Omkering bewijslast: gebreken in administratie moeten wel relevant zijn


  Worden administratieverplichtingen niet juist nagekomen, dan kan de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen en daarbij het standpunt innemen dat de inhoudingsplichtige moet doen blijken dat de hoogte van de naheffingsaanslagen onjuist is. Dit is de zogenoemde omkering van de bewijslast. Juist omdat de administratie gebreken vertoont, is het voor de inhoudingsplichtige heel moeilijk om in die bewijslast te slagen.

  De Hoge Raad heeft onlangs in een uitspraak geoordeeld dat voor omkering van de bewijslast de administratieve gebreken die zijn geconstateerd, wel relevantie moeten hebben voor het vaststellen van de hoogte van de aanslag. De zaak betrof een horecaonderneming waar de Arbeidsinspectie in 2007 had geconstateerd dat er enkele personen werkzaam waren die niet in de administratie waren opgenomen. Bij een boekenonderzoek constateerde de fiscus gebreken in de kassa-administratie. Op basis van het onderzoek van de arbeidsinspectie werden naheffingsaanslagen loonheffing opgelegd over de jaren 2003 tot en met 2007. De fiscus meende dat er in deze zaak reden was voor omkering van de bewijslast. Het hof had geoordeeld dat dit voor de jaren 2003-2006 niet aan de orde was. De gebreken in de administratie hadden immers geen betrekking op de loonheffing. In cassatie bevestigd de Hoge Raad dit: schending van de administratieverplichtingen kan geen omkering en verzwaring van de bewijslast tot gevolg hebben indien de gestelde gebreken niet relevant zijn voor de heffing van de belasting waarover het geschil tussen de belastingplichtige en de inspecteur bestaat. Bron: HR 26-06-2015

 • Te weinig concurrentie bij MKB-financiering


  De concurrentie op de markt voor de financiering van MKB-bedrijven is te gering. Het aantal banken is laatste jaren afgenomen, waardoor op deze markt slechts een beperkt aantal banken actief is. Daarnaast kent de markt hoge toetredingsdrempels en is er te weinig concurrentiedruk vanuit shoppende MKB'ers of alternatieve financieringsvormen. Tot deze conclusie komt de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

  De drie grote banken ABN AMRO, ING en Rabobank domineren de markt voor MKB-financiering. Er zijn geen andere partijen actief die op grote schaal leningen en kredieten verstrekken aan het MKB. Juist omdat externe financiering erg belangrijk is voor het MKB, is dit gebrek aan concurrentie een probleem. Het kan onder meer tot hogere financieringskosten, slechtere dienstverlening en minder innovatie leiden. De banken hebben hun winstmarge op de MKB-markt de afgelopen jaren zien stijgen. Dit duidt op een afname van de concurrentie. Een verklaring is dat banken begrensd zijn in de hoeveelheid geld die zij kunnen uitlenen. Hierdoor hebben zij minder ruimte om met elkaar te concurreren. Ook bestaat het risico dat de drie grote banken hun marktgedrag stilzwijgend coördineren. Toetreding van nieuwe partijen zou tot meer concurrentie kunnen leiden, maar hoge toetredingsdrempels tot de markt maken dat moeilijk. ACM roept de overheid op haar eerdere aanbevelingen om toetredingsdrempels te verlagen, op te volgen. Ook zouden de banken shopgedrag bij MKB'ers kunnen stimuleren door het verstrekken van meer informatie over belangrijke kenmerken van het financieringsaanbod. Om de overstapdrempels te verlagen gaat ACM een studie doen naar nummerportabiliteit. Verder vindt ACM voor de groei van alternatieve financieringsvormen het belangrijk dat nieuwe en bestaande regelgeving en garantieregelingen niet beperkend uitwerken. Bron: ACM 30-06-2015

 • Vereenvoudiging beslagvrije voet


  In een brief aan de Tweede Kamer presenteert staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid enkele voorstellen om het systeem voor het bepalen van de beslagvrije voet eenvoudiger, handhaafbaar en inzichtelijker te maken.

  In de huidige praktijk wordt de beslagvrije voet met enige regelmaat te laag vastgesteld. Dit komt ondermeer door de complexiteit van het huidige systeem, waarbij aan de hand van een reeks gegevens de beslagvrije voet wordt berekend. Dit leidt ertoe dat als bepaalde lasten in inkomsten niet goed worden meegenomen, de beslagvrije voet vaak te laag uitvalt. Om dit te voorkomen wil het kabinet de complexiteit uit het systeem halen. Berekening van de beslagvrije voet op basis van vele factoren zal plaats maken voor een vast bedrag, alleen gebaseerd op de leefsituatie van de schuldenaar. In het nieuwe systeem kan de schuldeiser (beslaglegger) de beslagvrije voet vaststellen aan de hand van de objectief vast te stellen leefsituatie van de schuldenaar. Uitgangspunt daarbij is dat de schuldeiser de leefsituatie kan vaststellen met gegevens uit een authentieke bron zoals de basisregistratie personen. Hierdoor is hij bij de bepaling van de hoogte van de beslagvrije voet niet meer afhankelijk van gegevensverstrekking door de schuldenaar. Het streven is de benodigde wetgeving in 2016 aan de Tweede Kamer voor te leggen. Bron: Min SZW 26-06-2015

 • Niet altijd aftrek hypotheekrente voor buitenlands belastingplichtige


  Volgens het Europees Hof van Justitie mag Nederland de aftrek van hypotheekrente weigeren als een buitenlands belastingplichtige het merendeel van zijn inkomen in een jaar buiten Nederland heeft verdiend.

  De Hoge Raad had het Europese Hof de prejudiciële vraag gesteld of een buitenlands belastingplichtige recht heeft op aftrek van negatieve kosten uit eigen woning als de belastingplichtige het grootste deel van zijn inkomen in dat jaar niet in Nederland heeft verdiend. De zaak betrof een Duitser, de heer Kieback die in Nederland werkt en in Duitsland woont. In 2005 werkt hij de eerste drie maanden in Nederland en daarna in de Verenigde Staten. Kieback heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting 2005 negatieve kosten uit eigen woning aangegeven. De inspecteur heeft deze negatieve inkomsten geweigerd, omdat Kieback in 2005 niet het grootste deel van zijn inkomen in Nederland heeft verdiend. De Hoge Raad heeft het Europese Hof van Justitie om uitleg van artikel 39 EG gevraagd. Dit artikel moet volgens het Europese Hof zo worden uitgelegd dat Nederland bij de heffing van inkomstenbelasting van een niet-ingezeten werknemer zoals Kieback, die zijn beroepsactiviteiten gedurende een deel van het jaar in Nederland heeft uitgeoefend, mag weigeren om aan deze werknemer, rekening houdend met diens persoonlijke en gezinsomstandigheden, een fiscaal voordeel toe te kennen indien in dat jaar het belangrijkste deel van het belastbaar inkomen niet in Nederland is verdiend. Om als buitenlands belastingplichtige in aanmerking te komen voor aftrek van negatieve inkomsten uit eigen woning dient de belastingplichtige het grootste deel van zijn jaarinkomen in Nederland te hebben verdiend. Bron: EG HvJ 18-06-2015

 • Te veel premie betaald of inleg te hoog?


  Hebt u te veel premie betaald voor uw lijfrente of was de inleg te hoog, waardoor u uitkwam boven het maximum dat voor de inkomstenbelasting aftrekbaar is? Terugstorten leidt vaak tot vervelende fiscale gevolgen. De staatssecretaris komt daarom met een tijdelijke goedkeuring.

  Als een rekeninghouder niet binnen drie maanden aan de financiële instelling meldt dat hij een te hoog bedrag heeft overgemaakt, kan de instelling het te veel betaalde niet zonder meer terugstorten. Terugstorting leidt namelijk in beginsel tot deblokkering van de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht. De fiscus zal dan negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking nemen en de belastingplichtige is revisierente verschuldigd. Laat de rekeninghouder niet terugstorten, dan zal hij de te hoge inleg niet (geheel) kunnen aftrekken terwijl in de uitkeringsfase de uitkeringen belast zijn (slechts tot een bedrag van € 2.269 per jaar wordt rekening gehouden met niet-afgetrokken premie of inleg). Omdat deze fiscale gevolgen ongewenst zijn komt de staatssecretaris met een tijdelijke goedkeuring. Hij keurt goed dat als een financiële instelling de te hoge inleg op de lijfrentespaarrekening of het lijfrentebeleggingsrecht terugstort, de rekening in zoverre wordt geacht niet te zijn gedeblokkeerd. Onder een 'te hoge inleg' wordt in verstaan het deel van het overgemaakte bedrag dat hoger is dan de aftrekruimte - jaarruimte en/of reserveringsruimte - in het betreffende jaar. Hiervoor is wel een verklaring van de inspecteur van de Belastingdienst nodig. Deze goedkeuring geldt voor betalingen die zijn gedaan tot en met 31 december 2016. Verzoeken moeten uiterlijk 31 december 2017 zijn ingediend. Bron: MvF 03-06-2015

 • Bestelauto is niet (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor goederenvervoer


  Bijtelling kan achterweg blijven als een bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen. De belastingplichtige zal dit moeten aantonen. De aanwezigheid van een bijrijdersstoel kan dat lastig maken. Want, rijdt de bijrijder mee vanwege het vervoer van goederen of verricht hij ook andere werkzaamheden?

  Hof Amsterdam oordeelde vorig jaar dat voor oordeel dat een bestelauto (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen het van belang is dat een aanwezige bijrijdersstoel gebruikt wordt door iemand wiens hoofdtaak bestaat uit het vervoeren van goederen (inclusief laden en lossen). Houdt deze persoon echter na het laden en of lossen zich ook met andere belangrijke werkzaamheden bezig, dan is de bestelauto niet (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen en kan de bijtelling niet achterwege blijven (indien met een sluitende kilometeradministratie niet is aangetoond dat minder dan 500 kilometer privé met de bestelauto is gereden). De zaak waar het hof over oordeelde betrof een bedrijf dat lantaarnpalen plaatst. De bijrijder hield zich niet alleen bezig met het tillen van de palen, maar groef bijvoorbeeld ook af en toe een gat om de lantaarnpaal in te plaatsen. Functioneel bezien dient het meerijden van de bijrijder dan ook niet te worden toegerekend aan het vervoer van goederen. Volgens het hof was daarom in dit geval geen sprake van een bestelauto die (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor goederenvervoer. De Hoge Raad heeft onlangs deze uitspraak van het hof zonder nadere motivering bevestigd. Bron: HR 3-04-2015

 

over ons

wij
begrijpen cijfers,
al ruim 25 jaar

Administratiekantoor Van Helden wil mensen helpen, door hen financieel inzicht en overzicht te bieden. Dat doen we door praktische overzichten te maken en door het administratieve proces zo efficiënt mogelijk in te richten. Maar ook door onze klanten persoonlijk te benaderen.
Onze producten en diensten sluiten daarop aan. Ons fonds steunt goede doelen en projecten die Utrecht een warm hart toedragen, zowel op sociaal als maatschappelijk gebied.

Onze visie
Van Helden bestaat al meer dan 25 jaar; een begrip in Utrecht en omgeving. Oprichter meneer Van Helden nam de tijd voor zijn klanten, zodat ze op maat advies kregen en inzicht en overzicht in hun eigen financiën. Dat is nog steeds de basis van ons bedrijf.

Wij zijn ‘de nieuwe helden’ van uw financiën. Wij hebben de overtuiging dat administratieve processen steeds makkelijker kunnen. Dat u gedeelten ook prima digitaal kunt aanleveren en daardoor ook steeds meer zelf inzicht krijgt in het proces en overzicht van uw financiën. Dat helpt u en uw bedrijf om betere strategische beslissingen te nemen.

We luisteren naar u, we denken met u mee en we zijn via diverse kanalen bereikbaar.

 • Menno den Oude


  Directeur Van Helden BV
  Voorzitter Van Helden fonds

  STUUR E-MAIL >

  “ Het administratieproces is maar een proces. Dat moet zo makkelijk en efficiënt mogelijk. Cijfers in een overzicht gaan pas echt leven. Dan zie je ondernemers opbloeien als ik het gesprek met ze aanga. Daar doe ik het voor.”
 • Jan Willem Brouwer


  Belastingadviseur
  gespecialiseerd in het kleinbedrijf
  (van ZZP-ers tot en met BV’s met holdingstructuren)

  STUUR E-MAIL >

  “Als ervaren adviseur help ik met veel plezier ondernemers en oud-ondernemers met hun jaarcijfers en belastingzaken. Diverse bedrijven heb ik in de loop der tijd zien opbloeien. Ik streef ernaar de klant hierbij bedrijfsmatig en fiscaal te begeleiden zonder de indruk te wekken op de ondernemersstoel plaats te nemen. Uiteindelijk blijft het een advies.”
 • Luc Limburg


  Administratieconsulent
  voornamelijk werkzaam bij cliënten op locatie om aldaar boekhoudingen te verzorgen

  STUUR E-MAIL >

  “Graag werk ik op locatie bij klanten omdat ik het liefst dicht bij de klant sta om zo goed mogelijk invulling te geven aan de opdracht. Ik werk vooral voor fondsenwervende instellingen en vermogensfondsen.”
 • Ilona Pieneman


  Secretarieel en administratief medewerker

  “Ik ben ooit als stagiaire begonnen en het beviel me hier zo, dat ik nooit meer ben weggegaan. Ik ga graag mee met de huidige ict-vernieuwingen. Zo heb ik een online dossier voor diverse relaties ingericht, zodat ze altijd hun laatste loonstrookjes en loonaangiften kunnen downloaden.”
 

diensten

wat wij voor u kunnen betekenen

We gaan ervoor om uw boekhouding, loonadministratie, jaarcijfers, fiscale aangiften deskundig en zo efficiënt mogelijk voor u te verzorgen tegen een aantrekkelijke prijs. Ondernemen is al duur genoeg.
Doet u een deel van uw boekhouding zelf? Dan helpen we u graag met onderdelen, zoals de jaarrekening en coachen we u als u tegen problemen aanloopt of vragen hebt.

boekhouding

jaarcijfers

salaris- administratie

aangiften

fiscaal advies

boekhouding;


We werken met Exact Online. U dient uw nota’s makkelijk digitaal in en ze worden automatisch verwerkt in een handig overzicht: de balans en de winst- en verliesrekening. Op elk moment heeft u online inzage in uw boekhouding. Heeft u daarover vragen? Dan nemen wij graag de cijfers met u door.

jaarcijfers;


Als u door ons de complete boekhouding laat verzorgen, dan stellen wij ook de jaarstukken op. Deze jaarstukken zijn weer de basis voor de belastingaangifte die we voor u doen en we leveren de stukken ook aan bij de Kamer van Koophandel. Hierbij zetten wij de automatisering optimaal in om zo efficiënt mogelijk te werken.

Doet u de administratie zelf? Dan vatten wij uw boekhouding samen, we rubriceren en analyseren de cijfers en verzorgen een overzichtelijke rapportage voor u.

salarisadministratie;


We voorzien uw personeel tijdig van loonstroken, we rekenen u de gevolgen van nieuw personeel voor, zodat u de werkgeverslasten en de loonbelastingaangiften kunt inschatten.
Dit proces gaat grotendeels digitaal via uw persoonlijke, digitale omgeving.

aangiften;


Van Helden doet de aangiften voor de omzetbelasting meestal per kwartaal, de aangifte loonbelasting maandelijks en de inkomstenbelasting jaarlijks. Voor een BV doen we jaarlijks de aangifte voor de vennootschapsbelasting.
Ons uitgangspunt is, dat belasting betalen nodig is om gemeenschappelijk kosten te delen, maar dan willen we wel graag dat dat op een eerlijke manier gebeurt en verdeeld wordt.
Wij zullen de fiscale ruimte die er is, dan ook benutten en zo nodig met de belastingdienst de discussie aangaan als er onterecht wordt afgeweken van onze aangifte.

fiscaal advies;


Ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor fiscaal advies, daarvoor is het niet nodig dat wij ook uw boekhouding of jaarstukken verzorgen. Wij zien het als onze taak om u zo goed mogelijk te adviseren als we bij uw boekhouding fiscale aspecten tegenkomen.

Mocht u fiscale vragen hebben, dan beantwoorden we die graag. Binnenkort kunt u kiezen uit verschillende abonnementsvormen wat betreft fiscaal advies en fiscale begeleiding.

 

van helden fonds

Van Helden fonds: wat wij teruggeven

 

vraag & antwoord

wat is uw vraag?

1

hoe gaat Van Helden in de praktijk te werk?

We maken met u een afspraak bij ons op kantoor of bij u. We hechten eraan dat er een klik is tussen adviseur en klant. Zijn we het eens over het werk en de kosten? Dan maken we vervolgafspraken over oa. de frequentie van rapportages en deadlines van de belastingen.

2

waar kan ik inloggen om mijn cijfers in te voeren?

Dat kan hier: Exact Online

Let op:
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte. Ook als deze door uw boekhouder is verzorgd en daarin fouten zijn gemaakt.

3

wie is er aansprakelijk voor de aangifte?

Het is onze taak de aangifte deskundig en zorgvuldig te behandelen.
De klant blijft altijd inhoudelijk verantwoordelijk voor zijn of haar belastingaangifte.

4

wat kan ik zelf aan de administratie doen?

U kunt uw hele administratie zelf doen in een eigen boekhoudpakket en ook gebruik maken van Exact Online. Daar kunt u ook facturen aanmaken die direct in de boekhouding worden gezet. Dat bespaart u invoerkosten.

5

met welke boekhoud- pakketten werken jullie?

We werken met King en Exact Online. Daar werken we al heel lang mee. Dit is een degelijk pakket waarop de boekhouding op professionele wijze kan worden gevoerd. Het werkt snel, geeft goed overzicht en financieel inzicht.

6

werkt Van Helden ook samen met derden?

Ons kantoor werkt samen met kleine en grote accountantsbureaus waar het gaat om accountantsverklaringen of complexere fiscale vraagstukken.

7

wat kost het om jullie in te huren?

* Kleine administratie inclusief aangifte btw: vanaf € 50 pm
* Loonadministratie: vanaf € 20 pm
* Jaarrekening of jaarstukken belastingdienst: vanaf € 500 pj
* Belastingaangifte ondernemer: vanaf € 175

8

zijn er minder kosten bij meer diensten?

Bij een combinatie van onze diensten kunnen we efficiënter werken, zodat onze totaalprijs vanaf € 100 per maand kan worden aangeboden.
Dat hangt vooral af van de hoeveelheid en aard van de mutaties in de boekhouding.

9

wanneer moeten mijn aangiften zijn ingediend?

De maand na elk kwartaal moet de aangifte omzetbelasting zijn ingediend en betaald, uiterlijk voor 1 april. Aangiften vennootschapsbelasting uiterlijk voor 1 juni het jaar erop. Als belastingconsulent hebben we de mogelijkheid om gespreid de aangiftes in te dienen.

10

..of
stel
zelf een
vraag

 
 

contact

u vindt ons in utrecht

 

Van Helden B.V.
Othellodreef 45
3561 GS Utrecht

030 262 56 90
info@vanheldenbv.nl

volg ons:

contactformulier

nieuwsbrief ontvangen?

download algemene voorwaarden © van Helden b.v. 2015